Perhe-eläke lapsille ja leskelle

Perhe-eläke turvaa toimeentuloa perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä ei saa ilman hakemusta.

Perhe-eläkettä voi saada työeläkkeenä, kansaneläkkeenä tai tapaturmaeläkkeenä. Työeläkelakien mukainen eläke lasketaan kuolleen työntekijän tai yrittäjän työeläkkeen perusteella.

Työeläkelakien mukaisella perhe-eläkkeellä korvataan sitä ansiotulon menetystä,joka perheelle aiheutuu huoltajan kuolemasta. Kansaneläkejärjestelmän mukaisen yleisen perhe-eläkkeen on puolestaan tarkoitus turvata lesken ja lasten vähimmäistoimeentulo.

30 - 40 % vähemmän rahaa taloudessa

Kotitalouden kokonaistulot laskevat leskeksi tulon jälkeen yleensä 30-40 prosenttia. Koko väestön tulonjaossa eläkeläislesket ovat keskimääräistä pienituloisempia ja köyhyysriski on noussut.

Eläkeläisleskien toimeentulon taso suhteessa kaikkiin eläkeläisiin on noin 85 prosenttia. Koko väestöön nähden vastaava osuus on 70 prosenttia ja työssä oleviin nähden 60 prosenttia.

Perhe-eläkkeen saajat ovat aiempaa iäkkäämpiä. Sekä leskeneläkkeen että lapseneläkkeen saajien keskimääräinen ikä on noussut 20 vuoden aikana. Leskien ikä oli vuonna 1992 keskimäärin 69,4 vuotta, kun vuonna 2011 se oli noussut 76,2 vuoteen. Sekä miesten että naisten ryhmässä useimmat ovat 80-84-vuotiaita.

Kelan leskeneläke 65 vuoteen asti

Lasten lukumäärä ja ikä vaikuttavat perhe-eläkkeen määrään. Lisäksi lesken eläkkeen määrää vähentävät lesken omat eläkkeet ja ansiotulot.

Kelan leskeneläkettä voi saada leski, joka ei ole täyttänyt 65 vuotta. Leskeneläkkeeseen kuuluu alkueläke (324,93e/kk), jota maksetaan 6 kk ajan. Sen jälkeen leski voi saada jatkoeläkettä, joka koostuu perusmäärästä ja tulosidonnaisesta täydennysmäärästä.

Oikeus eläkkeeseen syntyy, jos leskellä on tai on ollut lapsi vainajan kanssa. Jos perheessä on alle 18-vuotias lapsi, jatkoeläke on ainakin perusmäärän suuruinen (101,78 e/kk). Lapsettomilla leskillä on myös eläkeoikeus tietyin edellytyksin.

Työeläke osa elatusvelvollisuutta

Työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä voidaan maksaa työeläkelakien piiriin kuuluneen kuolleen henkilön puolisolle ja lapsille.

Leskeneläkeoikeus syntyy avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen perusteella. Avoliitossa ei ole lain määrittämää elatusvelvollisuutta, eikä leskeytynyt saa leskeneläkettä työeläkelain mukaan.

Lesken omat eläketulot voivat pienentää leskeneläkkeen määrää. Mitä suurempi edunjättäjän eläke on suhteessa lesken omaan eläkkeeseen, sitä korkeampi on leskeneläke. Keskimääräinen vähennys on 250 - 300 euroa. Mikäli edunjättäjän työeläke ja lesken omaeläke ovat samaa tasoa, voi leskeneläke olla 0 euroa.

Alle 18-vuotias saa perhe-eläkkeen

Alle 18-vuotias lapsi saa eläkkeen aina vanhempansa kuoleman jälkeen, vaikka vanhempi ei olisi asunut samassa taloudessa. Kelan lapseneläkkeeseen kuuluvat perusmäärä (59,99 e/kk) ja mahdollinen täydennysmäärä (enintään 90,43 e/kk). Jos molemmat vanhemmat ovat kuolleet, saa orpo kaksi perusmäärää eli noin 119 euroa/kk.

Työeläkkeen perusteella myönnetty lapseneläke puolestaan lasketaan kuolleen vanhemman työeläkkeestä, ja yhteisosuus jaetaan tasan kunkin lapsen kesken.

Lapseneläkkeensaajien keski-arvoikä oli vuoden 2011 lopussa 15,4 vuotta. Eläkettä maksetaan kunnes lapsi täyttää 18 vuotta, täysipäiväiselle opiskelijalle 21-vuotiaaksi.

