Hyppää pääsisältöön

Tupo, TES ja työtaistelu - ymmärrätkö työmarkkinoiden sanastoa?

Pääkuva työmarkkinajuttuun
Pääkuva työmarkkinajuttuun Kuva: Miro Johansson/Yle työmarkkinat,työehtosopimukset

Syksy on työmarkkinaneuvottelujen aikaa. Uutiset puhuvat tuposta, keskitetystä ratkaisusta ja yleissitovuudesta. Mutta mitä ihmettä ne tarkoittavat ja miten työmarkkinat toimivat? Tämän paketin luettuasi ymmärrät työmarkkinauutisia entistä paremmin.

Palkat neuvotellaan työmarkkinaneuvotteluissa

Työmarkkinaneuvotteluja käydään työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen välillä. Mahdollisesti myös maan hallitus osallistuu neuvotteluihin osapuolena.

Työmarkkinaneuvotteluissa solmitaan työehtosopimukset (TES). Niissä sovitaan palkan lisäksi monista muistakin asioista, esimerkiksi työajoista, lomista ja muista eduista. Ne ovat vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa.

Työpaikoilla voidaan sopia aina työehtosopimusta paremmista eduista. Työehtosopimukset ovat voimassa määräajan, vaikkapa 2 vuotta.

Jos uudesta sopimuksesta ei päästä yksimielisyyteen, valtakunnansovittelija pyrkii sovittelemaan osapuolten kantoja. Jos sopimukseen ei päästä, ollaan ns. sopimuksettomassa tilassa. Tällöin saatetaan päätyä työtaisteluun, esimerkiksi lakkoon tai työsulkuun.

Työntekijöillä ja työnantajilla on omat järjestönsä

Työntekijäpuolella ammattiliittojen keskusjärjestöjä ovat:

 • SAK (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö)
 • Akava (Korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö)
 • STTK (Toimihenkilökeskusjärjestö)

Työnantajakeskusjärjestöjä ovat:

 • EK (Elinkeinoelämän keskusliitto), joka edustaa yksityisen puolen aloja.
 • KT (Kunnallinen työmarkkinalaitos)
 • VTML (Valtion työmarkkinalaitos)
 • KiT (Kirkon työmarkkinajärjestö).

Näytä infografiikka (ulkoinen palvelu)

Keskitetyllä palkkaratkaisulla on Suomessa pitkät perinteet

Suomessa on pitkään johdettu työmarkkinoita tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa eli tupossa. Tupolla tarkoitetaan, että palkankorotuksista ja työehdoista sovitaan keskitetysti keskusjärjestöjen kesken. Tällöin myös hallitus osallistuu neuvotteluihin. Siksi tuposta käytetään myös nimitystä kolmikantasopimus. Tupo sisältääkin yleensä myös hallituksen vero- ja sosiaaliratkaisuja.

Jos hallitus ei ole mukana, puhutaan keskitetystä tuloratkaisusta. Tällöin alemman tason liittokohtaiset työehtosopimukset noudattavat keskitetyssä ratkaisussa sovittuja raameja.

Nykysuuntaus on kuitenkin pois keskitetyistä palkkaratkaisuista. Elinkeinoelämän keskusliitto EK päätti joulukuussa 2016 muuttaa sääntöjään niin, ettei se voi enää jatkossa tehdä keskitettyjä palkkaratkaisuja.

Työnantajat pitävät tupo- ja keskitettyjä tuloratkaisuja jäykkinä. Esimerkiksi Metsäteollisuuden työehtosopimuksessa on kymmeniä eri alan työntekijöitä, vaikkapa paperityöläisiä ja palvelualan henkilöstöä. Näiden kaikkien työehtoja säädellään samalla työehtosopimuksella.

Hyvä puoli niissä on ollut se, että tupon ollessa voimassa työsopimusrauha säilyy, eikä lakkoja tule. Palkansaajat myös tietävät mitä saavat. Tuposopimukset ovat tuoneet kansantalouteen ennustettavuutta.

Liittokierros käydään suoraan työnantaja- ja ammattiliittojen välillä

Keskitettyjen neuvottelujen vaihtoehto on liittokohtainen työmarkkinaratkaisu. Se tarkoittaa sitä, että eri alojen työnantaja- ja ammattiliitot neuvottelevat suoraan keskenään palkoista ja työehdoista ilman keskusjärjestöjen solmimaa ratkaisua.

Tällöin on vaarana, että kukin ala optimoi omaa etuaan ja ratkaisu on kansantalouden kannalta haitallinen. Tästä usein käytetty esimerkki on vuoden 2007 ns. tasa-arvotupo ja 2008–2009 käyty liit­to­koh­tai­nen palk­ka­kier­ros, joita on jälkikäteen pidetty kalliina.

Suomen taloudella meni tuolloin hyvin eikä työrauhaa haluttu rikkoa riitelemällä. Tämä johti siihen, että vaikka vuo­den 2008 finanssikriisin myötä Suomen taloudelle tuli äk­ki­py­säys, niin silti useilla aloilla vuo­den 2009 pal­kan­ko­ro­tuk­set oli­vat reip­paas­ti yli vii­si pro­sent­tia.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteena on ollut niin sanottu Suomen malli: vientialat määrittelisivät palkkatason, jota muut alat eivät omissa neuvotteluissaan ylittäisi.

