Hyppää pääsisältöön

Sisältöä aiheesta Eläkkeenhakija

Pääsisältö

Eläkkeen hakeminen

Vanhuuseläkkeelle hakiessasi irtisanoudu työsuhteesta irtisanomisajan puitteissa.

Hae vanhuuseläkettä kirjautumalla sähköiseen asiointiin henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai tulostamalla lomake tyoelake.fi verkkosivulta kohdasta lomakkeet tai voit pyytää lomakkeen eläkesäätiöstä.

Jos työskentelet vanhuuseläkkeen rinnalla ennen 68 vuoden ikää, sinulle karttuu uutta eläkettä työeläkevakuutetusta työstä. Hae uusi eläke maksuun, kun täytät 68 vuotta.

Työkyvyttömyyseläke myönnetään pääsääntöisesti Kelan maksaman sairauspäivärahakauden (300 päivää) jälkeen. Hae työkyvyttömyyseläkettä kirjautumalla sähköiseen asiointiin henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai tulostamalla lomake verkosta tyoelake.fi kohdasta lomakkeet tai voit pyytää lomakkeen eläkesäätiöstä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto.

Yhdellä hakemuksella haetaan kaikki kertyneet työeläkkeet, myös lisäeläke. Mikäli et käytä sähköistä asiointia hakemuksen ja liitteiden lähettämiseen voit toimittaa paperilomakkeen liitteineen eläkesäätiöön osoitteella:

Yleisradion eläkesäätiö
Radiokatu 3
00240 Helsinki

Vanhuuseläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke

Vanhuuseläke

Eläkeuudistus muutti vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikää 1.1.2017 lukien. Sinulla on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Työsuhteesi tulee päättyä ennen eläkkeelle jäämistä.

Voit katsoa oman eläkeikäsi taulukosta syntymävuotesi kohdalta:

Syntymävuosi ja ikäluokan alin vanhuuseläkeikä

 • 1954 = ja sitä ennen 63 vuotta

 • 1955 = 63 vuotta ja 3 kuukautta

 • 1956 = 63 vuotta ja 6 kuukautta

 • 1957 = 63 vuotta ja 9 kuukautta

 • 1958 = 64 vuotta

 • 1959 = 64 vuotta ja 3 kuukautta

 • 1960 = 64 vuotta ja 6 kuukautta

 • 1961 = 64 vuotta ja 9 kuukautta

 • 1962 - 1964 = 65 vuotta

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneen henkilön ikäluokan alin vanhuuseläke määräytyy eliniän odotteen muutoksen perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kutakin syntymävuosiluokkaa koskevan vanhuuseläkkeen alaikärajan sille vuodelle, jonka aikana kyseisen vuosiluokan henkilöt täyttävät 62 vuotta. Esimerkiksi vuonna 1965 syntyneille STM vahvistaa vanhuuseläkkeen alaikärajan vuodelle 2027 viimeistään 31.10.2026. Vanhuuseläkkeellä ollessasi voit aloittaa uuden työsuhteen ja työskennellä ilman ansaintarajaa. Uutta eläkettä kertyy vakuuttamisvelvollisuuden ylärajaan asti.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE)

Jos olet syntynyt vuonna 1963 tai aiemmin, voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle 61-vuotiaana. OVE on joko 25 tai 50 prosenttia sen alkamista edeltävän vuoden loppuun karttuneesta lakisääteisestä eläkkeestä. Maksettavan eläkkeen osaa pienennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta alimpaan vanhuuseläkeikään asti. Jos otat maksuun 25 prosenttia eläkkeestäsi, voit myöhemmin nostaa osuuden 50 prosenttiin. OVE:n rinnalla voit työskennellä rajoituksetta tai olla työskentelemättä. Jos haluat vähentää työtä OVE:n ottamisen takia, työnantajalla on velvollisuus yrittää järjestää osa-aikaista työtä.

