Hyppää sisältöön

Aluevaalit 2022 - Vaaliuutiset

Tutkija sanoo, että pe­rus­suo­ma­lai­set jäivät tekemään aluevaaleissa op­po­si­tio­po­li­tiik­kaa sote-uu­dis­tus­ta vastaan, vaikka juna on jo mennyt. Vihreät taas suuntasivat viestinsä ydin­kan­nat­ta­jil­leen.

Tasa-ar­vo­tut­ki­jan mukaan nai­se­nem­mis­töi­seen vaa­li­tu­lok­seen vaikutti se, että aluevaalit järjestettiin ensimmäistä kertaa. Tuore valtuutettu toivoo vaalituloksen olevan uusi normaali.

Yle kävi läpi tuoreiden alue­val­tuu­tet­tu­jen tittelit ja kävi ilmi, että valittujen joukkoon mahtuu jopa yli 400 sote-alan am­mat­ti­lais­ta.

Aluevaalien ää­nes­tys­pro­sent­ti 47,5 jäi pahimmista odotuksista, mutta tutkijat ovat huolissaan siitä, että laimeaksi jäänyt äänestysinto voi johtaa vinoumiin pää­tök­sen­teos­sa, jossa hei­kom­pio­sais­ten ääni kuuluu huonosti.

Perinteisten puolueiden pärjääminen aluevaaleissa on kirvoittanut analyyseja yleis­po­li­tii­kan kun­nian­pa­lau­tuk­ses­ta. Monilla alueilla painoi kuitenkin puhtaasti huoli oman alueen palveluista, kirjoittaa politiikan toimittaja Anniina Luotonen.

Helpottunut, kiitollinen, häkeltynyt. Näillä sanoilla Ylen tavoittamat nuoret alue­val­tuu­te­tut kertovat tunteistaan vaalivoiton jälkeen. Alle 35-vuotiaita valtuutettuja valittiin nyt suhteessa yhtä paljon kuin kun­ta­vaa­leis­sa.

Seitsemän pohjalaista poliitikkoa kertoo, miksi alueen ää­nes­tys­pro­sen­tit nousivat aluevaaleissa Suomen kärkeen. Seuraavissa vaaleissa nämäkin prosentit ovat taas korkeampia, he toivovat.

Vuoden päästä koittavissa edus­kun­ta­vaa­leis­sa sekä vaaliteemat että ää­nes­tä­jä­jouk­ko näyttävät toiselta, kirjoittaa Ylen politiikan toimittaja Robert Sundman.

RKP:lla on val­ta­puo­lu­ee­na erityinen vastuu siitä, että kaikkia kuullaan. Myös pienempien puolueiden on silti otettava roolia. Ääniharava, kan­san­edus­ta­ja Joakim Strand pitää yhteistyötä it­ses­tään­sel­vyy­te­nä, jota ilman ei tehdä mitään.

Nyt valitut 21 hy­vin­voin­tia­luei­den alue­val­tuus­toa aloittavat toimintansa maaliskuussa. Vaaleissa äänestettiin kaikkialla Suomessa Helsinkiä ja Ahvenanmaata lu­kuu­not­ta­mat­ta.

Sanna Marin iloitsi myös hal­li­tus­kump­pa­nin keskustan hyvästä me­nes­tyk­ses­tä. Riikka Purra oli pettynyt pe­rus­suo­ma­lais­ten tulokseen ja suri matalaa ää­nes­tys­pro­sent­tia.

30-vuotias Perttu Jussila valittiin vihreiden ryhmästä Pirkanmaan alue­val­tuus­toon. Hän kohdensi mainontaa naisille sosiaalisessa mediassa.

Naapurikunta Inkoosta yl­lä­ty­sää­ni­ha­ra­vak­si noussut RKP:n Henrik Wickström oli suosituin ehdokas myös Siuntiossa.

Eniten nollan valtuutetun kuntia on tulossa Pirkanmaalle, jossa tamperelaiset ehdokkaat ovat viemässä yli puolet val­tuus­to­pai­kois­ta.

Kokoomuksen vaalivoitto voi tuoda yksityistä pal­ve­lu­tuo­tan­toa vauhdittavat pal­ve­luse­te­lit ja sote-ul­kois­tuk­set jäädäkseen. Näin arvioi Ylen toimittaja Tero Valtanen ana­lyy­sis­sään.

