Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Smávva gilli lea dego nahkáriid siste morihan – Buođggát geasuha olbmuid

Oktii Buođggáid dilli lei nu heajos, ahte giliolbmot bidje aviisii almmuhusa, ahte sin gilli lea vuovdimassii. Dál dilli lea jorggubeliid, muitala Yle Sámi doaimmaheaddji Kaisa Aikio, guhte galledii gilis.

Säämi tyeji -seervi toimâtáálun lii saje uđđâ sajattâhkaavaiävtuttâsâst – čuávuvâžžân äšši kieđâvuššoo kieldâstiivrâst

Säämi tyeji -seervi toimâtáálu já sierâdemkieddi láá paldâluvâi Aanaar markkân uđđâ sajattâhkaavaiävtuttâsâst.

NRK Sápmi: Norgga bealde máksigohtet hávggaid bivdimis goddinruđa

Norgga luonddudieđalaš instituhta NINA gárven raportta mielde eandalii hávga lea mearkkašahtti dahkki luossaveajehiid jámolašvuhtii oasis Deanu čázádaga.

Guldal jiena: "Buorre dovdu, go sáhttá čiŋadit bargui" – Sámemusea Siiddas biggohedje álbmotbiktasiid

Suomas ávvudit gaskavahku Suoma álbmotbiktasiid. Maiddái Sámemusea Siida válddii oasi dán beaivái.

Beatnagiid dagahan boazovahágat čielggadeapmái – árvalusaid mielde 100 dáhpáhusa ja moaddelot jápmima jahkásaččat

Bálgosiid ovttastus ovttas eará doaibmiiguin lea čielggadišgoahtán beatnagiid dagahan boazovahágiid. Ulbmilin lea oažžut konkrehta ovdamearkkaid ráđđádallamiidda ministeriijain.

Čielggadeapmi boazodoalu heahtedilis gárvánan, ministeriijas jáhkket raportta almmustuvvat lagaš beivviid áigge

Luondduriggodatguovddáža gárven raporta vássán dálvvi muohtadilis ja dan váikkuhusain boazodoallui lea doaimmahuvvon Eanan- ja meahccedoalloministeriijai.

Anu Magga ollašuhtii koronadoarjagiin mobiilaapplikašuvnna, mainna sáhttá oahpásmuvvat earret eará boazodollui ja boazodálu historjái

Mobiilabálgá jođedettiin beassá gullat ja oaidnit muitalusa ovdamearkka boazoturismmas. Fitnodatdoalli Anu Magga dadjá Yle Lappi jearahallamis, ahte koronadoarjagiin sii baste fállat juoidá ođđa ruovtturiikka mátkkošteaddjiide.

Giellaáššit, luossabivdu, vuovderiiddut ja kultuvrra seailluheapmi – earret eará dát áššit bokte sin beroštumi politihkalaš váikkuheapmái

Risten Mustonen, Áslat Holmberg, Jan Saijets, Henna Lehtola, Niila Rahko ja Pauliina Feodoroff muitalit, makkár áššiid dihte sii beroštuvve sámepolitihkas.

Vaikko Tallinna tunnel ii ovdánivččii, Jiekŋameara ruovdegeaidnoplánaid eai áiggo hávdádit

Esttelaš ministtar áigu evttohit Estteeatnama geassádeami Tallinna tunnelfidnus. Tunnelfidnu jođiheaddji ii oainne dan gomihit tunnelfidnu, iige váikkuhit Jiekŋameara ruovdegeaidnoplánaide.

Vuopmečielggi njuovahaga buollima sivva ain eahpečielggas – Buollimis issoras váikkuhusat bálgosiidda

Lappi ja Avvila bálgosat fertejit hukset ođđa njuovahaga, árvala Lappi bálgosa boazoisit. Bálgosat eai vuos dieđe, mo čovdet čavčča njuovademiid.

