Hyppää pääsisältöön

Ylen eettinen ohje

Hyväksytty hallituksessa 17.12.2015.

Tämä eettinen ohje koskee kaikkia Ylen työntekijöitä työtehtävästä tai työsuhteen muodosta riippumatta. Ohje koskee myös freelancereita ja yhteistyökumppaneita. Ohjelmatoiminnassa ja sisältötuotannossa sekä julkaisutoiminnassa noudatamme hyvää journalistista tapaa, joka on määritelty Journalistin ohjeessa sekä Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisissä ohjeissa.

Ylen ja yleläisten toimintaa ohjaavat arvot – luotettavuus, riippumattomuus ja ihmisen arvostaminen. Arvot ovat perusta, johon yleläiset ja Yle yhtiönä sitoutuvat kaikessa toiminnassaan. Eettinen ohje kiteyttää ne periaatteet, joiden avulla saavutamme ja säilytämme luotettavuuden, riippumattomuuden ja toimimme ihmistä arvostaen.

Yle yhteiskunnassa

 • Kunnioitamme ihmisoikeuksia.
 • Edistämme sananvapautta.
 • Toimimme oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Yle yhtiönä

 • Noudatamme yhtiöyhtenäisiä linjauksia, toimintaperiaatteitamme ja ohjeitamme sekä vastuullisuutta esimerkiksi taloushallinnossa, sisäisessä valvonnassa, tietoturvassa ja tietosuojassa.
 • Kannustamme työntekijöitä ilmoittamaan kaikista väärinkäytöksistä, valvonnan ja kirjanpidon puutteista sekä mahdollisista ongelmista, kuten lahjontaa, petosta tai varkautta koskevista epäilyistä.
 • Edistämme omalla toiminnallamme kestävää kehitystä.
 • Noudatamme hyvän hallinnon periaatteita.
 • Emme hyväksy lahjontaa.

Ylen vastuu työnantajana

 • Rekrytoimme, tarjoamme kehittymismahdollisuuksia ja palkitsemme kaikkia työntekijöitämme suoritusten ja osaamisen perusteella iästä, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautumisesta, rodusta, uskonnosta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, poliittisista mielipiteistä tai muusta vastaavasta riippumatta.
 • Arvostamme henkilöstöämme ja panostamme hyvän työkulttuurin kehittämiseen. Emme salli syrjintää, ahdistelua tai kiusaamista. Huolehdimme henkilöstömme terveellisistä ja turvallisista työolosuhteista.
 • Noudatamme työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä.

Lue myös

Yleläisen vastuu

 • Viestimme rehellisesti ja avoimesti. Muistamme, että yhtiön edustajina toimillamme on vaikutusta yhtiön maineeseen. Kuten muissakin yhtiöissä, yhtiön sisäiset tiedot säilytetään sisäisinä.
 • Käyttäessämme kansalaisoikeuksiamme kuten sananvapautta ja yhdistymismisvapautta, harkitsemme ennalta toimintamme vaikutukset Ylen maineelle.
 • Pidämme hyvää huolta Yleisradion aineellisesta ja aineettomasta omaisuudesta.
 • Emme anna tai ota vastaan lahjoja, maksuja tai muita etuja, jotka voivat vaikuttaa lahjan saajan päätöksentekoon.Työntekijöiden vastaanottamista lahjoista ovat sallittuja vain kohtuulliset tarjoilut ja vieraanvaraisuus niin, etteivät ne vaaranna luotettavuuttamme ja riippumattomuuttamme.
 • Emme käytä työssä saamiamme tietoja tai yhtiön omaisuutta henkilökohtaisen edun tavoitteluun. Emme suosi omistamiamme tai lähipiirimme omistamia yrityksiä tehdessämme yhteistyötä Yleisradion nimissä. Jos etu tai sopimus koskee tai voi tulla koskemaan lähipiiriämme, siirrämme asian toisen yleläisen hoidettavaksi.

Yhteistyö ja kumppanuudet

 • Toimimme rehellisesti ja avoimesti. Teemme yhteistyötä vain eettisesti toimivien kumppanien kanssa. Kilpailemme aina oikeudenmukaisesti sekä ammattimaisesti ja kohtelemme kumppaneitamme yhdenvertaisesti.
 • Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia ja odotamme muiden kunnioittavan meidän oikeuksiamme. Emme paljasta liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille. Suojelemme luottamuksellista liiketoimintatietoa, teknologiaa ja sisältöä.
 • Noudatamme kilpailulakeja ja muita kilpailusäännöksiä kaikessa toiminnassamme. Hankintapäätöksemme perustuvat objektiivisiin kriteereihin, kuten hintaan, laatuun, toimituskykyyn ja vastuullisuuteen.
 • Kumppanimme tai yksityishenkilöt eivät saa antaa puolestamme lahjuksia, ja kaikki puolestamme tehdyt maksut on kirjattava asianmukaisesti kirjanpitoomme. Kumppanuussitoumus määrittelee Ylen kumppanuussuhteiden periaatteet.

Eettisen ohjeiston noudattaminen

 • Yle ja Ylen työntekijät sitoutuvat noudattamaan Ylen toimintaa koskevia lakeja, viranomaisohjeita ja määräyksiä päivittäisessä työssä ja kaikissa toiminnoissamme. Edellytämme myös kumppaniemme noudattavan eettistä ohjeistoamme.
 • Mahdollisissa ohjetta koskevissa epäselvissä tilanteissa työntekijän tulee kääntyä ensisijaisesti esimiehensä puoleen. Eettisen ohjeiston rikkominen voi johtaa kurinpitotoimiin, joihin voi ääritapauksessa kuulua työsuhteen päättäminen.
 • Työntekijöitä ja kumppaneita pyydetään ilmoittamaan eettisen ohjeiston tai muiden toimintaperiaatteiden tai lakien vastaisesta toiminnasta. Emme salli minkäänlaisia vastatoimia hyvässä uskossa ilmoituksen tehneitä kohtaan.
 • Yleisradion johdolla on vastuu siitä, että työntekijät ovat tietoisia näistä ohjeista ja noudattavat niitä yhdessä muiden Yleisradiota koskevien toimintaperiaatteiden ja ohjeiden kanssa. Hallitus hyväksyy ohjeen. Johtoryhmä voi tehdä ohjeeseen teknisluontoisia päivityksiä.
 • Ohje on luettavissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi sekä pohjoissaameksi yhtiön sisäisen ja ulkoisen viestinnän verkkosivuilta.