Monelle kävisi työ 63-vuotiaanakin

Lähes kolme kymmenestä työssä käyvistä uskoo jatkavansa työelämässä 63 vuotta täytettyään. Toisaalta viidennes arvioi, ettei voisi jatkaa työssään edes 63-vuotiaaksi.

TELA ry:n parin vuoden välein teettämän kyselyn mukaan työssä käyvistä joka toinen aikoo jatkaa töissä 63-vuotiaaksi ja 28 % uskoo jatkavansa pidempään. Työuran pidentämisen suosio on kasvanut. Yli 63-vuotiaana työssään jatkamista kaavailevia löytyy erityisesti hyvin koulutetuista ja yrittäjistä.

21 % ei usko jatkavansa työssään edes 63-vuotiaaksi. Osuus on vähentynyt: v. 2007 heitä oli 33 %, v. 2009 26 %.

Luottamus eläketurvaan heikentynyt

TNS Gallup on toteuttanut tutkimuksen työssä jaksamisesta ja jatkamisesta Työeläkevakuuttajat TELA ry:n toimeksiannosta. Tuhannessa puhelinhaastattelussa selvitettiin sekä työllisten että työelämän ulkopuolella nyt olevien näkemyksiä. Vastaavat tutkimukset on toteutettu vuosina 2007 ja 2009.

Luottamus eläketurvan rahoituksen riittävyyteen on vähentynyt kaksi vuotta sitten tehtyyn tutkimukseen verrattuna. Epäileviä on nyt 72 prosenttia vastaajista (66 % vuonna 2009). Näin ajattelivat erityisesti 35 - 49-vuotiaat, korkeasti koulutetut sekä toimihenkilöammateissa tai yrittäjinä toimivat. Yhä useampi uskoo halun työurien pidentämiseen kasvavan (19 % v. 2007, nyt 29 %).

Kohtuuttomat vaatimukset ongelmana

Työelämän suurimmiksi ongelmiksi nähtiin liian korkealle asetetut vaatimukset ja työn kiivastahtisuus. Suurimmaksi tai toiseksi suurimmaksi ongelmaksi työssä jaksamiselle nämä koki lähes kaksi kolmesta vastaajasta (64 %). Erityisesti näin ajattelivat ylemmät ja alemmat toimihenkilöt sekä keski-ikäiset; koko aineistossa naiset useammin kuin miehet (71 % vrt. 58 %).

Vuonna 2007 toteutetussa vastaavassa tutkimuksessa nämä seikat luki merkittävimmiksi ongelmiksi 69 % ja vuonna 2009 61 % vastaajista.

36 % nosti esiin henkiset tekijät kuten työperäisen masennuksen ja uupumisen.

Jaksaminen rapautuu useasta syystä

Vajaa kolmannes vastaajista puolestaan luki kahden suurimman ongelman joukkoon yleisen epävarmuuden työstä ja toimeentulosta.

Viidennekselle ikääntyvien ihmisten aliarvostus työssä vaikutti jaksamiseen olennaisesti. Joka viides nosti esiin myös fyysisen kunnon heikentymisen vaikutuksen. 13 % vastanneista luki taloudellisten kannustinten vähäisyyden kahden merkittävimmän seikan joukkoon.

Kaksi kolmesta uskoo, että työelämässä joudutaan nyt tekemään liiaksi muita asioita kuin tehokasta ja tuottavaa työtä. Keskimäärää vakuuttuneempia asiasta ovat korkeasti koulutetut sekä toimihenkilöammateissa työskentelevät.

Työelämän joustavuus avainkysymys

Enemmistö (73 %) suomalaisista kokee, että työtehtävät jakaantuvat työelämässä liian epätasaisesti työssä jaksamisen kannalta. Liki kuusi kymmenestä tosin uskoo, että suuremman työtaakan kantaminen olisi kompensoitavissa paremmalla palkitsemisella.

Kuinka sitten voisi lisätä oleellisesti työelämässä jatkamista pidempään?

Työelämän toivottiin joustavan nykyistä paremmin työntekijöiden jaksamisen, kykyjen ja elämäntilanteen mukaan.

Tärkeimpänä työssä jaksamista parantavana asiana pidettiin mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhön ja sen sisältöön. Näin uskoi 93 % vastanneista.

Arvostus auttaisi jaksamaan töissä

Hyvä työilmapiiri sekä johtamisen ja esimiestoiminnan kehittäminen, kuntoutuksen lisääminen sekä työn ja eläkkeellesiirtymisen välisen rajan joustavoittaminen saivat laajaa kannatusta. Kaikki keinot halutaan käyttöön.

Valtaosa (83%) suomalaisista uskoo, että ikääntyvien ihmisten työssä jaksaminen lisääntyisi, jos heidän kokemustaan ja osaamistaan arvostettaisiin enemmän.

Kaksi kolmesta (67 %) katsoo, että nykyään Suomessa ymmärretään yhä paremmin, että työelämässä tarvitaan niin nuoria kuin ikääntyneitäkin. Tulos on kuitenkin muuttunut aiempaa kielteisemmäksi. Vuosina 2007 ja 2009 näin uskoi 74 - 75 prosenttia vastaajista.

Yle Teksti-tv
Lähde: www.tela.fi

Julkaistu: 09.01.2012

Kaikki työelämä/työllisyys - alueen artikkelit

Apua piilotyöpaikan etsintään

Piilotyöpaikkoja on paljon. Moni lisätyövoimaa kaipaava yritys ei ole ilmoittanut paikkaa haettavaksi. Mutta miten piilotyöpaikan voisi löytää?

Luova tauko virittää keksijän

Uusia innovaatioita on kaivattu talouden piristäjäksi. Tiukkatahtinen työ ei niitä tuota; vasta kun uuvuttava oravanpyörä hellittää, aivot virkistyvät luovaan työhön.

Työvoimakoulutuksesta hyötyä

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan ammatillinen työvoimakoulutus on parantunut.

Vuokratyöstä 25 prosenttia vähemmän palkkaa

Yritykset pyrkivät yhä yleisemmin tasaamaan työvoiman tarpeen kausivaihtelua henkilöstövuokrauksen avulla. Selvityksen mukaan vuokratyöntekijän palkasta on nipistetty neljännes muihin verrattuna.

Eläköitymisikä on edelleen noussut

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on nyt 60,5 vuotta. Suomessa on lähes 1,4 miljoonaa omaan työuraan perustuvaa työeläkettä saavaa.

Tutkinnolla saa työtä yhä paremmin

Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin. Töissä oli 68 prosenttia valmistuneista.

Monelle kävisi työ 63-vuotiaanakin

Lähes kolme kymmenestä työssä käyvistä uskoo jatkavansa työelämässä 63 vuotta täytettyään. Toisaalta viidennes arvioi, ettei voisi jatkaa työssään edes 63-vuotiaaksi.

Terveydenhuoltoa kotimaisin voimin

Suomessa on yhä vähän ulkomailta muuttaneita sairaanhoitajia ja lääkäreitä muihin EU-maihin verrattuna.

Työtaitoja kohennetaan omin rahoin

Moni suomalainen työntekijä osallistuu nyt työelämän täydennyskoulutukseen omakustanteisesti.

Naisjohtajia vähitellen enemmän

Naisjohtajien määrä kasvaa, mutta verkalleen.

1

Muualla Yle.fi:ssä