Hyppää pääsisältöön

Huume, lääke vai muuntohuume?

Amfetamiinia ja kokaiinia pusseissa.
Amfetamiinia ja kokaiinia pusseissa. huumeet,muuntohuumeet,Synteettiset huumeet

Muuntohuumeilla tarkoitetaan aineita, jotka vaikuttavat päihdyttävästi ja huumausaineiksi luokiteltujen aineiden tapaan. Niitä voidaan kutsua myös design-huumeiksi tai tutkimuskemikaaleiksi. Tyypillisesti muuntohuumeella tarkoitetaan kemikaalia, jota ei ole vielä luokiteltu huumausaineeksi. Aluksi luettelemme kuitenkin perinteisemmät huumausaineet ja lopuksi yleisimmät väärinkäytetyt lääkeaineet.

Amfetamiini sai alkunsa Lazăr Edeleanu -nimisen kemistin laboratorioista 1880-luvulla. Amfetamiini on synteettinen huume, joka vaikuttaa “stimuloivasti” eli kiihdyttävästi, ja se luokitellaankin stimulantteihin. Amfetamiinia on sen valmistuksen jälkeen käytetty muun muassa ylipainon ja masennuksen hoitoon sekä piristeenä. Nykyäänkin amfetamiinivalmisteita käytetä joidenkin sairauksien, kuten narkolepsian, hoidossa.

Väärinkäytössä amfetamiinia käytetään usein nuuskaamalla tai suonensisäisesti. Sitä voi käyttää myös syömällä tai juomalla nesteeseen sekoitettuna.

Amfetamiini aiheuttaa käyttäjässään varsinkin hyvän olon tunnetta, puheliaisuutta ja fyysisen energisyyden ja aktiivisuuden lisääntymistä. Amfetamiini poistaa väsymyksen tunnetta ja vähentää ruokahalua. Lisäksi amfetamiini aiheuttaa usein levottomuutta, ärtymystä tai jopa aggressiivisuutta. Vaikutuksen laskiessa tai vieroitusoireiden iskiessä henkilöllä, joka käyttää suuria annoksia amfetamiinia, ilmenee usein ahdistusta, vapinaa ja pelkotiloja. Amfetamiinin käyttäjällä on riski riippuvuuteen. Amfetamiinin käyttö voi johtaa kouristuksiin, psykoosiin tai jopa maniaan henkilöillä jotka ovat siihen taipuvaisia.

Metamfetamiini on amfetamiinista johdettu huume, joka vaikuttaa amfetamiinin tavoin mutta huomattavasti voimakkaammin. Metamfetamiini aiheuttaa myös nopeasti hyvin voimakkaan riippuvuden.

Metamfetamiinia on ollut saatavilla 1800-luvun lopulta, ja sitä on käytetty yleisesti piristeenä ennen toista maailmansotaa nimellä Pervitin. Sodan aikana sitä käytettiin myös sotilaiden piristeenä piristeenä, ja Pervitiniä käytettiin Suomen sotajoukoissa joissa se tunnettiin nimillä “höökipulveri” tai “höökipilleri”. Toisen maailmansodan päätyttyä moni jäi metamfetamiiniin riippuvaiseksi, ja sitä oli laajalti liikkeellä mustassa pörssissä. Joissain maissa sen käyttö oli hallitsematonta.

Koska metamfetamiinin vaikutukset ovat huomattavasti amfetamiini voimakkaampia, myös käytön vaikutukset käyttäjälle rankemmat. Vahvan riippuvuusriskin lisäksi käyttäjälle tulee usein hyvin voimakkaita pelkotiloja, käytös muuttuu aggressiiviseksi ja monen kohdalla käyttö johtaa myös psykoosiin.

Metamfetamiini voi johtaa jo kerrasta voimakkaaseen riippuvuuteen. Muista huumeista poiketen se vaikuttaa voimakkaammin poltettuna kuin esimerkiksi suonensisäisesti.

