Badje- ja eadneolmmoš Minna Näkkäläjärvi ii áiggo vuollánit, go dáistala iežas siidda boahtteáiggi ovdii málbmaohcciid vuostá

Ergon-Duommá Ánne Minna, Minna Näkkäläjärvi lea olmmoš, gii bođii viidát oidnosii, go dáistališgođii Ergona siidda boazodoalu ovdii. Son lea mielde Yle Perjantai dokumeanttas, mas son čilge, makkár áitta ruvkedoaibma livčče boazodollui.

Bohccot ja boazodoallu leat hui lahka Minna Näkkäläjärvi váimmu. Govva: Juha Portaankorva / Yle

– Mis galgá leat doaivva. Ja nu guhká, go mii leat, mis lea doaivva, ná dadjá Ergon-Duommá Ánne Minna, Minna Näkkäläjärvi.

Su muođut leat šaddan maŋimustá mannan jagi bealde olbmuide oahpisin, go son lea ovttas earáiguin dáistalan Ergona siidda ja olles Giehtaruohttasa guovllu luonddu ovdii.

Noora Ahola ja Minna Näkkäläjärvi Kaksi naista ja kaivos -Perjantai-dokkarin mainoskuvassa
Oanehis dokumeantafilmmas Kaksi naista ja kaivos málbmaohcanfitnodat Mawson beaivválaš jođiheaddji Noora Ahola ja boazodoalli Minna Näkkäläjärvi Giehtaruohttasis deaivvadeaba ja ságastallaba ruvkedoaimmain.

Go son gulai ruvkefitnodaga guovlovárremis, mii lei dahkkon sin siidda eatnamiidda Jiehtačieru guovllus, de álggii doaibmat. Näkkäläjärvii dat lei čielga ášši dalán: jus ruvkedoaibma boahtá sin guvlui, dat lea njuolga goddináitta guovllu kultuvrii ja boazodollui.

Háliida seastit guovllu maŋisboahttiide

Earenoamážit Minna Näkkäläjärvi lea fuolas boahtteáiggis. Son lea eadneolmmoš, ja sus leat golbma bártni. Vai čuovvovaš buolva beasašii bargat bohccuiguin, lea son ferten dáistalit stuorát doibmiid vuostá.

Goit okta bártniin lea čájehan beroštumi boazodollui, ja vázzáge boazodoalloskuvlla. Nuba ii leat vejolašvuohta vuollánit.

– Sin boahttevuođashan das lea jearaldat, dadjá Näkkäläjärvi Perjantai-dokumeanttas Guokte nissona ja ruvke.

Minna Näkkäläjärvi lea duđavaš iežas válljemiidda: eallin duottarguovllus lea rikkis, go beassá lagamuččaiguin bargat bohccuiguin. Govva: Juha Portaankorva / Yle

Minna Näkkäläjärvi leamašan mánnávuođa rájes bohccuiguin. Son muitala Perjantai-dokumeanttas, ahte soai leaba isidiinnis njealját buolvvas boazodoallit Ergoniid siiddas.

– Ovttas eallin lea hui rikkis ja dahká lihkolažžan, Näkkäläjärvi lohká.

Son muitala, ahte ii leat ovttage beaivve iežas eallimis gáhtan daid válljejumiid, maid lea dahkan.

Jagi sápmelačča dáistaleapmi joatkašuvvá ain

Tukes mieđihii Akkerman Finland Oy:i njukčamánus 2020 guovlovárrema Giehtaruohttasa Jiehtáčearu guvlui. Minna Näkkäläjärvi čoaggigođii namaid Giehtaruohttasa duottarguovllu beales ja geigii 37 2000 nama adreassa Suoma birasministerii čakčamánus 2020. Adreassas gáibiduvvo earret eará dat, ahte olles sámeguovlu ráfáidahtto buot ruvkedoaimmain ja málbmaohcamis.

Málbmaohcanfitnodat lea várren Helssega sturrosaš guovllu Minna Näkkäläjärvi ruovttusiiddas. Dat lea bidjan eadneolbmo doaibmat málbmaohcandoaimmaid vuostá. Govva: Juha Portaankorva / Yle

Dán jagi bealde, giđđat alimus hálddahusriekti mearridii, ahte dat ii dohkket su váidinlohpeohcamuša Jiehtáčearu guovlovárremis.

Muhto Näkkäläjärvi ii vuollánan. Gieskat Giehtaruohttasa boazodoallit váide guovlovárrema Ovttastuvvan našuvnnaid olmmošriektekomiteai.

Sáhttáge vuohttit, ahte Näkkäläjärvi dahká maid lea lohpidan: son ii oro vuolláneamen, vaikko mii livčče.

– Nu guhká, go mii eallit dáppe ja go mun dáppe ealán, in boađe vuollánit dasa, ahte soames boahtá deike veagal ja geahččala min eatnamiid rievidit, dadjá Näkkäläjärvi.

Minna Näkkäläjärvi deaivá Perjantai-dokumeanttas málbmaohcanfitnodaga hoavdda Noora Ahola, guhte bealušta ruvkkiid ovdamearkka dihte dainna, ahte dat leat eaktun dálá máilmmi eallinvuogi ollašuvvamii.

Perjantai-dokumeanta Guokte nissona ja ruvke (su. Kaksi naista ja kaivos) lea oaidninláhkai Yle Areenas. Perjantai-prográmmaoassi ruvkkiid birra oidno bearjadaga 25.11. Yle TV1:žis diibmu 21.05.