Hyppää pääsisältöön

Ylen organisaatio

Sisäinen ja ulkoinen valvonta

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttaminen, toimintaa koskevan informaation luotettavuus, yhtiön tehokas johtaminen, voimavarojen taloudellinen ja tehokas käyttö sekä lakien, periaatteiden ja ohjeiden noudattaminen.

Yleisradio Oy:n hallitus hyväksyy sisäisen valvonnan periaatteet, asettaa sisäiselle valvonnalle tavoitteet ja vastaa riittävän sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan toimeenpano- ja seurantavastuu on toimitusjohtajalla ja koko muulla organisaatiolla. Sisäinen valvonta on osa Ylen jokapäiväistä toimintaa ja sitä toteuttavat kaikki työntekijät. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti osana yhtiön suunnittelu-, johtamis- ja toimintaprosesseja.   

Sisäisen valvonnan kuvio, selitetty tekstissä

Compliance-toiminta

Vastuullisen toiminnan compliance-ohjelman tavoitteena on varmistaa lakien, normien ja eettisten ohjeiden noudattaminen yhtiössä. Ylen toimintaperiaatteet on kerrottu yhtiön verkkosivulla yle.fi/toimintaperiaatteet.

Hallitus valvoo, että Ylen toiminnan vaatimustenmukaisuus varmistetaan asianmukaisella tavalla sekä käsittelee yhtiön toimintaa koskevia keskeisiä compliance-riskejä. Hallitus hyväksyy Compliance-periaatteet.

Yle on sitoutunut eettisiin toimintatapoihin ja edellyttää niihin sitoutumista myös kumppaneiltaan. Ylellä on koko yhtiötä koskeva eettinen ohje (Code of conduct) ja toimitustyötä koskeva Ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettinen ohje (OTS). Yle noudattaa toiminnassaan Julkisen sanan neuvoston laatimia Journalistin ohjeita.

Ylellä on käytössä eettiseksi kanavaksi nimetty ilmoituskanava, jolla henkilöstö voi tarvittaessa ilmoittaa havaituista tai epäillyistä väärinkäytöksistä.  

Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Ylen sisäistä valvontaa ja hyvää hallintotapaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan Ylen toiminnassaan kohtaamien ja siihen liittyvien riskien jatkuvaa tunnistamista, arviointia ja hallintaa. Riskienhallinta ulottuu Ylen toiminnan eri tasoille ja kattaa toimintaan liittyvät riskilajit.

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa Ylen toiminnan kannalta merkittävimmät riskitekijät sekä hallita niitä optimaalisesti siten, että yhtiön strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan ja yhtiön mainetta vahingoittavat tapahtumat minimoidaan. Suunnitelmallinen riskienhallinta auttaa pienentämään negatiivisten riskien realisoitumisen todennäköisyyksiä ja vähentämään niiden haitallisia vaikutuksia toimintaan.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt riskienhallinnan periaatteet, joiden mukaisesti riskienhallintaa hoidetaan. Periaatteissa on määritelty riskienhallintaan liittyvät vastuut ja roolit sekä se, miten riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja seurataan.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus tukee yhtiön hallitusta sisäisen valvonnan riittävyyden, toimivuuden ja tehokkuuden valvomisessa tuottamalla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa koskevaa objektiivista arviointia ja konsultointia. Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen periaatteet.

Sisäinen tarkastus tukee toimivaa johtoa tavoitteiden saavuttamisessa antamalla suosituksia toimintatapojen, prosessien ja kontrollien kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus arvioi järjestelmällisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä hallinto-, johtamis-, ja valvontaprosessien tehokkuutta.

Sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle. Tarkastusten toteuttamiseen käytetään sekä omia että ulkopuolisia resursseja.

Ulkoinen valvonta

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajina ovat vuonna 2020 toimineet yhtiökokoukseen 19.5.2020 saakka KHT Virpi Halonen sekä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä toimeksiantovastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Petri Sammalisto. Yhtiökokous päätti valita Yleisradio Oy:n tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen sekä KPMG Oy Ab:n, jonka nimeämänä toimeksiantovastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Petri Sammalisto.

Tilintarkastajille maksettiin tilikaudelta 2020 lakisääteisestä tilintarkastuksesta 47 775 euroa.

Yle on käyttänyt KPMG Oy Ab:n neuvontapalveluja erilaisissa oman toimintansa kehittämiseen liittyvissä projekteissa ja maksanut näistä palveluista yhteensä 27 411 euroa.

Liikenne- ja viestintävirasto

Ylen toiminnan lainmukaisuutta valvoo Liikenne- ja viestintävirasto. Yleisradiolain 12 a §:n mukaan Liikenne- ja viestintävirasto valvoo Ylen kaupallisen toiminnan eriyttämistä ja kaupallisen toiminnan alihinnoittelun kieltoa sekä mainonnan ja sponsoroinnin kieltoja. Liikenne- ja viestintävirasto ei valvo Yleisradiolain 7 §:n mukaisen julkisen palvelun tehtävän toteutumista, jota valvovat puolestaan Ylen hallintoneuvosto ja eduskunta hallintoneuvoston sille antaman kertomuksen kautta.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaan Liikenne- ja viestintävirasto valvoo muun muassa Ylen ohjelmien eurooppalaisvaatimuksen ja riippumattomien tuottajien kiintiön (ns. indie-kiintiön) toteutumista, Ylen televisio-ohjelmien saattamista näkö- ja kuulorajoitteisten saataville sekä Ylen tuottamien ohjelmien sponsorointikieltoa. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto valvoo Ylen toimintaa viestintäalan yleisen laillisuusvalvojan roolissa muun muassa radiotaajuuksien käytön suhteen.

Lähipiiriliiketoimet

Ylellä on hallituksen hyväksymä lähipiiriohje, jossa on määritelty lähipiiri, lähipiiriliiketoimi sekä se, miten mahdolliset lähipiiriliiketoimet tulee raportoida. Yle ylläpitää lähipiirirekisteriä, johon merkitään yhtiön lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja yhteisöt, kunkin lähipiirisuhteen luonne sekä lähipiiriliiketoimet.

Sisältö muilla kielillä