Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Uskonto pääkuva

2018 syksy: uskonto – YTL:n sensorin vastaukset kokelaiden kysymyksiin

Kysy sensorilta uskonnon yo-kokeesta.
Kysy sensorilta uskonnon yo-kokeesta. Kuva: Yle/Annukka Palmén-Väisänen/Shutterstock Abitreenit

Jäin miettimään, oliko... Lähteekö paljon pisteitä, jos... Miten paljon haittaa, että...

Mikä sinua ihmetytti tämän syksyn yo-kokeessa?

Voit lähettää kokeeseen liittyvän kysymyksesi heti kokeen jälkeen vastauslomakkeen kautta. Lomake on auki tällä sivulla koepäivänä noin kello 12–19.

Jos haluat kysyä monta kysymystä, päivitä sivu kysymyksen lähettämisen jälkeen, niin lomake näkyy taas.

YTL:n sensori Kati Mikkola alkaa käydä kysymyksiä läpi kello 18 alkaen ja vastaa mahdollisimman moneen kysymykseen. Vastaukset ilmestyvät sitä mukaa, kun niihin vastataan. Vastaukset löytyvät kysymyslomakkeen alta.

Sensori vastaa: Tehtävä koostui kahdesta, erikseen arvioitavasta osasta. Osassa 9.1 arvioidaan hyvän vastauksen piirteiden mukaisesti ”sitä, miten jäsentyneesti kokelas kuvaa asiakirjan sisältämää visiota kirkosta ja miten oivaltavasti hän liittää vision sisältämiä asioita nykyajan uskonnollisuudelle tyypillisinä pidettyihin piirteisiin”. Kokelaan siis odotetaan yhdistävän tietonsa nykyuskonnollisuuden piirteistä kyseessä olevan asiakirjan sisältöön. Osassa 9.2. arvioidaan puolestaan ”sitä, miten monipuolisesti ja asiantuntevasti kokelas vertaa asiakirjan sisältämää visiota valitsemaansa Suomen historian aikakauteen ja kirkon rooliin tuona aikana.” Tässä osassa odotetaan siis sitä, että kokelas osaa kuvata kirkon roolia Suomessa yhdellä itse valitsemallaan historiallisella aikakaudella (esim. keskiaika, puhdasoppisuuden aika tai jokin muu) ja vertailla sitä asiakirjan sisältöön (esim. miten kirkon asema yhteiskunnassa yleisesti tai perheiden ja yksilöiden elämässä eroa toisistaan näillä aikakausilla). Tarkempaa kuvausta hyvän ja kiitettävän vastauksen sisällöstä molempien osien osalta löydät YTL:n julkaisemista Hyvän vastauksen piirteistä, jotka löytyvät myös Abitreenien sivuilta.
Sensori vastaa: Ks. vastaus edelliseen kysymykseen.
Sensori vastaa: Tehtävässä pyydettiin pohtimaan, miten muslimien elämään vaikuttaa se, elävätkö he jollakin alueella enemmistönä vai vähemmistönä. Tehtävässä arvioidaan pohdinnan monipuolisuutta ja asiantuntevuutta. Tehtävänannossa asiaa pyydettiin myös havainnollistamaan esimerkeillä, joiden osuvuutta arvioidaan. Enemmistö- tai vähemmistöaseman vaikutuksia voi lähestyä monesta eri näkökulmasta (esim. uskonnon harjoittaminen arjessa, uskonnollisten juhlien vietto, sharian suhde maalliseen lainsäädäntöön, yleiset asenteet islamia kohtaan). Hyvä vastaus oli siis mahdollista rakentaa monella tavalla. Tarkempaa kuvausta hyvän ja kiitettävän vastauksen sisällöistä ja mahdollisista näkökulmista löydät YTL:n julkaisemista Hyvän vastauksen piirteistä, jotka löytyvät myös Abitreenien sivuilta.
Sensori vastaa: Tehtävässä tosiaan kysyttiin, millaista lähetystyötä Suomessa tehdään nykyään, ja ketkä sitä tekevät. Tehtävässä on mahdollista tarkastella hyvin monia liikkeitä, esimerkiksi Jehovan todistajien, mormonien, Krishna-liikkeen tai kristillisten liikkeiden tekemää lähetystyötä. Suomessa toimii esimerkiksi useita afrikkalaisperäisiä kristillisiä liikkeitä, jotka tekevät lähetystyötä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Minkään yksittäisen liikkeen mainitseminen ei ole välttämätöntä, vaan vaihtoehtoja tarkasteluun on monia. Olennaista on kuitenkin huomata, että monet ja monenlaiset uskonnolliset liikkeet tekevät nykyään lähetystyötä Suomessa ja myös tapoja on monia. Konkreettiset ja havainnolliset esimerkit lisäävät vastauksen arvoa.
