Suomen abitreenit: Erilaiset lauseet ja lauseenvastikkeet 2

Etsi ja nimeä lauseet. Mallivastauksessa päälause on merkitty pl., sivulause sl..

Ratkaisu
X
Saman virkkeen lauseet ovat joko keskenään samanarvoisia eli rinnasteisia tai eriarvoisia eli toisilleen alisteisia. Saman virkkeen päälauseet ovat aina keskenään rinnasteisia. Sivulause on aina alisteinen jollekin toiselle saman virkkeen lauseelle, joko päälauseelle tai sivulauseelle, koska se on toisen lauseen määritteenä. Samalla kun se on alisteinen jollekin toiselle lauseelle, se voi olla myös rinnasteinen toisen, sen kanssa samanlaisen sivulauseen kanssa.
Seuraavassa virkkeessä on kaksi keskenään rinnasteista päälausetta, joita yhdistää rinnastuskonjunktio mutta: Ei ole konsti mieheksi tulla, mutta on konsti miesnä pysyä.
Seuraavassa on päälause ja kaksi sille alisteista keskenään rinnasteista sivulausetta: Ketulla on keviät jalat, jotk' ei pauku pakkasella eikä kolka kovalla säällä.
Seuraavassa on neljä lausetta: Ensimmäisenä on sivulause (konjunktiolause), sitten sille alisteinen sivulause (relatiivilause), jota seuraa päälause. Viimeisenä on päälauseelle alisteinen sivulause (epäsuora kysymyslause). Mitkään virkkeen lauseet eivät ole keskenään rinnasteisia:
Kun lukee vanhoja sananlaskuja, joista on koottu kirjoja, saa aavistuksen siitä, miten esi-isämme suhtautuivat maailmaan.
Sivulauseet nimetään aloitussanojensa mukaan: konjunktiolauseet alkavat alistuskonjunktiolla, relatiivilauseet relatiivipronominilla tai muulla relatiivisella sanalla, ja epäsuorat kysymyslauseet kysymyssanalla. Keskenään rinnasteisia lauseita yhdistetään rinnastuskonjunktioilla.

1. Suomessa on vuosien varrella julkaistu monia sananlaskukokoelmia. Yksi laajimmista tieteelliset kriteerit täyttävistä kokoelmista on Vanhan kansan sananlaskuviisaus, johon Matti Kuusi kokosi materiaalin eri arkistoista. Kokoelman ensimmäinen painos ilmestyi 1953, mutta siitä on olemassa uudempiakin painoksia. Kuusi on koonnut teoksen niin, että siinä ovat kaikki ennen vuotta 1827 kerääjien haaviin jääneet sananlaskut. Kuten Kuusi sanoo, kirjan yhteensä 5060 sananlaskusta saa jonkinlaisen kuvan siitä, millaiset olivat vanhan kansan kasvot.


YLE Tulosta