Aluevaalien tulokset nostivat kär­ki­kol­mi­kok­si perinteiset suuret puolueet eli kokoomuksen SDP:n ja keskustan, kirjoittaa politiikan toimittaja Pekka Kinnunen.

Valta kuuluu kansalle -puolueen äänestäjät ovat äänestäneet etenkin varsinaisena vaalipäivänä.

Yle seurasi lauantaina neljän suurimman puolueen pu­heen­joh­ta­jan vaa­li­kam­pan­jan loppukiriä, kun nämä kannustivat äänestäjiä vaa­li­uur­nil­le. Lohjan torilla puolueväkeä näkyi enemmän kuin tavallisia äänestäjiä.

Suomalainen sai­raan­hoi­ta­ja ansaitsee selvästi vähemmän kuin kollegansa Poh­jois-Eu­roo­pas­sa. Samaan aikaan työtahti on kova, koska hoidettavien määrä on tasaisessa kasvussa.

Äänestäjän ku­lut­ta­jan­suo­ja vaaleissa on ohut: jos ehdokas mainostaa vaikka väärää koulutusta tai paikkansa pitämätöntä työkokemusta, siitä ei seuraa rangaistusta. Saatuja ääniäkään ei mitätöidä.

Tässä jutussa näet, miten äänesi aluevaaleissa vaikuttaa ter­vey­den­hoi­too­si ja so­si­aa­li­pal­ve­lui­hi­si. Teimme kol­miu­lot­tei­sen himmelin, joka näyttää miten uusi hy­vin­voin­tia­lue toimii.

Selvitimme, ovatko vaa­li­kes­kus­te­luis­sa esitetyt väitteet tosia, epätosia vai siltä väliltä. Voit myös itse kertoa näkemyksesi siitä, pysyikö poliitikko totuudessa.

Tulevilla hy­vin­voin­tia­lueil­lä esimerkiksi palkat tulee harmonisoida ja järjestelmät yhtenäistää. Osa palveluista on myös säilymässä pitkälti ennallaan.

Puolueet kampanjoivat keskenään hyvin sa­man­kal­tai­sin teemoin. Vies­tin­tä­asian­tun­ti­jan mukaan puolueiden välinen kamppailu käydään puo­luebrän­dien ja henkilöiden kesken.

Keskusta hengittää Ylen kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa kak­kos­pai­kal­la olevan SDP:n niskaan. Hyvä tulos aluevaaleissa olisi keskustalle elintärkeä, kirjoittaa politiikan toimittaja Anne Orjala.

Pääministeri Sanna Marin joutui Ylen alue­vaa­li­ten­tis­sä muistuttamaan vihreitä paikasta hal­li­tuk­ses­sa, kirjoittaa Ylen politiikan toimittaja Hannu Tikkala.

Vaa­li­kam­pan­jois­sa ää­nes­tä­jä­kun­taa rajataan usein asuinpaikan, sukupuolen ja iän mukaan. Katso Ylen mai­nos­ko­nees­ta, millaiset vaa­li­mai­nok­set jäävät sinulta näkemättä.

Politiikan tutkijoiden mukaan oman kunnan palveluiden turvaaminen painaa äänestäjien eh­do­kas­va­lin­nas­sa paljon. Merkittävällä osalla äänestäjistä ei ole vakiintunutta puoluekantaa.

Ta­lous­tut­ki­muk­sen tut­ki­mus­joh­ta­ja Tuomo Turja kertoo, että aluevaalit eivät näytä kiinnostavan pe­rus­suo­ma­lais­ten kannattajia. Turjan mukaan keskusta saa aluevaaleissa takaisin pe­rus­suo­ma­lai­sia kunta- ja edus­kun­ta­vaa­leis­sa äänestäneitä.

Alue­val­tuus­to­jen suurin rahapotti koskee sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­tä. Moni pitää tärkeänä, että rahapotin käytöstä päättämiseen osallistuvat myös muut kuin sote-am­mat­ti­lai­set.

Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­tia­lu­eel­la jär­jes­tet­tä­vis­sä lasten aluevaaleissa on ehdolla neljä puo­lue­po­liit­ti­ses­ti si­tou­tu­ma­ton­ta piir­ros­hah­moa. Vaalit ovat tärkeä osa de­mo­kra­tia­kas­va­tus­ta.