Eanodaga gielda oastá girdigietti fitnodatdoaimma – girdigieddi rahppojuvvo dattetge dálvái

Eanodaga gielda ja girdigieddefitnodat Finavia leat dahkan ovdasoahpamuša Eanodaga girdigietti doaimma joatkašuvvamis.

Deanu gielddapolitihkkár ballá Suoma beale hoteallaid nuoskidit Deanu – Ohcejoga gielddahoavda: "Suomas lea hui čavga birasláhka"

Deanu gieldda várresátnejođiheaddji Odd Erik Solbakk áigu dáhtut Norgga ja Suoma rádjačázádatkommišuvnna dutkat ášši.

Boaldámuš divru Suomas lávvordaga – njuorggánlaš fitnodatdoallit jáhkket norgalaččat jotket Suomas táŋkema

Njuorggáma bensenstašuvnna áššehasain 90 proseantta leat norgalaččat.

Giehtaruohttasis geahččaladdet rusttegiid, maiguin mobiilaoktavuođat doibmet maid doaresbeal guovlluin – oktavuođaide leamaš juo duođalaš dárbu

Gilbberjávrri Bihčosjávrris testejit rusttegiid, maid lahkosiin fidne neahttaoktavuođa ja dan mielde maid telefovnna doaibmat.

Finnair girdigoahtá fas Avvilii vihtta vuoru vahkus – mátkeealáhusa ovttasbargoorgána: "Lea hui dehálaš, ahte girdimat fas álget"

Finnair girdigoahtá Helssega ja Avvila gaskka fas sotnabeaivvi rájes. Inari-Saariselkä Matkailu Oy beaivválaš jođiheaddji Marja Kumpuniemi muitala, ahte olbmot leat váillahan girdijohtolaga Avvilii.

Ná vuvdet ja ostet dál luopmániid – kilohaddi birrasiid logi euro sihke fitnodagain ja sosiála medias

Murjjiid vuvdet dál olu sosiála medias ja dan várás leat vuođđudan Facebook-joavkku. Nu joavkkus go fitnodagainge oastinhaddi lea luopmániidda sullii logi euro.

Luonnonkasvit kukoistavat nyt pohjoisimmassa Lapissa – Tenon rannasta voi bongata yli 40 eri kasvia

Säiden puolesta pohjoisimmassa Lapissa ei ole ollut kovin kummoinen kesä, mutta luonto tuntuu silti nauttivan.

Emeritaprofessor Vuokko Hirvonen: Muitalusaid ja máinnastemiid viiddideapmi máŋgga mediai sáhtášii movttiidahttit sámenuoraid lohkat girjjiid

Sámi girjjálašvuohta guorahallá árbevieruid ja identitehta, muhto mo movttiidahtit sámenuoraid lohkat? Hirvonen ávžžuha geavahit máŋgga media vejolašvuođaid.

Eanodagas jeakkit fiskadin luopmániin, Anáris dat eai leat vel nu olu láddan – Maarit Magga: Nu buorre luomejahki, ahte soaitá fertet váldit luomu

Vaikko Anára guovllus eai leat vel gáfat olu láddan luopmánat dihtton, lea luomejahki buoret go diibmá, oaivvilda Hilma Mustonen. Maiddái Sierge Rasmus lea movttáskan lubmet.

Poccuuh kiksen Avveel markkânist – vuoijâmrido aiđuu, vâi poccuuh iä monâččii tohon

Avveelpalgâs puásuiiššeed tuáivu, et forgâ poccuuh vyelgih kuobbârij maajeeld meddâl siijdâst.

Oassi sámeguovllu bargosajiin sirdásit dábálaš bargamii borgemánus – gáiddusbargu goit lea ožžon nana saji bargoeallimis

Yle Sápmi lea jearran sámeguovllu gielddain ja sámeásahusain, ahte áigotgo dat vel joatkit gáiddusbargama čakčat.

Guldal jiena: 13 olbmo váldigohtet Ketterä allaskuvlla pedagogalaš oahpuid

Prošeaktakoordináhtor Tiina Mattanen muitala, ahte sii geahččalit ordnet oahpuid nu olu lagašoahpahussan, go vejolaš.