Suomen mallin toteutuminen on kuitenkin hyvin epävarmaa, sillä helmikuussa 2017 työnantajien Metsäteollisuus irtautui prosessista. Tästä syystä myöskään työntekijäpuolen Paperiliitto ei ole enää Suomen mallissa mukana.

Työmarkkinaneuvottelut alkoivat tammikuun kihlauksesta

Työmarkkinaneuvottelujen historia ulottuu talvisodan aikaan, jolloin Suomessa otettiin käyttöön länsimainen vapaa neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä niin sanotussa tammikuun kihlauksessa 23.1.1940. Tällöin Suomen työnantajain keskusliitto tunnusti ammattiliitot ja keskusjärjestö SAK:n neuvotteluosapuoliksi työmarkkinoita koskevissa kysymyksissä. Osapuolet sopivat, että vastedes yhteisymmärrys pyritään löytämään neuvotteluteitse.

Työmarkkinasanastoa:

Tupo
Tulopoliittinen kokonaisratkaisu eli kolmikantasopimus, johon palkansaajien ja työnantajan lisäksi osallistuu valtioneuvosto. Palkankorotusten lisäksi sisältää yleensä vero- ja sosiaaliratkaisuja.

" Emme tee enää jatkossa keskitettyjä tulopoliittisia ratkaisuja. Seuraavana luonnollisena askeleena on EK:n sääntöjen muuttaminen siten, että EK ei enää viimeistään huhtikuun lopun 2016 jälkeen tee tällaisia sopimuksia.” Matti Alahuhta, EK)

Keskitetty ratkaisu
Työmarkkinakeskusjärjestöjen palkoista ja muista työehdoista tekemä sopimus, jonka pohjalta jäsenliitot neuvottelevat omat työ- ja virkaehtosopimukset

“Keskitetyn ratkaisun kaaduttua Metalliliitto ja Ammattiliitto Pro jättivät teknologia-alaa koskevan lakkovaroituksen.” (Kuntalehti)

Liittokierros
Ammattiliiton ja työnantajaliiton neuvottelema ja sopima palkkaratkaisu. Liittokierrokselle päädytään, kun työmarkkinoiden keskusjärjestöt päätyvät siihen, ettei keskitettyä tulosopimusta kannata tavoitella lainkaan.

“Tulevan työmarkkinakierroksen pitää tukea Suomen orastavaa talouskasvua. Meidän on mentävä liittokierrokselle työllisyys edellä. On välttämätöntä jatkaa hyvin maltillista kustannuskehitystä.” (Markku Jalonen, Kuntatyönantajat.)

Paikallinen sopiminen
Työehtosopimuksessa annettu oikeus sopia joistakin työehtosopimuksessa mainituista asioista työpaikkakohtaisesti toisin.

“Paikallinen työpaikkakohtainen työehdoista sopiminen edellyttää toimivia pelisääntöjä sopijaosapuolten kesken. Työntekijäpuolen oikeuksia täytyy lisätä, jotta voidaan taata tasavertaisen asema osapuolten välillä.” (SAK)

Yleiskorotus
Sopimuksessa sovittu euro- tai prosenttimuotoinen palkkojen korotus, joka maksetaan kaikille sopimuksen piiriin kuuluville.

“En usko, että kaikki työntekijät pitävät yleiskorotuksia oikeudenmukaisina, sillä ne kohdistuvat kaikille yhtä suurina riippumatta työsuorituksesta. Eihän se ole missään nimessä oikeudenmukainen tapa kohdentaa palkankorotuksia. Se on vain tasapäinen tapa. ” (Jyrki Hollmén, Kemianteollisuus)

Prosenttilinja
Kaikille palkansaajille sovitaan suhteellisesti yhtä suuret korotukset, esimerkiksi 1,5%. Euromääräiset korotukset siis vaihtelevat palkkatason mukaan. Vastakohta on eurolinja, jossa kaikille palkansaajille on sovittu euromääräiset korotukset.

“Korotusten pitäisi olla kaikille tasavertaisesti senttimääräisiä. Prosenttikorotukset kasvattavat palkkaeroja entisestään, mikä ei minun mieleeni ole.” (Sandvikin Pääluottamusmies Antero Palomäki)

Palkkaliukuma
Neuvotteluissa sovittujen korotusten ja todellisten palkkojen nousun välinen erotus. Esimerkiksi jos palkankorotukseksi sovitaan 2% mutta palkat nousevatkin 3%, niin niiden välinen erotus on palkkaliukuma.

“Valtion palkkausjärjestelmät eivät tuota muita työmarkkinoita korkeampia liukumia nykyiselläänkään. Valtiolla ei pidä leikata virastojen määrärahoja, koska palkkaliukumat ovat yleisellä tasolla.” (Niko Simola, Pardia)

Solidaarinen palkkapolitiikka
Pyrkimys korottaa matalimpia palkkoja muita enemmän.

