Hyppää pääsisältöön

2017 syksy: yhteiskuntaoppi – YTL:n sensorin vastaukset kokelaiden kysymyksiin

yhteiskuntaopin sensorin vinkit yo-kokeeseen kuva abitreeneihin
yhteiskuntaopin sensorin vinkit yo-kokeeseen kuva abitreeneihin Kuva: Annukka Palmén-Väisänen/Yle abitreenit

Jäin miettimään, oliko... Lähteekö paljon pisteitä, jos... Miten paljon haittaa, että...

YTL:n sensori Risto Kangas vastasi koepäivänä kokelaiden kysymyksiin:

Sensori vastaa: Vastauksessa pitäisi tuoda esille seuraavia asioista: jäsenvaltioilla on oma komissaarinsa komissiossa, ministerineuvostossa jäsenvaltioiden ministerit tuovat esille omia kantojaan, jäsenvaltioilla on parlamenttiedustajia , myös virkamiesten rooli on keskeinen. Tejhtävässä voi lisäksi pohtia kysymyksiä suurten ja pienten jäsenvaltioiden vaikutusvallan eroista jne.
Sensori vastaa: Tarkoituksena on tarkastella korkojen kehitystä mainituilla alueilla suhteessa toisiinsa. Keskuspankkien korot ovat liikkuneet saman suuntaan, mutta hieman eriaikaisesti. Kaikki keskupankit ovat painaneet korkonsa nollan tuntumaan 2009 tienoilla, Eirtyisen paljon korkotaso on vaihdellut USA:ssa, vähiten Japanissa. Syinä korkojen laskemiseen on USA:ssa tapahtunut asuntovelkakriisi ja Euroopassa finanssikriisien aikaansaama laskusuhdanne. Korkoja laskemalla keskuspankit ovat pyrkinet tehostamaan taloudellista taktiivisuutta ja kokonasikysyntää. Kiittettävässä vastauksessa keskuspankkien toimien analyysia syvennetään.
Sensori vastaa: Se on tavallaan sisäänrakennettu kuvaajiin eli eri lehtien levikkien kehittymiseen, niiden suuntiin. Vastaamaamaan pystyy kuitenkin ilman trendin käsitettä, tarkastelemalla levikkien kehittymistä.
Sensori vastaa: Ei tämä virhe kaada vastausta, hyviin pisteisiin pääsee siitä huolimatta.
Sensori vastaa: Vastauksessa pitäisi käsitellä vallan kolmijako-opin keskeistä ideaa, vallan keskittämisen estämistä.Suomessa tämä on tehty jakamalla valta eduskunnan (lainsäädäntövalta), valtioneuvoston ja sen alaisen hallinnon (toimeenpanovalta) sekä riippumattomien tuomioistuinten (tuomiovalta) kesken.
Tarkastelua voi syventää tarkastelemalla esim. oikeusvaltioperiaatetta julkisen vallankäytön valvonnan mahdollistajana,perustuslain muuttamisen hankaluutta (verrattuna tavallisiin lakeihin), parlamentarismia vallakäytön rajaamisen kannalta, aktiivisen kansalaisyhteiskunnan merkitystä, sanavapauden ja median riippumattomuuden merkitystä jne. .
Sensori vastaa: Piirroksessa Euroopan unioni esitetään jäsenvaltioista koostuvina saarina, jotka ovat ajautumassa yhä kauemmas toisistaan.Kuvan hahmo, (Euroopa-neito?) yrittää kuroa umpeen jäsenvatioden välisiä juopia tai on putoamassa Ranskan ja Saksan väliseen juopaan. Piirros on tehty ennen Brexitiä, ja liittyy varhaisempaan epäsopuun, jolloin Ranska ja Hollanti äänestivät unionin perustuslaki luonnoksen nurin.
Sensori vastaa: Kyllä varmaan, jos mainitsemisiasi asiota on käsitelty riittävästi ja selkeästi,
Sensori vastaa: Se yksi keskeisin asia, muita ovat esimerkiksi lukemiskulttuurin heikkenemisen, elämänrytmin nopeutuminen (kiireistyminen).
Sensori vastaa: Koe on vaikeusasteeltaan keskimääräinen, vastaa hyvin esim. kevään koetta, joten tuskin on odotettavissa suuria muutoksia pisterajoissa.
Sensori vastaa: Vastauksessa käsitellään esimerkiksi seuraavia asioita:
Yksityinen ostaja voi saada palvelun tavallista edullisemmin, mutta toisaalta hänen kuluttajansuojansa voi olla heikko, sillä palvelun tarjoaja ei ota välttämättä vastuuta palvelun laadusta. Palvelun tarjoajan ei tarvitse perustaa yritystä. Omaa omaisuutta, kuten asuntoa, voi käyttää oman elämäntilanteen mukaan lisätulojen hankkimiseen, samalla palvelun tarjoaja harjaantuu toimimaan alalla ja voi myöhemmin kenties ryhtyä ammattimaiseksi yrittäjäksi. Toisaalta tulot saattavat vaihdella paljon, eivätkä ne lain mukaan voi olla suuret. Palvelun tarjoajalla ei ole yrittäjälle normaalisti kuuluvaa vakuutussuojaa ja etujärjestön tukea esimerkiksi tapauksissa, joissa palvelun ostajan kanssa syntyy ongelmia.

