Hyppää pääsisältöön

Toimintaperiaatteet

Ylen eettinen ilmoituskanava

Ilmoituskanavan välityksellä Ylen työntekijät, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit voivat turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilystä tai muusta epäeettisestä toiminnasta.

Vastuullisuus on Ylen julkisen palvelun toiminnan ytimessä ja olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti kaikissa tilanteissa. Noudatamme Ylen eettisiä periaatteita ja Ylen muita sisäisiä ohjeita. Lisäksi edellytämme yhteistyökumppaneiltamme Ylen yhteistyökumppanin eettisen toimintaohjeen noudattamista. Jos kuitenkin havaitset toiminnassamme epäkohtia, kannustamme, että kerrot niistä meille.

Ilmoitukset voivat liittyä epäeettiseen toimintaan tai lain, viranomaismääräysten tai Ylen ohjeiden vastaiseen toimintaan koskien esimerkiksi julkisia hankintoja koskevien säädösten noudattamista, esteellisyyttä päätöksenteossa, lahjontaa, henkilöiden tietosuojaa, asiatonta käytöstä tai häirintää.

Muut palautteet

Huomioithan, että Ylen sisältöihin ja ohjelmiin sekä keskustelujen moderointiin liittyvää asiakaspalautetta ei vastaanoteta ja käsitellä tämän kanavan kautta. Tämänkaltaista palautetta voit lähettää meille osoitteessa asiakaspalvelu.yle.fi.

Ilmoitusten käsittely

Kaikki väärinkäytösilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja tutkitaan riippumattomasti. Noudatamme käsittelyssä parhaita tietosuojakäytänteitä. Ilmoituksen voi jättää halutessaan myös täysin anonyymisti.

Osa ilmoituksista voi kuulua myös EU:n whistleblow-direktiivin ja kansallisen ilmoittajansuojalain piiriin, mikäli tieto väärinkäytöksestä on saatu työn yhteydessä. Lain tarkat soveltamisalat löydät laista Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (Finlex).

Lakisääteinen ilmoittajansuoja koskee kuitenkin vain niitä ilmoituksia, jotka kuuluvat ilmoittajansuojelulain piiriin. Ilmoitukset, joihin ei sovelleta ilmoittajansuojelulakia, tutkitaan Ylen nimeämien tutkijoiden toimesta tapaukseen soveltuvien muiden voimassa olevien lakien sekä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ilmoittajaa parhain mahdollisin keinoin suojaten.

Ilmoituksen vastaanottaminen

Ylen eettisenä ilmoituskanavana käytetään puolueettoman palveluntarjoajan alustaa, jossa Yle tai ilmoituskanavan palveluntarjoaja ei pysty tunnistamaan ilmoittajaa, ellet itse kerro yhteystietojasi. Ilmoitukset vastaanottaa Ylessä nimetty ryhmä, joita sitoo tiukat salassapitovelvoitteet. Ilmoituksen saatuaan käsittelijät arvioivat ilmoituksen ja tutkinnan tarpeen.

Ilmoituksen tutkinta

Ilmoituksen käsittelijät määrittelevät asianmukaisen tutkimustavan. He esittävät tarvittaessa jatkokysymyksiä nimettömän ilmoituskanavan kautta tai ovat yhteydessä mahdollisesti ilmoittajan antamien muiden yhteydenpitotapojen kautta. Käsittelijät arvioivat onko kyseessä

  1. ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluva ilmoitus,

  2. muu väärinkäytösilmoitus,

  3. ilmoituskanavaan kuulumaton ilmoitus.

Ilmoitus ei johda tutkintaan, mikäli on ilmeistä, että:

  • ilmoitus ei kuulu tämän ohjeen mukaisesti ilmoitettaviin asioihin, vaan kyseessä on Ylen ohjelmiin, palveluihin tai moderointiin liittyvä asiakaspalaute tai mahdollinen oikaisu- ja vastinepyyntö.

  • ilmoituksen perusteella tai muutoin ei ole saatavilla riittävästi tietoa, jotta tarkempi selvitys olisi mahdollista

  • ilmoituksessa esitetty asia on jo asianmukaisesti selvitetty, eikä ilmoitus sisällä merkittävää uutta tietoa.

Ilmoittajalle vastataan (7) seitsemän päivän sisällä ilmoituksen jättämisestä, jolloin ilmoittaja saa samalla tiedon missä edellä mainitusta käsittelyprosessissa ilmoitus käsitellään. Mikäli ilmoitus on täysin puutteellinen tai selkeästi aiheeton, ilmoittajalle annetaan tieto, ettei käsittelyä ja jatkotoimia suoriteta.

