Hyppää pääsisältöön

Information om dataskydd för deltagare i Eurovision Song Contest -telefonröstningen

Euroviisujen 2019 logo
Euroviisujen 2019 logo Eurovision laulukilpailu 2019

Följande information är avsedd att ge dig som deltagare i Eurovision Song Contest-telefonröstningen en översikt över hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddslagen.

Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter och vem är min kontaktperson?

Personuppgiftsansvarig är
digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Köln
Tyskland

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på

privacy@digame.de

Vilka källor och vilka personuppgifter använder vi?

Vi behandlar endast personuppgifter som vi erhåller när du röstar via antingen telefon eller SMS med hjälp av det fasta telenätet eller ditt mobilnät.
När du röstar samlar vi endast in personuppgifter i följande kategorier från dig:

  • Ditt mobiltelefonnummer (MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital Network Number)
  • Datum och tid då du deltog i telefonröstningen
  • Namnet på leverantören av det fasta telefonnätet eller mobiltelefonnätet
  • Vilken typ av kontrakt du tecknat med nätleverantören (förbetalt, abonnemang).

I vilket syfte behandlas dina personuppgifter (syfte med behandlingen) och vilken är den rättsliga grunden?

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och den tyska federala dataskyddslagen (BDSG). Dessutom tar vi hänsyn till bestämmelserna om intresseavvägning (artikel 6, stycke 1 (f) i GDPR).

Vem delas mina personuppgifter med?

Inom företaget delas dina personuppgifter med de avdelningar som behöver dem för att uppfylla våra kontraktsenliga och juridiska skyldigheter. Tjänstleverantörer och självständiga medarbetare som arbetar för oss kan också få tillgång till sådana uppgifter om de förbinder sig att följa bestämmelserna för konfidentialitet och integritet. Sådana parter kan till exempel vara leverantörer av IT-tjänster och telekommunikationstjänster.

Personuppgifter kommer inte att överföras till mottagare utanför vårt företag. Även om vi inte anordnar Eurovision Song Contest -telefonröstningen – det görs av European Broadcasting Union, Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex (Genève), Schweiz – är vi dock enligt dataskyddslagen personuppgiftsansvariga enligt artikel 4 (7) i GDPR avseende telefonröstningen. Detta beror på att vi endast förser European Broadcasting Union med anonymiserade resultat av telefonröstningen.

Kommer data att överföras till ett tredje land eller en internationell organisation?

Ovan nämnda personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land.

Hur länge lagras mina personuppgifter?

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla våra kontraktsenliga och juridiska skyldigheter.
När personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla våra kontraktsenliga eller juridiska skyldigheter raderas de regelbundet om inte vidare behandling – under en fast tidsperiod – krävs för följande syften:

  • Uppfyllande av kommersiella och skattelagsrelaterade skyldigheter avseende lagring,
  • Uppfyllande av den tyska handelslagstiftningen (HGB), skattelagstiftningen (AO) och lagen om penningtvätt (GwG). Dessa lagar anger allmänna lagringsperioder för arkivering och dokumentering på mellan två och tio år.

Vilka dataskyddsrättigheter har jag?

Varje deltagare i telefonröstningen har rätt till information enligt artikel 15 i GDPR, rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR, rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR, rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i GDPR, rätt att göra invändningar enligt artikel 21 i GDPR och rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR.

Utöver detta har du rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheten (artikel 77 i GDPR).

Allt samtycke du lämnat till oss avseende behandlingen av dina personuppgifter kan återkallas när som helst. Observera att återkallande av samtycke endast gäller framåt i tiden. Behandling som ge-nomförts innan samtycket återkallades påverkas inte av återkallandet.

Är jag skyldig att uppge personuppgifter?

Du måste uppge ovan nämnda personuppgifter för att delta i telefonröstningen.

Används något automatiserat beslutsfattande?

Som princip använder vi inte något helt automatiserat beslutsfattande enligt definitionen i artikel 22 i GDPR när vi tecknar, genomför eller avslutar en affärsrelation. Dessutom använder vi inte profilering.

Har jag rätt att göra invändningar?

Information om din rätt att göra invändningar enligt artikel 21 i GDPR

Rätt att göra invändningar i ett specifikt fall

Du har rätt att göra invändningar, av orsaker som rör din specifika situation, när som helst under behandlingen av personuppgifter rörande dig som bygger på punkt (f) i artikel 6, stycke 1 i GDPR (data-behandling med hänsyn till intresseavvägning).

Om du gör invändningar kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter om vi inte kan påvisa övertygande rättslig grund för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om vi behöver behandla dina personuppgifter för att upprätta, genomdriva och försvara oss mot juridiska anspråk.

Mottagare av invändningen

Du kan göra din invändning informellt med ämnesraden ”Invändning” tillsammans med namn, adress och födelsedatum och skicka den till:

digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Köln
Tyskland
Tel: +49 221 59 68 88 80
privacy@digame.de

Tietosuojaa koskeva ilmoitus Eurovision laulukilpailun puhelinäänestykseen osallistumisesta