Kansantaloudelle on hyödyksi, jos tällaisen liiketoimintamallin myötä syntyy uusia liikeideoita, pienyrittäjyys laajenee, ihmiset saavat lisää tulonlähteitä, ja reaalipääomaa, kuten yksityisautoja, käytetään tehokkaasti myös tuotantovälineinä. Toisaalta harmaa talous saattaa kasvaa, jos palveluja tuottamassa on yhä enemmän ei-ammattimaisia toimi-joita. Näiden ansiotaso ja työn tuottavuus ovat matalat, mikä on kansantaloudelle epäedullista. Ammattimaisia palveluntarjoajia voi myös jäädä työttömiksi.

Sensori vastaa: Tämä riippuu tietenkin siitä kuinka paljon käsitteen kautta on käsitelty relevantteja asioita, Kysymyksen jälkimmäinen osa liittyen avio-oikeuden yhteiskunnallisiin päämääriin jäänee kuitenkin aika suppeaksi.
Sensori vastaa: Jos vastauksessa on käsitelty kysymyksen kannalta relevantit asiat, ei tuosta suurtakaan miinusta tule.
Sensori vastaa: Kyllä, näin suurin piirtein on. Videossa tuodaan esille monia niistä asioista, jotka puoltavat Strasbourgin asemaa eurooppalaisena kulttuurimuistomerkkinä, ts. paikkana, joka tuo esille yhteistä eurooppalaista historiaa sekä edistää yhteiseurooppalaisen ulottuvuuden huomioimista.
Esimerkiksi Strasbourgin asema historiallisesti niin kauppa-ja kulkureittien risteyskohtana kuin myös sen asemaa osana Alsacea, joka usein on ollut Ranskan ja Saksan välisenä kiistakapulana. Strasbourgia eurooppalaisena kulttuurimuistomerkkinä puoltaa myös sen asema monen keskeisen eurooppalaisen instituution, esim. Euroopan neuvoston (1949), Euroopan parlamentin (1952, alun perin Euroopan hiili- ja teräsyhteisön yleinen edustajakokous) syntypaikkana, ja Euroopan ihmisoikeustuomion kotipaikkana vuodesta 1959. Vastauksessa tarkastellaan myös Strasbourgin asemaa osana Euroopan yhdentymistä, kahden eurooppalaisen suurvallan, Saksan ja Ranskan sovinnon ja rauhan symbolina. Vastauksessa voidaan myös viitata Strasbourgin kulttuuriseen panostukseen eurooppa-tietämyksen edistäjänä.
Sensori vastaa: Vastauksessa pitäisi käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita. Strasbourgin asema Euroopan parlamentin istuntopaikkana 12 kertaa vuodessa perustuu EU:n perussopimuksiin. Istuntopaikkoja vaihtelemalla eurooppalaisen integraatioprojektin omistajuus jakaantuu symbolisesti laajemmalle kuin yhteen maahan.
Vastauksessa on myös pohdittu kahden istuntopaikan ratkaisun taustan poliittisia taustatekijöitä, Strasbourgin sijaintia Ranskan ja Saksan rajalla ja sen arvoa niiden välisen yhteistyön symbolina. Kyseiset maat ovat olleet integraatioprojektin käynnistämisessä oikeasti tärkeitä; jos luovutaan käytännöstä, ainakin Ranskassa EU-kannatus voi epäsuorasti kärsiä (arvovaltatappio maalle).

