Hyppää pääsisältöön

Ylen strategia 2017–2020

Ylen missio, visio, arvot
Ylen missio, visio ja arvot Ylen missio, visio, arvot arvot,Yle,missio,strategiat

Ylen hallintoneuvosto hyväksyi yhtiön uuden strategian kokouksessaan 19.5.2020.

Ylen missio, visio ja arvot

Missio: Yle vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Visio: Yle on suomalaisten merkityksellisin media ja alan rohkea uudistaja.

Arvot: Ylen arvot ovat riippumattomuus, luotettavuus ja ihmisen arvostaminen.

Ylen strategia

Yle palvelee sekä suuria yleisöjä että pieniä kohderyhmiä molemmilla kansalliskielillä. Vahva luottamus ja arvostus Yleä kohtaan perustuu tarjonnan laatuun ja journalismin riippumattomuuteen ja tinkimättömään pyrkimykseen kohti totuutta. Ylen tehtävän onnistunut toteutus edellyttää vahvaa yleisösuhdetta ja laajaa tavoittavuutta.

Digitaalinen ja yhteiskunnallinen murros asettaa Ylen uuden tilanteen eteen. Teknologia mullistaa palveluja ja ihmisten arkea. Kaikkien saatavilla olevan sisällön määrä kasvaa. Samalla suomalaisten arvopohja, elämäntavat ja kulttuuri ovat sirpaloitumassa.

Ulottuvilla on rajaton globaali mediatarjonta ja lukematon määrä muita palveluita, jotka kilpailevat ihmisten ajasta ja huomiosta. Erityisesti nuorten mediankäyttö on pirstaloitunut: tiedot ja elämykset haetaan monista eri palveluista.

Kasvavan tarjonnan keskellä Ylen on osattava säilyttää yhteys erilaisiin kohderyhmiin. Valinnat eivät perustu enää median saatavuuteen, vaan siihen, kuka pystyy tarjoamaan arvokkaimmat sisällöt ja parhaan henkilökohtaisen käyttökokemuksen.

Vision toteuttaminen vaatii tulevina vuosina Yleltä:

 • julkisen palvelun merkityksellisyyden vahvistamista erilaisten ihmisten arjessa.
 • journalistisen riippumattomuuden jatkuvaa vaalimista.
 • panostamista henkilökohtaiseen käyttökokemukseen ja eri ihmisten tiedollisiin ja elämyksellisiin tarpeisiin.
 • avoimuuden ja vuoropuhelun lisäämistä kaikkien suomalaisten kanssa. Näin pidetään osaltaan huolta luotettavuudesta, kun yhteisiä käsityksiä tosiasioista kyseenalaistetaan.
 • sisäisen luottamuksen ja uudenlaisen työkulttuurin edelleen rakentamista.

Julkisen palvelun Yle luo vakautta ja jatkuvuutta. Suomi tarvitsee yhdistäviä kokemuksia, keskinäistä ymmärrystä ja luotettavaa tietoa. Samalla Ylen on huolehdittava siitä, että yhteiskunnan muutos näkyy ja kuuluu tarjonnassa.

Strategiset valinnat

1. Yle vahvistaa yhteisöllisyyttä kuuntelemalla, osallistamalla ja yhdistämällä erilaisia ihmisiä

Toimiva yhteiskunta rakentuu luottamukselle ja keskinäiselle ymmärrykselle. Demokratian tueksi tarvitaan julkista tilaa erilaisille mielipiteille, yhteiselle keskustelulle, elämyksille ja yhdistäville kokemuksille. Yle luo yhteistä tilaa niin journalismilla kuin kulttuurisisällöillä.

Yle tarjoaa eri sukupolville juuri heille merkityksellisiä mediasisältöjä ja kokemuksia.

