Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2019

Vastuu ihmisistä 2019

Vastuu suomalaisille

 • Palvelumme verkossa, televisiossa ja radiossa ovat tarjolla kaikille yhtäläisin ehdoin.

 • Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan erityisenä tehtävänä on huomioida tarjonnassa myös erityisryhmien ja vähemmistöjen tarpeet.

Olemme toteuttaneet isoja yhteiskunnallisia sisältöhankkeita, joissa yhteistyössä eri tahojen kanssa etsitään ratkaisuja ajankohtaisiin, polttaviin kysymyksiin suomalaisia osallistamalla. Arvostamme vuorovaikutusta kansalaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ja kannustamme ottamaan meihin yhteyttä.

Kuinka vastuullisena toimijana Yle nähdään 2019

Suomalaiset antoivat Ylelle vastuullisesta toiminnasta arvosanan 3 asteikolla 1–4. Nuoret pitävät Yleä vastuullisempana kuin varttuneemmat ikäryhmät.

Riippumattomuus ja sananvapauden edistäminen

 • Yle toimii riippumattomasti ulkoisista vaikutusyrityksistä.

 • Yle edistää sananvapauden vastuullista käyttöä ja medialukutaitoa yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Riippumattomuus on meille keskeinen arvo, jota vaalimme julkisen palvelun tehtävää täyttäessämme ja myös muussa toiminnassa.

Ylen vastaavat toimittajat päättävät sisältöjen julkaisemisesta. Tällä taataan sananvapauslain mukainen sananvapaus ja riippumattomuus Ylen sisältöjen tuotannossa. Lisäksi julkaisutoiminnassa noudatetaan Journalistin ohjeita sekä Ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettistä ohjetta (OTS).

Vastaavat toimittajat seuraavat säännöllisesti kokouksissaan mahdollisia riippumattomuutta vaarantavia toimia. Tästä he raportoivat yhtiön hallitukselle. Riippumattomuuden takeena ovat myös muut sisällöllisen työn ohjeet ja niiden sisältöä tarkastellaan säännöllisesti. Esimerkiksi vuoden 2019 aikana vastaavat toimittajat ovat tarkentaneet muun muassa Ylen verkkosisältöjen kommentointiohjeistusta, yhtiön some-ohjeistusta ja Ylen materiaalien linkityskäytäntöjä sosiaalisessa mediassa.

Ylen vastaavat toimittajat pyrkivät auttamaan sisällöntekijöitä myös turvalliseen vuorovaikutukseen Ylen yleisön kanssa. Sen avuksi julkaistiin Turvallisemman vuorovaikutuksen -ohje vuoden 2020 alussa.

Lue lisää: Ohjeet keskustelijoille Ylen ylläpitämillä verkkosivuilla ja some-tileillä
Lue lisää: Sosiaalisen median toimintalinjaukset
Lue lisää: Ylen materiaalin linkitys sosiaalisessa mediassa
Lue lisää: Turvallisemman vuorovaikutuksen ohje
Lue lisää: Ylen julkaisemat sananvapautta ja medialukutaitoa edistävät sisällöt ja artikkelit 2019

Saavutettavuus Ylen palveluissa

 • Yle edistää yhdenvertaisuutta tuottamalla palveluitaan saavutettaviksi tv:ssä, radiossa ja verkossa.

 • Yle tähtää saavutettavuusasioiden edelläkävijäksi Suomessa.

Saavutettavuudella tarkoitetaan Ylen asiakkaille tuotettuja palveluita kuten kuvailutulkkausta, selko- ja viittomakielisiä palveluita, äänitekstitystä, ohjelmatekstitystä ja verkon palvelujen saavutettavuutta ja lisäksi Ylen henkilöstön kokemaa sisäisten palvelujen saavutettavuutta.

Vaalimme tasa-arvoa ja monimuotoisuutta toiminnassamme ja edellytämme myös kumppaneiltamme arvoihin sitoutumista.

Kannustamme henkilöstä kehittämään omaa saavutettavuusosaamistaan monipuolisesti ja lisäämään tietoa saavutettavuuden merkityksestä.

Lue lisää: Sisältöjen ja palvelujen saavutettavuus

Yhteistyö kulttuurin ja teknologian alalla sekä oppilaitosyhteistyö

Sisältöhankkeiden lisäksi teemme monipuolisesti yhteistyötä kumppaneiden kanssa myös jakelu- ja teknologiaratkaisuja kehitettäessä.

Lisäksi teemme yhteistyötä kulttuurilaitosten, oppilaitosten, korkeakoulujen ja järjestöjen kanssa. Tavoitteena on edistää digitalisoituvan luovan alan elinvoimaa, kehittää osaamista ja vauhdittaa myös kansainvälistä menestystä uusien sisältöhankkeiden kautta.