Sensori vastaa: Eri vuosina ja eri koekerroilla tehtävien teemat painottuvat hiukan eri tavoin, mutta tälläkin kerralla mukana oli kaikkien kurssien asiaa. Tietoa muista kuin Lähi-idässä syntyneistä uskonnoista pääsi hyödyntämään esimerkiksi tehtävissä 1 (monivalinnat Intian uskonnoista) ja 8 (lähetystyö Suomessa). Myös tehtävässä 5, jossa aiheena oli muslimien elämä enemmistössä tai vähemmistössä, oli mahdollista hyödyntää tietojaan eri Aasian maiden uskonnollisesta tilanteesta ja uskontojen rinnakkaiselosta. Kirjojen lukeminen ei toivottavasti ollut turha vaiva – ei koulua vaan elämää varten, eikö?
Sensori vastaa: Ylioppilaskokeessa arvioidaan lukion opetussuunnitelmassa määriteltyjen osaamistavoitteiden ja sisältöjen hallintaa. Tehtävät laaditaan siis opetussuunnitelmien, ei oppikirjojen pohjalta. On myös hyvä muistaa, että lukioissa on käytössä monia eri oppikirjasarjoja ja jossain lukioissa ei välttämättä käytetä kaikilla kursseilla mitään oppikirjaa.
Sensori vastaa: Tehtävässä oli kolme osaa, jotka olivat luonteeltaan varsin erilaisia. Ensimmäisessä osassa olennaista oli ymmärtää ja selittää omin sanoin aineistona olleiden, varsin teoreettisten uskontomääritelmien keskeiset piirteet ja vertailla niitä. Toisessa osassa piti kyetä muotoilemaan määritelmille vastaväitteet. Tämän saattoi tehdä esimerkiksi mainitsemalla kunkin määritelmän osalta jonkin sellaisen asian tai ulottuvuuden, joka ei sisälly kyseiseen määritelmään, mutta jonka voi katsoa olevan uskontoilmiön kannalta olennainen. Kolmannessa osassa piti muotoilla itse perusteltu uskonnon määritelmä. Tämä oli siis varsin luova tehtävä – mitään yhtä oikeaa vastausta tähän ei ole olemassa. Tämän osan kohdalla vastausten arvioinnissa korostuukin kokelaan perustelut sille, miksi hän päätyi esittämäänsä määritelmään. Hyvän vastauksen piirteiden mukaisesti vastaus oli mahdollista rakentaa myös kritiikiksi uskonnon määrittelemiselle ylipäätään. Tarkempaa erittelyä tehtävän arviointikriteereistä löydät YTL:n julkaisemista Hyvän vastauksen piirteistä, jotka löytyvät myös Abitreenien sivuilta.
Sensori vastaa: Mikäli virheesi koskee ainoastaan sodan nimeä, mutta olet tulkinnut karttaa asianmukaisesti ja kuvannut rauhansopimuksen vaikutuksia oikein, ei virhe ole kovin suuri. Aivan korkeimpiin pisteisiin vastaus ei yllä, mutta hyvissäkin vastuksissa voi olla yksittäisiä asia- tai termivirheitä. Lopulliset päätökset arvostelukriteereistä tehdään sensorikokouksessa.
Sensori vastaa: Vastauksen arvostelussa sisältö ratkaisee, ei vastauksen pituus. Toinen saattaa kirjoittaa laveammin, toinen ilmaisee vastaavan asiasisällön tiiviimmin. Esseessä on toki tärkeää, että asiat on käsitelty jäsentyneesti ja huolitellusti kokonaisin virkkein (ei esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla). Pitkä vastaus ei ole automaattisesti lyhyttä parempi. Vastauksessa arvioidaan myös kykyä rajata vastaus tehtävänannon mukaisesti eli tehtävänannon kannalta epäolennaisten asioiden tarkasteleminen ei ole eduksi. Alle 300 sanan vastaukseen voi hyvinkin mahtua kaikki tarpeellinen, mutta mitään yleispätevää vastausta kysymykseen ei voi antaa.
Sensori vastaa: Kiitos Sinulle tästä huomiosta! Nyt asia on korjattu ja myös tehtävät näkyvät.
Sensori vastaa: Väite tosiaan kuului ”Paavi on koko kristikunnan johtaja.” Näin ei toki ole eli vastaus on väärin. Maailmassa on valtava määrä kirkkoja ja kristittyjä, jotka eivät pidä paavia johtajanaan. Sinänsä pohdintasi katolisen kirkon näkökulmasta on hyvä, mutta väitteessä asiaa ei tarkastella katolisen kirkon näkökulmasta vaan yleisesti.