Perhe-eläkettä tapaturman vuoksi

Perhe-eläke maksetaan tapaturmaeläkkeenä, jos kuolema on aiheutunut liikenneonnettomuudesta tai tapaturmasta. Tätä perhe-eläkettä voi saada myös avopuoliso, jos hänellä on menehtyneen kanssa yhteinen lapsi tai sopimus keskinäisestä elatuksesta.

Lesken omat tulot vähentävät leskeneläkettä. Tulosovitus tehdään sen ansiotason mukaan, joka leskellä oli edunjättäjän kuollessa.

Tapaturmakorvaukset ja ryhmähenkivakuutukset koskevat vain työikäisenä kuolleen leskeä ja lapsia. Liikennevakuutuslain ja potilasvakuutuslain korvaukset kuolemantapauksessa ovat harkinnanvaraisia.

Yle Teksti-TV

Lisää: Eläketurvakeskus; Katsaus perhe-eläkkeeseen. Mervi Takala (toim.). Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2013 .

Lisää aiheesta: Leskeneläke keskimäärin 519 euroa

Julkaistu: 11.07.2013

Kaikki työelämä/eläketieto - alueen artikkelit

Kohti nykyaikaista työeläketurvaa

Ensimmäiset yleiset työeläkelait astuivat voimaan 1962, mutta eräillä aloilla eläkettä on pyritty järjestämään jo 1800-luvulta lähtien.

Ulkomaantyö vaikuttaa eläkkeeseen

Eläkkeissä voi olla suuriakin eroja eri maiden välillä.

Suomen eläke monelle virolaiselle

Jo 57 000 virolaiselle on kertynyt eläkettä Suomesta.

Työeläkevarallisuus 162 miljardia

Varat vastaavat noin 80 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

Apurahatyöstä kertyy eläkettä

Saitko uuden apurahan? Muista ottaa itsellesi työeläkevakuutus Melasta. Eläke- ja tapaturmavakuutukset ovat lakisääteisiä.

Työeläkettä kertyy tasapuolisesti

Työeläkettä kertyy samassa suhteessa eri ansiotyöryhmissä. Erot sukupuolten välillä ovat suuremmat.

Eläkevakuutukset pääosin kunnossa

Eläketurvakeskuksen työnantajavalvonta selvitti viime vuonna 109 miljoonaa euroa työeläkevakuuttamattomia palkkoja.

Eläkeläisten työ julkisella alalla

Eläkeuudistuksen 2005 jälkeen vanhuuseläkkeellä työskentely on julkisella sektorilla jopa kolminkertaistunut, Kevan tilastoselvitys kertoo.

Ruotsin eläkkeet laskevat

Ruotsin eläkkeet laskevat kuluvan vuoden alusta enintään 2,7 prosentilla.

Pientyönantajakin on eläkevakuuttaja

Yksityishenkilökin on työnantajan asemassa työntekijän palkatessaan.

Freelancer on työntekijä tai yrittäjä

Ansiotyötä tekevät ovat työeläkelakien näkökulmasta aina joko työntekijöitä tai yrittäjiä. Molemmat tarvitsevat työeläkevakuutuksen.

Muutoksia työeläkkeisiin

Työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää lepäämään, työeläkkeitä korotetaan, elinaikakerroin vaikuttaa ja työeläkemaksu nousee.

Lisäansioita työkyvyttömänä

Työkyvyttömyyseläkeläinen voi hankkia lisäansioita käymällä töissä.

Indeksi turvaa eläkkeen ostovoiman

Vuoden alusta työeläkkeisiin tehtävä indeksitarkistus perustuu hinta- ja ansiotason muutoksiin.

Työeläkeote kertoo eläkekertymän

Työeläkeote sisältää tiedot vuosiansioista. Siinä kerrotaan arvio työstä kertyneestä eläkkeestä. Yrittäjän ote sisältää työtulotiedot.

2014 elinaikakerroin vahvistettu

Ensi vuoden elinaikakerroin on 0,97552.

Moni saa ruotsalaista eläkettä

Suomesta lähetettiin viime vuonna Ruotsiin 6 900 eläkehakemusta. Suomalainen saa Ruotsista eläkettä keskimäärin 340 euroa kuukaudessa.

Eläketiedot Kevan verkkosivuilta

Omat eläketietosi -palveluun kirjaudutaan 800-1500 kertaa päivässä.

Työeläke ei katso kansalaisuutta

Jokaiselle Suomessa työtä tekevälle kertyy työeläkettä. Se maksetaan aikanaan myös ulkomaille.