Ilmoitus tutkitaan aina luottamuksellisesti ja ilmoittajan henkilöllisyys turvaten. Tutkinnassa saatetaan tapauskohtaisesti tarvita myös muita asiantuntijoita tai viranomaisia. Tutkintaan ei osallistu henkilö, jota epäily koskee tai jolla on yhteyksiä siihen.

Käsittelijät tai muu tutkimusprosessiin osallistuva henkilö ei pyri tunnistamaan ilmoittajaa. Mikäli ilmoitus on jätetty omalla nimellä, ilmoittajan nimi ei tule muiden kuin nimettyjen käsittelijöiden tietoon. Joissain tilanteissa (erityisesti HR-liitännäisissä ilmoituksissa) tapauksen tutkinta saattaa kuitenkin edellyttää tapauksen tietojen (ml. henkilöllisyyden) kertomista myös muille tutkintaa tekeville tai tutkinnassa avustaville tahoille. Myös heitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Mikäli epäilty väärinkäytös täyttää rikoksen tunnusmerkit, tapahtumasta ilmoitetaan poliisille. Mikäli ilmoittaja on kertonut henkilöllisyyteensä, hänelle ilmoitetaan, että hänen henkilöllisyytensä voidaan joutua paljastamaan viranomaisen suorittaman esitutkinnan ja oikeudenkäyntien yhteydessä.

Tietojen säilytys

Ilmoituksissa olevat henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita tutkimus- ja täytäntöönpanotarkoituksiin ja yleensä viimeistään yhden kuukauden (30 päivän) kuluessa tutkimuksen loppuun saattamisesta. Tutkimuksen asiakirjat anonymisoidaan, nimi- ja osoitetiedot poistetaan samoin kuin kaikki muut tiedot, joiden avulla henkilö olisi tunnistettavissa joko suoraan tai välillisesti. Henkilöiden tietoihin, joita ilmoitukset koskevat, sovelletaan tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Ilmoitusten kautta tulevat tiedot poistetaan viimeistään viiden vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta, jollei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä.

Näin teet ilmoituksen

Tee ilmoitus väärinkäytösepäilystä Ylen eettiseen kanavaan alla olevan linkin kautta. Ilmoituksen voi tehdä omalla nimellä tai anonyymisti. Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse. Ilmoituksen lähettämisen jälkeen saat koodin, jonka avulla voit palata palveluun. Järjestelmä ohjaa ilmoituksen tekemisessä ja sen kautta voidaan viestiä ilmoittajan kanssa, vaikka ilmoitus olisi tehty anonyymisti.

Henkilötietojen suojaa tai verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevat ilmoitukset voit ilmoittaa tämän kanavan sijaan myös tänne: tietosuoja@yle.fi, mutta huomioithan, että tällöin emme emme voi varmistaa ilmoittajansuojelulaissa kuvattua ilmoittajansuojaa.

Ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvat ilmoitukset voidaan toissijaisesti tehdä Oikeuskanslerinviraston ylläpitämään keskitettyyn ilmoituskanavaan ilmoittajansuojelulain 8 §:n mukaisissa tilanteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, ettei sisäisen ilmoituksen perusteella ole ryhdytty riittäviin (16 §) mukaisiin toimenpiteisiin säädetyssä määräajassa, ettei rikkomiseen voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella tai ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua ilmoittamisen johdosta vastatoimien kohteeksi.

Näin vastaamme ilmoitukseen

Vastaamme seitsemän (7) päivän sisällä, jolloin ilmoittaja saa samalla tiedon missä edellä luetelluista käsittelyprosessista ilmoitus käsitellään, tai mikäli ilmoitus on esimerkiksi täysin puuteellinen tai selkeästi aiheeton, ilmoitamme ettei jatkotoimia suoriteta. Saatamme lähettää sinulle kanavan kautta lisäkysymyksiä tutkinnan edetessä.

Mikäli ilmoitus kuuluu ilmoittajansuojelulain piiriin ja ilmoittaja on ilmaissut henkilöllisyytensä, ilmoitamme edellä mainitun lisäksi jatkotoimista kolmen kuukauden sisällä. Mikäli tutkinta jatkuu tätä kauemmin, tiedotamme tutkinnan etenemisestä ja päättymisestä.

Ilmoittajalle tiedotetaan tutkimuksen väitteitä koskevista tuloksista tarkoituksenmukaisella tavalla ja huomioiden henkilöiden yksityisyys, joita vastaan väitteet on esitetty sekä muut luottamuksellisuuteen liittyvät seikat.

Ilmoitusten käsittelyyn ja ilmoittajan suojaan vaikuttava lainsäädäntö ja lain ulkopuolelle jäävät väärinkäytösilmoitukset