Hyppää pääsisältöön

Toimintaperiaatteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023

Ylen keskeisiä arvoja ovat tasa-arvoisuus, yhdenvertainen kohtelu ja ihmisen arvostaminen. Näitä arvoja haluamme edistää paitsi tuottamissamme sisällöissä, myös työnantajana.

Edistämme henkilöstön monimuotoisuutta ja huolehdimme työyhteisön yhteenkuuluvuudesta. Huolehdimme ja kehitämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista palkkauksessa, työolosuhteissa, kehittymismahdollisuuksissa, työhyvinvoinnissa, työturvallisuudessa ja johtamisessa.

Monimuotoinen henkilöstörakenne on Ylelle vahvuus erityisesti sisältöjen luomisessa ja palveluiden kehittämisessä, jotta tavoitamme jatkossakin kaikki suomalaiset ja näytämme yhä monipuolisempaa kuvaa Suomesta ja maailmalta.

Monimuotoisuus pitää sisällään myös erilaisten näkemysten huomioimisen ja avoimen keskustelukulttuurin vahvistamisen ja tukemisen organisaatiossa ja työyhteisössä.

Tasa-arvotilanteen kartoitus syksyllä 2022

Vakituisten yleläisten sukupuolijakauma on tasainen 50–50 %. Määräaikaisista työntekijöistä naisia on 60 %. Tasainen sukupuolijakauma on säilynyt ennallaan jo pitkään.

Suurimmissa tehtäväryhmissä sukupuolijakauma on varsin tasainen. Yleisin ammattinimike on toimittaja ja toiseksi yleisin tuottaja. Ylen toimittajista naisia on 56 %, tuottajista 59 %.

Sen sijaan osa pienemmistä ammattiryhmistä on edelleen voimakkaasti sukupuolittuneita:

 • apulaistuottajista naisia on 94%

 • tuotantokoordinaattoreista naisia on 94%

 • assistenteista naisia on 92 %

 • arkistotoimittajista naisia on 73 %.

Syksyllä 2022 naisten keskipalkka oli 96,7 % miesten keskipalkasta. Ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimusalalla työskentelevien ja vaativuusryhmiin luokiteltujen (noin kolme neljäsosaa kaikista yleläisistä) vastaava luku oli 99,3 %.

Tasa-arvon edistämisen lähtökohdat

 • Ylellä edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ennaltaehkäisemme sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää.

 • Henkilöstö kokee, että Yle on tasa-arvoinen työpaikka.

 • Jatkamme työn ja perhe-elämän tasapainottamisen edistämistä.

 • Edistämme sukupuolijakauman tasoittumista tällä hetkellä voimakkaasti sukupuolittuneissa tehtäväryhmissä.

 • Palkkaus ja palkitseminen on Ylellä sukupuolesta riippumatonta.

Toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi vuonna 2023

 • Vuosittaisella palkkakartoituksella seurataamme naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumista palkkauksessa.

 • Henkilöstöraportoinnilla seurataamme säännöllisesti naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin.

 • Sukupuolijakauman tasoittumista ja monimuotoisuutta edistämme esimerkiksi työnantajamielikuvatyön keinoin ja eri projektein.

  Urheilussa jatkamme tasa-arvoprojektia.

  It-asiantuntijatehtävissä jatkamme toimenpiteitä, joilla edistetään sukupuolijakauman tasoittumista it-asiantuntijatehtävissä.

 • Ylen rekrykuvastoa on uusittu monimuotoisemmaksi ja kokeilemme monimuotoisen rekrytoinnin keinoja, kuten anonyymiä osaamisnäytettä ja uusia hakukanavia.

 • Ylessä on käytössä Ylen Hyvää kohtelua -toimintamalli syrjintä, häirintä- ja kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen.

Työn ja perhe-elämän tasapainon edistäminen

 • Yle pystyy lähes aina tarjoamaan mahdollisuuden osa-aikatyöhön siitä kiinnostuneille.

 • Suhtaudumme myönteisesti kaikkiin perhevapaisiin.

