Hyppää pääsisältöön

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2018–2019

Yleistavoitteet

Tasa-arvoisuus, yhdenvertainen kohtelu ja ihmisen arvostaminen ovat Ylen keskeisiä arvoja, joita haluamme edistää – paitsi tuottamissamme sisällöissä – myös työnantajana.

Monikulttuurinen henkilöstörakenne on Yleisradiolle lisäarvo, joka edesauttaa hyvien asiakassuhteiden luomista. Jotta voimme paremmin tavoittaa kaikki suomalaiset, eri-ikäisiä, erilaisista etnisistä ja kulttuurisista taustoista tulevia miehiä ja naisia tulee olla myös ohjelmien ja palvelujen tekijöinä.

Tasa-arvosuunnittelu ja sille asetettavat tavoitteet perustuvat tasa-arvolakiin, joka koskee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työelämässä, sekä yllä mainittuun ohjelmatoiminnasta kumpuavaan tarpeeseen. Ylen tavoitteena on sukupuolijakauman tasoittuminen kaikissa työyhteisöissä ja -tehtävissä, tasa-arvon toteutuminen palkkauksessa ja tasapuolisten työskentely- ja kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen kaikille sukupuolesta, etnisestä taustasta yms. riippumatta.

Tasa-arvotilanteen kartoitus syksyllä 2018

Vakituisista yleläisistä naisia on 50 %, määräaikaisista 55 %. Toimittajan ja tuottajan rooleissa, joissa työskentelee yhteensä noin 1 200 kuukausipalkkaista, sukupuolijakauma on tasainen: naisia on 54–56 %.
Sen sijaan osa pienemmistä ammattiryhmistä on edelleen voimakkaasti sukupuolittuneita.

 • Assistenteista naisia on 92 %
 • tuotantokoordinaattoreista naisia on 99 %
 • kuvaaja-leikkaajista/kuvaajista naisia on 15 %.

Syksyllä 2018 naisten keskipalkka oli 97 % miesten keskipalkasta. Ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimusalalla työskentelevien, vaativuusryhmiin luokiteltujen (noin kaksi kolmasosaa kaikista yleläisistä) vastaava luku oli 99 %.

Vuosien 2018–2019 tasa-arvotavoitteet

Ylessä on vuosikymmeniä tehty tavoitteellista ja aktiivista tasa-arvotyötä, jonka ansiosta on päästy yleisesti ottaen erittäin hyvään tilanteeseen naisten ja miesten välisessä tasa-arvossa. Esimerkiksi sukupuolijakaumaltaan selvästi epätasa-arvoisia työyhteisöjä on lähinnä joissakin melko pienissä toiminnoissa, joissa vaihtuvuus ja rekrytointi ovat pitkään olleet hyvin vähäisiä. Suuria tai näkyviä, yhtiötasoisia erillishankkeita ei siksi alkavalla kaksivuotiskaudella nähdä tarkoituksenmukaisina.
Vuonna 2018–2019 kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että kaikissa rekrytoinneissa (ml. sisäinen kierto) ja niihin liittyvissä palkkapäätöksissä toteutuvat tässä suunnitelmassa todetut periaatteet mahdollisimman aukottomasti.

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi Yle

 • toimii siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä
 • edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luo heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen
 • varmistaa naisten ja miesten välinen tasa-arvo työehdoissa, erityisesti palkkauksessa
 • kehittää työoloja sellaisiksi että ne soveltuvat sekä naisille että miehille
 • helpottaa työelämän ja perhe-elämän sekä muun yksityiselämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota erityisesti työjärjestelyihin ja
 • toimii siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä; sukupuoleen kohdistuvan häirinnän suhteen yhtiössä on nollatoleranssi.

Työn ja perhe-elämän tasapainottamisen edistäminen tasa-arvon edistämisen keinona

 • Yle pystyy lähes aina tarjoamaan mahdollisuuden osa-aikatyöhön siitä kiinnostuneille (ml. osittainen hoitovapaa)
 • myönteinen suhtautuminen kaikkiin perhevapaisiin
 • kolmen viikon palkallinen isyysvapaa
 • Ylessä suhtaudutaan myönteisesti etätyöhön; etätyön määrässä huomioidaan kuitenkin työtehtävän sekä tiimin/toiminnon tarpeet

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Kaikki yleläiset tai Ylestä työtä hakevat ovat samanarvoisia iästään, etnisestä ja kansallisesta alkuperästään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, vammastaan tai muista vastaavista henkilöönsä liittyvistä syistä riippumatta.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Yle

 • pyrkii lisäämään henkilöstönsä monimuotoisuutta rekrytoimalla mahdollisuuksien mukaan eri etnisiä ryhmiä edustavia työntekijöitä
 • toimii siten, että ennakolta ehkäistään syrjintä ja epätasa-arvoinen kohtelu.

Vuonna 2019 jatketaan erittäin toimivaksi havaittua harjoitteluohjelmaa, johon otetaan noin 15 nuorta seuraavista (tai vastaavista) kohderyhmistä:

 • vailla ammattikoulutusta olevat koulunsa päättäneet nuoret
 • toimintarajoitteiset; esim. Keskuspuiston ammattiopiston media-assistenttilinjan opiskelijat
 • maahanmuuttajataustaiset nuoret; esim. Suomen Pakolaisavun työllistämishankkeen kautta.

Harjoittelu on palkallinen ja kestää 1–2 kuukautta. Tavoitteena on, että vastaavat harjoitteluohjelmat pitkällä tähtäimellä säännöllisinä jatkuessaan edistäisivät Ylen mahdollisuuksia rekrytoida mahdollisimman monipuolisista taustoista tulevia, mutta silti parasta mahdollista osaamista edustavia työntekijöitä. Parhaimmillaan ohjelman vaikutukset voivat heijastua laajemminkin suomalaiselle media-alalle. Samalla kannamme yhteiskunnallista vastuutamme auttamalla ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja edistämällä yhdenvertaisempaa työelämää.

Suunnitelmien ja tavoitteiden seuranta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan yt-neuvottelukunnassa, yksikköjen yhteistyöryhmissä ja yksikköjen johtotiimeissä. Keskeisiä tunnuslukuja seurataan kuukausittain osana johdon raportointia.

Hallitus hyväksyi suunnitelman 14.12.2017, suunnitelmaa on päivitetty johtoryhmässä 6.11.2018.