FI – Maantiede

14.9.2022

Koe koostuu yhdeksästä tehtävästä, joista vastataan viiteen. Tehtävät on jaettu kolmeen osaan. Osassa 1 on yksi kaikille pakollinen 20 pisteen tehtävä. Osassa 2 on neljä 20 pisteen tehtävää, joista vastataan kahteen. Osassa 3 on neljä 30 pisteen tehtävää, joista vastataan kahteen. Kokeen maksimipistemäärä on 120. Halutessasi voit tuottaa vastausten tueksi piirroksia, kaavioita tai taulukoita ja liittää niistä kuvakaappauksen mihin tahansa tekstivastaukseen.

Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.

Huom.! Tehtävässä 9 on erillinen ohje vastaamatta jättämisestä.

Osa 1: 20 pisteen tehtävä

Vastaa tehtävään 1.

1. Maantieteellisten ilmiöiden ja käsitteiden ryhmittelyä 20 p.

Oikea vastaus 1 p., väärä vastaus 0 p., ei vastausta 0 p.

1.1 Onko osatehtävissä 1.1.1–1.1.5 mainitun ympäristöongelman aiheuttaja ilmastonmuutos, vai johtuuko se muulla tavoin ihmisen toiminnasta? 5 p.

1.1.1 Merenpinnan kohoaminen 1 p.
1.1.2 Mikromuovi ympäristössä 1 p.
1.1.3 Otsonikato 1 p.
1.1.4 Raskasmetallien rikastuminen ravintoketjussa 1 p.
1.1.5 Sään ääri-ilmiöiden voimistuminen 1 p.

1.2 Onko osatehtävissä 1.2.1–1.2.5 mainittu ilmiö endogeeninen vai eksogeeninen? 5 p.

1.2.1 Trooppinen pyörremyrsky 1 p.
1.2.2 Konvektiosade 1 p.
1.2.3 Maanjäristys 1 p.
1.2.4 Vesieroosio 1 p.
1.2.5 Vuorenpoimutus 1 p.

1.3 Onko osatehtävissä 1.3.1–1.3.5 kyseessä uusiutuva vai uusiutumaton energiamuoto? 5 p.

1.3.1 Aurinkoenergia 1 p.
1.3.2 Geoterminen energia 1 p.
1.3.3 Maakaasu 1 p.
1.3.4 Puun poltto 1 p.
1.3.5 Ydinvoima 1 p.

1.4 Ovatko osatehtävissä 1.4.1–1.4.5 Suomen oppilaitoksia koskevan paikkatietoaineiston tiedot sijainti- vai ominaisuustietoa? 5 p.

1.4.1 Oppilaitoksen koordinaatit 1 p.
1.4.2 Oppilaitoksen luokka-asteet 1 p.
1.4.3 Oppilaitoksen oppilasmäärä 1 p.
1.4.4 Oppilaitoksen opetuskieli 1 p.
1.4.5 Oppilaitoksen rakennusvuosi 1 p.

Osa 2: 20 pisteen tehtävät

Vastaa kahteen tehtävään.

2. Luonnonilmiöt riskeinä 20 p.

Luonnonilmiöt ovat merkittäviä luonnonriskejä alueilla, joilla niiden esiintymistodennäköisyys on suuri ja joilla on paljon asutusta ja ihmistoimintaa, jos ne aiheuttavat tapahtuessaan vahinkoa ihmisille tai ihmistoiminnalle.

Selitä, minkä tyyppisillä alueilla seuraavat luonnonilmiöt ovat merkittäviä ihmiseen ja ihmistoimintaan kohdistuvia luonnonriskejä.

