Hyppää pääsisältöön

Ylen palkitsemispolitiikka

1. Johdanto

Palkitsemisen perusta

Palkitsemisen tarkoituksena on edistää Ylen tavoitteiden toteutumista ja lisätä menestystä. Toimiva ja oikeudenmukainen palkitseminen houkuttelee ja sitouttaa Yleen hyviä työntekijöitä, luo kannustavaa työkulttuuria, lisää tyytyväisyyttä, kohottaa motivaatiota ja parantaa työn tuloksia.

Ylessä palkitsemisen lähtökohtina ovat avoimuus, kohtuullisuus ja tuloksellisuus. Palkitseminen edellyttää Ylen arvojen mukaista toimintaa ja on aina kytköksissä yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Palkitsemisen kokonaisuuteen kuuluu kohtuullinen tulos- ja kannustepalkitseminen, joka on osa Ylen johtamisjärjestelmää. Tulospalkitsemisen järjestelmät kattavat Ylen koko henkilöstön.

Ylen palkitsemiskäytännöissä noudatetaan valtio-omistajan omistajapoliittisia periaatepäätöksiä.

Palkitsemisen kokonaisuus

Palkitsemisen kokonaisuus muodostuu aineellisesta ja aineettomasta palkitsemisesta. Aineellinen palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, tulospalkkiojärjestelmistä ja muista aineellisen palkitsemisen muodoista. Aineettomaan palkitsemiseen kuuluvat muun muassa ammatilliset kehittymismahdollisuudet, kannustava johtamiskulttuuri, mielenkiintoiset työt, joustavat työn tekemisen muodot ja hyvä työilmapiiri.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Hyvistä tuloksista palkitseminen luo kannustavaa työkulttuuria, kun se on läpinäkyvää. Avoimuus palkitsemisasioissa parantaa palkitsemisjärjestelmien toimivuutta. Ylessä palkitseminen on sekä sisäisesti että ulkoisesti avointa: palkitsemiskäytännöt ja -periaatteet sekä vuosittainen tulospalkitsemisen laajuus julkaistaan Ylen sisäisillä ja ulkoisilla verkkosivuilla sekä Palkitsemisraportissa.

Päätöksentekoprosessi ja vastuuroolit

Hallintoneuvoston ja sen työvaliokunnan palkkioista päättää vuosittain varsinainen yhtiökokous.

Hallituksen palkkioista päättää vuosittain hallintoneuvosto.

Hallitus päättää

  • palkitsemispolitiikasta,
  • koko henkilöstöä koskevista tulospalkitsemisjärjestelmistä,
  • ylimmän johdon tulostavoitteista,
  • tuloskorttipalkkioiden maksamisesta, sisältäen niiden maksamisen peruuttamisen, kohtuullistamisen tai lykkäämisen,
  • kannustepalkkiojärjestelmän keskeyttämisestä tai muuttamisesta,
  • toimitusjohtajan palkasta ja muista toimeen liittyvistä ehdoista ja
  • muun ylimmän johdon palkoista, työsuhteiden ehdoista ja palkkojen korotuksista.

Hallituksen puheenjohtaja sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta valmistelevat kaikki hallituksen päätettäväksi kuuluvat palkkoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat.

Toimitusjohtaja vastaa hallituksen hyväksymien linjausten toteutumisesta koko Ylessä ja hyväksyy yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti johtajille raportoivien päälliköiden tulostavoitteet sekä heille maksettavat palkat ja palkkiot.

2. Hallituksen, hallintoneuvoston, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisen tavoitteena on osaltaan varmistaa, että Ylen hallitukseen kyetään nimittämään osaavia henkilöitä. Hallituksen palkitseminen on tasoltaan kohtuullista ja noudattaa valtio-omistajan kulloinkin voimassaolevia erityistehtäväyhtiöitä koskevia linjauksia.

Ylen hallituksen palkkioista päättää vuosittain hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston työvaliokunta esittää hallintoneuvostolle vuosittain ehdotuksen hallituksen palkkioiksi.

Hallintoneuvoston palkitseminen

Hallintoneuvoston palkkioista päättää vuosittain varsinainen yhtiökokous.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kokonaispalkasta ja tulospalkkiosta.

Toimitusjohtajan kiinteä kokonaispalkka on tasoltaan kohtuullinen, mutta kuitenkin riittävän kilpailukykyisellä tasolla mahdollistamaan osaavan, motivoituneen ja huippusuoriutuvan toimitusjohtajan palkkaamisen ja sitouttamisen.