“Alimpien palkkojen korottaminen tapahtuu Suomessa parhaiten euromääräisin palkkaratkaisuin. Se on solidaarista palkkapolitiikkaa, joka mahdollistaa varsinkin naisten nousun ylös palkkakuopasta.” (Tapio Bergholm, SAK)

Indeksi
Suhdeluku, joka ilmaisee mm. palkkojen tai hintojen muutosta tietyllä aikavälillä. Vertailun perusvuotta merkitään luvulla 100, jolloin muiden vuosien lukuja on helppo verrata tähän lukuun. Indeksiehto taas tarkoittaa, että jos vaikkapa kuluttajahintaindeksin nousu ylittää ennalta sovitun prosenttimäärän, niin palkkoja voidaan korottaa indeksiehdossa sovitun mukaisesti.

“Yksityisen puolen ansiotasoindeksi v. 2010 oli 100. Vuonna 2015 indeksi oli 111,4 eli palkat olivat tässä ajassa nousseet 11,4%” (Tilastokeskus).

Työtaistelut
Työmarkkinoiden ristiriidat saattavat johtaa työtaisteluihin. Molemmilla osapuolilla on keinonsa painostaa: työntekijät voivat painostaa lakolla tai hakukiellolla, työnantajat työsululla, joka tarkoittaa sitä että työnantajat estävät työntekijöitä pääsemästä töihin ja keskeyttävät heidän palkanmaksunsa.

Lakon aloittaminen on laillista sopimuksettomassa tilanteessa, siis sopimuskauden päätyttyä, kun uutta sopimusta ei ole saatu solmituksi. Laittomista lakoista voi tulla maksettavaksi hyvityssakot.

“Jos lakko toteutuu torstain ja perjantain välillä niin laajana kuin julkisuudessa on kerrottu, kyse on merkittävästä haitasta henkilöliikenteelle ja VR:n toiminnalle. Alalla on voimassa oleva työehtosopimus ja työrauhavelvoite. Tästä syystä kyse on laittomasta työtaistelusta.” Ilkka Oksala, EK.

Yleissitova työehtosopimus
Yleissitova työehtosopimus on valtakunnallinen, asianomaisella alalla edustavana pidetty työehtosopimus. Tällöin myös työnantajaliittoihin kuulumattomien työnantajien on noudatettava sitä.

“Euroopassa on maita, joissa henkilöstöllä on vahva myötämääräämisoikeus, kuten vaikkapa Ruotsi. On toisia, esimerkiksi Suomi, 
joissa työehtosopimukset ovat 
yleissitovia. On ainakin yksi maa, Saksa, jossa on molemmat, ja yksi, jossa ei ole kumpaakaan: Iso-Britannia." Heikki Kauppi, Tekniikan akateemiset (TEK)

Normaalisitova työehtosopimus
Yleissitovan työehtosopimuksen vaihtoehto. Normaalisitovaa työehtosopimusta pitää noudattaa vain työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä, kun taas yleissitovaa sopimusta on noudatettava koko alalla eli myös työnantajaliittoon kuulumattomissa yrityksissä ilman paikallisen sopimisen mahdollisuutta.

“Normaalisitova työehtosopimus voi lain mukaan ohittaa yleissitovan, jos sen toisena sopijaosapuolena on aito valtakunnallinen työntekijäliitto. Siksi käräjäoikeuden täytyi punnita, täyttääkö Suomen Mainosjakajien Etujärjestö kriteerit.” (Yle Uutiset)

EDIT 29.9 klo 15.30: Täsmennetty Paperiliiton Suomen mallista irtautumisen sanamuotoa.

Kommentit

Ihminen ja yhteiskunta

 • Tunnetko taloyhtiön tilinpäätöksen kiemurat? Testaa tietosi

  Testaa, mitä hyvin tunnet taloyhtiön tilinpäätöksen

  Kymmenissätuhansissa taloyhtiöissä kokoonnutaan vuosittain kuulemaan, kun isännöitsijä luettelee tilinpäätöksestä vaikeaselkoisia termejä kokousväelle. Tilinpäätöksen riveillä on kuitenkin tärkeää tietoa siitä, miten hallitus ja isännöitsijä ovat hoitaneet osakkeenomistajien rahoja. Tunnetko taloyhtiön tilinpäätöksen? Tarkista tietosi ja vastaa seitsemään kysymykseen.

 • Islamin vieraana

  6-osainen sarja islamista.

  6-osaisessa sarjassa professori Jaakko Hämeen-Anttila johdattaa kiehtovalle matkalle islamin maailmaan – sen historiaan, kulttuuriin, kuvataiteisiin, musiikkiin ja kirjallisuuteen sekä ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ohjelmasarja on valmistunut v. 2003.

 • Buddhan jalanjäljillä

  Buddhalaisuus

  Buddhalaisuus ei ole kristinuskoon tai islamiin verrattavissa oleva uskonto, vaan pikemmin filosofia, joka opettaa tien korkeimman moraalisen, henkisen ja intellektuaalisen "valaistumisen" saavuttamiseen.