Metamfetamiini tekee parhaillaan tuloaan Suomeen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimuksen mukaan metafetamiinin käyttö 16-kertaistui Helsingissä vuosien 2015 ja 2016 välillä.

Tyhjiä ruiskuja pöydällä.
Tyhjiä ruiskuja pöydällä. Kuva: Yle, MOT ruiskut (välineet),Ruiskuhuume,muuntohuumeet,päihderiippuvuus,huumeiden käyttäjät,narkomaanit

Muun muassa A-Klinikkasäätiössä ollaan huolissaan nimenomaan metafmetamiinin käytön lisääntymisestä. ”Nykyään lähes kaikilta stimulanttiriippuvaisilta, kuten amfetamiiniriippuvaisilta, löytyy metamfetamiinikokemuksia”, kertoo A-klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualueen ylilääkäri Markus Partanen.

”Yksilön omat keinot säädellä satunnaista käyttöä ovat metamfetamiinin kohdalla huomattavasti heikommat kuin joidenkin muiden aineiden kohdalla. Metamfetamiiniin on mahdollista kehittää voimakas, tai jopa voimakkaampi riippuvuus polttamalla kuin käyttämällä sitä suonensisäisesti. Jo satunnaisessa käytössä, niin kutsutussa viihdekäytössä, metamfetamiini altistaa huomattavasti helpommin ja nopeammin riippuvuuden kehittymiselle”, Partanen korostaa.
“Metamfetamiinille tyypillistä on myös, että sen pidempiaikainen käyttö johtaa usein hermosolutuhoon liikesoluissa, jolloin käyttäjä voi sairastua Parkinsonin taudin kaltaiseen pysyvään sairauteen”, sanoo Partanen.

Ekstaasi, eli MDMA, on amfetamiineihin kuuluva psykedeeli ja stimulantti.

MDMA lisää hyvänolon tunnetta ja kokemusta yhteydestä toisiin ihmisiin. Se saattaa myös muuttaa änköaistimuksia. Käytön aikana jotkut voivat kokea pahoinvointia ja saada paniikkikohtauksia. Lisäksi riski kehon lämpötilan kohoamisesta on olemassa. Lämpöhalvaus onkin yksi merkittävin MDMAn tai ekstaasin käyttöön liittyvä riski. Lisäksi ekstaasitabletteja käyttävillä on kuolemanriski.

Käytön jälkeen voi ilmetä mielialan laskua, univaikeuksia ja ruokahaluttomuutta. Pitkäaikaiskäyttö vahingoittaa kognitiivisia toimintoja eli esimerkiksi muistia, heikentää kykyä oppia ja tehdä päätöksiä.

Ekstaasitabletit ovat tabletteja, joissa on MDMA:n lisäksi jotain jatkeainetta. Puhdas MDMA on yleensä jauhetta.

Kokaiini on stimulantti, jota saadaan kokapensaan lehdistä. Kokaiini luokitellaan stimulantiksi, sillä se vaikuttaa elimistöön kiihdyttävästi. Kokaiini nostaa mielialaa, lisää energisyyden tunnetta ja parantaa itsetuntoa käytön aikana, mutta silloin voi myös esiintyä ärtyisyyttä, huomattavia mielialanvaihteluita ja vainoharhaisuutta. Kokaiinin yliannostus aiheuttaa lukuisia vakavia uhkia terveydelle - kokaiinin yliannostuksen seurauksena käyttäjä voi saada aivohalvauksen, sydänlihastulehduksen, hengitystiet voivat lamaantua tai kehon lämpötila voi nousta vaarallisesti.

Pitkään kokaiinia käytettäessä voi esiintyä muun muassa ahdistusta, masennusta, muisti- ja univaikeuksia. Kokaiiniin voi kehittyä huomattava psyykkinen riippuvuus, ja käytön lopetettuaan käyttäjä voi masennuksen ja vainoharhaisuuden lisäksi olla jopa itsetuhoinen.

