Njuike sisdoaluide

Ođđa vuogádaga ánssus diehtu boazobárttis olaha johtolatvahátárvvoštalli jođáneappot go ovdal – ulbmilin geahpedit bohccuid gillámuša

Ođđa vuogádat lea seammasullasaš go ovddešge vuogádat. Dál heahteguovddážisge dihtet njuolga, geasa galgá almmuhit bárttis guđege sajis.

Jonna Alava
Bátneduoddara johtolatvahátárvvoštalli Jonna Alava muittuha biilavuoddjiid álo dieđihit heahteguovddáža uhcitge bártti oktavuođas.
Guldal Jonna Alava jearahallama dás. Doaimmaheaddjin áššis Kirsti Länsman.

Boazovahágiid almmuhanvuogádat johtolatbárttiid oktavuođas lea ođasmahttojuvvon. Ođđa vuogádat lea oalle muddui seamma go ovddeš vuogádat. Dál bálgosiid johtolatvahátárvvoštallit oidnet telefonapplikašuvnna kárttás dárkilis báikki, gos boazobárti lea dáhpáhuvvan.

– Diehtu galggašii dál boahtit jođáneappot johtolatvahátárvvoštallái. Ovdal dat eai leat heahteguovddážis diehtán, geasa galgá riŋget guđege sajis, muitala johtolatvahátárvvoštalli Jonna Alava Bátneduoddara bálgosis.

Go boazobárti dáhpáhuvvá, de biilavuoddjái lea veadjemeahttun oaidnit bohcco siskkáldas váttuid. Danin ferte álo váldit oktavuođa heahteguovddáža nummirii 112, jus nordada bohcco ja boazu joatká mátkkis, ávžžuha johtolatdáhkádusguovddáš.

Ođastusa ulbmilin lea boazobártti oktavuođas geahpedit lápmašuvvan bohccuid gillámuša ja lasihit johtolaga dorvvolašvuođa.

Johtolatvahátárvvoštallit fuolahit lápmašuvvan bohcco gávdnamis

Jus boazu lea jápmán, de ferte sirdit rohpa johtilit geaidnogurrii. Báikki lea maid buorre merket bures, vuoi johtolatvahátárvvoštallit gávdnet bohcco álkit. Eará vahágiin, degomat biilla rekčomis, sáhttá álmmuhit iežas dáhkádusfitnodahkii.

Johtolatvahátárvvoštalliid bargun leat fuolahit lápmašuvvan bohccuid gávdnamis, amaset bohccot báhcit duššiid gillát, dahjemat láhppot ja duššat meahccái maŋŋelis. Dasa lassin árvvoštallit fuolahit bohccuid vahátalmmuhusa dahkamis johtolatdáhkádusguovddážii, ja sii maiddái almmuhit bárttis boazooamasteaddjái.

Goittotge álo vaháguvvan bohcco eai gávnna dalán. Danin lea dehálaš dahkat almmuhusa uhcitge vahágis, johtolatvahátárvvoštalli Jonna Alava muitala.

– Maŋŋelis sáhttá oaidnit, ahte garjját girdetge doppe. De manat geahččat ja boazu lea biidnašuvvan dohko ja šaddan gillát. Lea gillán loahpa rádjai, danin go lea lápmašuvvan nu issorasat. Danhan ii vealttakeahttá oainne bajil, nanne Alava.

Guovdu geasi ja skábman eanemus boazobárttit

Dál lahkona dat áigi, go bohccot bálgagohtet ja figget geainnuid ala. Dálkkit liegganit ja boaru girdila oktan eará divrriiguin. Eandalit dalle bohccot láhttejit árvitmeahttumit.

– Suoidnemánnu lea dakkár, ahte dalle lávejit leat nu hirbmat ollu divrrit, buotlágan stuorra divrrit, miljovnnat divrrit. Bohccot dalle mannet geaidnoravddaide, daningo das vehá bieggá, go biillat vudjet.

Alava muittaša, ahte oktii suoidnemánus báhce njeallje bohcco biilla vuollai jándor siste ja nuppelohkái bohcco vuddjojedje fas vahku siste.

Eanáš boazobárttit dáhpáhuvvet skábma-, juovla- ja ođđajagimánus, čállá Bálgosiid ovttastus neahttasiiddustis. Boazodoalloguovllus lea álo buorre giddet fuomášumi iežas vuodjimii ja fártii. Vuodjinfártta lea buorre muddet siivvuid mielde. Vuojašettiin ferte muitit, ahte bohccot leat árvitmeahttumat ja johtet hárve ovttaid mielde.

Vuogádaga ovddideamis ja bajásdoallamis vástida Johtolatdáhkádusguovddáš, mii buhtada biilabárttiin duššan bohccuid badjeolbmuide. Jus bohcco oamasteaddji eai bastte čielggadit, de buvttadusa oažžu bálggus, gos lihkohisvuohta lea dáhpáhuvvan.

Johtolatdáhkádusguovddáš buvttada maiddái olgoriikkalaš fievrruid boazobárttiid, almmuha Bálgosiid ovttastus.

Beaivvi ságaid ja Yle Ođđasiid Sámis sáhtát maid guldalit Yle Areenas.