Hyppää pääsisältöön

Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan journalistiset periaatteet 2018-2020

Nämä Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan journalistiset periaatteet olivat voimassa 1.1.2018–17.8.2020. Löydät uudistetut periaatteet täältä.

Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan journaliset periaatteet koskevat kaikkea Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan yksikössä tehtävää työtä. Periaatteet täydentävät Journalistin ohjeita ja Ylen ohjelmatoiminnan eettisiä sääntöjä ja ohjeita.

Miksi olemme olemassa?

Tarjoamme uutisia, ymmärrystä ja elämyksiä.

Olemme olemassa yleisöjä varten. Teemme töitä laadukkaan journalismin puolesta, koska avoin ja toimiva yhteiskunta tarvitsee sitä.

Teemme töitä demokratian eteen. Tarjoamme ihmisille tietoa ja taustoja, jotta he pystyvät halutessaan osallistumaan keskusteluun, vaikuttamaan päätöksentekoon ja toimimaan yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä.

Ihmiset ansaitsevat luotettavaa tietoa. Ylen journalismi tarjoaa paikkansapitävää tietoa tilanteessa, jossa perättömyyksien ja virheellisten tulkintojen tahallinen ja tahaton levittäminen ovat yleistyneet. Ylen journalismiin pitää voida luottaa.

Tarjoamme ihmisille tilaisuuden kuulla toisia ja tulla kuulluiksi. Työskentelemme sen puolesta, että tavoitamme eri tavoin ajattelevat. Luomme heille mahdollisuuksia löytää keskinäistä ymmärrystä, vaikka he olisivatkin asioista eri mieltä. Rakennamme ja välitämme elämyksiä, joiden äärellä Suomessa asuvat voivat tuntea yhteisyyttä. Olemme läsnä kaikkialla Suomessa ja kerromme maailmasta journalistisen harkintamme perusteella olennaisen.

Näiden arvojen pohjalta toimimme

Arvot ohjaavat valintojamme työssä. Niistä emme tingi missään tilanteissa.

Luotettavuus: Toimimme tiedon, emme huhujen tai uskomusten varassa. Etsimme kokonaiskuvaa. Kerromme tietojemme alkuperän aina, kun se on lähdesuojaa vaarantamatta mahdollista. Korjaamme virheemme avoimesti ja viipymättä.

Riippumattomuus: Yle tekee journalistiset ratkaisut ja julkaisupäätökset aina itsenäisesti. Emme aja kenenkään asiaa. Emme suosi ketään, emme pelkää ketään, eikä meitä voi ostaa.

Ihmisen arvostaminen: Kohtelemme ihmisiä kaikissa oloissa tavalla, joka kunnioittaa heidän ihmisarvoaan. Toimimme oikeudenmukaisesti. Emme ruoki syrjintää emmekä vihanlietsontaa ketään ihmistä tai mitään ihmisryhmää kohtaan.

Tasapuolisuus: Tarjoamme erilaisia näkemyksiä monipuolisesti. Emme tee asioista tai perusteluista näennäisesti samanarvoisia sortumalla tasapuolisuusharhaan (false balance). Kuulemme oleellisia osapuolia kattavasti journalistisen harkintamme perusteella.

Näin toimimme

1. Valvomme vallankäyttöä ja vaadimme vastuunkantajilta vastauksia. Tuomme epäkohdat päivänvaloon ja haastamme korjaamaan niitä. Suhtaudumme kriittisesti kaikkiin aiheisiin ja haastateltaviin. Olemme kriittisyydessämme perusteellisia, emme pinnallisia tai kyynisiä. Näemme ja kerromme myös myönteiset kehityskulut.

2. Otamme selvää, mitä todella tapahtuu. Hankimme tietoa monipuolisesti, sinnikkäästi ja oma-aloitteisesti, avoimin mielin ja ilman ennakkoasenteita. Pyrimme aina varmistamaan tiedot alkuperäislähteistä ja kerromme käytetyt lähteet yleisölle mahdollisimman tarkasti. Nopeissa uutistilanteissa kerromme selvästi, mitkä ovat varmistamattomia tietoja ja mitkä asiat ovat vielä auki.

3. Rakennamme tiedolle, emme mielikuville. Kerromme kokonaisuuden kannalta olennaiset asiat. Emme valikoi faktoja tai käytä niitä tarkoitushakuisesti.

4. Panemme asiat mittasuhteisiin journalistisin perustein. Ymmärrämme Ylen uutismedian voiman ja käytämme sitä perustellusti. Teemme painotukset verkossa, somessa, radiossa ja televisiossa sen mukaan, mitä pidämme journalistisesti tärkeänä. Yleisödata on meille vain apuväline.