Heroiinia saadaan jalostamalla sitä morfiinista, jota puolestaan saadaan oopiumunikosta. Saksalainen lääketehdas Bayer toi 1800-luvun lopulla markkinoille diasetyylimorfiinin, jota se myi kauppanimellä Heroin. Sitä käytettiin 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä kipu- ja yskänlääkkeenä. Suomessa heroiinia käytettiin merkittäviä määriä esimerkiksi muihin maailman maihin verrattuna ennen kuin se kiellettiin 1957.

Heroiinia käytetään pääasiassa suonensisäisesti, mutta myös polttamalla tai nuuskaamalla.

Nykyään heroiinia on liikkellä hyvin vähän, sillä buprenorfiini (Subutex) korvasi heroiinin kaduilla 2000-luvun alussa. Heroiini vaikuttaa paljolti lääkeopioidien tapaan. Heroiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden, ja vieroitusoireisiin kuuluu psyykkisten oireiden lisäksi voimakkaita fyysisiä oireita.

LSD:n käyttö päihteenä alkoi 1960-luvulla, mutta se kehitettiin jo 1930-luvulla sveitsiläisen kemistin Albert Hoffmanin toimesta. LSD:tä saadaan torajyvästä, ja se on nimetty saksankielisen kemiallisen nimensä Lysergsäurediäthylamid (lysergihapon dietyyliamidi) mukaan. 1960-luvulla LSD:n mahdollista vaikutusta psyykenlääkkeenä tutkittiin laajalti.

LSD:tä voidaan käyttää esimerkiksi kielelle laittamalla. LSD luokitellaan psykedeeliksi.

LSD on erittäin vahva huume, joka vaikuttaa käyttäjän tajunnan tilaan, ajatuksiin, tunnetiloihin ja aistikokemuksiin. LSD voi aiheuttaa myös pelkotiloja, vainoharhaisuutta tai jopa psykoositilan varsinkin sellaisilla henkilöillä, joilla on psykoosille altistavia tekijöitä.

Psilosybiiniä sisältäviä sieniä käytetään usein päihtymistarkoituksiin.Monet reagoivat psilosybiiniin eri tavoin Ne vaikuttavat monella tapaa LSD:n kaltaisesti - käyttäjän tajunnantila muuttuu, tunnekokemukset voimistuvat ja ymmärrys ajasta ja tilasta vääristyy. Kokemus todellisuudesta muuttuu erilaiseksi Sienet aiheuttavat aistiharhoja ja voivat nostaa esiin traumoja, joita joutuu käsittelemään käytön jälkeenkin. Intensiiviset pelko- ja ahdistustilat ovat sienten käyttäjille hyvin mahdollisia.

Muuntohuumeet

Kokaiinia koeputkessa kotilaboratoriossa.
Kokaiinia koeputkessa kotilaboratoriossa. Kuva: Yle, MOT huumeet,muuntohuumeet,Synteettiset huumeet,kokaiini,Koeputki

Muuntohuumeilla tarkoitetaan aineita, jotka vaikuttavat päihdyttävästi ja huumausaineiksi luokiteltujen aineiden tapaan. Niitä voidaan kutsua myös design-huumeiksi tai tutkimuskemikaaleiksi. Tyypillisesti muuntohuumeella tarkoitetaan kemikaalia, jota ei ole vielä luokiteltu huumausaineeksi. Muuntohuumeita on useita satoja. Tässä on lueteltu muutamia, joita Suomessa säännöllisesti kohdataan.

Suomeen rantautui 2010 muuntohuume MDPV (=metyleenidioksipyrovaleroni), joka on muistuttaa vaikutuksiltaan amfetamiinia. MDPV:ä on käytetty joissain Euroopan maissa lääketeollisuudessa esimerkiksi laihdutuslääkkeenä.

MDPV oli ensimmäinen Suomessa huumausaineeksi luokiteltu muuntohuume.

MDPV aiheuttaa käyttäjälle lukuisia haittavaikutuksia. Terveys- ja muita haittoja raportoitiin niin paljon, että MDPV luokiteltiin 2010 huumausaineeksi erillissä eduskunnan päätöksellä.