Aluevaalien en­nak­ko­ää­nes­tys päättyi tänään. Viimeisen päivän loppukiri on nostanut en­nak­ko­ää­nes­ty­sin­non yli 26 prosentin.

Myönteisintä hy­vin­voin­tia­lu­een tarjoamaan maksuttomaan ehkäisyyn suhtautuminen on edus­kun­ta­puo­lueis­ta vihreiden, va­sem­mis­to­lii­ton ja SDP:n ehdokkailla.

Huoli palveluiden kes­kit­ty­mi­ses­tä voi nostaa intoa perinteisesti matalan ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­den alueilla, arvioi valtio-opin yli­opis­ton­leh­to­ri Jouni Tilli.

Selvitimme, ovatko vaa­li­kes­kus­te­luis­sa esitetyt väitteet tosia, epätosia vai siltä väliltä. Voit myös itse kertoa näkemyksesi siitä, pysyikö poliitikko totuudessa.

Ylen alue­vaa­li­ko­nees­sa käydään läpi ehdokkaiden arvoja, mielipiteitä sote-ky­sy­myk­sis­tä ja alueellisia aiheita. Samalla avautuivat Ylen vaaliteltat, joilla seurataan kunkin alueen tilannetta erikseen.

Saamme taas käydä ää­nes­tys­ko­pis­sa, vaikka juuri kukaan ei tiedä, mistä aluevaaleissa on kysymys. Teimme pelin, jossa tie­tä­mät­tö­myy­del­lä on kohtalokkaat seuraukset. Uskallatko kokeilla?

Häpeä ja riippuvuus toisten avusta voivat johtaa siihen, että ikäihminen ei tee kohtaamastaan väkivallasta ri­ko­sil­moi­tus­ta.

Suomen ensimmäiset aluevaalit ovat puolueille läm­mit­te­ly­kier­ros matkalla kohti kevään 2023 edus­kun­ta­vaa­le­ja, arvioi Ylen politiikan toimittaja Pekka Kinnunen.

Pu­heen­joh­ta­jien vaalitenttiä seurataan silmä kovana Pop­pa­ri­par­la­men­tis­sa, joka kerää kolme sanavalmista alue­vaa­lieh­do­kas­ta kolmena iltana saman ruudun eteen.

Suurimmat mie­li­pi­de-erot löytyivät Poh­jois-Poh­jan­maal­ta. Van­taa-Ke­ra­val­la ja Kes­ki-Uusi­maal­la merkittäviä eri­mie­li­syyk­siä ei löytynyt lainkaan. Voit vertailla ehdokkaiden mielipiteitä Ylen koneella!

Monella opiskelijalla on esimerkiksi ADHD tai mie­len­ter­vey­son­gel­mia. Sai­raa­lao­pe­tuk­sen yksiköillä on paljon osaamista, joka halutaan nyt jalkauttaa muidenkin koulujen käyttöön.

Keräsimme teiltä kysymyksiä aluevaaleista ja sotesta, ja pyysimme asian­tun­ti­joi­ta lähetykseen vastaamaan niihin. Tässä parhaat poiminnat.

Eniten puolueita jakaa kysymys yksityisten sosiaali- ja ter­veys­yri­tys­ten roolista tu­le­vai­suu­des­sa. Katso kuinka aluevaalien ehdokkaiden sukupuoli tai asumispaikka vaikuttavat heidän arvoihinsa.

Ylen alue­vaa­li­ten­tis­sä op­po­si­tio­puo­lu­eet kris­til­lis­de­mo­kraa­tit ja Liike Nyt kritisoivat voimakkaasti hallitusta sote-uu­dis­tuk­ses­ta, kirjoittaa Ylen politiikan toimittaja Hannu Tikkala.

Vihreät ei malttanut olla vilauttamatta pu­heen­joh­ta­ja­ten­tis­sä syö­mä­ham­mas­taan il­mas­ton­muu­tos­ta, keskusta ja va­sem­mis­to­liit­to vannoivat lä­hi­pal­ve­lu­jen nimeen. Tentin isoin sota käytiin ohi pöytäkirjan – kikystä ja hoitajien palkoista.