5. Tarjoamme uutta, yllättävää ja kiinnostavaa tietoa. Sisältöjemme äärellä voi myös viihtyä. Pyrimme kerrontaan, joka tekee kaikista käsittelemistämme aiheista kiinnostavia. Käytämme kussakin välineessä sille parhaiten sopivia kerronnan keinoja.

6. Kyseenalaistamme ajattelutapoja ja etsimme asioihin uusia näkökulmia. Sellaisetkin näkemykset, jotka ovat ristiriidassa Ylen arvojen kanssa, voivat tulla kuulluiksi, jos ratkaisu on journalistisesti perusteltu ja se myös kerrotaan yleisölle.

7. Pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen laatuun. Luotettavuus on meille tärkeämpää kuin voitto nopeuskilpailussa. Tarkastelemme omaa työtämme kriittisesti ja avoimin mielin.

8. Haastateltavia valitessamme pyrimme ottamaan selvää heidän olennaisista sidonnaisuuksistaan ja motiiveistaan. Kerromme ne yleisölle, jos niillä on asian kannalta merkitystä. Emme käsikirjoita ajatuksia haastateltavien suuhun tai lukitse heitä tiettyyn rooliin. Välitämme yleisölle sen, mitä haastateltava oikeasti tarkoittaa. Etsimme kuhunkin aiheeseen pätevät asiantuntijat. Tuomme esiin monipuolisia näkemyksiä ja haemme aktiivisesti uusia asiantuntijoita.

9. Emme tuo uutissisältöihimme omia asenteitamme tai mielipiteitämme. Yleisö päättää itse, miten asioista ajattelee. Tiedostamme omat sidonnaisuutemme ja kytköksemme ja jääväämme itsemme tarvittaessa.

10. Voimme tarttua mihin tahansa aiheeseen – käsittelytapa ratkaisee.

11. Käymme keskustelua yleisön ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Toimimme avoimesti ja kerromme oma-aloitteisesti yleisölle journalismin tekemisen periaatteistamme ja journalistisesta linjastamme.

12. Käytämme helposti ymmärrettävää, rikasta ja hyvää kieltä ja selitämme auki vaikeat käsitteet. Yleisön pitää voida tunnistaa ja ymmärtää valittu tyylilaji. Otamme entistä tarkemmin huomioon erilaiset kohdeyleisöt ja sen, mikä tyyli heitä puhuttelee.

13. Käytämme kuvaa, ääntä, grafiikkaa ja tekstiä vastuullisesti ja niin, etteivät ne synnytä totuudenvastaisia mielikuvia. Arkaluontoisten tai väkivaltaisten kuvien julkaisemisessa
käytämme erityistä harkintaa. Kerromme avoimesti, jos kuvaa tai ääntä on käsitelty normaalista poikkeavalla tavalla ja perustelemme sen. Sovellamme kuvaan ja ääneen samaa lähdekritiikkiä kuin muussakin toiminnassamme.

14. Elämme yleisön rinnalla suuria tunteita herättävissä tapahtumissa. Esimerkiksi suomalaisten menestyksestä on lupa iloita yleisön kanssa ja dramaattisissa ja järkyttävissä tapahtumissa osoittaa myötäelämistä. Tunnepitoisissakin tilanteissa säilytämme analyyttisyyden ja journalistisen lähestymistavan.

15. Uutisoimme terrori-iskuista ja joukkomurhista vastuullisesti ja vältämme pelon lietsomista. Tiedostamme, että epäily terroristisesta motiivista ei automaattisesti tee tapahtumasta isoa uutista. Emme myöskään harkitsematta kuvaa väkivallantekoa terrorismiksi, vaan pyrimme käyttämään tarkkoja ilmaisuja (esim. puukkoisku, pommi-isku). Tiedostamme, että tekijöiden pyrkimyksenä voi olla julkisuuden tavoittelu, ja että julkisuus voi jopa lietsoa uusia väkivallantekoja. Vältämme siksi tekijöiden kuvien ja nimien korostamista, ja voimme myös jättää ne kokonaan julkaisematta, jos julkaisemiseen ei ole erityistä, journalistista syytä. Vältämme myös tekijöiden ja heidän järjestöjensä jakaman mediamateriaalin julkaisemista. Teemme ratkaisumme omista lähtökohdistamme ja välittämättä siitä, mitä muut mediat tekevät.

Kirjoitusvirheestä johtunut virheellinen järjestysnumero on korjattu artikkeliin 26.5.2018.
Näiden arvojen pohjalta toimimme - kohtaan on lisätty 12.11.2018 kappale "Ihmisen arvostaminen", joka oli inhimillisen virheen vuoksi jäänyt pois tästä tekstistä.
Poistettu tuplateksti 1.11.2019.