Hyppää pääsisältöön

Ketkä Ylessä päättävät?

Ylen organisaatio 2019
Ylen organisaatio 2019 organisaatio,Yle,organisaatiokaavio

Yhtiön ylin päättävä elin on hallintoneuvosto, jonka jäsenet valitsee eduskunta.

Ylen hallituksen muodostavat yhtiön ulkopuoliset asiantuntijat. Johtoryhmä vastaa operatiivisesta johtamisesta ja valmistelee asiat hallitukselle.

Hallintoneuvosto

Yleisradion ylin päättävä elin on 21-jäseninen hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston jäsenet valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Hallintoneuvoston jäseniksi on valittava tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä.

Eduskunnan nimeämien jäsenten lisäksi kahdella yhtiön henkilöstön nimeämällä edustajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallintoneuvoston kokouksissa.

Hallintoneuvoston tehtävänä on

 • valita ja vapauttaa yhtiön hallitus ja hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä määrätä hallituksen jäsenten palkkio
 • päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista
 • huolehtia ja valvoa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi
 • laatia lain 6 a §:ssä tarkoitettu palveluiden ja toimintojen ennakkoarviointi suhteessa julkiseen palveluun ja viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen sekä suhteessa siihen, vastaavatko ne yhteiskunnan demokraattisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin, sekä arvioinnin perusteella päättää palvelun tai toiminnon aloittamisesta tai aloittamatta jättämisestä ja julkaista päätös perusteluineen
 • päättää Ylen strategiasta
 • päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista
 • tarkastaa ja hyväksyä hallituksen toimintakertomus
 • valvoa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Hallintoneuvoston on lisäksi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä annettava eduskunnalle kertomus julkisen palvelun toteutumisesta sekä ohjaus- ja valvontatehtäviensä toteuttamisesta edellisen kalenterivuoden aikana. Ennen kertomuksen antamista tulee kuulla Saamelaiskäräjiä.

Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä. Hallintoneuvoston on lisäksi käsiteltävä muut hallituksen sille esittämät asiat.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja on Kimmo Kivelä (ps.).

Lue lisää: Ylen hallintoneuvoston ja sen työvaliokunnan kokoonpanot

Hallitus

Yleisradiosta annetun lain mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä eivätkä kuulua yhtiön muuhun ylimpään johtoon.

Yhtiön hallituksen tulee edustaa riittävän monipuolista asiantuntemusta ja molempia kieliryhmiä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tehtävänä on

 • valita ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtaja sekä vahvistaa hänen palkkansa sekä muut toimeen liittyvät ehdot
 • valita yhtiön muu ylin johto sekä vahvistaa heidän palkkansa ja muut toimiin liittyvät ehdot
 • päättää seuraavan vuoden talousarviosta
 • kutsua koolle yhtiökokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat
 • antaa yhtiön toiminnasta vuosittain kertomus Viestintävirastolle.

Hallituksen muita keskeisiä tehtäviä ovat:

 • vastata yhtiön toiminnan tuloksellisuudesta ja antaa hallituksen vuosikertomus hallintoneuvostolle
 • valmistella hallintoneuvoston päätettäväksi yhtiön strategiset peruslinjaukset ja asettaa tarvittavat strategiset hankkeet
 • vastata hallintoneuvostolle siitä, että julkisen palvelun tehtävät tulevat suoritetuiksi lain ja yhtiötä koskevien määräysten mukaisesti
 • vastata ohjelmatoiminnan vastuiden asianmukaisesta organisoimisesta lakien sekä muiden ohjelmatoimintaa koskevien määräysten edellyttämällä tavalla
 • valmistella hallintoneuvostolle esiteltävät asiat
 • vastata hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanosta yhdessä toimitusjohtajan kanssa
 • vastata sisäisen valvonnan riittävyydestä, tehokkuudesta ja toimivuudesta
 • vastata yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon valvonnan järjestämisestä
 • vastata yhtiön riskienhallinnan periaatteiden määrittelystä sekä keskeisten riskien analysoinnista ja niitä koskevien ohjeiden antamisesta toimitusjohtajalle
 • asettaa johdon tavoitteet ja arvioida johdon toimintaa
 • päättää yhtiön tulospalkitsemisen mallista ja päättää johdon tulospalkkioista
 • päättää yhtiön yleisistä toimintaperiaatteista ja valvoa yhtenäisten toimintatapojen noudattamista
 • valita keskuudestaan tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat ja vahvistaa valiokuntien työjärjestykset
 • päättää toimitusjohtajan sijaisesta
 • määrätä vastaavat toimittajat yhtiön ohjelmille ja julkaisuille
 • vastata muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muualla säädetyistä tehtävistä.

Hallituksen puheenjohtaja on Thomas Wilhelmsson.

Lue lisää Ylen hallituksen jäsenistä ja valiokuntien kokoonpanoista

Toimitusjohtaja

Ylen toimitusjohtaja on Merja Ylä-Anttila. Toimitusjohtajan keskeisiä tehtäviä ovat:

 • vastata hallitukselle yhtiön toiminnan tuloksellisuudesta
 • johtaa yhtiön toimintaa
 • vastata hallitukselle esiteltävien asioiden valmistelusta
 • esitellä asiat hallituksessa ja osaltaan hallintoneuvostossa
 • vastata hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanosta yhdessä hallituksen kanssa
 • vastata hallituksen päätösten täytäntöönpanosta
 • nimittää johtajille raportoivat päälliköt yksi yli yhden periaatteen mukaisesti.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Hallitus myös arvioi toimitusjohtajan suoritusta vuosittain ja päättää hänen palkastaan. Toimitusjohtaja ei saa olla hallintoneuvoston eikä hallituksen jäsen.

Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivat muun muassa

 • yksiköiden ja yhteisten toimintojen johtajista koostuva johtoryhmä
 • investointipäätöksistä vastaava investointiryhmä.

Johtoryhmä

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön toiminnan johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kaksi kertaa kuussa. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, ohjelmatoiminnasta vastaavien yksiköiden johtajat, tuotannosta vastaava johtaja sekä yhteisten toimintojen johtajat.

Lue lisää: johtoryhmän jäsenet
Lue lisää: Ylen organisaatio ja tehtävät

Lue myös - yle.fi:stä poimittua