Sensori vastaa: Kysymyksesi liittyy varmaankin tehtävään 9 eli viimeiseen tehtävään. Hyvän vastauksen piirteiden mukaisesti vastauksessa riitti, että vertasi yhtä valitsemaansa aikakautta tekstissä esitettyyn visioon. Kysymyksesi on kyllä erittäin hyvä, sillä tehtävänannon voi tosiaan ymmärtää myös ensin mainitsemallasi tavalla. Myös tällä tavoin vastaaminen on mahdollista, kunhan vastaus sisältää myös jonkin aikakauden tarkemman käsittelyn suhteessa tekstissä esitettyyn visioon. Lopulliset päätökset arvostelukriteereistä tehdään sensorikokouksessa ja hyvän vastauksen piirteisiin saatetaan tehdä vielä tarkennuksia. Lopulliset arvostelukriteerit julkaistaan arvostelun päätyttyä YTL:n sivuilla.
Sensori vastaa: Tämän mainitseminen ei ole välttämätöntä, joskin toki mahdollista asian käsittelyn yhteydessä.
Sensori vastaa: Tehtävä mahdollisti monenlaiset lähestymistavat eli hyvä vastaus oli mahdollista rakentaa monella eri tavalla. Hyvän vastauksen piirteiden mukaisesti vastauksessa arvioidaan ”sitä, miten oivaltavasti ja monipuolisesti kokelas pohtii neljännen käskyn soveltamista nykymaailmassa”. Keskittyminen mainitsemaasi ”negatiiviseen puoleen” on täysin mahdollista. Vastauksen kokonaisuus ja käsittelytavan syvällisyys ovat ratkaisevassa asemassa. Kiitettäviin pisteisiin päästäkseen käskyä tuli tarkastella useiden nykymaailman tilanteiden näkökulmasta ja käsky tuli kontekstualisoida esimerkiksi liittämällä se osaksi dekalogia eli kymmentä käskyä. Vastauksessa tuli myös hyödyntää aineistona olleita videoita.
Sensori vastaa: Viiden peruspilarin käsittely tämän tehtävän yhteydessä on täysin mahdollista ja perusteltua, mikäli käsittely on sidottu tehtävänannon mukaisesti muslimien enemmistö-/vähemmistöaseman tarkasteluun. Esimerkiksi päivittäisiin rukoushetkiin, paastoon ja almuveroon liittyviin asioihin voi hyvinkin vaikuttaa se, ovatko muslimit tietyllä alueella enemmistössä vai vähemmistössä.
Sensori vastaa: Kiinnostaisi kuulla, millä perusteella ajattelet noin! Omasta mielestäni lähinnä tehtävät 4 (liittyi osaltaan eettiseen pohdintaan) ja 7 (liittyi uskonnon määrittelyyn) tulevat lähelle filosofista lähestymistapaa (joskin edustavat myös uskonnon oppiaineen kannalta olennaisia teemoja). Tehtävien joukossa oli toki monipuolista pohdintaa, soveltamista ja luovuuttakin vaativia tehtäviä, mutta näitä taitoja korostetaan monissa oppiaineissa, myös uskonnossa.
Sensori vastaa: Hyvän vastauksen piirteiden mukaisesti tämän tehtävän osalta vastauksen arvioinnissa korostuu kokelaan perustelut sille, miksi hän päätyi esittämäänsä määritelmään. Toki myös esitetyn määritelmän tulee olla mielekäs ja uskottava. Tämän tehtävän osalta luovuus ja yllättävätkin näkökulmat katsotaan ansioksi, mikäli perustelut ovat vakuuttavat. Ansiokkaana pidetään esimerkiksi hyviä perusteluja sille, miksi uskonnon tarkka määrittely on mahdotonta.
Sensori vastaa: Luonteeltaan etiikkaa koskevana voi pitää erityisesti tehtävää 4, jossa pyydettiin pohtimaan neljännen käskyn ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi” soveltamista nykymaailmassa. Tietoa uskontojen etiikasta oli mahdollista hyödyntää myös esimerkiksi tehtävässä 2, joka käsitteli Lähi-idässä syntyneiden uskontojen yhteisiä ja uniikkeja piirteitä.
Sensori vastaa: Tehtävä koostui kahdesta, erikseen arvosteltavasta osasta. Molempien osien osalta myös varsin lyhyt vastaus voi riittää korkeisiin pisteisiin, mikäli pyydetyt asiat on ilmaistu täsmällisesti. Pelkkä asioiden nimeäminen ei kuitenkaan riitä, sillä tehtävänannoissa pyydetään esittelemään pyydetyt opilliset piirteet ja opit.
Sensori vastaa: Asia on korjattu, nyt näkyy.
Sensori vastaa: Vastauksen sisältö ja vakuuttavuus ratkaisevat, esim. Geertzin määritelmän kohdalla psykologisten elementtien nostaminen esiin on aivan mahdollista.
Sensori vastaa: Asia siis kunnossa nyt!
Sensori vastaa: Kysymyksesi liittyy varmaankin tehtävään 9 eli viimeiseen tehtävään ja sen ensimmäiseen osaan 9.1. Mainitsemasi näkökulma on aivan mahdollinen ja hyvä.