Eläkepäätös ja verokortti

Vanhuuseläkkeen laskennassa ansiot otetaan huomioon työsuhteen päättymiseen asti. Tämän vuoksi saat eläkepäätöksen vasta työsuhteen päättymisen jälkeen. Kun olet saanut eläkepäätöksen, hanki mahdollisimman pian verokortti eläkettä varten, koska eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkaa. Verokorttia varten verotoimisto tarvitsee eläkkeen määrän sekä tiedot alkuvuoden aikana kertyneistä tuloista ja veroista. Jos saat eläkkeen lisäksi palkkatuloa tai muita ansiotuloja, tarvitset näille muille tuloille erillisen verokortin verotoimistosta. Verotoimisto lähettää verokortin eläkesäätiöön sähköisesti. Ilman eläkeverokorttia eläkkeen ennakkopidätys on 40 %.

Käsi miksauspöydän päällä.

Ammatillinen kuntoutus

Jos työkykysi heikentyy, puutu asiaan ajoissa ja hakeudu kuntoutukseen. Se on ensisijainen vaihtoehto silloin, kun työkyvyn kanssa on ongelmia.

Voit keskustella terveydentilastasi yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Tietoja kuntoutuksesta voit kysyä eläkesäätiöstä.

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea työssä selviytymistä. Kuntoutus voi olla ammatillista tai lääkinnällistä (Kela). Eläkesäätiö järjestää ja kustantaa ammatillisena kuntoutuksena koulutusta tai työkokeilua. Yleisin kuntoutusmuoto on työpaikalla tapahtuva työkokeilu, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa.

Kenelle ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu?

Sinulla on oikeus työeläkekuntoutukseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • et ole täyttänyt alinta vanhuuseläkeikää

 • sinulla on voimassa oleva työsuhde tai sen päättymisestä ei ole kulunut pitkää aikaa

 • sinulla on sairaus tai vamma, joka aiheuttaa lähivuosina todennäköisen uhan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle

 • työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää tarkoituksenmukaisella ammatillisella kuntoutuksella

Kuntoutusajan toimeentulo

Ammatillisen kuntoutuksen ajalta sinulle maksetaan kuntoutusrahaa. Sen määrä on työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla.

Ammatillisen kuntoutuksen hakeminen

Jos sinulla ei vielä ole valmista kuntoutussuunnitelmaa, voit hakea ennakkopäätöstä oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen. Myönteisen päätöksen liitteenä saat lisäksi arvion kuntoutusrahan määrästä.

Hakemuksen liitteeksi tarvitset:

 • B-lääkärinlausunnon terveydentilastasi

 • työnantajan lausunnon työssä selviytymisestä

Hae ammatillista kuntoutusta kirjautumalla sähköiseen asiointiin henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai tulostamalla lomake verkosta tyoelake.fi kohdasta lomakkeet.
Paperilomakkeen voit myös pyytää tarvittaessa eläkesäätiöstä.

Mikäli et käytä sähköistä asiointia hakemuksen lähettämiseen voit toimittaa paperilomakkeen liitteineen eläkesäätiöön osoitteella:

Yleisradion eläkesäätiö
Radiokatu 3
00240 Helsinki

Lisätietoa: www.tyoelake.fi

Leskeneläke ja lapseneläke perheen turvana

Perhe-eläke turvaa toimeentulon, kun puoliso tai huoltaja kuolee. Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke. Nämä yhdessä muodostavat kokonaisuuden ja vaikuttavat toisiinsa.

Kenelle perhe-eläkettä?

Oikeus työeläkkeenä maksettavaan perhe-eläkkeeseen voi olla

 • alle 20-vuotiaalla lapsella

 • aviopuolisolla

 • avopuolisolla

 • entisellä puolisolla.

Samaa sukupuolta olevien rekisteröidyn parisuhteen osapuoli rinnastetaan aviopuolisoon.

Leskeneläke avioliiton perusteella

Leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Leski ja puoliso olivat avioliitossa, kun puoliso kuoli.

