Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Kuningaskuluttaja pääkuva

Kuningaskuluttajan verkkosivujen päivittäminen on päättynyt. Jatkossa ajankohtaiset kuluttaja-asiat löytyvät Yle uutisten ja MOT-toimituksen sivuilta.

Apua kuluttajalle

Hovioikeudet ovat jo puuttuneet vertaislainojen liian suuriin korkoihin.
Hovioikeudet ovat jo puuttuneet vertaislainojen liian suuriin korkoihin. Kuva: Yle pino

Mistä tietoa ostopäätöksen tueksi? Kuka auttaa ongelmatapauksissa? Mikä neuvoksi, kun eripura kaupanteosta ei selviä omin voimin? Entä kuka vastaa kuluttajapolitiikasta Suomessa?
Alla tietoa kuluttajan keskeisistä avunsaanti- ja valitusteistä ja kuluttajaviranomaisten tehtävistä.

Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvontaan voi ottaa yhteyttä, jos ongelma ei muuten selviä. Neuvojalta saa maksutta opastusta ja riitatilanteessa sovitteluapua. Neuvojan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti tai neuvonnan toimipisteissä.
Kuluttajaneuvonta avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa ja antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, kuten virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta sekä neuvoo asunto- ja kiinteistökaupan ongelmissa. Neuvojat eivät käsittele yksityisten henkilöiden välisiä riitatilanteita, elinkeinonharjoittajien välisiä riitatilanteita, taloyhtiön ja asukkaan välisiä riitoja, arvopaperi- ja osakekauppoja tai valtion ja kunnan palveluita koskevia asioita.
Kuluttajaneuvonnan valtakunnallinen puhelinnumero on 029 553 6901. Numero palvelee valtakunnallisesti arkisin klo 9.00-15.00. Soittaminen neuvontanumeroon maksaa normaalin paikallisverkko- tai matkapuhelun hinnan. Ruotsinkielistä palvelua saa puhelinnumerosta 029 553 6902.

Neuvontaan voi ottaa myös yhteyttä sähköisen lomakkeen avulla. Kuluttajaneuvonnan palveluja ohjaa ja valvoo Kilpailu- ja Kuluttajavirasto.

Euroopan kuluttajakeskus

Euroopan kuluttajakeskus toimii Kuluttajavirastossa osana Euroopan laajuista verkostoa. Verkoston tehtävänä on edistää kuluttajansuojan toteutumista rajat ylittävässä kaupassa kuluttajien ja yritysten välillä Euroopassa.
Euroopan kuluttajakeskus opastaa maan rajat ylittävän kaupan kuluttajakysymyksissä ja tarvittaessa antaa selvittely- ja sovitteluapua ristiriitatilanteisiin. Yleensä kannattaa kuitenkin ensimmäisenä olla yhteydessä kotimaiseen, valtakunnalliseen kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttaja- ja asuntokauppariitoihin. Lautakunta ratkoo myös yksityishenkilöiden välisiä riitoja mm. asuntokaupassa sekä ratkaisee kuluttaja-asiamiehen ryhmävalituksia.
Kuluttajariitakunnan käsiteltäväksi jätetyt kysymykset on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi tehdä, jos sovintoratkaisu ei suoraan eikä kuluttajaneuvonnan kautta ole mahdollinen. Lautakunnan käsittely on maksuton, mutta osapuolet maksavat asian selvittämisestä aiheutuneet kulut itse. Nämä kulut ovat yleensä paljon pienemmät kuin oikeudenkäynnissä.
Oikeusministeriön alaisuudessa toimivan lautakunnan päätökset ovat lakiin perustuvia suosituksia, joita ei voi panna täytäntöön pakkotoimin. Päätöksiä kuitenkin noudatetaan hyvin, yli 80 prosentissa tapauksista. Asioiden käsittelyaika kuluttajariitalautakunnassa vaihtelee 6-14 kuukauteen asian laadusta riippuen.

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen palvelu, jota järjestävät ensisijaisesti kunnat. Neuvojat auttavat, kun oma taloustilanne menee niin hankalaksi, ettei siitä selviä omin avuin.