Oulu universitehta skuvlegoahtá psykologaid – Ohcejoga gielddadoavttir sávvá, ahte universitehta válddášii vuhtii sámegielat psykologaid dárbbu

Vel ii leat diehtu, várrejitgo sámegielagiidda dihtoearrebáikkiid. Sámis goit livččii psykologaide stuorra dárbu.

Nellimin vanha uittoränni Inarissa on vaarassa lahota paikoilleen – hoitovastuuta pallotellaan Museoviraston ja Metsähallituksen välillä

Museovirastolla ei ole varaa korjaustoimenpiteisiin eikä Metsähallitukseltakaan ole luvassa apua ennen kuin hoitovastuusta on neuvoteltu.

Olbmot Yle Sámi sosiála medias: dát leat čábbámus sámegielsánit

Yle Sápmi jearai sosiála medias čábbámus sámegiela sániid ja vuorbádii seammás geasseveaskkuid vástideddjiid gaskkas.

Sámi beaivveruovttuin doalahit čakčat seamma rávvagiid go giđđat: juos lea buozus, ii oaččo boahtit beaiveruktui

Dán áigge dábálaš nuorvuge sáhttá suorggihit. Jearaimet Sámi beaiveruovttuin, mo sii leat ráhkkanan dasa jus giinu buohccá.

Paleface, Sami Yaffa ja Peltsi puolustavat Käsivarren tuntureita kaivostoimintaa vastaan yhdessä 10 000 muun adressiallekirjoittajan kanssa

Käsivarren tuntureita puolustavasta adressista löytyy myös muita tunnettuja nimiä, kuten Meeri Koutaniemi ja Toni Gardemeister.

Varas raporta muitala boazodolliid vásáhusaid bieggafámus – Peer Gaup: "Dat lea hui garrasit čállojuvvon, das ii leat čihkkojuvvon mihkkige"

Varas raporttas muitalit čieža bálgosa vásáhusaid bieggafámu váikkuhusain boazodollui Norgga bealde.

Ealgalobiid mieđidit Anárii, Ohcejohkii ja Soađegillái eambo go diibmá, Eanodahkii fas uhcit

Sámi fuođđodikšunsearvvit orrot leamen duđavaččat čakčii mieđihuvvon bivdolobiid mearrái, earret Eanodagas vurde vel uhcit lohpemeari.

Beatnagiid dovdomerken soaitá šaddat bákkolažžan Suomas jagis 2023 – Eanodaga-Muoná guovllus sullii bealis beatnagiin lea dál digitála dovdomearka

Dál ovdamearkka dihte Eanodaga ja Muoná gielddas sullii bealis beatnagiin lea digitála dovdomearka.

Boazodoallit čuvvot gealdagasas makkár guopparjahki šaddá – váikkuhusat bohccuide leat stuorát

Vai boazu fidne buoiddi, galggašii dat beassat borrat guobbariid.

Beatnagis gávdnui niranas Kárášjogas – Sámis niranasaid gávdnet nu unnán, ahte dili lea dutki mielas veadjemeahttun čuovvut

Niranasaid árvalit boahtit Sápmái máddin beatnagiid fárus, danin go niranas sáhttá bissut guhká beatnaga guolggain.

Dutki Hanna Outakoski: Mánát ja nuorat leat eahpesihkkarat čállit sámegillii – oahpahusas dehálaš čájehit, makkár ávki sámegiela čállindáiddus lea

Hanna Outakoski dutkkai sámegiela čállima oahpaheami konteavsttaid vuođđoskuvllain ja allaskuvllain.

Suopmelaš beakkálmasat Paleface ja Peltsi bealušteaba Giehtaruohttasa ruvkedoaimmaid vuostá: "Go luondu billašuvvá, dat váikkuha maid olbmuide"

Ii ruvkkiid Giehtaruohttasa duoddariidda -adreassas leat jo badjel 10 000 vuolláičállosa. Daid joavkkus leat maid dovddus namat.

