Tärkeää kansanterveystyötä tekevä Likes täyttää 50 vuotta – merkittävä takaisinperintä uhkaa säätiön tulevaisuutta

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes täyttää 50 vuotta.

Likesin johtaja Eino Havas

Puoli vuosisataa on kunnioitettava ikä yhtä lailla ihmiselle kuin organisaatiolle. Kasvukivut ovat takana, elämänkokemusta alkaa olla - ehkä tyyneyttä, mutta myös rohkeutta uuden kohtaamiseen. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön, kotoisammin Likesin perustamisesta on 50 vuotta. Se merkittiin säätiörekisteriin 24. huhtikuuta 1970.

Alun perin Likes perustettiin oikeastaan ylläpitämään ja huolehtimaan Jyväskylän uimahallista. Tänään se on monialainen asiantuntijaorganisaatio, koko väestön liikunnan edistäjä sekä tutkimuslaitos.

– Uimahalli oli ylioppilaskunnan rakennuttama ja ylläpitämä. Niin oli ollut 15 vuotta ja sinä aikana tuli selväksi, ettei se ole ylioppilaskunnan ydinosaamista, kertoo Likesin johtaja Eino Havas.

Perustamisen yhteydessä realisoitui professori Kalevi Heinilän jo vuonna 1965 esittämä ajatus, että nuoren liikuntatieteellisen tiedekunnan yhteyteen pitäisi saada itsenäinen tutkimuslaitos, jossa tutkijat voisivat keskittyä työhönsä ilman yliopisto-opetuksen velvoitteita. Tämän mahdollistamiseksi Likesiin yhdistettiin kahden silloisen tutkimusseuran toiminnat.

– Syntyi siis liikunnan edistäjä ja tutkimuslaitos, joka huolehti liikuntapaikasta ja teki alusta lähtien hyvin monitieteistä liikuntaan, terveyteen sekä liikuntakäyttäytymiseen liittyvää tutkimusta.

Eino Havaksen johtama Likes on tänään noin 60 ammattilaisen organisaatio, jonka budjetista valtionavustukset kattavat noin 95 prosenttia.

– Olemme liikuntatoimen toiseksi suurin veikkausvoittovarojen edunsaaja noin 5 miljoonan vuosittaisella liikevaihdolla.

Itse Eino Havas tuli säätiön palvelukseen ensi kertaa vuonna 1984, nuorena opiskelijana tutkimusavustajaksi saadakseen muutamaksi vuodeksi kesätöitä. Pysyvämpi työhistoria alkoi vuoden 1994 lopulta ja johtajaksi hänet nimitettiin vuoden 2007 alussa.

– Voin vilpittömästi sanoa, että johdan nykyistä organisaatiota erittäin ylpeänä. Työtä tehdään korkealla moraalilla ja henkilöstö kunnioittaa organisaation arvoja.

Likesin puolen vuosisadan mittaiseen tarinaan kuuluu onnistumisia ja epäonnistumisia, rönsyjä ja niiden karsintaa, mutta erityisesti paljon yritystä. Kuvaavaa on, että jo ensimmäiseen toimintasuunnitelmaan kirjattiin ajatus poikkihallinnollisuudesta: ”…pyritään vaikuttamaan siten, ettei liikuntasuunnittelu eristäydy omaksi alueekseen vaan vaikuttaa kaikissa yhteiskunta-, terveys- ja sosiaalipoliittisissa suunnitelmissa. Ainoastaan tätä kautta voidaan olettaa päästävän toivottuun säätiön ohjelman mukaiseen liikuntapolitiikkaan.”

Poikkitieteellisyydestä poikkihallinnollisuuteen

– Jos vaihdetaan liikunnan suunnittelun tilalle liikunnan edistäminen, niin voidaan sanoa että 50 vuoden aikana siitä on tullut ainakin jonkinlainen osa lähes kaikkea yhteiskunnan toimintaa, jos ei muuten niin ainakin teoreettisella tahtotasolla. Mutta jo tuolloin ymmärrettiin, ettei kyseessä ole vain urheiluväen tehtävä ja tänään ollaan sillä tiellä jo aika pitkällä.

Liikunnan ja urheilun parissa työskenteleville Likes on tuttu ainakin Kunnossa kaiken ikää ja Liikkuva koulu -ohjelmista, jotka ovat olleet sen historiassa merkittäviä virstanpylväitä.

