FI – Matematiikka, pitkä oppimäärä

22.9.2020

Koe koostuu 13 tehtävästä, joista vastataan kymmeneen. Tehtävät on jaettu kolmeen osaan. A-osassa on neljä kaikille pakollista tehtävää. B1-osassa on viisi tehtävää, joista vastataan kolmeen. B2-osassa on neljä tehtävää, joista vastataan kolmeen. Kaikki tehtävät arvostellaan pistein 0–12, joten kokeen maksimipistemäärä on 120.

A-osassa saat käyttää taulukkokirjaa ja koejärjestelmän tarjoamia perusohjelmia. A-osa palautetaan tehtävän 4 jälkeen olevalla painikkeella. Tämän jälkeen A-osan vastauksia ei voi enää muokata. A-osan palauttamisen jälkeen kaikki koejärjestelmän ohjelmat ovat käytettävissäsi. Lisäksi saat käyttöön oman laskimesi. Voit vastata B-osien tehtäviin myös ennen A-osan palauttamista.

Useimmissa tehtävissä kaikkien osatehtävien vastaukset kirjoitetaan samaan vastauskenttään. Jaottele vastauksesi osatehtävien mukaisesti. Halutessasi voit tuottaa vastausten tueksi piirroksia, kaavioita tai taulukoita ja liittää niistä kuvakaappauksen mihin tahansa tekstivastaukseen.

Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi. Huom.! Tehtävässä 10 on erillinen ohje vastaamatta jättämisestä.

A-osa

Vastaa neljään tehtävään.

1. Yhtälöitä 12 p.

Oikea vastaus 3 p., väärä vastaus 0 p., ei vastausta 0 p.

1.1. Millä luvun x x arvolla yhtälö \frac{x+1}2+\frac{2x-1}4=\frac x2 x + 1 2 + 2 x 1 4 = x 2 on tosi? 3 p.

x x =

1.2. Millä vakion a a arvolla yhtälö (x+a)(x-a)=x^2-81 ( x + a ) ( x a ) = x 2 81 on tosi kaikilla reaaliluvuilla x x ? 3 p.

a a =

1.3. Mikä seuraavista vaihtoehdoista pätee yhtälöön 2(x-1)=3x-(x+1) 2 ( x 1 ) = 3 x ( x + 1 ) ? 3 p.

1.4. Määritä sellainen luku b b , että piste (-7,b) ( 7 , b ) on suoralla 6x+4y=2 6 x + 4 y = 2 . 3 p.

b b =

2. Kuusi pientä tehtävää 12 p.

Kirjoita tämän tehtävän vastauskenttiin pelkät laskujen lopputulokset ilman välivaiheita ja perusteluja. Tehtävässä ei voi käyttää kuvakaappauksia eikä kaavaeditoria, joten toinen potenssi x^2 x 2 kirjoitetaan vastauslaatikkoon muodossa x^2. Kunkin vastauksen maksimipituus on 15 merkkiä. Vastaukset arvostellaan tietokoneavusteisesti ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa pistevähennyksiin.

2.1. Sievennä lauseke (2x)^5 (-4x)^{-1} ( 2 x ) 5 ( 4 x ) 1 , kun x\ne 0 x 0 . 2 p.

Vastaus:

2.2. Laske pisteiden A=(1,-1) A = ( 1 , 1 ) ja B=(7,7) B = ( 7 , 7 ) välinen etäisyys. 2 p.

Vastaus:

2.3. Derivoi lauseke x^3 - 2x^2 x 3 2 x 2 . 2 p.

Vastaus:

2.4. Ratkaise yhtälö 1-\sqrt 2 \cos x = 2 1 2 cos x = 2 , kun 0^\circ\le x\le 180^\circ 0 x 180 . Anna vastaus asteina. 2 p.

Vastaus:  x x = astetta

2.5. Laske integraali \displaystyle{\int_4^{16} \frac1{\sqrt x} \, dx} 4 16 1 x d x . 2 p.

Vastaus:

2.6. Kolmiossa ABC A B C kulman A A suuruus on 42^\circ 42 ja kulman B B suuruus on 55^\circ 55 . Sivun AB A B pituus on 122 122 mm. Laske sivun BC B C pituus millimetrin tarkkuudella. 2 p.

