Hyppää pääsisältöön

Toimintaperiaatteet

Ylen yhteiskuntavastuun periaatteet

1. Tavoite

Yle toteuttaa yhteiskuntavastuutaan toimimalla eettisten periaatteiden mukaisesti, avoimesti ja läpinäkyvästi.

Yhteiskuntavastuun periaatteet kuvaavat Ylen vastuullisuuden painopisteitä. Periaatteet huomioidaan yhtiön omassa toiminnassa, toiminnan arvoketjuissa sekä vuorovaikutuksessa yhtiön omistajien ja sidosryhmien kanssa.

Sidosryhmiä ovat kaikki, jotka voivat vaikuttaa Ylen toimintaan ja kaikki, joihin Ylen toiminta vaikuttaa.

Yhteiskuntavastuun periaatteissa ei linjata ohjelmatoiminnan sisältöä koskevia asioita, vaan sitä miten Yle toteuttaa julkisen palvelun tehtävää.

Yhteiskunnallinen vastuu

Yhteiskunnallisen luottamuksen säilyttäminen edellyttää sitä, että Yle toimii yleisesti hyväksyttyjen arvojen ja sidosryhmien odotusten kanssa sopusoinnussa. Ylellä on perustehtävänsä kautta mahdollisuus vaikuttaa laajalti suomalaiseen yhteiskuntaan, mikä korostaa Ylen yhteiskunnallista vastuuta ja sen roolia sananvapauden käyttäjänä ja mahdollistajana.

Ylen toiminta on riippumatonta.

Yle toimii vastuullisesti ja edistää luottamuksellisten ja eri osapuolia kunnioittavien vuorovaikutussuhteiden syntymistä.

Yle edistää toiminnallaan toimialan elinvoimaisuutta.

Sosiaalinen vastuu

Yle kantaa vastuun omasta henkilöstöstä työelämän murroksessa. Yle kannustaa henkilöstöä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja luo sille mahdollisuuksia.

Yle luo edellytyksiä tasa-arvon ja monimuotoisuuden toteutumiselle. Yle ei hyväksy syrjintää, häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista kohtelua omassa tai kumppaneiden toiminnassa.

Yle kiinnittää huomiota heikommassa asemassa olevien kohteluun sekä omassa toiminnassaan että koko arvoketjussa. Yle kiinnittää erityistä huomiota lasten ja nuorten asemaan tuotannoissa varmistaen terveelliset ja turvalliset työolosuhteet.

Yle toimii yhteistyössä vain sellaisten tahojen kanssa, jotka toimivat Ylen yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti. Yhteistyökumppaneita valitessaan Yle toimii syrjimättömästi ja tasapuolisesti.

Ympäristövaikutusten hallinta

Yle tarkastelee kaikkea toimintaansa myös ympäristövaikutusten näkökulmasta. Yle kiinnittää huomiota ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Yle huomioi erityisesti energiatehokkuuden toiminnassaan ja hankinnoissaan. Yle pyrkii vähentämään jätteiden ja hävikin määrää sekä liikenteen päästöjä omassa toiminnassaan ja arvoketjussa. Yle tunnistaa riskejä, joita ilmastonmuutos voi toiminnalle aiheuttaa, ja varautuu näihin riskeihin turvatakseen toimintansa myös poikkeusoloissa.

Teknologiaan ja digitaalisuuteen liittyvä vastuullisuus

Yle on vastuullinen edelläkävijä teknologian ja digitaalisen toimintaympäristön kehittämisessä onnistuakseen julkisen palvelun tehtävässään.

Luottamuksen ja luottamuksellisuuden säilyttäminen ja tietojen sekä sisältöjen turvallinen käsittely ovat Ylelle tärkeitä.

Yle käyttää teknologiaa, digitaalisia ratkaisuja sekä kerättyä dataa Ylen arvojen mukaisesti ja kiinnittää huomiota eettisiin ulottuvuuksiin.

Yle tunnistaa riskejä, joita teknologiamuutos toiminnalle aiheuttaa, ja varautuu näihin riskeihin turvatakseen toimintansa myös poikkeusoloissa.

Taloudellinen vastuu

Yle käyttää Yle-veroa tehokkaasti ja vastuullisesti täyttäessään tehtäväänsä.
Verovaroin rahoitetun Ylen toiminnan välilliset vaikutukset edistävät luovan alan elinvoimaa ja toimivat merkittävänä työllistäjänä.

2. Vastuut

2.1 Yhtiökokous

Yhtiökokoukselle annetaan yhteiskuntavastuuraportti tiedoksi.

2.2 Hallintoneuvosto

Huomioi yhteiskuntavastuun periaatteet strategiasta päättäessään.
Hallintoneuvostolle annetaan yhteiskuntavastuuraportti tiedoksi.

2.3 Hallitus

Hallitus hyväksyy yhteiskuntavastuun periaatteet, vuosittaiset tavoitteiden painopisteet ja toteutumisen seurannan.

Hyväksyy yhteiskuntavastuuraportin vuosittain.

Hallitus valvoo, että toiminta on yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaista.

2.4 Toimitusjohtaja

Vastaa siitä, että yhteiskuntavastuu on riittävällä tavalla huomioitu toiminnassa.

2.5 Johtaja

Vastaa siitä että yhteiskuntavastuun periaatteita noudatetaan omassa yksikössä.

2.6 Tukitoiminnot

Tukee yksiköitä yhteiskuntavastuun periaatteiden noudattamisessa ja siihen liittyvien tilanteiden ja riskien hallinnassa.

2.7 Vastuullinen toiminta

Koostaa yhteiskuntavastuuraportin vuosittain ja kehittää raportin sisältöä päätettyjen painopisteiden mukaisesti.

2.8 Työntekijä

Vastuu näiden periaatteiden soveltamisesta on kaikilla Ylen työntekijöllä.
Jokaisella Ylen työntekijällä on oikeus ja velvollisuus ilman pelkoa epäasiallisesta kohtelusta raportoida yhteiskuntavastuun periaatteiden rikkomuksista Ylen eettiseen raportointikanavaan.

2.9 Kumppani

Yle toimii yhteistyössä vain sellaisten tahojen kanssa, jotka toimivat Ylen yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti.

3. Periaatteiden voimassaolo ja ylläpito

Lakiasiainjohtaja arvioi vuosittain yhteiskuntavastuun periaatteiden päivitystarpeen ja esittää muutokset hallituksen hyväksyttäväksi.
Yhteiskuntavastuun periaatteet päivitetään tarvittaessa tai vähintään kolmen vuoden välein.

Lakiasiainjohtaja hyväksyy yhtiötasoiset yhteiskuntavastuun ohjeet ja vastaa yhteiskuntavastuuseen liittyvien ohjeiden asianmukaisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Sisältö muilla kielillä