Yhteiskunnalliset sisältöhankkeet

Toteutamme isoja yhteiskunnallisia sisältöhankkeita, joissa yhteistyössä eri tahojen kanssa etsitään ratkaisuja ajankohtaisiin, polttaviin kysymyksiin suomalaisia osallistamalla.

Tällaisia ovat esimerkiksi

 • muovin ympäristöhaittojen ehkäisyyn ja asianmukaiseen lajitteluun keskittynyt I love muovi -hanke yhdessä kumppaneiden kanssa

 • media- ja digitaitoja tukevien sisältöjen tuottaminen osana oppimisen verkkopalvelua. Palvelussa perehdytään lähdekriittisyyteen, medialukutaitoon ja teknologian muutosten ymmärtämiseen. Sisältöjä on suunniteltu yhteistyössä mediakasvatusta tarjoavien toimijoiden kanssa.

 • Uutisluokka-mediakasvatushanke 11–18-vuotiaille.

Olemme yhteistyökumppanina monissa kampanjoissa yhteisen hyvän puolesta. Teemme yhteistyötä yleishyödyllisten järjestöjen kanssa alueellisesti ja valtakunnallisesti heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi. Emme käytä varoja suoriin lahjoituksiin, mutta voimme tarjota ilmaista lähetysaikaa yhteiskunnallisesti arvokkaille kampanjoille tai nostaa tärkeitä teemoja esille sisällöissämme.

Esimerkkejä Yle tukemista keräyksistä:

 • Nenäpäivä

 • Hyvä Joulumieli

 • Yhteisvastuukeräys

 • Earth Hour-kampanja

 • Entisten Nuorten sävellahjan ja Tongåvanin keräyskohteet

Vastuullinen yhteistyö ja kumppanuudet

 • Yle edistää toimialan elinvoimaisuutta tekemällä monipuolista yhteistyötä muiden media-alan toimijoiden kanssa.

 • Yle edistää toimialan vastuullista toimintaa.

Yhteistyö tuotantoyhtiöiden kanssa

Kaikki palvelumme televisiossa, radiossa ja verkossa rahoitetaan Yle-verolla. Toiminnallamme on merkittäviä suoria ja välillisiä vaikutuksia luovan alan toimintaan Suomessa.

Yhteistyö kotimaisten tuotantoyhtiöiden kanssa on merkittävä osa Ylen julkisen palvelun tehtävää. Hankimme esitettäväksi valmiita tv- ja radio-ohjelmia ja teemme sisältöjä yhdessä tuotantoyhtiöiden kanssa. Lisäksi rahoitamme ja kehitämme yhteistyössä uusia ohjelmia ja ohjelmaformaatteja. Ohjelmahankinnat ja osaamisen jakaminen luovat jatkuvuutta luovalle alalle ja tukevat nuorten tekijöiden työllistymistä.

Olemme lisänneet sisältöhankintoja kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä, kuten parlamentaarinen työryhmä vuonna 2016 esitti. Vuonna 2019 ostimme ohjelmia Suomessa toimivilta tuotantoyhtiöiltä yhteensä 43,8 miljoonalla eurolla eli tavoitteen mukaisesti. Summa oli hieman edellisvuotta pienempi, mikä johtuu siitä, että vuonna 2018 hankintoja toteutui suunniteltua enemmän. Hankimme kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä sekä radio- että tv-tuotantoja, etupäässä draamaa, dokumentteja ja asiaohjelmia.

Parlamentaarisen työryhmän määrittelemä ostovelvoite*

Ostovelvoite 2019
Milj. EURVert.luku 2016Tot. 2016Tot. 2017Tot. 2018Tot. 2019
Kotimaiset indieostot21,424,630,247,543,8
Kotimaiset muut esitys- ja käyttökorvaukset10,310,312,812,011,4
Eurooppalaiset indieostot6,33,95,17,46,6
Tuotantopalvelut9,711,011,915,213,4
Yhteensä47,749,860,082,275,1

*Ostot kotimaisilta ja eurooppalaisilta riippumattomilta tuottajilta, sekä tuotantopalveluiden ja kotimaisten muiden esitys- ja käyttökorvausten hankinnat. Lähtötaso 47,7 milj.EUR (kesällä 2016 tehty ennuste vuoden 2016 tasosta). Indieostot huomioitu maksuperusteisesti.

