Njuike sisdoaluide

Kuvddâl jiõn: Sääʹm čeäppõõzz vuäitt ååʹn vueiʹnned Heʹlssnest – Saaʹmi jieʹllempälggsest 2 -čuäjtõs lij pueʹttmen še Âʹvvla da Aanra

Heʹlssen duõmmceerkav kryptast lij ävvnam Saaʹmi jieʹllempälggsest 2 -čuäjtõs. Čuäjtõõzz vueiʹnet mâʹŋŋlest Âʹvvlest da Aanrest.

Mari Gauriloff mušttli čeäppõstuâjai pirr čuäjtõõzz ääʹveempeeiʹv. Govva: Suvi-Tuuli Fofonoff / Yle

Saaʹmi jieʹllempälggsest 2 -čuäjtõs lij Heʹlssen duõmmceerkav kryptast 24.5.-11.6.2022. Čuäjtõõzz jäʹrjste Sääʹmkulttuurfondd, Heʹlssen duõmmceerkav da duõmmceerkav krypta. Sääʹmkulttuurfoond äʹššooumaž da čuäjtõõzz kuraattor Mari Gauriloff lij kuärǥast čuäjtõõzz diõtt.

– Meeʹst-han lij jieʹlli da eunnas kulttuur da tän vuâra puʹhttep ouʹdde čeäppõõzz, kälkkõõzzid da ânnʼjõžčeäppõõzz.

Mari Gauriloff lij tuejjääm čuäjtõʹsse kueʹhtt čeäppõstuâj, kooi nõõm lie Piikki lihassa (2022) da Porottoman poro (2021). Govva: Suvi-Tuuli Fofonoff / Yle

Saaʹmi jieʹllempälggsest 2 -čuäjtõs lij juätkkan Saaʹmi jieʹllempälggsest – saaʹmi da pââʹzzteei Treeffan jieʹlli äʹrbb -čuäjtõʹsse, kååʹtt lij leämmaž vueiʹnnemnalla Heʹlssnest, Âʹvvlest da Oulust. Ååʹn čuäjtõs lij Äʹvv Saaʹmi muʹzeeʹjest Njauddmest.

Koumm jeeʹresnallšem čuäjtõõzz da lååi čeäppõsneeʹǩǩ

Saaʹmi jieʹllempälggsest 2 -čuäjtõs nårrai kooum vueʹzzest. Pertti Hissa Joutsenjärven kansan kasvot -snimldõkčuäjtõs kovvad eeʹjj 1982 Pââʹzzteei Treeffan Peäccamneeʹǩǩ pââʹzztem-määʹtǩ Čeʹvetjäurra da Njauddma. Tuõddri Peeʹrel -čuäjtõõzzâst lie snimldõõǥǥ äʹrbbvuõđlaž sääʹm ǩiõtt-tuâjast da jieʹllemnääʹlest. Leäm jieʹllmen -čuäjtõs čuäjtââll sääʹm ânnʼjõžčeäppõõzz.

Čuäjtõõzz čeäppõsneeʹǩǩ lie Pertti Hissa lââʹssen Sámi Hustler, Heidi Gauriloff, Tanja Sanila, Erja Wiltse, Mari Gauriloff, Tarja Sanila, Katariina Lumisalmi, Katja Sanila da Arja Sollas. Mari Gauriloff lij ääiʹjben reâuggam graaflaž plaaneeʹjen, leâša suu čeäppõstuâj jie leäkku leämmaž čuäjtõõzzin tän ouddâl.

– Leäm tuejjääm kueʹhtt tuâj tän čuäjtõʹsse. Nuʹbb lij rajjum põʹmmaisaavâst da nuʹbb kââʹrvtem-materiaalâst di sääʹm ǩiõtt-tuâjast, särnn Gauriloff.

Katariina Lumisalmi tuejjii suu Kolme pientä teosta -nõmmsaž čeäppõstuâj eeʹjj 2020-2022. Govva: Suvi-Tuuli Fofonoff / Yle

Katariina Lumisalmi lij pohttam čuäjtõʹsse nellj čeäppõstuâj. Flamingo-nõmmsaž tuâjas son tuejjii juʹn eeʹjj 2011.

– Muu tuâjain lie täujja luâtt, jieʹlli da eeuʹn, puk mâʹst mon tuʹǩǩääm, mušttal Lumisalmi.

Saaʹmi jieʹllempälggsest 2 -čuäjtõõzz vuäitt vueiʹnned sueiʹnnmannust Kuulas- kulttuursââʹjest Âʹvvlest da vueʹss čuäjtõõzzâst lij påʹrǧǧmannu aalǥâst vueiʹnnemnalla sääʹm ceerkavpeeiʹvin Aanrest.

Sääʹmkulttuurfoond äʹššooumaž da Saaʹmi jieʹllempälggsest 2 -čuäjtõõzz kuraattor di čeäppõsneǩ Mari Gauriloff maainast čuäjtõõzz pirr.