  • Tulvat
  • Tulivuorenpurkaukset
  • Lumivyöryt
 

3. Tsunamit 20 p.

3.1 Selitä, miten tsunami syntyy. 6 p.

 

3.2 Tee taulukko kahdeksasta tsunamista, jotka aiheuttivat eniten uhreja vuosina 1906–2011 (aineisto 3.A). Järjestä kyseiset tsunamit uhrimäärän mukaan suuruusjärjestykseen. Ota tekemästäsi taulukosta kuvakaappaus ja liitä se vastauskenttään. Laske myös kahdeksan eniten uhreja aiheuttaneen tsunamin uhrimäärän summa ja keskiarvo. Kirjoita tulokset vastauskenttään. 6 p.

 

3.3 Kuvaile, millaisia tuhoja tsunami saa aikaan ja miten niihin voidaan varautua. 8 p.

 

4. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ydinalueella ja periferiassa 20 p.

YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmassa tavoite 11 on ”Kestävät kaupungit ja yhteisöt”. Yhtenä sen alatavoitteena on ”taata vuoteen 2030 mennessä kaikille turvallinen, edullinen, luotettava ja kestävä liikennejärjestelmä, parantaa liikenneturvallisuutta erityisesti lisäämällä julkista liikennettä ja kiinnittämällä erityistä huomiota huono-osaisten, naisten, lasten, vammaisten ja ikääntyneiden tarpeisiin.”

4.1 Pohdi karttoja 4.A–4.C hyödyntäen, miten edellä mainittu alatavoite toteutuu maakunnan ydinalueella (esimerkkialue 1) ja periferiassa (esimerkkialue 2). 12 p.

 

4.2 Valitse jokin toinen Agenda 2030 -toimintaohjelman tavoite (kuva 4.D) kuin osatehtävässä 4.1 ja pohdi, mitä haasteita ja mahdollisuuksia periferia-alueen asukkailla Suomessa voi olla tavoitteen edistämisessä. 8 p.

 

5. Satelliittipaikannus 20 p.

Olet retkellä metsässä ja päätät tarkastaa sijaintisi satelliittipaikannuksen avulla esimerkiksi älypuhelimellasi. Satelliittipaikannuksessa paikannuslaitteen (esimerkiksi puhelimen tai satelliittipaikantimen) sijainti määritetään Maata kiertävien paikannussatelliittien ja paikannussignaalien avulla (kaavakuva 5.A).

5.1 Merkitse kaavakuvaan 5.A seuraavat kaksi asiaa: paikannussignaalien kulkusuunta nuolella sekä sijaintisi kaavakuvassa. Liitä kuvakaappaus kaavakuvasta vastauskenttään. 2 p.

 

5.2 Selitä satelliittipaikannuksen toimintaperiaate. Voit hyödyntää vastauksessasi osatehtävässä 5.1 täydentämääsi kaavakuvaa. 6 p.

 

5.3 Selitä, mistä mahdolliset virheet paikannuksen tarkkuudessa johtuvat. 4 p.

 

5.4 Kuvaile, millaisiin käyttötarkoituksiin yksittäiset kansalaiset voivat hyödyntää satelliittipaikannusta vapaa-ajallaan. 8 p.

 

Osa 3: 30 pisteen tehtävät

Vastaa kahteen tehtävään.

6. Käsitekartta ilmastonmuutoksesta 30 p.

6.1 Piirrä käsitekartta ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista. Nimeä siihen tärkeimmät ilmastonmuutoksen syihin ja seurauksiin liittyvät prosessit ja ilmiöt. Esitä käsitekartassa syy-seuraussuhteet nuolilla, viivoilla tai sanallisesti selittämällä. Liitä käsitekartta vastaukseesi. Voit hyödyntää aineiston 6.A esimerkkejä käsitekartasta. 14 p.

 

6.2 Pohdi, kuinka suomalaisissa kaupungeissa voidaan kaupunkisuunnittelun avulla hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen. 16 p.

 

7. Maantieteellinen saavutettavuus 30 p.

7.1 Selitä lyhyesti, mitä maantieteessä tarkoitetaan saavutettavuudella. 4 p.

 

7.2 Pohdi maantieteellisestä näkökulmasta, miten saavutettavia karttojen 7.A–7.D uimahallit ja kylpylät ovat alueen asukkaille. Hyödynnä vastauksessasi aineistoja 7.A–7.D. 12 p.