Sensori vastaa: Kysymyksesi liittyy tehtävään 4. Kiitettäviin pisteisiin edellytetään videoaineistojen selkeää hyödyntämistä. Mutta alempia pisteitä on siis mahdollista saada myös ilman selkeitä viittauksia aineistoihin.
Sensori vastaa: Tällainen tekninen ongelma tosiaan oli, mutta on nyt ratkaistu.
Sensori vastaa: Hyvä huomio. Väite oli kuitenkin ilmaistu yleisessä muodossa (ei esim. muodossa ”Katolisen kirkon näkökulmasta…”). Eli väite on tällä perusteella väärin, sillä faktisesti paavi ei ole koko kristikunnan johtaja.
Sensori vastaa: Lopulliset linjanvedot arvostelukriteereistä tehdään tulevassa sensorikokouksessa. Sen verran voin kuitenkin sanoa, että kristillisen lähetystyön muotojen ansiokas ja monipuolinen tarkastelu riittää varmasti melko korkeisiin pisteisiin. Aivan korkeimpiin pisteisiin kuitenkin vaaditaan todennäköisesti myös sen huomioimista, että lähetystyötä tekevät nykyään Suomessa varsin moniin uskontoperinteisiin kuuluvat liikkeet.
Sensori vastaa: Näkyy nyt.
Sensori vastaa: Ei ole väärin, ihan hyvä lisänäkökulma sekin.
Sensori vastaa: Joo, tämä on tosiaan jäänyt pohdituttamaan monia muitakin kokelaita. Kuten jo aiemminkin vastasin, väite oli kuitenkin ilmaistu yleisessä muodossa (ei esim. muodossa ”Katolisen kirkon näkökulmasta…”). Eli väite on tällä perusteella väärin, sillä faktisesti paavi ei ole koko kristikunnan johtaja.
Sensori vastaa: Juu, nyt näkyy.
Sensori vastaa: Näiden kurssien teemoihin liittyvää osaamista oli mahdollista hyödyntää esimerkiksi tehtävissä 3 (kirkkotilojen arkkitehtuuri ja taide) ja 4 (videoiden analyysi osana tehtävään vastaamista).
Sensori vastaa: Nyt näkyy, asia korjattu.
Sensori vastaa: Tätä on jäänyt pohtimaan moni muukin. Toistan vielä aiemman kommenttini: tehtävässä väite oli ilmaistu yleisessä muodossa (ei esim. muodossa ”Katolisen kirkon näkökulmasta…”). Eli väite on väärin, sillä faktisesti paavi ei ole koko kristikunnan johtaja.
Sensori vastaa: Sikhiläisyys on monoteistinen eli siinä uskotaan yhteen, persoonalliseen Jumalaan.
Sensori vastaa: Ks. edellinen vastaus.
Sensori vastaa: Kyllä. Monet hindulaiset liikkeet tekevät lähetystyötä, Suomessa näistä tunnetuin on varmaankin Hare Krishna -liike.
Sensori vastaa: Molemmat mainitsemasi näkökulmat ovat tehtävässä aivan mahdollisia ja hyviä. Kokonaisuus ratkaisee.
Sensori vastaa: ”Asiallisuus” ei tässä yhteydessä viittaa yksinomaan rationaalisuuteen, mutta tulkintasi ja perustelusi on kyllä ihan kiinnostava! Vastauksen kokonaisuus ratkaisee lopulliset pisteet.
Sensori vastaa: Minkään yksittäisen termin, kuten asiakkuusajattelun, mainitseminen ei ole välttämätöntä. Kaikki mainitsemasi asiat kuulostavat tehtävän kannalta olennaisilta. Vastauksen kokonaisuus kuitenkin ratkaisee lopulliset pisteet.
Sensori vastaa: Juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa on kaikissa erilainen käsitys Jeesuksen merkityksestä, joten opillisessa mielessä Jeesus ei ole kovin hyvä esimerkki yhteisestä piirteestä. Erityisesti juutalaisuuden kannalta Jeesuksella ei ole juurikaan opillista merkitystä. Vastaus arvioidaan kuitenkin kokonaisuutena ja argumentaatiotasi arvioiden, joten aivan suoraa vastausta en tässä vaiheessa uskalla antaa. Lopullisen päätöksen tehtävän arvostelukriteereistä tekee sensorikokous.
Sensori vastaa: Kiitettäviin pisteisiin edellytetään käskyn kontekstualisoimista, jota olet selvästikin tehnyt käsittelemällä Raamatun ajan yhteisöjä ja tilanteita. Kymmenen käskyn mainitseminen ei nähdäkseni ole siis välttämätöntä, mikäli vastauksesta käy ilmi, että kokelas ymmärtää kontekstin, jossa käsky on syntynyt. Lopulliset päätökset arvostelukriteereistä tehdään kuitenkin tulevassa sensorikokouksessa. Tämä olikin viimeinen kysymys, joten tässä vaiheessa on aika sanoa kiitos aktiivisuudesta teille kaikille kysymyksiä lähettäneille!