Perheen vakuuttaminen maatilalla

Lasten ja muiden lähisukulaisten vakuutukset on tärkeä pitää kunnossa maatiloilla.

Eläkemaksujen korotuspaine pienentynyt

Eläkemaksujen korotuspaine on arvioitua pienempi.

Eläkepäätökseen voi hakea muutosta

Työeläkkeenhakijalla on oikeus valittaa saamastaan eläkepäätöksestä. Valitus toimitetaan päätöksen antaneelle eläkelaitokselle.

Työnteko eläkkeellä kasvattaa eläkettä

Lisäansioiden hankkiminen on mahdollista myös eläkkeellä olevalle.

Kuntoutuksella takaisin töihin

Ammatillinen kuntoutus auttaa pysymään työelämässä tai palaamaan sinne sairaudesta huolimatta.

Eläketesti nuorille aikuisille

Nettisovelluksen avulla voit testata elämänvalintojen vaikutusta tulevan eläkkeen määrään.

Keva hoitaa julkisen puolen eläkkeet

Kunnalla, valtiolla, kirkolla ja Kelassa työskentelevät hakevat eläkkeelle jäädessään eläkettään Kevasta.

Työeläkeote kertoo eläketurvastasi

Suomalaiset lukevat työeläkeotteensa huolellisesti ja ovat siihen pääosin tyytyväisiä. Kuudella prosentilla otteen saajista on eläkeotteissaan puutteita tai vääriä tietoja.

Vanhuuseläkkeelle pitkiltä työurilta

Vanhuuseläkkeelle siirtyneistä palkansaajista noin 40 prosentilla on takanaan yli 40 vuoden työura. Työurat ovat pidentyneet 1990-luvulta, mutta myös eläkkeellä vietetty aika on pidentynyt.

Ammattikalastajan vakuuttaa Mela

Ammattikalastaja on oikeutettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaiseen työeläkevakuutukseen (MYEL).

Talkootyöstä ei kartu eläkettä

Talkoot on perinteinen naapuriavun muoto. Talkootyöstä ei makseta palkkaa tekijöille, joten siitä ei voi kertyä työeläkettäkään.

Perhe-eläke lapsille ja leskelle

Perhe-eläke turvaa toimeentuloa perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä ei saa ilman hakemusta.

Leskeneläke keskimäärin 519 euroa

Leskeneläke nostaa iäkkäiden naisten eläketulon lähelle keskimääräistä eläketasoa, kertoo Eläketurvakeskuksen raportti Katsaus perhe-eläkkeeseen.

Sosiaaliturvaa myös ulkomaantyöstä

Jos lähdet ulkomaille työnantajasi lähettämänä, tarvitset todistuksen kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan.

Kausiyrittäjä - muista eläke

Kesä on sesonkiyrittäjien aikaa. Kun työllistät itsesi esimerkiksi matkailun tai kaupan alalla, turvaa eläkkeesi YEL-vakuutuksella.

Kesätyöstä eläkettä

Työeläkemaksu on työnantajan velvollisuus, joka on syytä tarkistaa palkkakuitista.

Tarkista työeläkeotteesi

Työeläkeote kertoo työhistoriasi ja siihen mennessä kertyneen eläkkeen määrän. Muista tarkistaa ote säännöllisesti.

Työeläkeotteiden postitus muuttuu

Jatkossa työeläkeote lähetetään postitse kotiin vain joka kolmas vuosi.

Työstäsi karttuu työeläke

Työeläke on se palkkasi osa, jonka saat eläkkeelle jäätyäsi.

Ikääntyneet pysyvät työelämässä

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen on selvästi myöhentynyt.

Eläke osatyökykyisille

Osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää henkilölle, jonka työkyky on alentunut 2/5, mutta valmiuksia työntekoon löytyy.

Jo alle 56 eurosta karttuu eläke

Työeläketurva kattaa lähes kaiken ansiotyön. Työ on vakuutettava, kun työsuhteessa ansiot ovat vähintään 55,59 euroa kalenterikuukaudessa.

Kysy työeläkkeestä internetissä

Työeläketietäjä vastaa eläkeaiheisiin kysymyksiin Facebookissa ja Suomi24:ssä.

Metsänomistamisesta työeläkettä

Myös metsänomistaja on oikeutettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaiseen työeläke- ja tapaturmavakuutukseen (MYEL).

Downshiftaaja voi leikata eläkettään

Työansioiden vähentäminen vaikuttaa aina työeläkkeeseen.