Vuonna 2019 käytimme

(suluissa vuosi 2018)

 • ohjelmahankintoihin Suomessa toimivilta tuotantoyhtiöiltä yhteensä 43,8 miljoonaa euroa (47,5)

 • 34,4 miljoonaa euroa musiikkiin ja radioon liittyviin esityskorvauksiin, esitysoikeuspalkkioihin, uusintakorvauksiin sekä muihin ohjelmiin liittyviin oikeusmaksuihin (33,8)

 • 29,6 miljoonaa euroa kotimaisiin hankintaohjelmiin eri välineissä (26,5)

 • 21,4 miljoonaa euroa urheiluun ja ulkomaisiin ohjelmiin (27,0)

 • 20,7 miljoona euroa ohjelmatoiminnan muihin palveluihin (22,3)

 • 45,2 miljoonaa euroa teknologiakuluihin (43,8)

 • 25,6 miljoonaa euroa jakelukuluihin (25,8)

 • 22,1 miljoonaa euroa vuokra- ja kiinteistökuluihin (23,0).

 • varoja 10 uuden kotimaisen pitkän elokuvan, 34 dokumenttielokuvan ja 16 lyhytelokuvan valmistamiseen. Yli puolet kaikista kotimaisista pitkistä elokuvista valmistuu Ylen rahoituksen turvin. Kotimaisen dokumenttielokuvan ja lyhytelokuvan tuotannolle olemme tärkein rahoitukseen osallistuva mediayhtiö. Esitysoikeuksien ennakko-ostot vastaavat yleensä 10-30 prosentin osuutta elokuvan kokonaisrahoituksesta.

 • varoja 55 radio- ja audiosisällön hankintaan Yle Puheelle ja Yle Radio1:lle.

Toimimme yhteistyössä vain sellaisten tahojen kanssa, jotka sitoutuvat toimimaan Ylen yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti. Yhteistyökumppaneita valitessamme toimimme syrjimättömästi ja tasapuolisesti.

Kehitämme yhteistyössä media-alan kumppaneiden kanssa av-alan vastuullisuusmallia. Malli saadaan käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lue lisää: Ylen sisältökumppanit vuonna 2019

Yhteistyö kaupallisen median kanssa

Olemme jatkaneet parlamentaarisen työryhmän linjausten mukaisesti selvityksiä kaupallisen median kanssa mahdollisista yhteistyömuodosta. Vuonna 2019 jatkoimme vakiintuneeseen tapaan yhteistyötä ja aloitimme useita yhteistyökokeiluja kaupallisten mediayhtiöiden kanssa.

Esimerkkejä yhteistyöhankkeista kaupallisen median kanssa 2019

 • Yhteistyö STT:n kanssa tiivistyi. Yle Uutisten yöpäivystys siirtyi STT:n hoidettavaksi ja uutisartikkeleiden verkkokeskustelujen moderointi alkaa vuoden 2020 alussa. STT saa käyttöönsä Ylen kehittämän Voitto-robotin automatisoidut uutiset.

 • Ylen vaalikone uudistettiin kevään 2019 vaaleihin eikä se teknisistä syistä ollut muun median käytettävistä. Yhteistyötä jatketaan vuoden 2021 kuntavaaleissa.

 • Eduskuntavaalien vaalivalvojaiset järjestettiin yhdessä Eduskunnan ja muun median kanssa. Myös alueilla oli useita tapahtumia kaupallisen median ja Ylen aluetoimitusten kesken. Esimerkiksi Jyväskylässä Yle ja Keskisuomalainen järjestivät yhteisen eurovaalitentin, joka välitettiin suoratoistona molempien yhtiöiden käyttöön. Yhteisiä vaalitilaisuuksia oli myös Hämeenlinnassa, Lahdessa, Porissa ja Tampereella.

 • Alueellista yhteistyötä tehtiin eri puolilla Suomea: Jyväskylässä järjestettiin Keskisuomen päivänä 18.4. ruokaperinteitä koskeva yhteistapahtuma, joka välitettiin myös suoratoistona. Lahdessa Yle ja Etelä-Suomen Sanomat järjestivät yhteisen nuorten mediaillan.

 • Journalistista yhteistyötä, esimerkiksi yhteisiä sisältökokonaisuuksia, tehtiin muun muassa Lapin Kansan ja Satakunnan Kansan kanssa.

 • Yle on neuvotellut yhteistyömahdollisuuksista myös paikallislehtien kanssa.

 • Urheilussa Yle teki yhteistyötä uutishankinnassa ja -vaihdossa muun muassa NENT Groupin, MTV Median ja Telian kanssa.

 • Yle Sápmi oli mukana Norjassa toimivan verkkolehden Barents Observerin vetämässä Eyes on Barents -hankkeessa. Siihen sisältyi uutisvaihtoa Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä.

 • Svenska Yle jatkoi vakiintuneita yhteistyömuotoja ja uusien yhteistyöpilottien suunnittelua muun muassa KSF-median ja Svensk Presstjänst:n (SPT) kanssa. Svenska Yle on ollut aktiivinen palveluiden ostaja sekä kumppani useissa tuotannoissa ja sisältöyhteistyössä, esimerkiksi koululaisten Stafettkarnevalen-tapahtumassa.