Diakonissalaitoksen D-Asemalla muistetaan hyvin, kuinka MDPV:n saapuminen muutti tuttujen asiakkaiden käytöksen arvaamattomaksi ja väkivaltaiseksi. Moni joutui sairaalahoitoon. MDPV voi aiheuttaa myös pitkäkestoisia psykooseja ja erilaisia infektioita tai paiseita ympäri kehoa.

Alfa-PVP ja alfa-PV8:n kaltaiset yhdisteet, kuten alfa-PV8, ovat khat-pensaan vaikuttavista ainesosista jalostettuja johdoksia. Alfa-PVP on keskushermostoa kiihottava aine, ja sen vaikutukset ovat samankaltaiset kuin muilla stimulanteilla. Suomessa alfa-PVP luokiteltiin huumausaineeksi 30.12.2013. Alfa-PVP:tä ei ole testattu ihmisillä, ja sitä käyttävät pääasiasiassa huumeriippuvaiset. Alfa-PVP:n vaikutus on hyvin lyhytkestoinen.

Spice-valmisteet tulivat yleiseen tietoisuuteen kymmenisen vuotta sitten, kun viranomaiset alkoivat tiedottaa niiden vaaroista. Spice-valmisteet ovat erilaisia kasvisekoituksia, joiden nimet muistuttavat teen nimiä. Ne sisältävät useimmiten synteettisiä kannabinoideja ja useita huumaavia yrttejä.

Spice-valmisteita käytetään polttamalla. Niiden on raportoitu aiheuttavan käyttäjilleen terveyshaittoja sydän- ja verenkiertoelimistöön sekä paniikkikohtauksia, ja joskus myös lyhytkestoisia psykooseja.

JWH-018 (Jehova) on vahva jalostettu kannabinoidi jota käytetään myös Suomessa. Se syntyi 1990-luvulla yritettäessä kehittää lääkekannabinoidia, jolta puuttuu huumaava vaikutus. Aineen kolme ensimmäistä kirjainta tulee yhdisteen kehittäjän John W. Huffmanin nimestä ja sitä käytetään tutkimuskemikaalina.

JWH-018:aa käytetään kannabiksen tavoin polttamalla. Se voi aiheuttaa tokkuraisuutta, mielialanvaihteluja, hallusinaatioita ja mielialanvaihteluita. JWH-018 voi aiheuttaa voimakkaa fyysisen ja psyykkisen riippuvuuteen, johon kuuluu voimakkaat vieroitusoireet kuten painajaiset, pelkotilat, pahoinvointi ja ripuli. JWH-018 voi aiheuttaa lyhyen psykoottisen kohtauksen, ja on muutenkin kannabista vaarallisempi ja voimakkaampi huume. Yliannostuksen riski on mahdollinen. JWH-018:aa löytyy useimmista Spice-valmisteista.

U-huume tai U-47700 on vaarallinen synteettinen opioidi, jota löytyi oikeustieteellisissä tutkimuksissa huumeisiin kuolleista ensimmäisen kerran viime vuonna. Muuntohuume U-47700 on 5-10 kertaa vahvempaa kuin morfiini, ja sen sanotaan tuottavan heroiinin kaltaisen hyvänolon tunteen. Liikkeellä on myös muita, morfiinia vahvempia fentanyylijohdannaisia ja synteettisiä opioideja kuten okfentanyyli. Tulli antoi hiljattain varoituksen karfentaniilista, joka on fentanyylistä jalostettu, 10 000 kertaa morfiinia vahvempi opioidi. Karfentaniilia käytetään isojen eläinten tainnuttamiseen. Väärinkäytössä jo milligramman kymmenesosa karfentaniilia voi tappaa, ja sen väärällä käsittelyllä tai hengitysteihin joutumisella voi olla kohtalokkaat seuraukset.

