FI – Maantiede

25.3.2022

Koe koostuu yhdeksästä tehtävästä, joista vastataan viiteen. Tehtävät on jaettu kolmeen osaan. Osassa 1 on yksi kaikille pakollinen 20 pisteen tehtävä. Osassa 2 on neljä 20 pisteen tehtävää, joista vastataan kahteen. Osassa 3 on neljä 30 pisteen tehtävää, joista vastataan kahteen. Kokeen maksimipistemäärä on 120. Halutessasi voit tuottaa vastausten tueksi piirroksia, kaavioita tai taulukoita ja liittää niistä kuvakaappauksen mihin tahansa tekstivastaukseen.

Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.

Osa 1: 20 pisteen tehtävä

Vastaa tehtävään 1.

1. Väittämiä maantieteen eri osa-alueilta 20 p.

Valitse kustakin kohdasta 1.1–1.10 väittämä, joka on virheellinen. Virheellisiä väittämiä on kussakin tehtäväkohdassa vain yksi. Oikeasta valinnasta saat kaksi pistettä, väärästä valinnasta sinulta vähennetään yksi piste. Vastaamatta jättämisestä saat nolla pistettä.

1.1 Mitä maantiede on? 2 p.

1.2 Globaalit luonnonriskialueet 2 p.

1.3 Globaalit ihmiskunnan riskien alueet 2 p.

1.4 Maaperä 2 p.

1.5 Ilmakehä 2 p.

1.6 Endogeeniset ilmiöt 2 p.

1.7 Väestönmuutos 2 p.

1.8 Energianlähteet 2 p.

1.9 Maailmankauppa 2 p.

1.10 Kaukokartoitus ja paikannus 2 p.

Osa 2: 20 pisteen tehtävät

Vastaa kahteen tehtävään.

2. Tartuntatautien leviäminen 20 p.

2.1 Määrittele käsitteet tartuntaleviäminen (eli tartuntadiffuusio) ja hierarkkinen leviäminen (eli hierarkkinen diffuusio). 6 p.

 

2.2 Pohdi, minkä tyyppisillä alueilla tartuntataudit todennäköisimmin leviävät paikallisen väestön keskuudessa. Nimeä lisäksi kaksi tällaista aluetta. 8 p.

 

2.3 Pohdi, minkä tyyppisille alueille tartuntataudit leviävät lähtöalueiltaan nopeimmin globaalissa mittakaavassa. 6 p.

 

3. Sääanomaliat 20 p.

3.1 El Niño – Southern Oscillation eli ENSO esiintyy eteläisellä pallonpuoliskolla. Mikä on ENSO-ilmiöön kuuluva El Niño, ja miten se syntyy? Mitä seurauksia El Niñolla on eri puolilla maapalloa? 10 p.

 

3.2 Mikä on NAO, ja miten sen voimakkuutta kuvataan? Miten NAO vaikuttaa Suomen säähän? 10 p.

 

4. Väestön alueellinen jakautuminen maapallolla 20 p.

4.1 Kuvaile väestön alueellista jakautumista maapallolla. Hyödynnä vastauksessasi karttaa 4.A. 8 p.

 

4.2 Valitse ja nimeä yksi maapallon väestökeskittymä ja pohdi syitä asutuksen keskittymiseen tuolle alueelle. 6 p.

 

4.3 Monissa kehittyvissä maissa on vaikea laskea väestön tarkkaa määrää. Tarkastele, millaiset tekijät vaikeuttavat väestönlaskentaa. 6 p.

 

5. Hyvät ja huonot kartat 20 p.

Samoista paikkatietoaineistoista voidaan laatia hyvin erilaisia karttoja. Kartta suunnitellaan aina tiettyyn käyttötarkoitukseen. Aineistoissa 5.A ja 5.B annetaan kummassakin hyvä ja huono esimerkki samojen paikkatietoaineistojen perusteella laadituista kartoista.

5.1 Aineistossa 5.A on hyvä ja huono kartta Pohjois-Euroopasta. Pohdi, mihin tarkoitukseen ja mille kohdeyleisölle vasemmanpuoleinen, hyvä kartta on laadittu. Analysoi, minkälaisia virheitä tai huonoja ratkaisuja oikeanpuoleisen, huonon kartan laadinnassa on tehty. 10 p.

 

5.2 Aineistossa 5.B on hyvä ja huono teemakartta Turun alueen maanpeitteestä. Pohdi, mihin tarkoitukseen ja mille kohdeyleisölle vasemmanpuoleinen, hyvä teemakartta on laadittu. Analysoi, minkälaisia virheitä tai huonoja ratkaisuja oikeanpuoleisen, huonon kartan laadinnassa on tehty. 10 p.