Joogaa mäntyyn nojaten – hektisen arjen pelastus voi löytyä takapihalta

Jos korona toi sietämättömän stressin, apu voi löytyä läheltä. Metsäjoogassa yhdistyy kaksi tehokasta rauhoittumisen keinoa.

Sámi musihkkaakademiija ordne olles beaivvi festivála borgemánus – váldoartisttat leat musihkkaakademiija studeanttat

Festivála artisttat leat Anna Lumikivi, Laura Tapiola, Heli Aikio, Anna Morottaja, Heli Huovinen ja Mihkku Laiti.

Goit 70 olbmo leat almmuhan iežaset Leavvajoga deaivvadeapmái bieggafámu vuostá – mielde leat maiddái Sámi njunušpolitihkkárat

Davvi bieggafápmoplánaid vuosttildeaddjit čoahkkánit Leavvajohkii vahkkoloahpas.

Eatnigiela čábbámus sánit, kollekielâ vááimuvuálááš säänih, moččumõs sääʼn sääʹmǩiõlin

Mat leat golbma čábbámus sáni ja manin? Moh láá kulmâ muččâdumos sääni já mondiet? Mii lij moččumõs sääʹn da mon tiõtt?

Sámis gárrenvuoddjiid mearri lea geahppánan, vaikko olles Lappi eanagottis gárrenvuoddjit leamašan dán rádjai eanet go diibmá

Statistihkkaguovddáža mielde ođđajagimánu ja geassemánu gaskasaš áigge Lappi eanagottis ledje oktiibuot 580 gárrenvuoddji.

Kahta suomalaismiestä epäillään rajaloukkauksesta Pohjois-Norjassa: heittelivät kiviä Venäjän rajan yli

Epäilty rajaloukkaus tapahtui maanantaina Pohjois-Norjan itäosassa, Etelä-Varangissa, kertoo norjalainen verkkolehti.

Deanu sálašmearit unni, muhto guolástuslobit leat goittotge vuvdon Suoma bealde measta buot

Deanu alde leat dán gease olu guolásteaddjit, muhto sálašmearri orru statistihkaid miel báhcimin oalle heittodin.

Eanabuollimat, vuosttašveahkki ja olbmuid gádjun meahcis barggahit dán gease eanemusat Sámi eaktodáhtolaš čáskadangottiid

Anára ja Eanodaga eaktodáhtolaš čáskadangottiin orrot barggut reahkkámin dán gease. Ohcejogas ja Vuohčus fas leamašan ráfálaš.

Sámedáidagii gal gávdnojit ruhtadankanálat, muhto dáiddáriid mielas dat oaččole leat eanetge: "Ohcamušaid dahkan ii leat álkes bargu"

Sámedáiddárat gártet máŋgii gilvalit veahkkeruđain eará dáiddáriiguin váldegotti dásis.

Kullankaivulupien hakeminen on kasvussa Sodankylän alueella – Tukes: ei johdu Lemmenjoen koneellisen kullankaivun päättymisestä

Lupahakemukset koneelliselle kullankaivulle ovat lisääntyneet varsinkin sen jälkeen, kun ympäristönsuojelulaki muuttui vuonna 2018.

Guldal jiena: Čearretsullo moratoria eai cealkke eret ovdal go Deanus leat bivdonjuolggadusat, main lea báikkálaččaid doarjja

Dál go Deanu guolástannjuolggadusaid leat ođadeamen, Áslat Holmberg Ellos Deatnu -joavkkus vuordá buoret soahpamuša.

Čohčuv almostuveh uđđâ oppâmateriaaleh anarâš- já pajekielân – “Pargoh kale liččii veikkâ mon ennuv, mutâ ruttâ piäjá raajijd”

Čohčuv ovdâmerkkân tavesämikielâ eenikielâ lohheeh peessih kevttiđ uđđâ oppâmateriaalijd.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle