Hyppää pääsisältöön

Tietosuoja

Ylen puhelinvaihteen tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Ylen puhelinvaihdepalvelun yhteydessä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt.

Yle on sitoutunut suojaamaan palveluitaan käyttävien henkilöiden yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä ja hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Rekisterinpitäjä
Yleisradio Oy
Uutiskatu 5, 00024, Yle
p. 09 14 801

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Anttila, kehityspäällikkö, postiosoite: Yleisradio Oy, PL 76, 00024 Yleisradio, puhelin: (09) 14​ ​801, etunimi.sukunimi@yle.fi
Kirsi Hietanen, tietosuojavastaava, postiosoite: Yleisradio Oy, PL 76, 00024 Yleisradio, puhelin: (09) 14​ ​801, etunimi.sukunimi@yle.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Ylen puhelinvaihdepalvelun hoitaminen, puheluiden edelleenvälityksen, palvelun laadun varmistaminen sekä mahdollisten häirintätapauksen selvittämiseksi.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä vaihdepalveluun voidaan vaihteen kanssa käydyt keskustelut nauhoittaa. Nauhoitetta voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien ja puheluiden sisällön todentamiseen sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen.

Henkilötietojen laillinen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu siihen että Ylen varmistettava puhelinpalvelun toimivuus ja laatu sekä selvitettävä mahdolliset häirintätapaukset.

Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytys
Vaihdepalveluhenkilön kanssa käytyjen keskustelujen äänitallenteet ja tiedot soittoajasta, soittajan numerosta sekä puhelun kestosta. Rekisteri sisältää Ylen työntekijöiden perustietoja puheluiden edelleenvälittämisen hoitamiseksi. Tallenteet tuhotaan 21 vuorokauden jälkeen.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat Ylen puhelinpalvelua hoitavan palvelutoimittajan nimetyt henkilöt.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakaspuheluiden tallenteet ja Ylen henkilötietojärjestelmä

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA maiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Yle vastaa rekisterinpitäjänä, että palveluun tallennettua tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on rajattu vain niille henkilöille, jotka sitä työssään tarvitsevat. Tietoihin pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja sen valtuuttamat palveluntuottajat ja ylläpitäjät. Järjestelmätoimittajan nimeämät henkilöt käsittelevät tietoja ainoastaan siinä laajuudessa kun se on välttämätöntä palvelun ylläpitämiseksi

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeudet omiin tietoihinsa. Oikeuksien toteuttaminen tapahtuu Ylellä keskitysti https://yle.fi/tietosuoja-sivuston kautta. Pyynnön lähettämisen yhteydessä pyynnön lähettäjä tunnistetaan vahvasti joko pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

Seuraavassa tarkempi selostus rekisteröidyn oikeuksista:

  • Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa.

  • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista.

  • Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta

  • Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.

  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.

  • Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa.

  • Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa.

  • Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.

Profilointiin ja päätöksentekoon käytetty automatiikka

Palvelussa ei käytetä automaattista päätöksentekoa.