Vastaus: mm

3. Logistinen regressio 12 p.

Logistinen regressio on malli, jota käytetään esimerkiksi tutkittaessa riskiä sairastua erilaisiin sairauksiin, kuten esimerkiksi sepelvaltimotautiin.

Logistisessa regressiossa y y riippuu muuttujasta x x yhtälön

\ln \frac{y}{1-y} = a+b x ln y 1 y = a + b x

mukaisesti. Vakiot a a ja b b valitaan mallinnettavan ilmiön mukaan.

 1. Ratkaise y y logistisen regression yhtälöstä. (6 p.)
 2. Olkoon a=2 a = 2 ja b=-1 b = 1 . Millä muuttujan x x arvolla y y saa arvon 0{,}5 0 , 5 ? (6 p.)
 

4. Käyrän tangentteja 12 p.

Käyrällä

y=x^3-5x^2+2x+8=(x-4)(x-2)(x+1) y = x 3 5 x 2 + 2 x + 8 = ( x 4 ) ( x 2 ) ( x + 1 )

on kaksi tangenttia, jotka kulkevat pisteen (2,0) ( 2 , 0 ) kautta. Määritä niiden yhtälöt.

Vihje: Käyrän tangentti pisteessä (2,0) ( 2 , 0 ) antaa toisen kysytyistä yhtälöistä.
 

Saat estetyt laskinohjelmat käyttöön palautettuasi A-osan.

B1-osa

Vastaa kolmeen tehtävään.

5. Kolmiot 12 p.

Suorakulmaiset kolmiot ABC A B C ja DEF D E F leikkaavat toisiaan kuvan 5. A mukaisesti. Kolmioiden kateettien pituudet ovat AB=DF=4 A B = D F = 4 ja BC=EF=3 B C = E F = 3 . Lisäksi janan BF B F pituus on 1. Määritä kolmioiden yhteisen osan pinta-ala.

 

6. Vesijohto 12 p.

Kolmiulotteinen koordinaatisto on valittu niin, että maanpinta on xy x y -tasossa ja pituusyksikkönä on metri. Maan alla oleva vesijohto kulkee pisteestä (0,0,-2) ( 0 , 0 , 2 ) vektorin 3\, \overline{i}\,+\,4\, \overline{j} 3 i ¯ + 4 j ¯ suuntaan yhteensä 3 3 metriä. Sen jälkeen vesijohto täytyy liittää yhdysputken avulla runkoputkeen, joka kulkee pisteen (4,4,-3) ( 4 , 4 , 3 ) kautta vektorin -2\, \overline{i}\, +\, 3\, \overline{j} 2 i ¯ + 3 j ¯ suuntaan. Kuinka pitkä yhdysputken on vähintään oltava, jotta se riittää yhdistämään tämän vesijohdon runkoputkeen?

 

7. Koripalloilijan vapaaheitot 12 p.

Pitkäaikaisten tilastojen perusteella erään koripalloilijan todennäköisyys heittää pallo vapaaheitolla koriin on p\,(0 \le p \le 1). p ( 0 p 1 ) . Rautahermoisena pelaajana hänen heittojensa onnistumistodennäköisyydet ovat riippumattomia aikaisempien heittojen tuloksista ja pelitilanteesta.

Eräässä ottelussa kyseinen pelaaja saa kaksi vapaaheittoa, jotka on heitettävä peräkkäin. Merkitään

P(0) P ( 0 ) = todennäköisyys sille, että pelaaja ei saa yhtään heittoa koriin
P(1) P ( 1 ) = todennäköisyys sille, että pelaaja saa täsmälleen yhden heiton koriin
P(2) P ( 2 ) = todennäköisyys sille, että pelaaja saa kaksi heittoa koriin.

 1. Laske P(2) P ( 2 ) , kun p=0{,}82 p = 0 , 82 . (3 p.)
 2. Määritä P(2) P ( 2 ) , P(1) P ( 1 ) ja P(0) P ( 0 ) todennäköisyyden p p avulla lausuttuina. (6 p.)
 3. Millä todennäköisyyden p p arvoilla on P(1) = P(2) P ( 1 ) = P ( 2 ) ? (3 p.)
 

