Suomen abitreenit: Lauseiden hierarkia 2

Etsi predikaatit. Etsi saumasanat. Laske, montako lausetta kussakin virkkeessä on. Etsi kunkin virkkeen saumasanattomat lauseet.

Huom! Vastausmallissa predikaatit on alleviivattu, saumasanat ovat kursiivilla ja saumasanattomat lauseet on lihavoitu.

Vihje

Lauseiden yhdistämisestä

X
Saman virkkeen lauseilta edellytetään muutamaa ominaisuutta: Ensinnäkin niillä täytyy olla keskenään jokin looginen ajatusyhteys. Toiseksi niiden yhdistämiseen käytetään tiettyjä yhdistäviä sanoja, joista voi käyttää havainnollistavaa ilmausta saumasana. Saumasanoina saman virkkeen lauseiden välissä käytetään
- rinnastuskonjunktioita (ynnä, ja, sekä, -kä, eli tai, tahi, taikka, vai, sekä--että, joko--tai, mutta, vaan, sillä),
- alistuskonjunktioita (esim. että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, kuin, kunnes, jahka, ellen [ellet, ellei jne.], jollen [jollet, jollei jne.], joskin, kuten, niin että, ennen kuin, niin kuin, ikään kuin, jos kohta, sikäli kuin, mikäli, ),
- relatiivipronomineja ja muita relatiivisanoja (joka, mikä, jollainen, joten, jolloin),
- kysymyssanoja.

Huomaa, että saumasanoina esiintyviä sanoja voi käyttää muuhunkin kuin lauseiden yhdistämiseen. Virkkeessä täytyy olla yksi (mutta vain yksi) saumasanalla alkamaton lause.

1. Kiuru, alauda arvensis, on suomalaiseen maalaismaisemaan leimaa antava lintu, jonka laulun monet tuntevat. Tiedetään kiurun tarvitsevan avointa elinpiiriä. Se on vaatinut pesimäalueekseen vähintään kahden hehtaarin suuruisen peltoaukean, mutta perinteisesti sille ovat välttäneet laajat rantaniityt tai -hietikotkin, joskus jopa nevat. Tiesitkö, että nykyään sille kelpaavat myös lentokentät ja laajat avohakkuualueet? Tärkeää on kuitenkin, että kasvillisuutta on pinta-alasta ainakin puolet.


YLE Tulosta