Njuike sisdoaluide

Ǩieʹsskueʹss Mauno Feodoroff lij jååttam jieʹllem ääiʹj, leâša rääʹǩǩesvuõtt šâddpäikka ǩeäss pâi Čeʹvetjäurra

Âʹvvlest jälsteei Mauno Feodoroff vuârdd, što måtam peeiʹv son vuäitt obbnes seʹrdded päʹrnnpoodd kueʹstlmid Rautaperäjäurra.

Mauno Feodoroff vuârdd vuäittmõõžž mäʹcced šâddpäikka Rautaperäjäurra. Govva: Sara Kelemeny / Yle

Nuõrrân Mauno Feodoroff vuõʹlji 1980-lååǥǥast tuõjju Taʹrre maaʹlʼjed põõrtid da tõʹst šõõddi jieʹllem kokksaž nääʹll jååʹtted pirr âʹlddriikk kueʹstlmid.

Nuʹt mâʹte määŋgid nuõrid 80-lååǥǥ Čeʹvetjääuʹrest, jie 17-âkksaž Feodoroʹffe käunnʼjam tuâj šâddsiidâst da feʹrttji jååʹtted jeeʹres paaiʹǩid tuâj mââibeäʹlnn.

– Leʹjjem kolmm eeʹjj maaʹlʼjeʹmmen, jiõm-ǥa silttääm ni vooʹps taarǩiõl, da eŋgglõsǩiõl jiõm mainstam. Mättjem ǩiõl kuuitâǥ jåʹttlânji da õinn-ǥi piʹrǧǧääm tõin, mušttal Mauno Feodoroff.

Jååttmõõžž mâŋŋa Feodoroff niõǥǥtââll Čeʹvetjäurra serddmõõžžâst

Nuõrrân son jooʹđi pirr Tâʹvv-Taar tuâjast, mõõn mâŋŋa leäi äiʹǧǧ seʹrdded eʹpet Lääʹddjânnma tuõjju. Jeäskka vuõrâsooumžen Feodoroff maaʹcci Sämma.

Ođđ päiʹǩǩ lij käunnʼjam Âʹvvlest da toʹben Mauno Feodoroff toiʹmmai kaaup “juõʹǩǩ pääiʹǩ ooumžen”. Nuʹtt še kaavsõs lij käunnʼjam seämma siidâst da teimma suäna tuejjee tuõttân Feodorooff kuʹǩesäiggsaž niõǥǥõõzz jiijjâs põõrtâst päʹrnnpoodd kueʹstlmin.

Mõõnni kålggmannust suäna pieʹsse vuõss vuâra paakkeed uʹcc põõrt Rautaperäjääuʹrest.

– Tok mõõnnâp možât juõʹǩǩ neäʹttel-loopp. Tõt lij seämma reeddast, koʹst mij piârri põrtt. Toʹben lij šiõǥǥ leeʹd, mååjjam Feodoroff.

Päʹrnnpoodd kueʹstelm da luâtt kåčča Mauno Feodorooff mäʹcced domoi, leâša tõõzz vuäitt mõõnnâd õinn jiânnai äiʹǧǧ.

Rautaperäjäuʹrr pohtt suʹnne jiânnai mooštaid miõʹlle. Mäʹhtt päärnžen feʹrttji ǩieʹzz ääiʹj jååʹtted mieʹccest mieʹldd šeeʹllmen kueʹl da uussmen muõʹrjid, mâʹst Feodoroff ij tuʹǩǩed teänab ni vooʹps. Uʹcc päärna laaʹvje še tanccâd tanccâmvuâjnin ǩeeuʹseʹmmen turiistid da puåttred pääiʹǩ âʹlnn.

– Tõt päiʹǩǩ oudd nuʹtt jiânnai, tõt lij mâʹte jiijjan päiʹǩǩ. Mõõn jeänab puäđam tiiʹǩ, tõn jeänab haaʹlääm mååust tok, mušttal Feodoroff ǩeʹttempõõrt påʹrddpeällsest Âʹvvlest.

Čeʹvetjääuʹr ââlda Feodoroʹffe lij še hiâlpab vaajted ǩiõl. Lääʹddǩiõl mainstummšest lij šõddâm iiʹjji mieʹldd nääʹll.

– Leäm čõõđ jieʹllem jälstam koʹst-ne, jeeʹres sââʹjest. Leäm vuâlggam nuõrrân meädda toʹben da tõt-han lij seʹlvv teʹl, što jiõk ton maainâst teʹl sääʹmǩiõl.

Šâddvuuʹdest lij luâđlaž toobd mainsted jieʹnnǩiõl oummivuiʹm. Võrr ǩeäss õinn tok, koʹst lij šiõǥǥ leeʹd.

– Kâʹl muäna seʹrddep veâl tok. Leâša ǩiõččâp, što kuäʹss – sätt mõõnnâd kuʹǩes äiʹǧǧ.

Yle Sääʹmm vuõlttad Ǩieʹsskueʹss-prograamm juõʹǩǩ vuõssaarǥ čõõđ ǩieʹzz. Prograamm vuäitak kuvddledYle Areenast še.