8. Käyrien rajoittamat alueet 12 p.

Epäyhtälöt

x\ge 1 \text{ ja }\frac1{x^{n+1}}\le y\le \frac1{x^{n}} x 1  ja  1 x n + 1 y 1 x n

määrittävät tasoalueen, jonka pinta-alaa merkitään symbolilla A_n A n . Tässä n \ge 2 n 2 on kokonaisluku.

 1. Kirjoita lauseke pinta-alalle A_2 A 2 ja laske sen arvo käyttämättä osatehtävässä 2 annettua kaavaa. (4 p.)
 2. Osoita välivaiheineen, että pinta-alan A_n A n yleinen lauseke on muotoa

  A_n = \frac1{n^2-n}, A n = 1 n 2 n ,

  kun n\ge 2 n 2 . (8 p.)

 

9. Yhdistettyjä lukuja 12 p.

Osoita lukua 1\,000\,001! + 2\, 1 000 001 ! + 2 käyttämällä, että on olemassa miljoona peräkkäistä kokonaislukua, joista yksikään ei ole alkuluku.
 

B2-osa

Vastaa kolmeen tehtävään.

10. Väitteitä 12 p.

Jos olet aloittanut tehtävään vastaamisen, mutta et haluakaan jättää tehtävää arvosteltavaksi, merkitse jokaiseen osatehtävän 10.2. väittämään vaihtoehto "En vastaa" ja tyhjennä vastauskentät 10.1. ja 10.3.

10.1. Mikä väite tässä todistetaan?
Oikea vastaus 3 p., väärä vastaus 0 p., ei vastausta 0 p. 3 p.

Koska
\begin{align*} \lim_{x\to a}\left(f(x)-f(a)\right) &=\lim_{x\to a}\left(\frac{f(x)-f(a)}{x- a}\right)(x-a)\\ &=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot\lim_{x\to a}(x-a)\\ &= f'(a)\cdot 0=0, \end{align*} lim x a ( f ( x ) f ( a ) ) = lim x a ( f ( x ) f ( a ) x a ) ( x a ) = lim x a f ( x ) f ( a ) x a lim x a ( x a ) = f ( a ) 0 = 0 ,
niin \lim\limits_{x\to a}f(x)=f(a). lim x a f ( x ) = f ( a ) .

10.2. Mitkä väitteistä (a)–(g) pätevät yleisesti kaikille funktioille f\colon \mathbf{R}\to\mathbf{R} f : R R ?
Oikea vastaus 1 p., väärä vastaus 0 p., ei vastausta 0 p. 7 p.


(a) Jos funktio f f on jatkuva kohdassa a a , niin se on derivoituva kohdassa a a .

 

(b) Jos funktio f f on derivoituva kohdassa a a , niin se on jatkuva kohdassa a a .

 

(c) Funktio f f on jatkuva kohdassa a a täsmälleen silloin, kun se on derivoituva kohdassa a a .

 

(d) Jos funktiolla f f on raja-arvo kohdassa a a , niin se on jatkuva kohdassa a a .

 

(e) Jos funktiolla f f on raja-arvo kohdassa a a , niin se on derivoituva kohdassa a a .

 

(f) Jos funktio f f on jatkuva kohdassa a a , niin sillä on raja-arvo kohdassa a a .

 

(g) Jos funktio f f on derivoituva kohdassa a a , niin sillä on raja-arvo kohdassa a a .

 

10.3. Valitse väitteistä (a)–(g) kaksi väärää, ja osoita ne epätosiksi antamalla kummastakin esimerkkifunktio, joka todistaa väitteen vääräksi. Esimerkiksi riittää kummassakin kohdassa pelkkä funktion lauseke. 2 p.

 

11. Trigonometriset yhtälöt 12 p.

Seuraavia yhtälöitä tarkastellaan vain muuttujan arvoilla x\in [0,\pi] x [ 0 , π ] .

 1. Ratkaise yhtälö \cos x + \sin x = 0 cos x + sin x = 0 . (2 p.)
 2. Osoita, että yhtälöllä (\cos x)^2 + \cos x \, \sin x + (\sin x)^2 = 0 ( cos x ) 2 + cos x sin x + ( sin x ) 2 = 0 ei ole ratkaisua. (4 p.)
 3. Selvitä perustellen yhtälön \displaystyle \sum_{k=0}^n (\cos x)^{n-k} (\sin x)^k = 0 k = 0 n ( cos x ) n k ( sin x ) k = 0 kaikki ratkaisut, kun n=3,4,5,\dots n = 3 , 4 , 5 , (6 p.)
 

