Hyppää pääsisältöön

Toimitusjohtajan katsaus 2017: Yle juhli suomalaisten kanssa

Lauri Kivinen
Lauri Kivinen Kuva: Yle Lauri Kivinen

Vuosi 2017 oli Ylelle monien onnistumisten ja suurten tapahtumien vuosi.

Tarjosimme yhdistäviä, isoja elämyksiä kaikille suomalaisille, mutta myös uusia ja kiinnostavia sisältöjä nuorille. Suomalaisten luottamus Yleen säilyi vahvana ja Yle onnistui julkisen palvelun tehtävässään suomalaisten mielestä varsin hyvin. Siitä on hyvä ponnistaa kohti uutta.

Ylen yleisösuhde vuonna 2017 oli erinomainen ja saavutimme keskeiset tavoitteemme. Ylen sisällöt ja palvelut tavoittivat päivittäin 76 prosenttia ja viikoittain 93 prosenttia väestöstä. Ilahduttavaa on myös se, että yhä useampi nuori on löytänyt Ylen sisällöt, etenkin verkossa. Tavoittavuus on parantunut erityisesti Ylelle perinteisesti vaikeassa 15–29-vuotiaiden kohderyhmässä.

Alle 45-vuotiaista Yle tavoitti päivittäin yli puolet, mikä on hyvä tulos nykypäivän ylenpalttisen runsaassa, kilpaillussa ja koukuttavassa mediaympäristössä. Lisääntynyt kiinnostus on osoituksena siitä, että järjestelmällinen työ sisältöjen, palvelujen, kerrontatapojen ja julkaisumuotojen kehittämiseksi kantaa hedelmää.

Suomalaiset pitävät Ylen julkista palvelua yhteiskunnalle tärkeänä. Tämä käy ilmi yleisötutkimuksista, joilla seuraamme onnistumista julkisen palvelun tehtävässämme.

Vuoden 2017 alkupuolella jatkunut keskustelu Ylen journalismin riippumattomuudesta oli yhtiölle vakava paikka, mutta osoitti myös sen, kuinka tärkeäksi luotettava ja moniääninen media suomalaisessa yhteiskunnassa koetaan. Ylen toimintatavat kestävät kriittisenkin tarkastelun ja Ylen journalismia pidetään yhä erittäin luotettavana.

Ylen arvo suomalaisille -tutkimuksen mukaan 80 prosenttia suomalaisista luottaa Yleen erittäin paljon tai melko paljon. Vain 4 prosenttia vastaajista on täysin päinvastaista mieltä. Ylipäätään Suomessa mediaan luotetaan enemmän kuin muualla. Toimivan demokratian, sananvapauden ja rakentavan kansalaiskeskustelun näkökulmasta tätä onkin syytä vaalia.

Yhteinen suunta – ihminen edellä

Hyvä yleisösuhteen eteen täytyy mediankäytön, teknologian ja yhteiskunnan muutoksessa tehdä hartiavoimin töitä. Globaalin kilpailun keskellä on ponnisteltava entistä lujemmin sisältöjen näkyvyyden ja löydettävyyden varmistamiseksi. Haasteena on, miten kotimaiset sisällöt erottuvat valtavasta tarjonnasta.

Ylen visiona on olla suomalaisten merkityksellisin media. Onnistumisia saadaan aikaan ymmärtämällä ja arvostamalla erilaisten ihmisten tarpeita ja Yleen kohdistuvia odotuksia.

Uuden strategian mukaisesti Yle vahvistaa yhteisöllisyyttä kuuntelemalla, osallistamalla ja yhdistämällä erilaisia ihmisiä. Tuotamme korkeatasoisia sisältöjä ja palveluja ja tuomme ne helposti ihmisten saataville erilaisiin mediankäytön tilanteisiin. Rohkean uudistumisen ja ketteryyden rinnalla yhtiön on varmistettava, että sillä on ajanmukainen osaaminen ja hyödylliset yhteistyöverkostot. Sujuvuus, tehokkuus ja vastuullisuus ovat kehittämisen kantavia periaatteita.

Lähivuosina Yle suuntaa 15–20 prosenttia resursseistaan uuteen, kuten nuorille suunnattuihin sisältöihin ja verkkokehitykseen. Samalla on pystyttävä huolehtimaan siitä, että kaiken ikäiset löytävät Ylen tarjonnasta merkityksellistä ja kiinnostavaa sisältöä asuinpaikasta, varallisuudesta ja taustasta riippumatta, kuten Ylen tehtävään kuuluu. Siksi Ylen tulee tarjonnassaan huomioida myös muuttuvan yhteiskunnan monimuotoisuus, jotta mahdollisimman moni voi kokea Ylen omakseen.

