FI – Maantiede

24.3.2020

Koe koostuu yhdeksästä tehtävästä, joista vastataan viiteen. Tehtävät on jaettu kolmeen osaan. Osassa I on yksi kaikille pakollinen 20 pisteen tehtävä. Osassa II on neljä 20 pisteen tehtävää, joista vastataan kahteen. Osassa III on neljä 30 pisteen tehtävää, joista vastataan kahteen. Kokeen maksimipistemäärä on 120. Halutessasi voit tuottaa vastausten tueksi piirroksia, kaavioita tai taulukoita ja liittää niistä kuvakaappauksen mihin tahansa tekstivastaukseen.

Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.

Osa I: 20 pisteen tehtävä

Vastaa tehtävään 1.

1. Väittämiä maantieteen eri osa-alueilta 20 p.

Valitse kustakin kohdasta 1.1.–1.10. väittämä, joka on virheellinen. Virheellisiä väittämiä on kussakin tehtäväkohdassa vain yksi. Oikeasta valinnasta saat kaksi pistettä, väärästä valinnasta sinulta vähennetään yksi piste. Vastaamatta jättämisestä annetaan nolla pistettä.

1.1. Maanjäristykset 2 p.

 

1.2. Kehittyvien maiden haasteita 2 p.

 

1.3. Luonnonvarat 2 p.

 

1.4. Jääkauden jälkiä 2 p.

 

1.5. Maa ja aurinkokunta 2 p.

 

1.6. Matkailu 2 p.

 

1.7. Teollistuminen 2 p.

 

1.8. Paikkatietoaineistojen tuottaminen 2 p.

 

1.9. Geomedia 2 p.

 

1.10. Kartografia 2 p.

 

Osa II: 20 pisteen tehtävät

Vastaa kahteen tehtävään.

2. Hurrikaani ja medikaani 20 p.

2.1. Millaiset olosuhteet hurrikaanien muodostuminen vaatii? 6 p.

 

2.2. Millaiset olosuhteet vallitsevat hurrikaanien keskustassa eli myrskyn silmässä? 4 p.

 

2.3. Millä alueilla maapallolla trooppiset pyörremyrskyt ovat yleisiä

  1. elokuusta lokakuuhun (hurrikaanit)
  2. toukokuusta joulukuuhun (taifuunit)
  3. joulukuusta maaliskuuhun (trooppiset syklonit)?
6 p.

 

2.4. Aineistossa 2. A esitetty Välimeren medikaani ei synny samalla tavoin kuin hurrikaani, mutta se aiheuttaa Välimeren alueella hurrikaanien kaltaisia tuhoja. Mitä muita vahinkoja medikaani voi voimakkaan tuulen aiheuttamien tuhojen lisäksi saada aikaan? 4 p.

 

3. Otsonikato 20 p.

3.1. Mistä otsonikato johtuu, ja millä alueilla sen vaikutus on voimakkain? 6 p.

 

3.2. Piirrä aineistosta 3. A viivadiagrammi, jossa näkyvät otsonikerroksen ohentuman maksimiala eteläisellä pallonpuoliskolla ja otsonin minimipitoisuus yläilmakehässä vuosina 1979–2018. Kerro lyhyesti piirtämäsi diagrammin perusteella, miten otsonikadon voimakkuus on muuttunut kyseisenä ajanjaksona. 8 p.

 

3.3. Miten otsonikatoa ja sen haittavaikutuksia voidaan estää? 6 p.

 

4. Kaupungistumisen vaikutukset 20 p.

4.1. Mitä tarkoitetaan kaupungistumisella? 4 p.

 

4.2. Mitä taloudellisia ja ekologisia hyötyjä kaupungistumisesta on? 8 p.

 

4.3. Miten kaupunkisuunnittelun avulla voidaan vähentää kaupungistumisen aiheuttamia ongelmia? Kerro myös esimerkki Suomesta ja jostakin kehittyvästä maasta. 8 p.

 

5. Hyvän kartan visuaaliset elementit 20 p.

Hyvässä kartassa on visuaalisia elementtejä, jotka helpottavat kartan tulkintaa. Nimeä vähintään viisi tällaista elementtiä, joita on käytetty kartassa 5. A. Perustele vastauksesi. Kerro lisäksi, mitä kukin nimeämäsi visuaalinen elementti kertoo lukijalle kyseisessä esimerkkikartassa.
 

Osa III: 30 pisteen tehtävät

Vastaa kahteen tehtävään.

6. Ravinnon jakautuminen maapallolla 30 p.

6.1. Miten ruokakriisi ja ravinnon jakautuminen näkyvät aineistoissa 6. A–6. B? 10 p.

 

6.2. Selitä, mitkä tekijät aiheuttavat ruokakriisiä. Hyödynnä vastauksessasi aineistoja 6. A–6. C. 10 p.

 

6.3. Analysoi, millä tavoilla ruokakriisiä voidaan ehkäistä. 10 p.

 

7. Eliölajien uhanalaisuus 30 p.

Tutustu aineistoon 7. A ja vastaa alla oleviin tehtäviin 7.1.–7.4.

7.1. Määrittele lyhyesti käsitteet eliölajien uhanalaisuus ja biodiversiteetti. 4 p.

 

7.2. Selitä, mistä eliölajien uhanalaisuus voi johtua alueilla a–d:

  1. Amazonin sademetsä
  2. Pohjois-Atlantti ja Pohjanmeri
  3. Uusi-Seelanti
  4. Lappi.
12 p.

 

7.3. Pohdi, mitä vaikutuksia eliölajien häviämisellä voi olla. 8 p.

 

7.4. Mitä yksittäinen henkilö voi tehdä ehkäistäkseen eliölajien uhanalaistumista? 6 p.

 

8. Väestöennusteet ja ikääntyminen 30 p.

8.1. Tarkastele aineiston 8. A diagrammeja suomalaisten ikärakenteesta vuonna 2018 ja ennusteesta vuodelle 2040. Miten syntyvyys, kuolleisuus ja väestön määrä Suomessa kehittyvät tulevaisuudessa ennusteen perusteella? Perustele vastauksesi. 8 p.

 

8.2. Kuvaile kartan 8. B perusteella huoltosuhteen alueellisia eroja Suomessa vuonna 2040. Pohdi erojen syitä. 10 p.

 

8.3. Vertaile, mitä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia väestön ikääntymisellä on kahdessa erityyppisessä kunnassa Suomessa. Voit hyödyntää vastauksessasi aineistoa 8. B. 12 p.

 

9. Maantieteellisiä ilmiöitä mediassa 30 p.

9.1. Nimeä aineistoista 9. A–9. C kolme eri maantieteellistä ilmiötä (yksi kustakin aineistosta) ja perustele valintasi. 9 p.

 

9.2. Pohdi kunkin nimeämäsi ilmiön globaaleja syitä ja seurauksia. 12 p.

 

9.3. Arvioi kunkin aineiston perusteella, minkälaisin keinoin media vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. 9 p.

 

Tarkista, että vastasit ohjeiden mukaiseen määrään tehtäviä. Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.