 

Osa 3: 30 pisteen tehtävät

Vastaa kahteen tehtävään.

6. Kumpuaminen valtamerissä 30 p.

6.1 Määrittele lyhyesti käsitteet valtameri ja kumpuaminen. 4 p.

 

6.2 Merkitse maailmankarttaan 6.A kolme aluetta, joissa esiintyy kumpuamista. Nimeä alueet. Liitä kartta vastauskenttään. 6 p.

 

6.3 Piirrä kuva tai kuvia, joissa esität, mitkä tekijät saavat aikaan kumpuamista merissä ja miten kumpuaminen tapahtuu. Käytä kuvissa meriveden liikkeen suuntia esittäviä nuolia ja lyhyitä selittäviä tekstejä. Liitä kuva tai kuvat vastauskenttään. 12 p.

 

6.4 Pohdi, mitä vaikutuksia kumpuamisella on luontoon ja talouteen. 8 p.

 

7. Geodiversiteetti 30 p.

Geodiversiteetillä tarkoitetaan elottoman luonnon, pinnanmuotojen ja geomorfologisten prosessien moninaisuutta. Lehtiartikkelissa 7.A on kerrottu geodiversiteetistä lisää.

7.1 Rapautuminen ja eroosio vaikuttavat maanpinnan muotoihin ja sitä kautta myös geodiversiteettiin. Määrittele käsitteet rapautuminen ja eroosio. 6 p.

 

7.2 Karttaan 7.B on merkitty seitsemän aluetta, joilla on geodiversiteetin kannalta kansainvälisesti arvokkaita kallio- ja maaperäalueita sekä pinnanmuotoja. Valitse kolme aluetta ja pohdi, miksi valitsemasi alueet ovat geodiversiteetin kannalta tärkeitä. 12 p.

 

7.3 Pohdi, millaisin eri tavoin ihmistoiminta voi heikentää tai suojella geodiversiteettiä. Voit hyödyntää vastauksessasi aineistoa 7.A. 12 p.

 

8. Kestävän kehityksen tavoitteisiin vaikuttaminen 30 p.

8.1 Määrittele käsitteet kestävä kehitys ja inhimillisen kehityksen indeksi (HDI). 6 p.

 

8.2 Valitse ja nimeä aineistosta 8.A yksi kestävän kehityksen tavoite ja arvioi, miten se on toteutunut globaalilla tasolla. Pohdi myös, mitä Suomi valtiona voi tehdä tavoitteen saavuttamiseksi globaalisti. 12 p.

 

8.3 Laadi lyhyt suunnitelma vaikuttamisprojektista, jolla voisit edistää tehtävässä 8.2 valitsemasi kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista valitsemassasi suomalaisessa kunnassa. Kuvaile suunnitelmassasi vaikuttamisprojektin tavoitteita, vaiheita ja lopputuloksia. 6 p.

 

8.4 Pohdi, miten voisit hyödyntää geomediaa tehtävässä 8.3. kuvaamassasi vaikuttamisprojektissa. Hyödynnä vastauksessasi kuvaa 8.B. 6 p.

 

9. Paikkatiedon käyttö e-urheilussa 30 p.

9.1 Määrittele käsite paikkatieto. 3 p.

 

9.2 Pohdi, minkä tyyppisiä paikkatietoaineistoja voidaan kerätä virtuaalisesta pelimaailmasta. Hyödynnä vastauksessasi aineistoja 9.A ja 9.B. Vertaile lisäksi virtuaalisen pelimaailman ja todellisen maailman paikkatietoaineistoja keskenään. 12 p.

 

9.3 Nimeä kaksi paikkatietoanalyysiä, joilla voitaisiin tutkia viihdepelihahmojen toimintaa virtuaalisessa pelimaailmassa. Kuvaile lyhyesti, miten niitä olisi mahdollista käyttää tähän tarkoitukseen. Voit hyödyntää vastauksessasi aineistoja 9.A ja 9.B. 6 p.

 

9.4 Pohdi, mitä hyötyjä yksittäinen pelaaja, pelin kehittänyt yritys ja e-urheilua lähettävä televisiokanava saavat viihdepelin paikkatiedosta. 9 p.

 

Kokeen tehtävät loppuvat tähän.

Tarkista, että vastasit ohjeiden mukaiseen määrään tehtäviä. Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.