His­to­rial­li­sen hy­vin­voin­tia­lue­uu­dis­tuk­sen ensimmäisiä valtuustoja valitaan poik­keuk­sel­li­sis­sa oloissa. Ko­ro­nae­pi­de­mia on pahentunut, maskeja suositellaan ja monin paikoin voi äänestää ulkona.

Yle pyysi työ­nan­ta­ja­puol­ta laskemaan, kuinka paljon kuntien ja kuntayhtymien hoi­to­hen­ki­lös­tön pal­kan­ko­ro­tuk­set maksaisivat ve­ron­mak­sa­jil­le. Alan tes-neu­vot­te­lut alkoivat tänään. Hoi­ta­ja­pu­las­ta keskusteltiin Ylen aluevaalien chatissa tiis­tai-il­ta­na.

Tammikuun aluevaaleissa on ehdolla 111 kan­san­edus­ta­jaa, joiden joukossa on kuusi ministeriä ja kuusi edus­kun­ta­puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jaa.

Selvitimme, ovatko vaa­li­kes­kus­te­luis­sa esitetyt väitteet tosia, epätosia vai siltä väliltä. Voit myös itse kertoa näkemyksesi siitä, pysyikö poliitikko totuudessa.

Viime vuonna kolmessa am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa sai­raan­hoi­ta­jan päi­vä­opin­toi­hin oli enemmän aloi­tus­paik­ko­ja kuin ensisijaisia hakijoita.

Reilun parin viikon kuluttua aluevaaleissa selviää, miten esimerkiksi sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­lui­ta eniten käyttävien ääni kuuluu. Yleensä nämä ihmiset äänestävät vähän.

Vaaliteltta on lähellä sinua. Niitä on 21, kuten hy­vin­voin­tia­luei­ta­kin. Näissä vaaleissa ratkeaa, missä on sinulle lähin lääkäri tai miten pe­las­tus­lai­tos toimii.

Ylen alue­vaa­li­ko­nee­seen vastanneista vihreiden ehdokkaista 62 ja kokoomuksen ehdokkaista 58 prosenttia painottaa enemmän koko hy­vin­voin­tia­lu­een etua kuin kotikuntansa palveluita. Keskustan, RKP:n ja pe­rus­suo­ma­lais­ten ehdokkaista näin ajattelee vain joka kolmas.

Ylen aluevaalikone on nyt auki. Vaa­li­ko­nee­seen vastasi sunnuntain määräaikaan mennessä noin 4 700 ehdokasta, eli hieman alle puolet vaalien kaikista noin 10 000 ehdokkaasta.

Uudet hy­vin­voin­tia­lu­eet ottavat sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­pal­ve­lut kontolleen vuo­den­vaih­tees­sa. Liik­keen­luo­vu­tus­koko­nai­suus on Suomen historian suurin.

Työn­te­ki­jöi­den palkat pitää yh­den­mu­kais­taa, kun 175 000 ihmistä siirtyy uusien hy­vin­voin­tia­luei­den palk­ka­lis­toil­le. Työn­te­ki­jäjär­jes­tö­jen mukaan hallituksen pal­kan­ko­ro­tuk­siin varaama summa ei riitä alkuunkaan.

Ylen alue­vaa­li­ky­se­ly ei povaa aluevaaleille järin korkeaa ää­nes­ty­sak­tii­vi­suut­ta. Vaalitutkijan mukaan kyselyissä äänestysinto näyttäytyy yleensä todellista suurempana.

Aluevaaleja ei järjestetä Helsingissä ja se näkyy vihreiden ja keskustan kan­na­tuk­ses­sa. Tilanne hyödyttää maa­kun­ta­puo­lue keskustaa ja rokottaa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la suosittuja vihreitä.

Ensimmäisiin aluevaaleihin on aikaa enää alle neljä viikkoa. Talven ilmassa on kuitenkin enemmän koronaa kuin vaa­li­tun­nel­maa, arvioi politiikan toimittaja Pekka Kinnunen.

Hel­sin­ki­läi­set eivät äänestä tammikuun alue­vaa­leis­sa, koska Helsingin kaupunki ei ole hy­vin­voin­tia­lue. Sote-uu­dis­tuk­ses­sa Helsinki sai eri­tyis­va­pau­den järjestää sote-pal­ve­lun­sa itse.