 • Yle tuottaa sisältöjä, jotka heijastavat yhteiskunnan moninaisuutta.
 • Yle vahvistaa läsnäoloaan suomalaisten keskellä ja tuo esille erilaisten ihmisten, yhteisöjen ja kieliryhmien arkea, josta he tunnistavat itsensä, omat kokemuksensa ja elämänpiirinsä.
 • Yle nostaa laajasti esiin erilaisia kulttuuri-ilmiöitä ja antaa mahdollisuuksia luoda omaleimaista kulttuuria. Yle tuo kulttuuria kaikkien ulottuville.
 • Yle kehittää uudenlaisia vuorovaikutuksen tapoja, joiden avulla otetaan ihmiset mukaan keskusteluun, kehittämiseen ja tekemiseen. Tässä Yle hyödyntää ketterästi uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia.
 • Yle lisää palveluidensa helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä ja panostaa erityisesti verkkopalveluiden esteettömyyteen. Yle jatkaa viittomakielisten palveluidensa kehittämistä.
 • Yle vahvistaa kaikenikäisten digitaitoja.

2. Yle tuottaa korkeatasoisia sisältöjä ja palveluja ja tuo ne helposti ihmisten saataville

Yle varmistaa laajalla ja kattavalla tarjonnalla, että jokaisen saatavilla on monipuolisia, laadukkaita ja kiinnostavia sisältöjä. Yle toimii tarkoituksenmukaisesti sekä broadcast- että verkkoympäristössä ja huolehtii siitä, että sisällöt ja palvelut löytyvät sieltä, mistä ihmiset haluavat niitä käyttää.

 • Yle panostaa journalismin laatuun, syvällisyyteen ja merkityksellisyyteen, ja kehittää journalistista osaamista.
 • Yle edistää sisältöjensä löydettävyyttä ja panostaa henkilökohtaisen käyttökokemuksen parantamiseen. Yle jatkaa verkko- mobiilipalvelujen, kuten Yle Areenan, uutis- ja lasten palveluiden kehittämistä, jotta niitä on helppoa ja sujuvaa käyttää.
 • Yle siirtyy kokonaan television teräväpiirto-jakeluun vuonna 2020. Verkkojulkaisemisessa Yle hyödyntää tarpeen mukaan myös ulkopuolisia alustoja.
 • Yle antaa tilaa uusille tekijöille ja nuorten äänille ja ajatuksille sekä uudistaa nuorille suunnattua palvelutarjontaansa.
 • Yle tekee maailman ilmiöt läheltä ja kaukaa ymmärrettäviksi ja tuo koko Suomen kaikille näkyväksi. Yle tarjoaa luotettavaa ja syventävää tietoa sekä vaikuttavia tarinoita oman elämän ja maailman ymmärtämiseen.
 • Yle uudistaa audiopalvelujaan ja vie radion verkkoon. Audiosisältöjen verkkotarjontaa kehitetään vastaamaan uusia käyttötapoja. Radion laaja tavoittavuus, läsnäolo ja merkitys eri yleisöryhmien arjessa varmistetaan ja FM-kanavien palveluprofiilit uudistetaan.
 • Yle uudistaa aluetoimintaansa, jotta voi olla läsnä ja lähempänä ihmisten arjessa, kuvata paremmin Suomea ja olla vaikuttavampi ja joustavampi kaikissa jakeluteissä sekä maakunnissa että valtakunnallisesti.

3. Yle uudistuu rohkeasti pysyäkseen ketteränä muutoksissa

Muuttuva työ ja toimintaympäristö edellyttävät uutta osaamista, rohkeutta tehdä kokeiluja ja valmiutta luopua vanhasta. Hyvä ja uudistumista tukeva johtaminen on onnistumisen avain.

 • Yle pysyy edelleen kansainvälisessä kärjessä julkisen palvelun mediatalona ja teknologian hyödyntämisessä. Yle kehittää ketterästi sisältöjä ja palveluja ja niitä tukevia teknologiaratkaisuja sekä toimintatapoja ja työtiloja.
 • Kokeiluilla ja uusilla avauksilla Yle varmistaa, että sillä on aina ajanmukaiset keinot tehdä laadukkaita sisältöjä sekä joustavia tapoja jakaa niitä. Yle hyödyntää palveluidensa kehittämisessä uusia teknologioita, esimerkiksi virtuaalitodellisuutta ja tekoälyä.
 • Yle siirtää tulevina vuosina 15-20 prosenttia yhtiön resursseista uusille painopistealueille, kuten nuorille ja nuorille aikuisille suunnatuille sisällöille ja palveluille sekä verkkokehitykseen.
 • Yle tukee uudistumista avoimella, joustavalla ja ketterällä työkulttuurilla sekä uudistaa johtamistaan.