Hyvin hoidettu julkinen palvelu luo tilaa yhteiskunnan erilaisille näkemyksille, arvostuksille ja eri väestöryhmien vuoropuhelulle tarjoamalla tietoa, sivistystä, oivalluksia ja elämyksiä. Yhä vaikeammin ennakoitavassa, monimutkaisessa ja vaihtoehtoisten tulkintojen maailmassa punnitulle tiedolle ja keskinäiselle ymmärrykselle on entistäkin suurempi tarve.

Yle tarjoaa sisältöjä ja palveluja myös kielivähemmistöille ja erityisryhmille, joille muuta mediatarjontaa on vähän. Se tukee kaikkien kansalaisten osallisuutta yhteiskuntaan. Vuoden 2017 aikana Yle teki merkittäviä parannuksia palvelujen saavutettavuuteen ja lisäsi muun muassa viittomakielisiä ohjelmia kuulovammaisille ja kuvailutulkkauksia näkövammaisille.

Kokonaisuutena olemme suomalaisten mielestä vuoden aikana onnistuneet, sillä Ylen arvo suomalaisille -tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Yle on hoitanut julkisen palvelun tehtävänsä vähintään melko hyvin.

Riippumattomuutta, luotettavuutta ja ammattitaitoa

Yle-lain uudistus heinäkuussa 2017 vahvisti hallintoneuvoston roolia strategiasta päättävänä elimenä. Pyrkimyksenä on vahvistaa eduskunnan ja hallintoneuvoston mahdollisuuksia valvoa, että Yle hoitaa lakisääteisen tehtävänsä. Strategiasta päättäminen antaa Ylen toiminnalle suuntaviivat, eikä hallintoneuvosto puutu sisällöllisiin tai journalistisiin linjauksiin. Yhtiön hallitus päättää tarjonnan linjauksista ja lähivuosien tärkeimmistä uudistushankkeista strategian pohjalta.

Hallintoneuvoston ja operatiivisen toiminnan välillä on toimiva palomuuri, joka varmistaa vastaavien toimittajien aseman ja Ylen itsenäiset sisällölliset päätökset. Yhtä lailla toimitusjohtaja on journalistisen päätöksenteon ulkopuolella.

Yle on kaupallisesti ja poliittisesti riippumaton ja noudattaa alan eettisiä ohjeita kaikessa sisällön tekemisessä. Ylen omassa ohjelmatoiminnan säännöstössä riippumattomuus on nostettu entistä korostetummin esille. Journalismin vahvistamiseksi ja koulutuksen tueksi perustimme vuonna 2017 Journalismin akatemian. Uusi yleisövuorovaikutuksen päällikkö, tuttavallisemmin “Yle-tyyppi”, edistää dialogia ja palautteen seurantaa ja avaa vastuullisen median toimintatapoja suurelle yleisölle

Ylellä on vahvasti työhönsä sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Digitaalinen murros vaikuttaa työn tekemiseen voimakkaasti, minkä vuoksi osaamisen kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Hyvä johtaminen on yksi onnistumisen avaimista.

Ylellä on syrjintään, työpaikkakiusaamiseen ja muuhun epäasialliseen kohteluun nollatoleranssi. Ennaltaehkäisyyn ja ongelmiin puuttumiseen yhtiöllä on hyvät toimintamallit. Henkilöstö saa säännöllisesti koulutusta eettisistä ohjeista ja koko yhtiön tukena aloitti vuoden 2017 alussa eettinen ryhmä, joka valvoo vastuullista toimintaa.

Menneeseen vuoteen kuuluivat myös yt-neuvottelut, jotka koskivat Ylen tuotannot ja design -osaston työntekijöitä. Tampereen Mediapoliksen ja Pasilan tuotannoissa otettiin käyttöön uusi toimintamalli, jonka seurauksena 60 henkilön työsuhde päättyi tuotannollis-taloudellisesta syistä. Kaikkiaan tuotannollis-taloudellisin syin irtisanottuja oli vuoden aikana 70. Muutostilanteissa monelle on tarjoutunut uusia tehtäviä yhtiön sisällä.

Ylen talous on pysynyt tasapainossa jo kuutena vuonna peräkkäin. Hyvä taloudenpito ja Yle-veron tehokas käyttö on osa taloudellista vastuutamme.