Näin elinaikakerroin vaikuttaa

Elinaikakerroin on eläkkeen määrään vaikuttava mekanismi, jolla varaudutaan eliniän kasvuun.

Työ- ja eläkeurat pidentyneet

Suomalaisten työurat ovat 2000-luvulla pidentyneet. Viime vuosikymmeninä kuitenkin myös eläkkeelläoloajat ovat kasvaneet.

Julkisen alan eläketiedot verkosta

Julkisen alan työntekijät saavat postitse työeläkeotteen, jossa on niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin eläkettä kerryttävät työansiot.

Työtön saa eläkkeen 62-vuotiaana

Eläkkeen saaminen edellyttää, että pitkäaikaistyötön on työttömyyspäivärahan lisäpäivillä.

Verokortin lakisääteiset maksut

Uusi verokortti otetaan käyttöön helmikuun alusta. Lakisääteiset, työhön liittyvät maksut muuttuvat kuitenkin jo vuoden alusta.

Maahanmuuttajan eläke

Työstä kertyy Suomessa eläkettä kaikille samoin kansallisuudesta riippumatta. Eläkettä voi hakea myös ulkomailta.

Eläkeikärajalla laaja hyväksyntä

Joustavan vanhuuseläkkeen ikärajojen korotuksella ei ole kyselyn mukaan juurikaan kannatusta.

Työeläkeote julkiselle alalle

Työeläkeote saapuu viimeistään alkukeväällä. Tarkista tietosi.

Luottamustoimen vakuuttaminen

Luottamustoimen vakuuttaminen on osin pakollista, osin vapaaehtoista.

Työeläketurvaindeksit vahvistettu

Työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2013 on vahvistettu. Palkkakerroin ja työeläkeindeksi nousevat vuoden alussa 2,8 prosenttia tämän vuoden tasosta.

Kysy työeläkkeestä Facebookissa

Työeläketietäjä vastaa nyt Facebookissa eläkeaiheisiin kysymyksiin.

Eläkemenot 25,1 miljardia

Suomessa on lähes 1,4 miljoonaa työeläkeläistä.

Tilapäisesti töissä ulkomailla

Suomalaisen työnantajan ulkomaille tilapäisesti lähettämä työntekijä voi pysyä tietyin ehdoin Suomen sosiaaliturvassa.

Maanviljelijän tapaturmavakuutus

Päätoimisesti maataloutta harjoittava yrittäjä saa MYEL-työeläkevakuutuksensa rinnalle automaattisesti MATA-työtapaturmavakuutuksen.

Työkyvyttömyys uhkaa myös nuoria

Työkyvyttömyyseläkkeelle jää vuosittain myös usea nuori. Määrää voidaan pienentää kuntoutuksen lisäksi ennaltaehkäisevällä työllä.

Näet eläkekertymäsi työeläkeotteelta

Työeläkeotekirjeiden postitus on kiivaimmillaan. Kirje sisältää tänä vuonna ensi kertaa valtion, kunnan ja seurakunnan palveluksessa tehdyt työt.

Etelä-Savossa on eniten eläkeläisiä

Vähiten eläkeläisiä on Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla.

Työeläkettä metsän omistamisesta

Myös metsänomistaja on oikeutettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaiseen eläke- ja tapaturmavakuutukseen.

Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot

Työeläkkeen perustana on palkka, joka on vastinetta työnteosta.

Työeläkettä ansiotyön ulkopuolelta

Työeläke kertyy ansiotyöstä. Kun työnteko estyy esimerkiksi vanhempainvapaan tai työttömyyden takia, eläkkeen kertyminen yleensä jatkuu tietyin ehdoin.

Suomessa ansaittu työeläke ulkomaille

Jokaiselle Suomessa työtä tekevälle kertyy työeläkettä. Se maksetaan mihin tahansa maahan maailmassa sitten, kun eläkettä tarvitsee sairauden tai vanhuuden takia.

Saako urheilija eläkettä?

Urheiluvoitto ei riitä loppuiäksi. Suomessa joukkueurheilijoilla on oma lakisääteinen eläke- ja tapaturmaturva.

Työeläke ja työnantajan konkurssi

Konkurssissa työntekijälle maksamatta jäänyt palkka korvataan viime kädessä valtion varoista. Myös oikeus työeläkkeeseen samalta ajalta säilyy.

Vuorotteluvapaa ja työeläke

Lomalla voi mieli alkaa palaa pidempäänkin sapattiin. Vuorotteluvapaalle aikovan on hyvä varmistaa etukäteen vapaan vaikutukset työeläkkeen määrään.