12. Kaarevuus 12 p.

Kaikki ympyrän normaalit leikkaavat toisensa samassa pisteessä, joka on ympyrän keskipiste. Tätä havaintoa voidaan käyttää muidenkin käyrien kaarevuussäteiden tutkimiseen seuraavalla tavalla, jossa esimerkkinä käytetään paraabelia y=x^2 y = x 2 ja sen pistettä P P . Tavoitteena on löytää pisteen P P kautta kulkevan normaalin ja paraabelin muiden normaalien avulla keskipiste sellaiselle ympyrälle, joka sivuaa paraabelia mahdollisimman tarkasti pisteessä P P . Tämä keskipiste on paraabelin kaarevuuskeskipiste (pisteen P P suhteen) ja sen etäisyys pisteestä P P on paraabelin kaarevuussäde (pisteessä P P ).

 1. Paraabelin y=x^2 y = x 2 pisteeseen (0,0) ( 0 , 0 ) asetettu normaalisuora Y Y yhtyy y y -akseliin. Missä pisteessä K(t)=(0,k(t)) K ( t ) = ( 0 , k ( t ) ) paraabelin pisteeseen T(t)=(t,t^2) T ( t ) = ( t , t 2 ) asetettu normaali leikkaa suoran Y Y , kun t\neq 0 t 0 ? Katso kuva 12. A. (4 p.)
 2. Kun parametri t t lähestyy nollaa, niin piste T(t) T ( t ) lähestyy origoa (0,0) ( 0 , 0 ) . Samalla piste K(t) K ( t ) lähestyy erästä pistettä K(0) K ( 0 ) , jonka etäisyyttä origosta kutsutaan paraabelin kaarevuussäteeksi origossa. Mikä on tämä kaarevuussäde? (2 p.)
 3. Määritä vastaavaa menetelmää käyttämällä paraabelin y=x^2 y = x 2 kaarevuussäde pisteessä (1,1) ( 1 , 1 ) . (6 p.)
 

13. Pinta-ala-algoritmi 12 p.

Tason monikulmio voidaan esittää järjestettynä listana [(x_1,y_1), \ldots, (x_n,y_n)] [ ( x 1 , y 1 ) , , ( x n , y n ) ] kärkipisteitä niin, että monikulmion reuna saadaan yhdistämällä peräkkäiset kärkipisteet sekä ensimmäinen ja viimeinen kärkipiste janoilla. Oletetaan, että monikulmion reuna ei leikkaa itseään. Käytössä on menetelmä, joka laskee annetun kolmion pinta-alan, ja se halutaan yleistää monikulmioille.
 1. Piirrä tarkka kuva monikulmiosta, joka vastaa listaa [(2,2), (3,-1), (5,2), (7,3), (4,6)] [ ( 2 , 2 ) , ( 3 , 1 ) , ( 5 , 2 ) , ( 7 , 3 ) , ( 4 , 6 ) ] . (2 p.)
 2. Terje ehdottaa seuraavaa algoritmia monikulmion pinta-alan määrittämiseksi:

  1. Valitaan satunnainen kärkipiste.
  2. Piirretään siitä janat kaikkiin muihin kärkiin, jolloin muodostuu joukko kolmioita.
  3. Lasketaan näiden kolmioiden pinta-alat yhteen.

  Anna esimerkki monikulmiosta, jolle algoritmi antaa väärän pinta-alan ja toinen esimerkki sellaisesta monikulmioista, jonka pinta-alan algoritmi antaa oikein. (5 p.)

 3. Aale ehdottaa seuraavaa toimintaohjetta monikulmion pinta-alan määrittämiseksi:

  1. Jaetaan monikulmio kolmioihin yhdistämällä sopivasti kärkipisteitä.
  2. Lasketaan yhteen näiden kolmioiden pinta-alat.

  Mitä puutteita Aalen ehdotuksessa on, eli miksi tämä ei ole algoritmi? (5 p.)

 

Tarkista, että vastasit ohjeiden mukaiseen määrään tehtäviä. Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.