Abitreenit

Kirjoitusten alkuun...

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit

 • Abi! Hae mukaan syksyn yo-koelähetyksiin!

  Hae mukaan suoraan lähetykseen.

  Abitreenien yo-koelähetykset alkavat tänä syksynä 18.9. äidinkielen lukutaidon kokeen käsittelyllä. Haluaisitko päästä keskustelemaan kirjoittamastasi aineesta heti kokeen jälkeen suorassa lähetyksessä? Hae mukaan Abitreenien lähetykseen!

 • Näin kirjoitat ällän paperit

  Älliä ei saada istumalla ympäripyöreitä päiviä kirjastossa.

  Abitreenit tapasi kolme ylioppilasta, jotka saivat yo-kokeista pelkkiä laudatureja. Kukaan heistä ei viettänyt ennen kirjoituksia ympäripyöreitä päiviä kirjastossa. Pänttäämisen sijaan he suosittelevat abikurssien käymistä ja vanhojen yo-kokeiden tekemistä.

 • Yo-kokeet tulossa ja pää jumissa – Mitä voin tehdä?

  Lue asiantuntijan vastaukset jaksamiseen.

  Entä jos jäädyn yo-kokeessa? Miten jaksan lukea tarpeeksi? Entä jos ei saa nukuttua juuri silloin, kun pitäisi olla skarppina opiskelemassa? Mielenterveyden keskusliiton kouluttaja Jyrki Rinta-Jouppi vastasi Abitreeneille lähetettyihin kysymyksiin jaksamisesta ja opiskelumotivaatiosta.