– Vuonna 1993 synnytetty KKI-ohjelma oli kenties merkittävin esimerkki siitä kuinka liikunnan edistäminen nähtiin valtionhallinnon tasolla muidenkin kuin silloisen opetusministeriön tehtävänä. Siitä tuli STM:n ja OKM:n yhteinen operaatio.

Koululaiset voimistelevat oppitunnilla. Kuva: Paula Tiainen / Yle

KKI-ohjelmassa liikunnan edistämistä onkin tehty mahdollisimman monen hallinnonalan yhteistyönä.

– Ohjelman avulla luotiin ensiaskeleet tai tahdit sille poikkihallinnollisuudelle, joka nyt on kirjattu hallitusohjelmaan eli ’pitää perustaa liikuntapolitiikan koordinaatioelin, jossa ovat mukana kaikki ministeriöt’.

Eino Havas iloitsee, että Liikkuva koulu -ohjelma on jatkanut samaa perinnettä, eli liikunnan edistäminen koulukontekstissakaan ei ole ensisijaisesti urheilun asia, vaan mukaan tarvitaan koko kouluväki. Lisäksi toiminnan tulee ensisijaisesti tapahtua koulun pääasiallisen toiminnan ja henkilöstön ehdoilla.

Molemmat ohjelmat ovat olleet Likesille tärkeitä sekä työllistävinä operaatioina mutta myös siksi, että niiden avulla tutkimuksen ja käytännön toteutuksen välille syntynyt vuoropuhelu.

– Ohjelmien kautta tutkimustulokset ovat siirtyneet käytännöiksi ja samaan aikaan uudet tutkimusideat sekä tietotarpeet ovat nousseet esiin ja välittyneet tutkijoille. Tämä on kansainvälisestikin arvioiden harvinaista.

”Ei ole tietoa, puuttuu dataa”

Yhteiskunta voisi varmasti käyttää Likesin tuottamaa tietoa paljon nykyistä tehokkaammin hyväkseen. Nyt koronapandemian aikaan on useaan otteeseen kuultu, että ennustemalleista puuttuu paljon dataa tai ei ole tarpeeksi tietoa.

– Liikuntakentällä asia on samoin. Kaikista asioista voitaisiin tietää enemmän mutta tosiasia on, että ei tutkimustietoa todellakaan ole osattu tarpeeksi hyödyntää päätöksenteossa. Siinä on yhteiskunnassa iso petraamisen paikka. Päättäjillä pitäisi olla enemmän sekä aikaa että osaamista tiedon tulkitsemiseen.

Jatkossa tullaan varmasti tarvitsemaan nykyistä tarkempaa tietoa esimerkiksi valtionavustusten vaikutuksista ja vaikuttavuudesta.

Likesin tulevaisuudesta puhuttaessa Eino Havas on mietteliäs. Puolen vuosisadan kokemuksista on voinut oppia paljon. Kuluva poikkeusaika vain vahvistaa tiettyjä ajatuksia, sillä rajoitusten aika on ennen näkemättömällä tavalla näkynyt ihmisten liikuntakäyttäytymisessä. Totuttujen tapojen tilalle on syntynyt uusia. Samalla annettuihin kehotuksiin ja ohjeisiin on suhtauduttu vakavasti.

– Kukaan viranomainen tuskin uskoi näkevänsä sellaista aikaa, että luontoliikuntakohteisiin pääsyä jouduttaisiin rajoittamaan tai sinne kulkevan liikenteen ruuhkia purkamaan.

Koronapandemia on muuttanut suhdetta liikuntaan vahvemmin kuin monet liikuntasuositukset, ja tämän liikunnallisen eetoksen soisi jatkuvan.

– Terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista huolehtimien on myös jatkossa ensisijaisesti meidän jokaisen omalla vastuulla.

Eino Havas toivoo, että kun ”pakkoaika” joskus loppuu, olisivat liikunnan olosuhteet ja sosiaalinen ympäristö sellaisessa kuosissa, että aktiivinen liike jatkuisi.

– Yhteiskunnan ratkaisujen tulisi läpi linjan tukea aktiivista elämäntapaa, liikunnan harjoittamista ja jossain tapauksissa kilpaurheilua. On siis ymmärrettävä, mitä eroa politiikan näkökulmasta on fyysisen aktiivisuuden edistämisellä, urheilun edellytysten edistämisellä tai normitetun lajilähtöisen liikunnan edistämisellä.

