Hyppää pääsisältöön

Tuotantoyhtiöille

Luovan alan vastuullisuusmalli

Yle on sitoutunut 

 • YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

 • Global Compact -yritysvastuuhaasteeseen

 • Suomi hiilineutraaliksi 2035 -tavoitteeseen 

 • valtion omistajaohjauksen vaatimuksiin.

Valtioneuvoston kanslian logo, 2035 logo, Kestävän kehtiyksen tavoitteet logo sekä UN Global Compact logo.

Vastuullisuusmalli on kehitetty yhteistyössä Ylen ja APFI:n kanssa

APFI:n logo.

Tavoitteenamme on edistää

 • toimialan elinvoimaisuutta ja verovarojen vastuullista käyttöä

 • kestävää kehitystä ja Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035

 • työhyvinvointia ja työyhteisöjen monimuotoisuutta.

Ylen sisältöjen lisäksi vastuullisuus kattaa

 • toimintatavat, se miten sisältöjä teemme

 • tahot, jotka sisältöjä tekevät

 • tahot, joihin toimintamme vaikuttaa. 

Yhteistyön tuloksena syntyviä parhaita toimintatapoja käytetään toiminnan kehittämiseen ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen. 

Tukena ja keskustelukumppaneina ovat Ylen tilaajat, Ylen vastaavat tuottajat ja Ylen sisältöhankinnoista vastaavat päälliköt.

Luovan alan elinvoimaisuus ja verovarojen vastuullinen käyttö

Yle

 1. vakauttaa toimialaa monipuolisella sisältötarjonnalla, toimimalla vakaana työllistäjänä ja varmistamalla läpinäkyvän tilausprosessin

 2. kehittää toimialaa huomioimalla erityyppiset yhteistyökumppanit, panostamalla kumppaneidensa sisällönkehitykseen, jatkuvaan vuoropuheluun ja huomioimalla luova ala osana yhteiskuntasuhde-
  työtään

 3. varmistaa tuotantoyhtiöiden tasapuolisen kohtelun käsittelemällä sisältöehdotukset ja -tarjoukset yhdenmukaisesti, pyrkimällä tasapuolisiin sopimusehtoihin, valvomalla päätöksenteon riippumattomuutta ja seuraamalla markkinoiden yleistä hintatasoa

 4. varmistaa toimintansa tehokkuuden läpinäkyvällä sisällön tilaamisen prosessilla, riskien hallinnalla, huomioimalla päätösten taloudelliset pitkäaikaisvaikutukset ja valvomalla sopimusehtojen toteutumista sekä resurssitehokkuuttaan.

Ylen yhteistyökumppani

 1. huomioi Ylen tilausprosessin eri vaiheet ja päätöksentekopisteet omassa toiminnassaan

 2. noudattaa Ylen ohjeistusta koko yhteistyön ajan koskien erityisesti tarjousten tekoa, tietojen toimittamista ja projektin tuotantoresursseja

 3. kehittää toimialan elinvoimaisuutta osallistumalla alaa koskevaan vuoropuheluun. 

Symbolikuvia tavoitteista.

Kohti kestävää kehitystä ja hiilineutraalia Suomea

Yle

 1. selkiyttää tuotantojen ympäristöasioita 
  koskevat vastuut 
  Ylen sisäisillä sekä kumppaneita velvoittavilla ympäristövastuuohjeilla

 2. määrittelee ja seuraa ympäristömittareita  kuten ympäristösuunnitelmia ja ympäristövastaavien osuutta tilatuissa tuotannoissa

 3. seuraa yhteistyökumppaneiden valmiutta
  ohjeiden ja suositusten mukaiseen toimintaan
  ja seuraa ympäristövastuun toteutumista tuotannon aikana

 4. kehittää toimintaa ympäristövastuumittareiden ja toimialan valmiuksien perusteella vuorovaikutuksessa toimialan kanssa.

Ylen yhteistyökumppani

 1. noudattaa Ylen ympäristötavoitteisiin liittyviä ohjeita ja pyrkii Ylen tavoitteiden mukaiseen toimintaan

 2. viestii välittömästi Ylelle mahdolliset olennaiset ongelmat ympäristövastuuta koskevien suositusten ja ohjeiden noudattamisessa

 3. kehittää toimialan ympäristövastuuta osallistumalla alan vuoropuheluun.

Symbolikuvia tavoitteista.

Hyvä ja monimuotoinen työpaikka

Yle

 1. sitoutuu omassa toiminnassaan ja sitouttaa yhteistyökumppanit syrjimättömyyden, yhdenvertaisuuden, hyvän johtamisen, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden lakeihin ja asetuksiin sekä Ylen suosituksiin sosiaalisesta vastuullisuudesta

 2. huomioi monimuotoisuuden, saavutettavuuden ja esteettömyyden sisältöjä kehitettäessä ja tilatessa

 3. seuraa sosiaalisen vastuullisuuden toteutumista osana sopimuksen seurantaa.

Ylen yhteistyökumppani

 1. noudattaa sosiaalista vastuuta koskevia lakeja ja asetuksia sekä toimii Ylen suositusten mukaisesti 

 2. viestii välittömästi Ylelle mahdolliset olennaiset ongelmat sosiaalista vastuuta koskevien ohjeiden ja suositusten noudattamisessa

 3. kehittää toimialan sosiaalista vastuuta osallistumalla alan vuoropuheluun.

Symbolikuvia tavoitteista.

Sisältö muilla kielillä