 • Avioliitto oli solmittu ennen kuin puoliso täytti 65 vuotta.

 • Leskellä ja puolisolla on tai on ollut yhteinen lapsi.

Jos yhteistä lasta ei ole, oikeus leskeneläkkeeseen on kuitenkin, kun kaikki seuraavat lisäedellytykset täyttyvät:

 • Avioliitto oli solmittu vähintään viisi vuotta ennen puolison kuolemaa.

 • Avioliitto oli solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta. Ikäraja ei koske naisleskeä, jos avioliitto oli solmittu ennen 1.7.1990.

 • Puolison kuollessa leski oli vähintään 50-vuotias tai hän oli saanut työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta.

Entisen puolison leskeneläkeoikeus

Myös entisellä puolisolla voi olla oikeus leskeneläkkeeseen, jos hänen entinen puolisonsa oli velvollinen maksamaan hänelle jatkuvaa elatusapua tuomioistuimen antaman lainvoimaisen päätöksen tai sosiaalilautakunnan vahvistaman sopimuksen perusteella. Leskeneläkkeen määrään vaikuttaa tällöin elatusavun määrä.

Leskeneläke avoliiton perusteella

Avoleskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Avopuoliso on kuollut vuonna 2022 tai sen jälkeen.

 • Avoleskellä on huollettavana puolison kanssa yhteinen alle 18-vuotias lapsi.

 • Avoleski ja hänen puolisonsa asuivat yhteisessä taloudessa vähintään viisi vuotta ennen puolison kuolemaa.

 • Avoleski ja hänen puolisonsa olivat muuttaneet yhteiseen talouteen ennen kuin puoliso täytti 65 vuotta.

 • Kumpikaan avopuolisoista ei ollut avioliitossa muun henkilön kanssa.

Lapseneläke

Alle 20-vuotias lapsi saa lapseneläkkeen, jos hänen vanhempansa kuolee. Lapseneläkkeen saa myös, jos lapsen äiti- tai isäpuoli kuolee ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Äiti- tai isäpuoli oli avioliitossa lapsen vanhemman kanssa.

 • Lapsi asui äiti- tai isäpuolensa kanssa samassa taloudessa, kun tämä kuoli.

Miltä ajalta perhe-eläkettä maksetaan?

Perhe-eläke alkaa kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. Jos perhe-eläkkeen hakeminen viivästyy, eläkettä maksetaan takautuvasti korkeintaan kuuden kuukauden ajalta.

Lapseneläkettä maksetaan, kunnes lapsi täyttää 20 vuotta.

Leskeneläkkeen kestoon vaikuttaa lesken syntymävuosi sekä se, maksetaanko leskeneläkettä avioliiton vai avoliiton perusteella.

Avioliiton perusteella vuonna 1975 tai sen jälkeen syntynyt saa leskeneläkettä 10 vuoden ajan. Sitä maksetaan kuitenkin vähintään siihen asti, kun nuorin lapseneläkettä saavista lapsista täyttää 18 vuotta. Leskeneläkettä saa loppuelämän ajan, jos leski on syntynyt ennen vuotta 1975 tai jos puoliso kuoli ennen 1.1.2022.

Leskeneläke päättyy kuitenkin silloin, jos leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana.

Avoliiton perusteella myönnettyä leskeneläkettä maksetaan siihen asti, kun nuorin yhteinen lapsi täyttää 18 vuotta.

Eläkettä maksetaan aina sen kuukauden loppuun, jolloin ikäraja täyttyy tai uusi avioliitto solmitaan.

Perhe-eläkkeen hakeminen

Hae perhe-eläkettä tulostamalla lomake verkosta tyoelake.fi kohdasta lomakkeet.
Paperilomakkeen voit myös pyytää tarvittaessa eläkesäätiöstä.

Voit toimittaa paperilomakkeen eläkesäätiöön osoitteella:

Radiokatu 3
00240 Helsinki

Lisätietoa: www.tyoelake.fi