Vastauksessa tuodaan esille myös joitakin parlamentin kahden istuntopaikan menettelyyn liittyvä ongelmia. Esimerkiksi parlamentaarikkojen muutto tavaroineen ja avustajineen Brysselistä Strasbourgiin kerran kuukaudessa on kallista, aikaa vievää ja turhauttavaa sekä ympäristölle haitallista. Myös kahden istuntopaikan ylläpitäminen tiloineen on kallista. Kahden istuntopaikan menettelystä luopuminen on vaikeaa, se edellyttäisi perussopimusten muuttamista.

Sensori vastaa: Kyse on Stubbin ja Kingin argumenttien analysoimisesta ja niiden perusteluin tapahtuvasta arvioimisesta, ei pelkkien mielipiteiden esittämisestä.
Sensori vastaa: Tätä ei suoranaisesti edellytetä tehtävässä, tietojaan voi käyttää myös pohjana kiinnittämättä niitä mihinkään erityiseen kansalaisaloitteeseen.
Sensori vastaa: B-kohdan kysmyksessä pyydetään myös pohtimaan, mistä erot johtuvat. Kyllä tästä pisteitä menettää, riippuen tietenkin siitä, kuinka paljon perusteluja olet esittänyt.
Sensori vastaa: Kyllä. Sen voi tehdä noinkin. (Riippuen tietenkin siitä, kuinka keskeiset asiat tulevat käsitellyiksi).
Sensori vastaa: Ei tuosta paljon rangaista, kunhan relevantit asiat on käsitelty.
Sensori vastaa: EKP on viime vuosina “kaatanut rahaa markkinoille” laskemalla ohjauskorkoa ja siten rohkaisemalla pankkeja lainoittamaan investointeja ja kulutusta. Se on ostanut lisäksi valtioiden joukkovelkakirjoja ja siten rahoittanut valtioiden julkista kulutusta taloudellisen toimeliaisuuden kiihdyttämiseksi.
Sensori vastaa: Avio-oikeuden tavoite on turvata, että liiton päättyessä myös vähävaraisempi puoliso saa oikeudenmukaisen osuuden yhteisen kodin hyväksi tehdystä työstä.
Avio-oikeus tasaa puolisoiden taloudellisia suhteita avioerossa ja turvaa lesken asemaa puolison kuoltua. Tämä on tärkeää muun muassa lapsia kotona hoitavalle puolisolle, jonka ansiotulot jäävät pieniksi, vaikka hänen työpanoksensa on tärkeä koko kodille.
Sensori vastaa: Kyseiset kysymykset ovat soveltavia, niissä oppikirjassa käsiteltyjä asioita (poliittinen valta ja vaikuttaminen, taloudellinen toiminta, yritysten toiminta ) sovelletaan nyky-ilmiöihin. Toisin sanoen, oppikirjan sisältöjä käytetään tiedotusvälineiden käsiteltyjen yhteiskunnallisten ilmiöiden analysointiin.
(Lukiolain mukaan ylioppilastutkinto mittaa, miten kokelaat ovat omaksuneet lukion opetussuunnitelmassa tavoitteeksi asetetut tiedot ja taidot, tällaissa tehtävissä painottuu juuri jälkimmäinen eli taitoaspekti))
Sensori vastaa: Näinkin voi nähdä,mutta liittämällä kuva kontekstiinsa eli tuolloisen ajankohdan tapahtumiin, se saa toisen tulkinnan.
