Hyppää pääsisältöön

Toimintaperiaatteet

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021

Ylen keskeisiä arvoja ovat tasa-arvoisuus, yhdenvertainen kohtelu ja ihmisen arvostaminen. Näitä arvoja haluamme edistää paitsi tuottamissamme sisällöissä myös työnantajana.

Ylen tavoitteena on tasainen sukupuolijakauma kaikissa työyhteisöissä ja -tehtävissä, tasa-arvon toteutuminen palkkauksessa ja tasapuolisten työskentely- ja kehittämismahdollisuuksien tarjoaminen kaikille iästä, sukupuolesta, kulttuurisesta taustasta tai muusta vastaavasta riippumatta.

Monimuotoinen henkilöstörakenne on Ylelle vahvuus erityisesti sisältöjen luomisessa ja palveluiden kehittämisessä, jotta tavoitamme jatkossakin kaikki suomalaiset ja näytämme yhä monipuolisempaa kuvaa Suomesta ja maailmalta.

Tasa-arvotilanteen kartoitus syksyllä 2020

Vakituisten yleläisten sukupuolijakauma on tasainen 50–50 %. Määräaikaisista työntekijöistä naisia on 58 %. Tasainen sukupuolijakauma on säilynyt ennallaan jo pitkään. 

Suurimmissa tehtäväryhmissä sukupuolijakauma on varsin tasainen. Yleisin ammattinimike on toimittaja. Toimittajista naisia on 55 %. Toiseksi yleisin ammattinimike on tuottaja. Tuottajista naisia on 61 %.

Sen sijaan osa pienemmistä ammattiryhmistä on edelleen voimakkaasti sukupuolittuneita:

 • assistenteista naisia on 93 %

 • talousasiantuntijoista naisia on 79 %

 • arkistotoimittajista naisia on 75 %.

Syksyllä 2020 naisten keskipalkka oli 97,4 % miesten keskipalkasta. Ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimusalalla työskentelevien, vaativuusryhmiin luokiteltujen (noin kolme neljäsosaa kaikista yleläisistä) vastaava luku oli 99,7 %.

Ylen tasa-arvotavoitteet vuodelle 2021

 • Henkilöstö kokee, että Yle on tasa-arvoinen työpaikka.

 • Yle edistää työn ja perhe-elämän tasapainoa.

 • Säilyttää sukupuolijakauma vähintään välillä 40–60 % niissä tehtäväryhmissä, joissa se on jo ollut tasa-arvoinen.

 • Edistää tasaista sukupuolijakaumaa tällä hetkellä nais- ja miesvaltaisissa rooleissa.

 • Palkkaus ja palkitseminen Ylessä on sukupuolesta riippumatonta.

Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen

 • Yle seuraa naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin säännöllisesti henkilöstöraportoinnilla.

 • Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista palkkauksessa seurataan vuosittaisella palkkakartoituksella.

Työn ja perhe-elämän tasapainon edistäminen

 • Yle pystyy lähes aina tarjoamaan mahdollisuuden osa-aikatyöhön siitä kiinnostuneille.

 • Suhtaudumme myönteisesti kaikkiin perhevapaisiin.

 • Ylessä suhtaudutaan myönteisesti paikkariippumattomaan työhön, huomioiden kuitenkin työtehtävän sekä tiimin ja toiminnon tarpeet.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Kaikki yleläiset tai Ylestä työtä hakevat ovat samanarvoisia iästä, etnisestä ja kansallisesta alkuperästä, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, terveydentilasta, vammaisuudesta, sukupuolisesta suuntautumisesta tai muista vastaavista henkilöönsä liittyvistä syistä riippumatta.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi

 • Yle pyrkii lisäämään henkilöstönsä monimuotoisuutta rekrytoinnin kautta.

 • Yhtiö toimii siten, että ennakolta ehkäistään syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua.

 • Arvostamme henkilöstöämme ja panostamme hyvän työkulttuurin kehittämiseen.

 • Emme salli syrjintää, ahdistelua tai kiusaamista.

Vuonna 2021 jatkamme moninaisuutta tukevaa harjoitteluohjelmaa, johon otamme noin 10–15 nuorta seuraavista tai vastaavista kohderyhmistä:

 • vailla ammattikoulutusta olevat koulunsa päättäneet nuoret, jotka opiskelevat media-alaa tuetusti

 • opiskelijat, joilla on jokin toimintarajoite, kuten oppimisvaikeus tai joiden opinnot ovat viivästyneet terveydellisistä syistä

 • maahanmuuttajataustaiset nuoret, jotka opiskelevat tai suunnittelevat hakeutuvansa media-alan opintoihin.

 • vuonna 2021 on tavoitteena pilotoida ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa harjoittelun kehittämiseksi uutta yhteistyömallia niille media-alan opiskelijoille, joilla on yksilöllisen tuen tarpeita. Mallissa opiskelijan ohjaukseen osallistuisi niin yleläinen tiimi kuin oppilaitoksen pedagogit.

Harjoittelu on palkallinen ja kestää 1–2 kuukautta.

Harjoitteluohjelman tavoitteena on tukea moninaisuutta Ylessä ja monipuolistaa yhtiön rekrytointinäkymiä. Harjoitteluilla autetaan työllistymisvaikeuksia kohtaavia nuoria työllistymään haluamalleen alalle ja saamaan myös myönteinen kosketus työelämään. Kyse on tärkeästä yhteiskunnallisesta vastuusta. Samalla edistämme yhdenvertaisempaa työelämää.

 • Ylen harjoitteluun hakeutuvien joukon monimuotoisuuden lisäämiseksi jatkamme ja kartoitamme yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa, jotka pystyvät tavoittamaan monimuotoisesti nuoria. 

 • Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi Ylessä on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2021 eri projekteja, esimerkiksi keskustelutilaisuuksia henkilöstölle monimuotoisuudesta ja valmennuksia esihenkilöille. 

 • Dialogia kokemuksista ja hyvistä käytännöistä yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi käydään esimerkiksi yleisradioyhtiöiden yhteistyöverkostoissa.  

 • Työtä ja työympäristöä kehitettäessä huomioidaan eri-ikäiset työntekijät.

 • Osatyökykyisyyden ja vammaisuuden edellyttämiin työympäristön ja työtapojen mukauttamisratkaisuihin kiinnitetään erityistä huomiota.

 • Henkilöstökyselyiden analyyseissä arvioidaan yhdenvertaisuuden toteutumista.

Suunnitelmien ja tavoitteiden seuranta

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan Ylen yhteistoimintaneuvottelukunnassa, yksikköjen yhteistyöryhmissä ja yksikköjen johtotiimeissä.

Keskeisiä tunnuslukuja seurataan kuukausittain osana johdon henkilöstöraportointia.

Sisältö muilla kielillä