 

7.3 Pohdi, millaisia vaikutuksia liikuntapaikkojen maantieteellisellä saavutettavuudella on asukkaiden elämänlaatuun. 8 p.

 

7.4 Pohdi, millaisilla maantieteellisillä menetelmillä voidaan tarkastella palveluiden maantieteellistä saavutettavuutta. 6 p.

 

8. Kaivostoiminta 30 p.

Kaivostoiminta tuottaa yhteiskunnan käyttöön kallioperässä olevia raaka-aineita, joita käytetään myös ympäristöä säästävän tekniikan tarpeisiin. Kaivoksen perustamisella on erilaisia vaikutuksia niin ympäristöön kuin yhteiskuntaan, ja kaivosten perustamista joko kannatetaan tai vastustetaan riippuen näkökulmasta.

8.1 Määrittele lyhyesti seuraavat kolme käsitettä: malmi, teollisuusmineraali ja energiamineraali. 6 p.

 

8.2 Pohdi, mitkä tekijät vaikuttavat kaivostoiminnan kannattavuuteen kaivosyhtiön näkökulmasta. 8 p.

 

8.3 Eräässä suomalaisessa kunnassa on käynnissä kaivoshanke, joka jakaa mielipiteitä asukkaiden ja kunnan välillä. Pohdi, miksi paikallinen asukasryhmä vastustaisi kaivoshanketta ja miksi kunta kannattaisi kaivoshanketta. 16 p.

 

9. Maailman katolla – kehitysyhteistyöllä vaikuttaminen 30 p.

Nepal on maatalousvaltainen valtio Aasiassa. Se on yksi maailman köyhimmistä ja vähiten kehittyneistä valtioista. Kehitysyhteistyön avulla Nepalissa tuetaan muun muassa koulutuksen ja maatalouden kehittämistä, naisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista sekä puhtaan juomaveden ja sanitaation saatavuutta.

9.1 Määrittele seuraavat kaksi käsitettä: ekstensiivinen maatalous ja intensiivinen maatalous. 6 p.

 

9.2

Valitse osatehtävissä 9.2.1–9.2.4 oikea vaihtoehto kuvan 9.A perusteella. Oikea vastaus 1 p., väärä vastaus 0 p., ei vastausta 0 p.

Jos olet aloittanut tehtävään vastaamisen, mutta et haluakaan jättää tehtävää arvosteltavaksi, tyhjennä vastauskentät osatehtävissä 9.1, 9.3 ja 9.4, ja merkitse jokaiseen kysymykseen vaihtoehto ”En vastaa” osatehtävässä 9.2.

4 p.

9.2.1 Mitä kuvassa 9.A pääasiassa viljellään? 1 p.
9.2.2 Onko kuvan 9.A viljely ekstensiivistä vai intensiivistä maataloutta? 1 p.
9.2.3 Millainen kuvan 9.A yhdyskuntarakenne on? 1 p.
9.2.4 Miten kuvan 9.A penkereet ovat pääasiassa muodostuneet? 1 p.

9.3 Vertaile, miten suomalaisen lapsen koulunkäynti eroaa kuvan 9.A vuoristoseudulla asuvan nepalilaisen lapsen koulunkäynnistä. Hyödynnä vastauksessasi tekstiä 9.B. 10 p.

 

9.4 Anna kaksi esimerkkiä kehitysyhteistyön toimista, joilla voidaan vaikuttaa Nepalin maatalouteen, ja kaksi esimerkkiä toimista, joilla voidaan vaikuttaa koulunkäyntiin Nepalissa. Perustele lisäksi, mikä kuvaamistasi neljästä toimesta on mielestäsi tärkein. 10 p.

 

Kokeen tehtävät loppuvat tähän.

Tarkista, että vastasit ohjeiden mukaiseen määrään tehtäviä. Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.