 • Radiot.fi-radiopalvelua kehitettiin edelleen muun muassa uudistamalla verkkopalveluita ja sovelluksia. Palvelussa on yli 100 radiokanavaa, joita täydennettiin podcast-tarjonnalla.

 • Monivuotinen yhteistyö mediankäytön mittausmenetelmien kehittämiseksi jatkui kaupallisen mediayhtiöiden kanssa Media Metrics Finland -osakkuusyhtiössä. Siihen kuuluvat Ylen lisäksi Alma Media, MTV ja Sanoma Media Finland.

 • 2018 alkanut hanke yhteisen valtakunnallisen mediatunnuksen luomiseksi eteni lähemmäksi toteutusta. Niin sanotun Media-avaimen avulla käyttäjä voisi kirjautua yhdellä tunnuksilla eri mediapalveluihin. Lopulliset päätökset siitä tehdään kesään 2020 mennessä.

Teknologian vastuullinen käyttö

 • Yle käyttää teknologiaa ja keräämäänsä dataa vastuullisesti ja eettisesti.

Suomalaisten ulottuvilla on globaalisti valtava tarjonta erilaisia mediasisältöjä ja verkkopalveluja, jotka älypuhelimien ja muiden kannettavien laitteiden myötä kulkevat käyttäjänsä mukana.

Yleisöt sirpaloituvat ja eriytyvät ja suuret kansainväliset toimijat ovat vallanneet tilaa kansallisilla mediamarkkinoilla. Tämä on asettanut kaikki kotimaiset mediayhtiöt uuden tilanteen eteen.

Näemme toimintaympäristön ja teknologian muutoksista nousevat haasteet paitsi riskeinä myös mahdollisuuksina. Mediankäytössä tapahtuneisiin muutoksiin olemme vastanneet monella tavoin.

Olemme esimerkiksi:

 • parantaneet henkilökohtaista palvelua kehittämällä Yle Tunnusta. Vuoden 2019 lopussa aktiivisia Tunnus-käyttäjiä oli runsaat 400 000 viikossa.

 • kiinnittäneet erityistä huomiota henkilötietojen käsittelyn turvallisuuteen ja varmuuteen Yle Tunnuksen osalta

 • perustaneet digitaalisesta käyttökokemuksesta vastaavien asiantuntijoiden Yle Next -verkoston, joka avaa käyttäjille esimerkiksi miten datan ja tekoälyn soveltaminen näkyy uutisten ja Yle Areenan suosittelussa.

 • kehittäneet voimallisesti Yle Areenan tarjontaa ja parantaneet sen saatavuutta eri laitteilla

 • lisänneet podcast-tarjontaa Areenassa ja suunnitelleet uusia sisältömuotoja älykaiuttimia varten

 • sopineet Digita Oy:n kanssa HD-muotoisen eli teräväpiirokanavien antennijakelusta.

Teknologian käyttöön liittyvät eettiset riskit arvioidaan osana riskienhallintaa. Tätä varten luomme eettistä riskimallia osana teknologian kehitystyötä. Riskimalli otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.

Kehitämme vastuullisen datankäytön periaatteita yhdessä Sitran ja FIBS:nin kanssa.

Vastuullinen työnantaja

 • Kehitämme henkilöstön monimuotoisuutta, ilmapiiriä, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja työhyvinvointia.

 • Rakennamme hyvää johtajuutta, henkilöstökokemusta ja työyhteisön toimivuutta.

 • Pidämme huolen siitä, että henkilöstön taidot ja osaaminen sekä organisaation kyvykkyys vastaavat muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin.

Henkilöstöön liittyvän tavoitteen onnistumista mitataan henkilöstökyselyssä innostumisindeksillä ja suositteluindeksillä. Tavoitteena on, että innostumisindeksi kehittyy vuosittain 0,08 yksikköä. Vuonna 2019 indeksi kehittyi suotuisaan suuntaan, ja tavoite saavutettiin. Myös ENPS-suositteluindeksin kriittisten osuus pieneni toivotulla tavalla.

Henkilöstön määrän kehitys 2010-2019

 1. Vakituinen, lkm
 2. Kaikki työsuhteet, htv
Vakituinen, lkm Kaikki työsuhteet, htv
Vuosi 2019 2847 3304
Vuosi 2018 2811 3309
Vuosi 2017 2786 3333
Vuosi 2016 2951 3490
Vuosi 2015 3043 3555
Vuosi 2014 3163 3695
Vuosi 2013 3173 3715
Vuosi 2012 3103 3656
Vuosi 2011 3092 3699
Vuosi 2010 3180 3837

Lue lisää: Henkilöstön avainluvut

Sisältö muilla kielillä