Lähivuosina Yle vähentää edelleen omien toimitilojensa määrää, mikä vapauttaa lisää resursseja “seinistä sisältöihin”. Samalla Yle etsii uusia mahdollisuuksia luovan alan yhteistyölle Pasilassa, Mediapoliksen tapaan, jotta tiloja, teknologiaa ja osaamista voidaan jakaa alan eri toimijoiden kanssa.

Uusia kokeiluja ja yhteistyötä

Ylellä on merkittävä rooli kotimaisen kulttuurin ja digitalisoituvan luovan alan vahvistajana ja työllistäjänä. Yle tekee, hankkii, tuottaa ja rahoittaa kotimaista draamaa. Yle on Suomen elokuvasäätiön jälkeen tärkein kotimaisten elokuvien rahoittaja ja keskeinen oikeuksien hankkija. Dokumentti- ja lyhytelokuvissa Yle on käytännössä ainoa rahoitukseen osallistuva mediayhtiö.

Vastuullisena kumppanina Yle haluaa varmistaa, että yhteistyössä noudatetaan eettisiä toimintatapoja. Esiin nousseet epäkohdat ja #metoo-kampanja ovat osoittaneet, että alan toimintakulttuurissa on parannettavaa.

Ylen eettisessä ohjeessa todetaan, että “arvostamme henkilöstöämme ja panostamme hyvän työkulttuurin kehittämiseen. Emme salli syrjintää, ahdistelua tai kiusaamista. Huolehdimme henkilöstömme terveellisistä ja turvallisista työolosuhteista.” Ylen eettiset ohjeet velvoittavat yleläisten lisäksi myös Ylen kumppaneita.

Yle tekee laajasti yhteistyötä myös oppilaitosten, korkeakoulujen, kulttuurilaitosten, tuotantoyhtiöiden ja järjestöjen kanssa sisällöissä ja palveluissa.

Lähivuosina Yle lisää kotimaisten hankintojen palvelujen ostoja noin 30 prosentilla, mikä noudattaa parlamentaarisen työryhmän ja uuden Yle-lain linjauksia. Yhteistyöstä muun median kanssa on käyty säännöllisesti neuvotteluja ja vuonna 2017 käynnistettiin uusia kokeiluja muun muassa vaalikoneen, urheiluoikeuksien ja joidenkin sisältöjen jakamisessa. Näitä neuvotteluja jatketaan edelleen.

Yle haluaa toimia media-alan suunnannäyttäjänä myös uudenlaisen osaamisen, kuten älykkään datan, tekoälyn ja ketterien työskentelytapojen hyödyntämisessä – julkisen palvelun arvoihin ja tehtävään sopivalla tavalla.

Vuonna 2017 käynnistyi kiinnostavia hankkeita esimerkiksi tekoälyn, robotiikan, puheohjauksen ja lisätyn todellisuuden testaamiseksi media-alalla. Niiden laajamittaiseen hyödyntämiseen on vielä pitkä askel, mutta Yle seuraa kehitystä tarkasti. Uudet teknologiat kuten puheentunnistus voivat toimia esimerkiksi kääntämisen apuna ja parantaa erityisryhmien palveluja.

Vastuullisia valintoja ja käytännön tekoja

Yhteiskuntavastuu on erottamaton osa Ylen julkisen palvelun tehtävää, joka tuottaa arvoa yhteiskunnalle ja tukee eri väestöryhmien, alueiden, kielten ja kulttuurien elinvoimaa sekä kansalaisten osallisuutta ja tasavertaisuutta.

Kestävä kehitys eri osa-alueineen on monipuolisesti esillä Ylen sisällöissä ja vastuullisena mediayhtiönä Yle huomioi sen myös omassa toiminnassaan.

Ympäristötavoitteet ovat mukana esimerkiksi toimitilojen suunnittelussa, matkustussäännössä ja ajoneuvohankinnoissa. Yle on sitoutunut vähentämään suoria ja välillisiä ympäristövaikutuksia omassa toiminnassaan jatkuvan parantamisen periaatteella. Aiempien vuosien työ on jo tuottanut tulosta ja myös kustannussäästöjä.

Vuonna 2018 Ylen toimitusjohtaja vaihtuu. Yleisradio on hieno yhtiö ja minulla on ollut ilo johtaa sitä kahdeksan vuoden ajan. Haluankin kiittää koko henkilöstöä upeista saavutuksista, kumppaneitamme yhteistyöstä ja ennen kaikkea yleisöä siitä, että luotatte meihin ja elätte kanssamme. Sen arvoisia haluamme olla aina.

Seuraajani saa johdettavaksi arvokkaan yhtiön – kaikkien yhteisen Ylen.