Aineisto: FI – Terveystieto

31.3.2021

2. Ensiapu

2.A  Video: Ensiapua vaativa tilanne

Huom.! Videossa ei ole ääntä.

Lähde: Suomen Punainen risti. https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=k28p1AzDFNI&feature=emb_logo. Viitattu: 6.3.2020. Muokkaus: YTL.
Lähde: Akuutti sydäninfarkti ja sen hoito. Tays Sydänsairaala Heart Hospital. https://www.youtube.com/watch?v=ybo2t1EmUBE. Julkaistu: 19.9.2018. Viitattu: 6.3.2020. Muokkaus: YTL.
Lähde: Sydaninfarktipotilaan tietoisku. Tays Sydänsairaala Heart Hospital. https://youtube.com/watch?v=IkebHeyQ440. Julkaistu: 2.3.2018. Viitattu: 6.3.2020. Muokkaus: YTL.

7. Potilaan oikeudet

7.A  Teksti: Digiajan diabeteshoito

Tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyden voimakas lisääntyminen haastaa perusterveydenhuollon jo ennestään niukat resurssit, eikä potilaslähtöisten toimintamallien ja työnjaon uudistaminen enää riitä vastaamaan kysynnän ja tarjonnan epäsuhdan aiheuttamiin ongelmiin. Pitkäaikaissairauksissa, kuten tyypin 2 diabeteksessa, potilaan hoitoon, ohjaukseen ja omahoidon tukemiseen tarvitaan paljon resursseja. Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen vapauttaa resursseja ja tarjoaa mahdollisuuden toiminnanohjaukseen: työn järkevään resursointiin, työnkulkujen ja prosessien optimointiin, potilaslähtöisten hoitomallien, omahoidon ja moniammatillisen tiimityön tukemiseen sekä potilaan ja ammattilaisten ajankäytön optimointiin. Digitaalisten työkalujen käyttö ei tähtää pelkästään parempaan ja tasavertaisempaan hoidon saatavuuteen vaan myös terveyshyödyn lisäämiseen. Hoidon laadun arviointi ja jatkuva palautteen kerääminen muuttunevat jatkossa itsestäänselvyydeksi.

Lähde: Laivuori ja Parikka. Duodecim 2018;134:2273–2279. Viitattu: 17.2.2020. Muokkaus: YTL.

8. Tarttumattomat sairaudet ja Suomen tilanne

8.A  Kuvio: WHO:n globaalit tavoitteet vuonna 2025

WHO:n globaalit tavoitteet vuonna 2025. Lähtötasona on vuoden 2010 tilanne.
1. Vähentää 25 %:lla alle 70-vuotiaiden kuolleisuutta
– valtimotauteihin
– syöpään
– diabetekseen
– kroonisiin keuhkosairauksiin.
2. Alkoholin haitallisen käytön vähentäminen vähintään 10 %:lla
3. Vähän liikkuvien määrän vähentäminen 10 %:lla
4. Suolan käytön vähentäminen 30 %:lla
5. Tupakoinnin väheneminen 30 %:lla
6. Kohonnutta verenpainetta potevien määrän vähentäminen 25 %:lla
7. Lihavuuden lisääntymisen pysäyttäminen
8. Vähintään 50 % lääkitystä tarvitsevista saa lääkkeitä sepelvaltimotaudin ja aivoverenkiertohäiriöiden estämiseksi ja hoitamiseksi.
9. 80 % saa tarvitsemansa hoidon näihin sairauksiin.
Lähde: Painopiste preventioon. Konsensuslausuma tarttumattomien sairauksien ehkäisystä 2017. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia. https://www.duodecim.fi/wp-content/uploads/sites/9/2017/04/Konsensuslausuma-2017.pdf. Viitattu: 17.2.2020. Muokkaus: YTL.

8.B  Tilastolliset kuviot

Lähde: THL. https://findikaattori.fi/fi/55. Viitattu: 17.2.2020. Muokkaus: YTL.
Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT). Kuolemansyyt [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-5051. 2018. Helsinki: Tilastokeskus. http://www.stat.fi/til/ksyyt/2018/ksyyt_2018_2019-12-16_tie_001_fi.html. Viitattu: 17.2.2020. Muokkaus: YTL.
Lähde: THL. https://findikaattori.fi/fi/63. Viitattu: 17.2.2020. Muokkaus: YTL.
Lähde: Wennman H, Borodulin K, Jousilahti P. Kouluterveyskysely. Tutkimuksesta tiivistetysti 30. 2019. Kouluterveyskysely, THL, 2019. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138483/TUTI2019_30_Liikunta%20vapaa-ajalla%20WHO_tark_.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Viitattu: 17.2.2020. Muokkaus: YTL.
Lähde: THL. https://findikaattori.fi/fi/61. Viitattu: 17.2.2020. Muokkaus: YTL.
Lähde: Jääskeläinen S, Virtanen S. Tupakkatilasto 2018. THL Tilastoraportti 44/2019. www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138961/Tupakkatilasto%202018_korjattu%20taulukot%2011_%20ja_9_%2820.1.2020%29%20UUSI.pdf?sequence=6&isAllowed=y. Viitattu: 17.2.2020. Muokkaus: YTL.
Lähde: THL. Aikuisväestön terveyskäyttäytyminen. https://findikaattori.fi/fi/62. Viitattu: 17.2.2020. Muokkaus: YTL.
Lähde: Lindqvist A, Jääskeläinen S. Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2018. Tilastoraportti 9/2019. FinLapset, THL, 2019. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138015/Tilastoraportti_lasten_nuorten_lihavuus_20190417_lopullinen_PDF.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Viitattu: 17.2.2020. Muokkaus: YTL.

9. Terveyden edistäminen

9.A  Teksti: Toisella asteella opiskelevien sateenkaarinuorten hyvinvointi 2017. Kouluterveyskyselyn tuloksia

  • Kiusaamis-, uhkailu- ja väkivaltakokemukset ovat sateenkaarinuorilla, erityisesti pojilla, moninkertaisesti yleisempiä kuin heteronuorilla.
  • Sateenkaarinuoret kokevat terveydentilansa heikommaksi ja he ovat ahdistuneempia kuin heteronuoret.
  • Suurin osa sateenkaarinuorista kokee, että oppilaitoksessa voi olla oma itsensä. Sateenkaarinuorten ja opettajien välinen vuorovaikutus ei poikkea heteronuorista.
  • Monet sateenkaarinuoret ovat ilman läheisiä ystäviä. Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa ovat yleisempiä kuin heteronuorilla. Enemmistö kokee kuitenkin saavansa tarvittaessa tukea ja apua.
Lähde: Luopa P, Kanste O, Klemetti R. Toisella asteella opiskelevien sateenkaarinuorten hyvinvointi 2017. Kouluterveyskyselyn tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 25, syyskuu 2017. THL. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135233/URN_ISBN_978-952-302-909-5.pdf?sequence=1. Viitattu: 17.2.2020.