Työterveyshuolto maataloudessa

MYEL-työeläkelain mukaan vakuutetut maatalousyrittäjät voivat liittyä työterveyshuoltoon. Maatalousyrittäjän ammatti on tapaturma-altis, joten omasta terveydestä, hyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen on oleellista.

Kesätyö kartuttaa eläkettä

Kesätyö antaa koululaisille ja opiskelijoille arvokasta kokemusta työelämästä. Nuoren on hyvä myös muistaa omat oikeutensa ja velvollisuutensa.

Työeläke ei kartu armeija-ajalla

Armeija-ajalta ei kerry työeläkettä, vaikka asevelvollisuus on Suomessa miehille pakollinen.

Naisen työeläke keskimäärin 70 % miehen työeläkkeestä

Palkkaerot sukupuolten välillä näkyvät myös eläkkeissä. Tämä johtuu miesten paremmasta palkkatasosta ja pidemmästä työurasta.

Ulkomaantyön eläketurva

Ulkomailla töissä olevan työntekijän eläketurva määräytyy yleensä työskentelymaan lakien mukaisesti.

Eläkevisailu Teksti-TV:ssä: voittajat ja vastaukset

Eläketurvakeskuksen ja Teksti-TV:n eläkeaiheinen kilpailu herätti kiitettävää innostusta eläkeasioihin.

Urheiluvoitto ei riitä loppuiäksi

Suomessa joukkueurheilijoilla on oma lakisääteinen eläke- ja tapaturmaturva.

Opiskelu kerryttää eläkettä

Tutkintoon johtavasta opiskelusta karttuu työeläkettä.

Perheen vakuutusturva maatilalla

Kesää kohti on hyvä tarkistaa perheenjäsenten vakuutusturva. Lähisukulaiset kuuluvat maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) piiriin tietyin ehdoin.

Työeläkeotteessa aiempaa enemmän tietoa

Vuoden 2012 työeläkeotteella luetellaan koko työuran aikaiset ansiot, joista työeläke aikanaan lasketaan. Siksi tiedot on viisasta tarkistaa hyvin.

Työeläke on turvassa konkurssissa

Konkurssiyrityksen työntekijöiden on syytä tarkistaa eläketurvansa karttuminen palkkaturvan ajalta työeläkeotteelta tai Eläketurvakeskuksesta.

Nuorilla luottamusta eläkkeisiin

Enemmistö suomalaisista, 62 prosenttia, uskoo eläkkeiden takaavan kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa.

Kysy työeläkkeestä netissä

Miten eläke kertyy? Miten vuorotteluvapaa vaikuttaa työeläkkeen määrään? Entä äitiysloma?

Työeläkkeitä hoidettu 50 vuotta

Työeläkejärjestelmä täyttää 50 vuotta. Ensimmäiset yleiset työeläkelait TEL ja LEL astuivat voimaan vuonna 1962.

Apurahatyöstä kertyy eläkettä

Saitko uuden apurahan? Muista ottaa itsellesi työeläkevakuutus Melasta. Työeläke- ja tapaturmaturva ovat lakisääteisiä.

Työeläke ja tapaturmakorvaukset

Lakisääteiset liikenne-, sotilasvamma- ja tapaturmavakuutukset turvaavat toimeentuloa. Ne voivat kuitenkin vähentää työeläkettä.

Suomen presidentillä erikoiseläke

Vaikka presidentti on Suomella töissä, hänellä ei ole työaikaa eikä hän saa palkkaa. Presidentin eläkekin on erilainen.

Verokortin lakisääteiset maksut

Uusi verokortti on otettu käyttöön helmikuun alusta. Lakisääteiset työhön liittyvät maksut muuttuivat kuitenkin jo vuoden alusta.

Kevan asiakaskunta täydentyi

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista.

Työeläkemaksut eläkkeisiin

Maksussa olevat työeläkkeet rahoitetaan pääosin kunkin vuoden työeläkemaksuilla. Vuonna 2012 työntekijän eläkelain mukainen maksu on keskimäärin 22,8 % palkkasummasta.

Joulupukki eläkkeelle?

Joulupukkikin jää joskus eläkkeelle. Muista ottaa pukille työeläkevakuutus.

Pitkäaikaistyöttömille uusi eläke

Vuoden 2012 helmikuun alusta pitkäaikaistyötön voi saada vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muualla Yle.fi:ssä