Neuvojat auttavat selvittämään velkatilanteen ja kertovat järjestelymahdollisuuksista. He voivat myös tukea velkojien kanssa neuvottelussa ja maksuaikataulujen järjestelyssä sekä tuomioistuimelle tehtävän velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelman laatimisessa ja tarkistamisessa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kuluttajan oikeuksien valvoja ja puolestapuhuja, jonka tehtävänä on turvata kuluttajien taloudellinen, terveydellinen ja oikeudellinen asema sekä toteuttaa kuluttajapolitiikkaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo kuluttajan suojaksi säädetyn lainsäädännön noudattamista ja tuottaa kuluttajille tietoa ja neuvoja, jotka helpottavat valintojen tekemistä ja auttavat ongelmien ratkaisemisessa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto muun muassa tekee hintavertailuja ja erilaisia selvityksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Kilpailu- ja kuluttajavirasto myös ohjaa ja kouluttaa kuluttajaoikeusneuvojia, lääninhallituksia, kuntien tuoteturvallisuusvalvontaa toteuttavia tarkastajia sekä talous- ja velkaneuvojia. Kuluttaja-asioiden ylijohtajana toimii kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

Kuluttaja-asiamies

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajan taloudelliseen turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön noudattamista ja toimii Kuluttajaviraston ylijohtajana. Tällä hetkellä kuluttaja-asiamies on Päivi Hentunen.
Kuluttaja-asiamies ei ratkaise yksittäisiä riitoja vaan valvoo kuluttajaa turvaavien lakien noudattamista ja kuluttajan oikeuksia yleisesti. Kuluttaja-asiamies voi kuitenkin avustaa yksittäisen riidan hoitamisessa tuomioistuimessa, jos asialla on yleistä merkitystä tai se vahvistaa kuluttajariitalautakunnan päätöstä. Uuden ryhmäkannelain mukaisesti kuluttaja-asiamies voi myös nostaa ryhmäkanteen tai tehdä kuluttajariitalautakuntaan ryhmävalituksen.
Kuluttaja-asiamiehelle voi tehdä ilmoituksen esimerkiksi väkivaltaisesta tai harhaanjohtavasta mainonnasta, kohtuuttomista sopimusehdoista tai jos laskun perinnässä on epäselvyyksiä.
Kuluttaja-asiamies myös antaa markkinointikeinoja ja toimialaa koskevia käytännön ohjeita.

Kuluttajatutkimuskeskus

Kuluttajatutkimuskeskus siirtyi vuoden 2015 alusta työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudesta Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekunnan tutkimuskeskukseksi. Keskus tutkii kulutusyhteiskunnan muutoksia ja riskejä, sekä vahvistaa kuluttajien näkökulmaa politiikassa ja markkinoilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kuluttaja-asioiden hallinto kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle, jonka tehtävänä on johtaa kuluttajapolitiikkaa. Yhdessä oikeusministeriön kanssa TEM myös tekee Suomen aloitteita EU:n kuluttajalainsäädännön kehittämiseksi, sekä valmistelee Suomen kantoja EU:n päätöksentekoa varten. Ministeriöt myös kehittävät yhdessä kuluttajaa koskevan lainsäädäntöä.

Kuluttaja-asiain neuvottelukunta

Kuluttaja-asian neuvottelukunta toimii Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Sen tehtävänä on seurata kuluttaja-asioiden yleistä kehitystä ja kuluttaja-asioita käsittelevien viranomaisten toimintaa. Neuvottelukunta tekee havaitsemansa perusteella esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja kuluttajien aseman parantamiseksi. Neuvottelukunta huolehtii lisäksi tarpeellisesta yhteistyöstä kuluttaja-asioita käsittelevien viranomaisten välillä.

Valtioneuvosto kutsuu neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäseninä on kuluttaja-asioita käsittelevien viranomaisten, kuluttajajärjestöjen, palkansaajajärjestöjen sekä teollisuuden, kaupan ja maatalouden järjestöjen edustajia.

Aluehallintovirastot

Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Virasto hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillaan.

Kuluttajaliitto

Kuluttajaliitto on itsenäinen ja riippumaton kansalaisjärjestö, joka ajaa kuluttajan etuja ja oikeuksia. Kuluttajaliiton edustajia istuu valtionhallinnon neuvottelukunnissa, työryhmissä ja hankkeissa. Liitto tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja osallistuu kuluttajia koskevaan päätöksentekoon.

Kuluttajaliitto antaa myös neuvontaa, joka on jäsenille maksutonta ja muille maksullista. Liitto tarjoaa muun muassa eettisen kuluttamisen puhelinneuvontaa.

Musta lista

Kuluttaja-lehti julkaisee mustaa listaa yrityksistä, jotka eivät ole maksaneet kuluttajariitalautakunnan päätöksen mukaisia korvauksia kuluttajalle.

8.10.2015 Sivun tiedot ja linkit päivitetty