Vuosittaisen tulospalkkion maksimi on enintään 15 % toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Hallitus päättää vuosittain tulospalkitsemisjärjestelmän rakenteesta.

Hallitus voi päättää, jos katsoo siihen olevat aihetta, että tuloskorttipalkkiota ei tavoitteiden toteutumisesta huolimatta lainkaan makseta, sitä kohtuullistetaan tai sen maksua lykätään.

Toimitusjohtajalla on mahdollisuus autoetuun, joka on osa hänen kanssaan sovittua kokonaispalkkaa.

Toimitusjohtajalla on muutoin samat luontoisedut ja työsuhde-edut kuin henkilöstöllä. Vuosiloma- ja sairausajanpalkkaedut ovat samoin muuta henkilöstöä vastaavalla tasolla.

Toimitusjohtajalla on työeläkelainsäädännön mukainen lakisääteinen eläketurva. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläke-etuuksia.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä yhtiön suorittamaan irtisanomiseen tai jos sopimus päätetään yhteisellä sopimuksella Ylen aloitteesta, yhtiön tulee maksaa johtajalle irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvauksena kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaava määrä.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Muun johtoryhmän palkitsemisessa noudatetaan edellä toimitusjohtajan kohdalla todettuja periaatteita. Tämä koskee myös mahdollista toimitusjohtajan sijaista.

Toimitusjohtajasta poiketen muun johtoryhmän työsopimuksissa ei kuitenkaan sovita erokorvauksesta. Irtisanomisaika on molemmin puolin neljä kuukautta tai mahdollinen työsopimuslain mukainen tätä pidempi irtisanomisaika.

3. Henkilöstön palkitseminen

Peruspalkat

Peruspalkka määrittää oikeudenmukaisen ja kannustavan palkkapolitiikan lähtökohdan. Peruspalkka jakautuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoritustasoon perustuviin palkanosiin. Tehtävän vaativuuteen perustuva palkanosa on sama kaikille saman vaativuustason tehtäville, ja sen määrittämisessä käytetään arviointimenetelmiä.

Henkilökohtaisen palkanosan suuruus määräytyy systemaattisella tavalla henkilön suoriutumiseen nähden. Henkilökohtaisten palkkojen tarkistukset tehdään pääsääntöisesti kerran vuodessa kehityskeskustelukauden jälkeen tai tehtävän muutostilanteessa, jolloin arvioidaan aina koko palkan rakenne ja taso.

Tulospalkitseminen

Tulospalkitseminen on johtamisen väline. Se on työkalu strategian konkretisointiin ja systemaattiseen palkitsemiseen. Tulospalkkion ja kannustepalkkion saaminen edellyttää haasteellisia tavoitteita ja poikkeuksellisen hyvää suoritusta.

Tuloskortissa tavoitteet asetetaan etukäteen ja tavoitteiden toteutumisesta palkitaan sovitulla tavalla tulospalkkiolla. Johtoryhmän jäsenten lisäksi (ks. kohta 2) henkilökohtaisen tuloskortin piirissä ovat keskeisissä päällikkö- ja esihenkilötehtävissä sekä edellisiin rinnastettavissa erityisasiantuntijatehtävissä toimivat. Muu henkilöstö on kannustepalkkiojärjestelmän tai muun vastaavan tulospalkitsemisen piirissä. Hallitus päättää vuosittain tulospalkitsemisjärjestelmän tarkemman rakenteen.

Verotettavat luontoisedut

Ylessä käytettävät verotettavat luontoisedut ovat puhelinetu ja autoetu. Mahdollisuudesta autoetuun voidaan työsopimuksella sopia johtoryhmän jäsenten ja heille suoraan raportoivien päälliköiden kanssa.

Muut työsuhde-edut

Työsuhteessa tarjottavat, ei-verotettavat etuudet ovat työterveydenhuolto ja ravintoetu sekä mahdollisesti työmatka-, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Muu palkitseminen ja huomioiminen

Ylessä pyritään kannustavaan työkulttuuriin ja sitä voidaan tukea myös muulla kuin edellä esitetyllä palkitsemisella ja henkilöstön huomioimisella. Edellytyksenä on, että kustannukset ovat kohtuullisia ja verotukselliset näkökohdat huomioidaan.

Ylen hallitus hyväksyi yhtiön palkitsemispolitiikan kokouksessaan 19.10.2020.