Njuike sisdoaluide

Kuvddâl jiõn: Saaʹmi ouddooumaž hamstõõvvâm komissaar Miina Seurujärvi tuʹmmstõõǥǥâst: “Feʹrttai tuõđi smiõttâd, lij-a vueiʹtlvaž juäʹtǩǩed komissio tuej”

Komissaar Miina Seurujärvi čåuddõõđi Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio tuâjast vuõssaarǥ jeäʹǩǩää. Veikko Feodorooff miõlâst komissio vueʹǩǩ âlgg ååʹn kuddnalla seʹlvvted.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio õõlǥči Veikko Feodorooff miõlâst ååʹn väʹldded kõõut. Govva: Berislav Jurišić / Yle

Komissaar Miina Seurujärvi lij jõskkâm suu oskkumtååim Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvadvuõttkomissiost. Suu miõlâst komissio ij vueiʹt viikkâd čõõđ väʹǯǯlõs tuâjas. Seurujärvi mušttli tuʹmmstõõǥǥâst vuõssaarǥ.

– Jie leäkku nokk resuurs, jeäʹla tieʹǧǧ ni äiʹǧǧ. Komissaarin lie leämmaž čuuʹt occanj äiʹǧǧ da čiŋlmõõvvmõš. Tät obbvuõtt ij leäkku tåimmam, ij-ǥa tõt puäʹđ tåimmad, mušttal Seurujärvi.

Saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff leäi hamstõõvvâm Miina Seurujärvi tuʹmmstõõǥǥâst.

– Kâʹl-han tät puõʹđi ouʹdde õõmâs äʹššen, što mii toʹben komissiost lij. Täʹst feʹrttai ååʹn tuõđi smiõttâd, što lij-a täʹst vueiʹtlvažvuõtt juäʹtǩǩed tän komissio tuej.

Veikko Feodoroff maainast komissaar Miina Seurujärvi čåuddõõttmõõžž pirr.

Valmštõõllâm čõõđtum hueʹneld, vuäinn še Feodoroff

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio alttii tuâjas eeʹǩǩpieʹll mââiårra. Miina Seurujärvi miõlâst komissio tuâj õõlǥči jõskkâd tâʹlles da smiõttâd di plaaneed aivv aalǥ rääʹjest, mäʹhtt komissio tuejjad tuâjas.

Komissaar leʹjje õhttsa vitt da Seurujärvi leäi nuʹbb Sääʹmteeʹǧǧ nõõmtem komissaarin. Son tååimai komissio saaǥǥtuõʹllʼjeeʹjen vueʹssmannu aalǥ rääʹjest.

Seurujärvi mieʹldd tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissioproseʹss lij valmštõllum hueʹneld. Saaʹmi ouddooumaž Veikko Feodoroff jordd seämmanalla.

– Valmštõõllâmtuejj piiʹšti čuuʹt kuuʹǩǩ. Ku meeʹst leʹjje saǥstõõllmõõžž Sääʹmtiiʹǧǧin da valdiasåbbar kansliain, jeäʹp piâssâm õhttsaž vuäinlma, måkam komissio tuejj lij da mäʹhtt tän õõlǥči viikkâd ooudårra. Kâʹl täʹst lie määŋg ääʹšš, kook lie valmštõllum hueʹneld, vuäinn Feodoroff.

Feodoroff še âânn huõl komissio resuursin. Saǥstõõllmõõžžin valdiain leʹjje jeeʹresnallšem vuäinalm, mäʹhtt resuursid âlgg uʹvdded.

– Muʹst võl leäi šuurben huõll, štõ piisarkådda šõʹdde muu miõlâst čuuʹt occanj resuurs. Komissio še leäi jiõčč vueiʹtted pueʹrben plaaneed da raajjâd budjeeʹttid.

Veikko Feodorooff mieʹldd komissio õõlǥči ååʹn väʹldded kõõut.

– Sääʹm siidsååbbar, Sääʹmteʹǧǧ da valdia âʹlǧǧe ǩiõččâd õõutsââʹjest, mii vueʹǩǩ lij da ǩiččlõõttâd jeeʹres nääʹl. Ij vueiʹt muu miõlâst juäʹtǩǩed nuʹt, što pâi nellj komissaar lie komissiost. Ij vueiʹt nääiʹt juäʹtǩǩed.