Eino Havas sanoo suoraan, ettei usko urheilun, liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistämisestä syntyvän sellaista yhtä yhteistä politiikkaa, joka sopisi kaikille yhteiskunnan toiminnanaloille.

– Monet liikuntakentän toimijat ovat tästä asiasta eri mieltä, koetaan jopa mustasukkaisuutta siitä, jos liikunta esiintyy ”muiden” hallinnonalojen agendalla.

Yhtenä yhteiskunnan suurena ratkaisuna Havas esittää haasteen, että tulevaisuudessa jokainen Suomessa toisen tai korkea-asteen koulutuksen saanut olisi saanut myös ammattialaansa tai työtehtävien vaatimuksiin perustuvan osaamisen henkilökohtaisen työ- ja toimintakykynsä ylläpitämiseen ja kehittämiseen – liikunnan keinoin.

– Tämä ei nykyisin toteudu, varsinkaan ammatillisessa koulutuksessa. Voidaan kysyä, onko meillä varaa kouluttaa ammattiosaajia, joiden todennäköisyys pysyä työkykyisinä koko oletetun työuransa on kyseenalainen.

Epäonnistumisen loistava onnistuminen

Likes ei organisaationa suoranaisesti liikuta ketään. Se toimii verkostoissa niiden toimijoiden kanssa, jotka joko suoraan tai omien jäsenorganisaatioidensa sekä kumppaniensa kautta saavat liikettä aikaan. Likes ei vihellä kentän reunalla pilliin ja komenna liikkeelle.

– Henkilöstömme toimii hyvin monen hallinnonalan kielellä yhteistyössä lukuisien toimijoiden kanssa. Olen heidän onnistumisistaan ylpeä aivan samalla tavalla kuin valmentaja on ylpeä suojattiensa hyvistä tuloksista.

Likesin tulevaisuus vaikuttaa selkeältä mutta on myös olemassa uhka. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 tekemä avustusten takaisinperintäpäätös on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana. Ratkaisun saamiseen kuluu vielä ainakin puoli vuotta. Mikäli 386 000 euron takaisinperintä toteutuisi, olisi sillä Eino Havaksen mukaan vähintäänkin dramaattisia seurauksia.

– Mikä takaisinperintä realisoituu, on säätiön toiminnan jatkuminen erittäin epävarmaa. Olemme sen perusteista erimielisiä OKM:n kanssa ja tämä onkin oikeastaan ainoa asia, josta meillä on ministeriön kanssa kitkaa.

Likesiin toimintaan mahtuu tietenkin epäonnistumisia. Se voisi monesta asiasta piiskata ja suomia itseään. Mutta joskus epäonnistuminen kannattaa. Oikeastaan Likesin pahin epäonnistuminen on yksi sen suuria onnistumisia. Kun se tapahtui, oli Likes kymmenvuotias murrosikää lähestyvä kaikkivoipainen varhaisnuori.

Tuolloin 80 vuotta täyttävän presidentti Urho Kekkosen kunniaksi päätettiin perustaa Tampereelle hänen nimeään kantava terveysliikunnan tutkimus- ja kehittämislaitos. Jyväskylässä aikeesta ei pidetty, oltiin aidon mustasukkaisia. Markkinoille ei kaivattu kilpailijaa.

– Liikuntatieteellinen tiedekunta ja Likes olivat eturintamassa vastustamassa UKK-instituutin perustamista. Köyhän maan resursseja ei sen hetken näkemyksen mukaan pitänyt hajasijoittaa. Jyväskylässä järjestettiin puolentoista vuoden aikana lukuisia kokoontumisia, salassa ja julkisesti, jotta hanke saataisiin torpedoitua. Myös ministeriötä varoiteltiin moisesta typeryydestä.

Kuten nyt on tiedossa, epäonnistui tämä valtava ponnistus.

– Onneksi, sillä UKK-instituutti on ollut kiistattomasti merkittävä tekijä ja suuri rikkaus liikuntatieteelliselle terveysliikunnan tutkimukselle ja edistämiselle. Sen toiminta on myös hyvä osoitus siitä, että liikunnan edistäminen on usean hallinnonalan tehtävä ja kentälle mahtuu monia toimijoita. Se on meidän kaikkien asia, päättää Eino Havas.