4. Yle varmistaa, että sillä on ajanmukainen osaaminen ja hyödylliset yhteistyöverkostot

Yle kehittää aktiivisesti oman henkilöstönsä osaamista ja huolehtii kyvystään löytää alan parhaita tekijöitä. Yle vahvistaa tekijöiden monipuolisia ja vaativia ammatillisia taitoja, joita media-alan muutos edellyttää. Yle edistää kotimaisen median ja luovan alan monimuotoisuutta ja elinvoimaa. Hankintojen ja yhteistyön kautta Yle vahvistaa kotimaista alan työllisyyttä, tekemisen laatua ja osaamista.

 • Yle vastaa digitalisaation tuleviin vaatimuksiin huolehtimalla henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja panostamalla osallistavaan johtamiseen ja työhyvinvointiin.
 • Yle lisää ohjelmahankintoja ja palveluostoja yhtiön ulkopuolelta 30-35 prosentilla vuoteen 2022 mennessä.
 • Yle suuntaa yhteistyötä monipuolisesti luovan alan yrityksille ja lisää yhteistyötä kaupallisen median kanssa.
 • Teknologiaratkaisuissa Yle jatkaa palveluiden ostamista ja lisää ulkopuolisten tuotantopalveluiden hankintaa suunnitelmallisesti.
 • Ylen hankintaosaamista vahvistetaan.

5. Yle toimii sujuvasti, tehokkaasti ja vastuullisesti

Yle varmistaa kaikessa toiminnassaan sujuvuuden, tehokkuuden ja hyvän taloudenpidon. Yle toimii työnantajana ja kumppanina vastuullisesti.

 • Yle lisää taloudellista ja toiminnallista joustavuutta ja käyttää sille suunnattuja varoja tehokkaasti ja läpinäkyvästi.
 • Ylen talous pysyy tasapainossa.
Ylen visio
Ylen visio strategiat,Yle

Ylen tehtävä

Yle vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa tarjoamalla tietoa, sivistystä, oivalluksia ja elämyksiä. Yleisradiolain mukaan Ylen tulee tarjota julkisen palvelun sisältöjä monipuolisesti ja kattavasti jokaisen saataville. Palveluita voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti.

Yle toimii kahdella kotimaisella kielellä ja tuottaa myös saamelaisten ja muiden vähemmistöjen ja erityisryhmien palveluita. Laaja julkisen palvelun tehtävä luo edellytykset sille, että Yle voi tukea moniäänistä yhteiskuntaa ja eri väestöryhmien tasavertaista osallisuutta julkisuuteen ja yhteiseen keskusteluun.

Yle on ohjelmatoiminnassaan poliittisesti ja kaupallisesti riippumaton. Yle edistää sananvapautta, korkeatasoista journalismia ja median monimuotoisuutta. Ylen tehtävänä on myös tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta.

Yle antaa tilaa erilaisille ihmisille ja suhtautuu kaikkiin arvostavasti. Yle tuo kulttuuria ja elämyksiä kaikkien ulottuville, myös niiden, joilla ei ole mahdollisuutta itse osallistua tapahtumiin. Kaikilla on mahdollisuus oppimiseen. Yle luo tasa-arvoa tuomalla sisältönsä ja palvelunsa jokaisen saataville asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.

Tietoa, kulttuuria ja elämyksiä tuottava julkisen palvelun media on sijoitus yhteiseen tulevaisuuteen.

Strategian lähtökohdat

Hallintoneuvoston hyväksymä strategia antaa Ylelle suuntaviivat tuleville vuosille.

Strategia mahdollistaa Ylen toiminnan pitkäjänteisyyden ja suunnitelmallisuuden. Se myös edellyttää Yleltä vahvaa uudistumista, koska median toimintaympäristön, mediankäytön ja teknologian nopea muutos jatkuu. Ylen on osattava toimia sekä nykyisessä radio- ja televisioympäristössä että uusilla sisältö- ja palvelualueilla. Julkisen palvelun tehtävän toteuttamiseksi on tärkeää varmistaa kansalaisten luottamus Yleen.

Hallintoneuvosto on hyväksynyt Ylen strategian kokouksessaan 24.10.2017.