Tuleva soteuudistus uhkaa leikata pe­las­tus­toi­men rahoitusta maakunnissa. Uudistus jättää hy­vin­voin­tia­lueil­le mah­dol­li­suu­den käyttää pe­las­tus­toi­men rahoitusta sote-me­noi­hin.

Valitut päättäjät määräävät, miten vaikkapa paikkakunnan vanhus- ja lää­kä­ri­pal­ve­lut järjestetään. Tulossa on valtavia liik­keen­luo­vu­tuk­sia ja yli 200 000 sote-työ­pai­kan ja tu­ki­pal­ve­lu­jen uu­del­leen­jär­jes­te­lyt.

Kes­ki­suo­ma­lai­sen teettämä kysely kertoo, että neljä suurinta puoluetta saa tasaisesti kannatusta Kes­ki-Suo­mes­sa. Vastanneista yli 70 prosenttia on melko tai täysin varmoja siitä, että käy äänestämässä.

Vaarana on, että ää­nes­tys­pro­sent­ti laskee entisestään ja yksittäinen ääni saa kohtuuttoman paljon painoarvoa, kirjoittaa Uljas.

Missä lääkäri päivystää? Miten tavoitan so­si­aa­lioh­jaa­jan? Missä on neuvola? Tämä juttu kertoo, miten pääset vaikuttamaan uuteen hy­vin­voin­tia­lu­ee­seen, joka puolestaan vaikuttaa sinun terveys- ja so­si­aa­li­pal­ve­lui­hi­si.

Päijät-Hämeen alue­vaa­lieh­dok­kais­ta alle kymmenen prosenttia on alle 30-vuotiaita. Nuoret ehdokkaat haluavat maakuntaan paremmat mie­len­ter­veys­pal­ve­lut ja maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuo­tiail­le.

Vähiten ehdokkaita uusien hy­vin­voin­tia­luei­den valtuustoihin löytyi Kainuun, Etelä-Savon ja Kes­ki-Poh­jan­maan alueilla.

Viime kuntavaalien alla 60 prosenttia vastaajista ilmoitti vastaavassa kyselyssä äänestävänsä varmasti. Kuntavaalien ää­nes­tys­pro­sent­ti oli 55,1.

Alueuudistus roiskii hyvinvoinnin tähtisadetta hal­lin­to­him­me­liin mutta jättää ter­vey­den­huol­lon tärkeimmän ongelman vaille ratkaisua, kirjoittaa Ehrnrooth kolumnissaan.

Ensimmäisten aluevaalien eh­do­kas­a­set­te­lu päättyi tiistaina. Keskusta ei saanut sille tärkeissä aluevaaleissa täysiä eh­do­kas­lis­to­ja. Yksinään siihen ei yltänyt mikään muukaan puolue.

Uusien vaalien myötä äänestäjien eh­do­kas­va­lin­nat ovat vaikeasti en­na­koi­ta­vis­sa. Pienemmät kunnat voivat jäädä kes­kus­kau­pun­kien varjoon pää­tök­sen­teos­sa.

Pe­rus­suo­ma­lai­set julkisti alue­vaa­lioh­jel­man­sa kes­ki­viik­ko­na. Puolue ei luopuisi yksityisen hoidon Kela-kor­vauk­sis­ta. Se katsoo, että ter­veys­kes­kus­pal­ve­luau­tot voisivat helpottaa palveluihin pääsyä.

Kulmuni kertoi asiasta ensin Face­book-si­vuil­laan.

Aluevaalit eivät herätä äänestäjissä suurta intohimoa. Väinö Linnan ohjeiden avulla äänestys kuitenkin hoituu vai­vat­to­mas­ti, kirjoittaa Lipasti.

Hal­lin­to­tie­tei­den professorin mukaan myös kun­ta­po­lii­tik­ko­jen mukana olo alue­val­tuus­tois­sa voi olla on­gel­mal­lis­ta. Valittujen pitäisi edustaa koko hy­vin­voin­tia­luet­ta eikä omaa ko­ti­kun­taan­sa.

Aluevaaleille ei ole käymässä kuin kun­ta­vaa­leil­le, jotka siirrettiin ko­ro­na­ti­lan­teen takia. Nyt kansasta on niin suuri osa rokotettu, ettei vaalien siirtämiselle ole vaalijohtaja Arto Jääskeläisen mukaan tarvetta.

