Hyppää pääsisältöön

Ylen organisaatio

Yleisradio Oy:n yhtiöjärjestys

Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

1 § Yhtiön toiminimi on Yleisradio Oy ja kotipaikka Helsinki.

Yhtiön toimiala

2 § Yhtiön toimialana on julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen.

Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja
radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja tulee tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti.

Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti:

1) tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia
tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia;

2) tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä
viihdettä;

3) ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, painottaa lapsille ja nuorille suunnattuja ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia;

4) kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielistä väestöä, tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös maan
muiden kieliryhmien kielellä;

5) tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille;

6) edistää kulttuurien vuorovaikutusta ja ylläpitää ulkomaille suunnattua ohjelmatarjontaa;

7) välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa.

Yhtiö voi harjoittaa myös julkisen palvelun yleisradiotoimintaa tukevaa muuta toimintaa. Tällainen toiminta on järjestettävä kirjanpidollisesti erilliseksi julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta.

Yhtiö voi tarjota tietoyhteiskuntakaaressa tarkoitettuja verkkopalveluja sille erikseen myönnettyjen toimilupien puitteissa.

Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita.

Osakepääoma

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on seitsemän miljoonaa (7 000 000) euroa ja enimmäispääoma kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa (28 000 000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeiden lukumäärä on 4 683 945 kappaletta.

Yhtiön osakekannasta on valtion omistuksessa ja hallinnassa oltava määrä, joka on vähintään 70 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Yhtiön hallintoelimet

4§ Yhtiön hallintoelimet ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Hallintoneuvosto

5 § Yhtiöllä on hallintoneuvosto, jonka jäsenten lukumäärä on kaksikymmentäyksi (21).

Hallintoneuvoston jäsenet valitsee eduskunta vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Heidän toimensa alkaa niin pian kuin vaali on toimitettu ja kestää seuraavan hallintoneuvoston jäsenten vaalin toimittamiseen. Hallintoneuvoston jäseniksi on valittava tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallintoneuvoston tehtävät

6 § Hallintoneuvoston tehtävänä on:

1) valita ja vapauttaa yhtiön hallitus, hallituksen puheenjohtaja sekä määrätä hallituksen jäsenten palkkio;

2) päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista;

3) huolehtia ja valvoa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi;

4) laatia Yleisradiosta annetun lain 6 a §:ssä tarkoitettu palveluiden ja toimintojen ennakkoarviointi suhteessa julkiseen palveluun ja viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen sekä suhteessa siihen, vastaavatko ne yhteiskunnan demokraattisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin, sekä arvioinnin perusteella päättää palvelun tai toiminnon aloittamisesta tai aloittamatta jättämisestä ja julkaista päätös perusteluineen;

4a) päättää yhtiön strategiasta;

5) päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista;

6) tarkastaa ja hyväksyä hallituksen toimintakertomus;

7) valvoa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Hallintoneuvoston on lisäksi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä annettava eduskunnalle kertomus Yleisradiosta annetun lain 7 §:n mukaisen julkisen palvelun toteutumisesta sekä ohjaus- ja valvontatehtäviensä toteuttamisesta edellisen kalenterivuoden aikana. Ennen kertomuksen antamista tulee kuulla Saamelaiskäräjiä

Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvoston on lisäksi käsiteltävä muut hallituksen sille esittämät asiat.

Puheenjohtajan on kutsuttava hallintoneuvosto koolle, jos vähintään kolmasosa jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Hallitus

7 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallintoneuvoston valitsema hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä eivätkä kuulua yhtiön muuhun ylimpään johtoon.

Yhtiön hallituksen tulee edustaa riittävän monipuolista asiantuntemusta ja molempia kieliryhmiä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallintoneuvosto.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen jäsenen toimikausi kestää varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Hallituksen tehtävät

8 § Hallituksen muiden lakimääräisten tehtävien ohella hallituksen tehtävänä on Yleisradio Oy:stä annetun lain määräysten mukaisesti:

1) valita ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtaja sekä vahvistaa hänen palkkansa sekä muut toimeen liittyvät ehdot; toimitusjohtaja ei saa olla hallintoneuvoston eikä hallituksen jäsen;

2) valita yhtiön muu ylin johto sekä vahvistaa heidän palkkansa ja muut toimiin liittyvät ehdot;

3) päättää seuraavan vuoden talousarviosta;

4) kutsua koolle yhtiökokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat;

5) antaa yhtiön toiminnasta vuosittain huhtikuun loppuun mennessä kertomus Viestintävirastolle.

Toimitusjohtaja

9 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Toiminimen kirjoitusoikeus

10 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet kukin kaksi yhdessä.

Tämän lisäksi hallitus voi myöntää toiminimenkirjoitusoikeuden nimeltä mainituille henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Tilinpäätös ja tilintarkastus

11§ Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös sekä muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille ennen seuraavan vuoden maaliskuun loppua.

12 § Yhtiökokous valitsee vuosittain kaksi Keskuskauppakamarin hyväksymää varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi Keskuskauppakamarin hyväksymää varatilintarkastajaa. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi ja tehtävä päättyy heidän toimikauttaan koskevaa tilinpäätöstä käsittelevän varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Tilintarkastajien tulee hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tarkastaa yhtiön tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto sekä antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun loppua.

Yhtiökokous

13 § Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää, ainakin kahdessa Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä. Kutsu voidaan myös vaihtoehtoisesti toimittaa kullekin osakkaalle osoitetulla kirjeellä, joka jätetään postiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Myös muut tiedonannot yhtiön osakkaille toimitetaan samalla tavalla.

Yhtiökokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja, minkä jälkeen yhtiökokous valitsee itselleen puheenjohtajan.

14 § Yhtiön osakkaat kokoontuvat vuosittain varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään viimeistään toukokuussa.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava kokoukseen kokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä, joka voi olla enintään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto niistä;

2. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

3. päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

5. määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;

6. valitaan seuraavan tilikauden tilintarkastajat ja heidän varamiehensä;

7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiön purkaminen

15 § Yhtiön purkamiseen ilman lain määräämää syytä vaaditaan, että purkamisen hyväksi annetut äänet vastaavat vähintään kahta kolmatta osaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Jos yhtiö puretaan, käytetään se varainylijäämä, mikä jää jäljelle sitten kun velat on maksettu ja osakkeenomistajat ovat saaneet osakkeidensa nimellisarvoa vastaavan määrän, yhtiökokouksen päättämällä tavalla yleisradiotoiminnan edistämiseen. Ellei yhtiökokouksessa ole tätä tarkoitettua päätöstä tehty, joutuu ylijäämä valtiolle.

Yleisradio Oy:n yhtiöjärjestys hyväksyttiin yhtiökokouksessa 30.4.2021.

Sisältö muilla kielillä