 • Suhtaudumme myönteisesti paikkariippumattomaan työhön, huomioiden kuitenkin työtehtävän sekä tiimin ja toiminnon tarpeet.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Kaikki yleläiset tai Ylestä työtä hakevat ovat samanarvoisia iästä, etnisestä ja kansallisesta alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, terveydentilasta, vammaisuudesta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muista vastaavista henkilöönsä liittyvistä syistä riippumatta.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi

 • Toimimme Ylellä aktiivisesti siten, että olemme kiinnostava ja houkutteleva työnantaja ja työpaikka erilaisille hakijoille.

 • Ennaltaehkäisemme syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua.

 • Emme salli syrjintää, häirintää, kiusaamista tai huonoa kohtelua.

 • Huolehdimme henkilöstön kehittymismahdollisuuksista, työolosuhteista ja työhyvinvoinnista.

 • Arvostamme ja kuulemme henkilöstöämme ja panostamme hyvän työkulttuurin kehittämiseen.

Toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi vuonna 2023

 • Jatkamme vuonna 2022 käynnistettyä Ylen moninaisuusharjoitteluohjelmaan, jonka tavoitteena on palkalliseen usean kuukauden työharjoitteluun henkilöitä huomioiden erityisesti monimuotoisuusnäkökulma.

 • Uutis- ja ajankohtaistoiminnan sekä Urheilu- ja tapahtumat -yksikön yhteinen harjoitteluohjelma Uutiskoulu aloittaa toimintansa. Sen tavoitteena on lisätä työyhteisöjen monimuotoisuutta ja tarjota sisääntuloväylä perinteisen toimittajakoulutuksen ulkopuolelta tuleville.

 • Ylen hyvää kohtelua -toimintamallista, joka sisältää häirinnän, kiusaamisen ja epäasiallinen käytöksen ennaltaehkäisyn, tunnistamisen asian käsittelyn ja korjaavat toimenpiteet, laaditaan yleläisten avuksi opas epäasiallisen kohtelun, kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyksi.

 • Ylessä on käytössä eettinen kanava yhtiön sisäisesti ja ulkoisesti.

 • Tuemme tasapuolisesti työntekijöitä uran ja elämänkaaren eri kausina ja tunnistamme työntekijöiden erilaisia tarpeita ja haasteita eri elämänvaiheissa. Ikäjohtamisen painottaminen sekä ikääntyvien ja eläkeikää lähestyvien työntekijöiden erityinen tukeminen on osana työhyvinvoinnin painopisteitä.

 • Työuran alkupuolella oleville nuorille työntekijöille tarjotaan tukea työelämätaitojen, itsensä johtamisen ja työyhteisössä toimivuuden teemoista.

 • Jatkamme Kuulen ja välitän -toimintamallin sekä työkyvyn johtamisen ja tukemisen toimintamallien valmentamista esihenkilöille ja yleläisille.

 • Jatkamme koko henkilöstölle suunnattuja monimuotoisuus ja inkluusio - koulutuksia. Koulutusten tueksi toteutetaan itseopiskeltavaa materiaalia ja opas.

 • Ylen henkilöstökyselyyn on lisätty inkluusiota mittaava kysymyspatteri, jonka pohjalta määritellään inkluusio-indeksi. Inkluusio-indeksin tulosten pohjalta käynnistetään monimuotoisuus- ja inkluusiotyötä edistäviä toimenpiteitä vuonna 2023.

 • Ylen sisäinen monimuotoisuusverkosto kokoontuu säännöllisesti. Verkoston tavoitteena yhtenäistää ja kehittää eri yksiköissä sekä käynnissä että suunnitteilla olevaa monimuotoisuustyötä. Jatkamme dialogia kokemuksista ja hyvistä käytännöistä yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi esimerkiksi yleisradioyhtiöiden yhteistyöverkostoissa. Ylessä toimii myös sisäinen LGBTQ+ verkosto.

 • Pride-viikko näkyy jälleen Ylen sisällöissä ja sisäisesti teemaan sopivina nostoina.

 • Jatkamme yleläisille suunnattujen toimitusjohtajan infojen tulkkaamista viittomakielelle.

 • Toimitilojen esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota mm. toimitilojen uudistuksissa ja erilaisissa laitehankinnoissa. Kokousteknisillä ja erilaisilla langattomilla ratkaisuilla pyritään lisäämään helppokäyttöisyyttä.

 • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaista tullaan järjestämään koulutusta henkilöstölle.

Sisältö muilla kielillä