Lääkkeet

Opioidin valmistus piikitystä varten.
Opioidin valmistus piikitystä varten. Kuva: Yle, MOT huumeet,muuntohuumeet,Synteettiset huumeet,huumeiden käyttö

Bentsodiatsepiinit, “bentsot” ovat reseptillä saatavia, useimmiten rauhoittavina lääkkeinä ja unilääkkeinä käytettyjä lääkevalmisteita. Bentsodiatsepiinien väärinkäyttö on runsasta kaikissa ikäluokissa.

Bentsodiatsepiinit poistavat levottomuutta ja ahdistusta. Bentsodiatsepiinejä löydetään monelta päihteisiin kuolleelta, sillä niiden käyttö yhdessä muiden huumeiden tai alkoholin kanssa on yleistä ja altistaa muun muassa hengityslamalle.

A-klinikkasäätiön mukaan väärinkäytössä tavataan muun muassa diatsepaamia, jonka yksi kauppanimi on Diapam, alpratsolaamia, joka tunnetaan muun muassa nimellä Xanor sekä klonatsepaamia, jota myydään useimmiten Rivatril-nimellä.

Opioidit ovat vahvoja reseptilääkkeitä, joita käytetään kovien kiputilojen hoitoon, ja ne ovat monella huumeiden takia apua hakevalla ensisijainen ongelmia aiheuttava päihde. Pitkä opioidien lääkinnällinen käyttö altistaa riippuvuudelle, mutta oikein käytettynä lyhytkestoisessa käytössä ne ovat turvallisia ja tarpeellisia.

Opioidit voivat aiheuttaa käyttäjässä kokonaisvaltaista hyvänolon tunnetta. Opioidit lamaavat keskushermoston toimintaa, ja riskinä opioidien käytössä muun muassa hengityslama.

Osa opioideista on synteettisesti valmistettuja ja osa saadaan oopiumunikkoa hyödyntämällä. Opioideihin kuuluu muun muassa kodeiini, oksikodoni, morfiinii ja fentanyyli, sekä uudet muuntohuumeet jotka ovat fentanyylistä jalostettuja.

Valvira ja Kela antoivat elokuussa osalle lääkäreistä parasetamolin ja kodeiinin sisältävän yhdistelmävalmisteen määräämiseen liittyvää palautetta. Parasetamolin ja kodeiinin yhdistelmä kipulääke, jota käytetään kasvavassa määrin. Kansainvälinen opioidikriisi on saanut monet tahot havahtumaan opioidien käyttöön ja määräämiseen.Tanskassa tehty tutkimus paljastaa, että 20 prosenttia kodeiinin käyttäjistä kehitti siihen riippuvuuden. Myös Suomessa A-klinikalla on hoidettu kodeiiniriippuvaisia, jotka ovat jääneet riippuvaiseksi kivunhoidon myötä. A-klinikkasäätiön Kaarlo Simojoki pitää huolestuttavana, että kodeiiniriippuvuus on kasvava ongelma myös Suomessa, varsinkin kun asiaan ei kiinnitetä toistaiseksi juurikaan huomioita ja hoitopolkuja riippuvaisille ei ole. Simojoki korostaa, että asiaan voidaan vielä puuttua hyvällä yhteistyöllä lääkäreiden ja potilaiden kanssa.

Opioideihin kuuluu lisäksi buprenorfiini, joka on vaikuttavana aineena korvaushoitolääke Subutexissa, ja on Suomessa eniten väärinkäytetty opioidi. Buprenorfiinia on myös toisessa korvaushoitolääkeessä eli Suboxonessa.

Kipu- ja epilepsialääkkeenä käytettävä pregabaliini, joka tunnetaan muun muassa kauppanimellä Lyrica, on lääke jota väärinkäytössä saatetaan käyttää vahvistamaan muiden lääkkeiden vaikutuksia.

A-klinikkasäätiön keräämää perustietoa päihteistä.

A-klinikkasäätiö koostamaa tietoa eri päihdyttävistä aineista ja huumeista.

Kirjoittaja Jemina Heinonen

Muokattu: lisätty linkit ja kuvat 12.9.2017 MK

Kommentit