(Lihava Eu-neito ei oikein avaudu sen kautta, pikemminkin päinvastoin.)
Sensori vastaa: Maksimissaan 100 pistettä, mutta realistisesti arvoisin jonnekin cumun ja magnan rajoille
Sensori vastaa: Kyllä siitä pisteitä saa, jos käsittelee eduskunnan ja valtioneuvoston erilaisia rooleja, ja mahdollisesti jopa sivuaa oikeuslaitosta.
Sensori vastaa: Tehtävänä oli tarkastella, minkälaisia keinoja kuluttajansuojalaki suo Lahtisille ajaa oikeuksiaan pitkittyneessä ja kustannuksiltaan kasvaneessa rakennusurakassa.
Sensori vastaa: Tehtävien laadinnassa on huomioitu sekä vanhan että uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat.
Sensori vastaa: Ei ole niin merkittävä virhe, jos sen liittää Eu:n jäsenvaltioiden ajautumiseen yhä enemmän erilleen.
Sensori vastaa: Kyllä.
Sensori vastaa: Paljon asiaa. Pääasia on, että sieltä löytyvät myös vastauksen kannalta relevantit asiat.
Sensori vastaa: Nuo ajatuksesi ovat relevantteja pohdintoja, mutta on toki myös niin, että komissio ja parlamentti ovat jäsenvaltioille myös "vaikuttamisfoorumeita".
Sensori vastaa: Ei lähde, jos kansalaisaloite on muuten hyvin käsitelty.
Sensori vastaa: Ei, ne kuuluvat näihin jäsenvaltioiden vaikuttamisfoorumeihin.
Sensori vastaa: Ei, tärkeätä on ymmärtää ja tulkita meneillään oleva prosessi, jonka piirtäjä haluaa tuoda piirroksellaan esille.
Sensori vastaa: Ei välttämätöntä, mutta sekin on relevantti. Jos on tuonut esille monia asioita, ei yhden mainitsematta jättäminen ole suurikaan puute, jos ollenkaan.
Sensori vastaa: Nämä mainitsemasi asiat ovat täysin relevantteja pohdintoja. Mutta ks. "foorumit " tarjoavat myös mahdollisuuden jäsenvaltioiden intressien esiintuomiseen.
Sensori vastaa: Hyvin käy, täysin relevantteja pohdintoja.
Sensori vastaa: Esimerkiksi, että nuoremmat ikäluokat ovat aktiivisempia allekirjoittajia kuin vanhemmat, allekirjoittaminen lisääntyy koulutustason noustessa, naiset allekirjoittavat kansalaisaloitteita miehiä enemmän ja myös kaupunkien ja maaseudun välillä on eroa kansalaisaloitteiden allekirjoittamisaktiivisuudessa.
Sensori vastaa: Onhan tuossa listassa ilmeisesti vastauksia myös kysyttyihin asioihin (omaisuuden jako, avioehto).
Sensori vastaa: Periaatteessa vastaus on sitä sen enempää tuntematta suoppean puoleinen.
Sensori vastaa: Ei ole, noin pieni otos ei ole edustava.
Sensori vastaa: Periaattessa hieman asian ohi, keskeistä on mitä vastauksesta löytyy itse asiasta.
Sensori vastaa: Liittyy asiaan, tosin pieni yksityiskohta, joka ei ole kysymyksen keskiössä.
Kommentit

Abitreenit

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit