Vuokratyöstä 25 prosenttia vähemmän palkkaa

Yritykset pyrkivät yhä yleisemmin tasaamaan työvoiman tarpeen kausivaihtelua henkilöstövuokrauksen avulla. Selvityksen mukaan vuokratyöntekijän palkasta on nipistetty neljännes muihin verrattuna.

Vuokratyöntekijöitä on reilu prosentti työvoimasta, ja määrä on kasvussa. Vuokrauksella yritykset pyrkivät tasaamaan kausivaihteluja ja saamaan säästöjä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen aineistoihin pohjautuvan analyysin (Tanskanen 2012) mukaan vuokratyöntekijöiden keskimääräinen tuntipalkka on ollut 10,80 euroa kun muiden on 14,40 euroa. Eroa on siis peräti 25 prosenttia.

Heikommat palkat kautta linjan

Tilastokeskuksen aineistot on kerätty vuosina 2008 ja 2009. Tutkimusotokseen kuului noin 200 vuokratyöntekijää ja tarkasteltavasta osa-alueesta riippuen 18 413 – 18 639 muuta työntekijää.

Kysyttyihin bruttotuloihin sisältyvät vuorotyölisät, henkilökohtaiset lisät sekä harvemmin maksetut bonukset ja tulospalkkiot. Työaikatietojen pohjalta on laskettu vertailukelpoinen tuntipalkka.

Antti Tanskanen tarkasteli palkkoja myös osaryhmittäin. Vuokratyöskentelystä sai heikompaa palkkaa kautta linjan kaikissa tarkastelluissa osaryhmissä, esimerkiksi iästä, sukupuolesta, ammatin vaativuudesta, koulutustasosta tai työsuhteen kestosta riippumatta.

Miesten palkka huomattavasti heikompi kuin muualla

Erityisen epäedullista vuokratyöntekijänä työskentely oli miehille, yli 50 työntekijän työpaikoilla työskenteleville sekä korkeasti koulutetuille.

Vuokratyötä tekevät miehet saavat 29 prosenttia pienempää tuntipalkkaa kuin muut miehet. Naisten kohdalla erotus oli 21 prosenttia.

Alle 50 hengen työpaikoilla työskentelevillä vuokratyöntekijöillä oli 21 prosenttia pienempi palkka kuin muilla vastaavankokoisilla työpaikoilla työskentelevillä. Tätä suuremmilla työpaikoilla ero kipusi jo 30 prosenttiin.

Opiskelijat saivat vuokratyöntekijöinä keskimäärin 27,2 prosenttia pienempää palkkaa kuin muut opiskelijat.

Korkeakoulutetulla ero liki 34 prosenttia

Perusasteen koulutuksen omaavilla vuokratyöntekijöillä oli 12,5 prosenttia pienempi palkka kuin muilla saman tason koulutuksen omaavilla. Keskiasteen koulutustasolla ero kasvoi 23 prosenttiin.

Korkeakoulututkinnon suorittaneet vuokratyöntekijät saivat 33,8 prosenttia pienempää palkkaa kuin muut korkeakoulututkinnon suorittaneet. Vähintään alemman korkea-asteen koulutuksen omaavien keskipalkka oli 19,5 euroa/tunti, kun vuokratyöntekijöillä keskituntipalkka jäi 12,9 euroon.

Tutkija epäilee syyksi suureen palkkaeroon sitä, että korkeasti koulutetut vuokratyöläiset jäävät usein tulospalkkioiden ulkopuolelle. Vuokratyötä tekevät myös saattavat työskennellä muita useammin aloilla, jotka eivät vastaa heidän koulutustaan.

Työ voi kariutua välityspalkkioon

Vuokratyössä työntekijä on työsuhteessa vuokrausyrityksen kanssa. Vuokrausyritys maksaa palkan ja vastaa työnantajavelvoitteista. Työ tehdään käyttäjäyrityksessä, joka puolestaan johtaa ja valvoo työntekijän työtä.

Työntekijän asemaa heikentää se, että usein vuokrausyritys ei maksa työntekijälle takuupalkkaa. Työntekijä joutuu itse kantamaan riskin kausivaihteluista johtuvista vähäisistä tuntimääristä.

Tanskasen väitöstutkimuksen mukaan vain 7 prosenttia vuokratyöntekijöistä työllistyy palvelemaansa yritykseen. Yksi syy on, että vuokrausyritys perii usein käyttäjäyritykseltä välityspalkkion, mikäli se haluaa palkata työntekijän itselleen.

Parantaako lakimuutos tilannetta?

Vuokratyössä tulisi lain mukaan olla samat olosuhteet kuin muissakin työsuhteissa. Palkkojen, työaikojen ja työsuhde-etuuksien tulee määräytyä saman työehtosopimuksen mukaan kuin käyttäjäyrityksen omien työntekijöiden.

Vuoden 2012 maaliskuussa voimaan astunut työsopimuslain muutos on selkeyttänyt vuokratyöntekijän asemaa myös niillä aloilla, joilla ei ole omaa työehtosopimusta. Nähtäväksi jää, vaikuttavatko muutokset käytännössä.

Yle Teksti-TV

Lähteet:

Julkaistu: 28.05.2012

Kaikki työelämä/työllisyys - alueen artikkelit

Apua piilotyöpaikan etsintään

Piilotyöpaikkoja on paljon. Moni lisätyövoimaa kaipaava yritys ei ole ilmoittanut paikkaa haettavaksi. Mutta miten piilotyöpaikan voisi löytää?

Luova tauko virittää keksijän

Uusia innovaatioita on kaivattu talouden piristäjäksi. Tiukkatahtinen työ ei niitä tuota; vasta kun uuvuttava oravanpyörä hellittää, aivot virkistyvät luovaan työhön.

Työvoimakoulutuksesta hyötyä

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan ammatillinen työvoimakoulutus on parantunut.

Vuokratyöstä 25 prosenttia vähemmän palkkaa

Yritykset pyrkivät yhä yleisemmin tasaamaan työvoiman tarpeen kausivaihtelua henkilöstövuokrauksen avulla. Selvityksen mukaan vuokratyöntekijän palkasta on nipistetty neljännes muihin verrattuna.

Eläköitymisikä on edelleen noussut

Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on nyt 60,5 vuotta. Suomessa on lähes 1,4 miljoonaa omaan työuraan perustuvaa työeläkettä saavaa.

Tutkinnolla saa työtä yhä paremmin

Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin. Töissä oli 68 prosenttia valmistuneista.

Monelle kävisi työ 63-vuotiaanakin

Lähes kolme kymmenestä työssä käyvistä uskoo jatkavansa työelämässä 63 vuotta täytettyään. Toisaalta viidennes arvioi, ettei voisi jatkaa työssään edes 63-vuotiaaksi.

Terveydenhuoltoa kotimaisin voimin

Suomessa on yhä vähän ulkomailta muuttaneita sairaanhoitajia ja lääkäreitä muihin EU-maihin verrattuna.

Työtaitoja kohennetaan omin rahoin

Moni suomalainen työntekijä osallistuu nyt työelämän täydennyskoulutukseen omakustanteisesti.

Naisjohtajia vähitellen enemmän

Naisjohtajien määrä kasvaa, mutta verkalleen.

1

Muualla Yle.fi:ssä