Monet tutut palvelut siirtyvät uusien hy­vin­voin­tia­luei­den vastuulle. Rakensimme asian­tun­ti­joi­den kanssa kolme esi­merk­ki­per­het­tä ja kerromme, miten heidän elämänsä muuttuu tammikuun aluevaalien jälkeen.

Laskimme, miltä uusien hy­vin­voin­tia­luei­den valtuustot näyttäisivät, jos äänestämme kuten kun­ta­vaa­leis­sa. Äänestäjä joutuu pohtimaan, kumpi painaa aluevaaleissa enemmän: ehdokkaan kotipaikka vai puoluekanta.

Ylen aluevaalikone on nyt auki ehdokkaille. Vaalikoneen suun­nit­te­lus­sa on tällä kertaa keskitytty erityisesti ehdokkaiden käyt­tö­ko­ke­muk­seen.

Tammikuussa 2022 jär­jes­tet­tä­vien aluevaalien tuhannet ehdokkaat pääsevät pian vastaamaan Ylen vaalikoneen kysymyksiin. Vaalikone avautuu ehdokkaille 7. joulukuuta, ja äänestäjät pääsevät tutkimaan ehdokkaiden vastauksia 4. tammikuuta.

Tammikuun aluevaalit ovat merkittävä etappi sote-uu­dis­tuk­ses­sa. Sosiaalialan kor­kea­kou­lu­tet­tu­ja edustavan Talentian mukaan so­si­aa­li­huol­to on jäänyt keskustelussa varjoon.

Jyväskylän yliopiston tie­de­se­mi­naa­ris­sa pureskeltiin sosiaali- ja terveysalan uudistusta, enimmäkseen kriittisesti.

Puo­lue­joh­ta­jat ottivat yhteen Kuntaliiton pu­heen­joh­ta­ja­pa­nee­lis­sa. Keskusta ilmoitti ainoana hallituksessa vastustavansa maa­kun­ta­ve­roa.

Iso osa kan­san­edus­ta­jis­ta epäröi edelleen, lähteäkö mukaan hy­vin­voin­tia­luei­den vaaleihin. Puolueille kan­san­edus­ta­jat ovat vaalien tärkeä me­nes­tys­te­ki­jä.

Ylemmät toi­mi­hen­ki­löt, korkeasti koulutetut sekä yrittäjät ja eläkeläiset ovat keskimäärää va­kuut­tu­neem­pia äänestämässä käymisestään. Myös kokoomuksen kannattajat ovat ää­nes­tä­mi­ses­tään muita varmempia.

Moni puolue tuskailee nuorten houkuttelua ehdolle, mutta RKP:n Florenta Dushin mielestä sote-hal­lin­nos­ta on helppo innostua.

Suomessa käydään ensi vuoden alussa kaikkien aikojen ensimmäiset aluevaalit. Keräsimme vaalikonetta varten ideoitanne kysymyksiksi ehdokkaille. Julkaisimme testattavaksi joukon parhaista väittämistä.

Ensimmäisissä aluevaaleissa on kun­ta­vaa­lei­hin verrattuna laaja oikeus asettua ehdolle. Vaa­li­kel­poi­suut­ta ei rajoiteta kuntayhtymien joh­to­hen­ki­löil­tä­kään, mutta tilanne voi muuttua hy­vin­voin­tia­lu­eel­la.

Aluevaalit lähestyvät, mutta harva tietää, mistä niissä on kyse. Tähän juttuun kokosimme viisi asiaa, jotka muuttuvat, kun uudet alue­val­tuus­tot aloittavat työnsä.

Sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen tarkoituksena on siirtää julkisten sote-pal­ve­lui­den vastuu kunnilta 18-22 alueelle.

Alue­val­tuus­tot ovat jatkossa keskeisessä asemassa sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­lui­ta linjattaessa. Valtuustot päättävät muun muassa hy­vin­voin­tia­lu­een valtiolta saaman rahoituksen käytöstä.

Ylen yhteistyö kaupallisen median kanssa laajenee aluevaaleissa 2022. Vaalikoneen lisäksi Yle tarjoaa nyt ensimmäistä kertaa myös tulospalvelun kaupallisen median kumppanin käyttöön.

Se oli siinä!

Olet jälleen ajan tasalla.