Lex Kittilä -selvitys: Kittilän kunnassa on vakava johtamisen kriisi

Valtiovarainministeriön asettama selvitysryhmä löysi Kittilän hallintosotkujen taustalta huonoja käytäntöjä ja tulehtuneita henkilösuhteita.

Kittilä
Kittilän kunnanvaltuuston kokous lokakuussa vuonna 2017
Kittilän kunnanvaltuuston kokous 31. lokakuuta vuonna 2017.Jyri Tynkkynen / Yle

KittiläNs. Lex Kittilän mukainen selvitysryhmä on saanut valmiiksi raporttinsa Kittilän kunnan päätöksenteon ongelmista ja tehnyt ehdotuksensa niiden ratkaisemiseksi. Kolmihenkinen ryhmä tutustui Kittilän tilanteeseen kahden kuukauden ajan.

Selvitysryhmän mukaan Kittilä on ajautunut viime vuosina johtamisen ja päätöksenteon kriisiin. Kunnan hallinto on poikkeuksellisissa vaikeuksissa. Ongelmat koskevat pääasiassa kunnanhallituksen ja valtuuston sekä keskushallinnon toimintaa.

Tämä näkyy ryhmän mukaan eripuraisena päätöksentekona, epäluottamuksen ilmapiirinä, avainhenkilöiden vaihdoksina, henkilöstön stressaantumisena ja sairauspoissaoloina.

Tilanteeseen ovat vaikuttaneet erityisesti Levi Ski Resort Oy:n toimitusjohtajaa koskenut tutkintapyyntö sekä sen peruuttamiseen liittyvä kunnan päätöksenteko sekä osin tätä seurannut kunnanjohtajan erottamisprosessi sekä tähän liittyvät tutkintapyynnöt ja syytteet.

Yhtenä taustatekijänä kriisissä vaikuttaa ryhmän mukaan olevan myös kaksi vaalikautta sitten tapahtunut poliittisten voimasuhteiden muutos.

Pelon ilmapiiri vallitsee

Luottamushenkilöorganisaatio on jakautunut selvitysryhmän mukaan vahvasti kahteen leiriin, mikä näkyy äänestyspäätöksinä, valituksina ja yhteisen tahtotilan puutteena sekä kyvyttömyytenä neuvotella yhteisistä linjoista.

Ryhmän kanssa käydyissä keskusteluissa kittiläläiset osapuolet käyttivät usein termejä ”oppositio” ja ”vastapuoli”.

Hallinnossa vallitsee pelon ilmapiiri. Se liittyy ryhmän mukaan lukuisiin ja mahdollisesti vielä tuleviin syytteisiin tai tutkintapyyntöihin.

Syytteet ja niistä seurannut julkisuus ovat aiheuttaneet luottamushenkilöille ahdistusta, ja se on koettu jopa uhkana terveydelle.

Päätöksenteko on riitaista

Selvitysryhmä pitää uhkana sitä, että kunnan kehitys ja kehittäminen pysähtyvät riitaisuuksien ja hallinnon sekavan tilanteen vuoksi. Kaikki aika ja energia vaikuttavat kuluvan oikeudellisiin selvityksiin, eikä kunnan toiminnan ja kehittämisen kannalta tärkeille asioille jää riittävästi aikaa.

Ryhmä moittii myös sitä, että luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolit eivät ole selkeät. Kittilässä luottamushenkilö on toiminut poikkeuksellisen usein kunnanhallituksen esittelijänä, kun tällaisen menettelyn tulisi tapahtua vain perustellusta syystä poikkeustilanteessa ja perustua siitä tehtyyn päätökseen.

Ryhmän mukaan luottamushenkilöt puuttuvat myös asioiden valmisteluun ja siihen, mitä asioita kunnanhallituksen esityslistalle otetaan.

Selvitysryhmä toteaa, että vaalikauden alkaessa luottamushenkilöille ei järjestetty riittävästi koulutusta kunnan hallinnosta sekä luottamushenkilöiden oikeuksista, velvollisuuksista, vastuusta ja rooleista.

Kunnanjohtajan irtisanominen aiheuttaa yhä epävakaisuutta

Kittilän kunnanjohtajan virkaa ei ole voitu täyttää vakinaisesti, koska kunnanjohtajan erosopimusta koskeva valtuuston päätös ei ole valituksen johdosta vielä lainvoimainen.

Kunnan ylin johto on vaihtunut tiheään kunnanjohtaja Anna Mäkelän eroprosessista lähtien. Tämä on osaltaan aiheuttanut merkittävää haastetta, epävakaisuutta ja ennustamattomuutta hallintoon ja heijastunut myös henkilöstön työ- hyvinvointiin.

Ylimmän johdon vaihtuvuus ja osin vähäinen johtamiskokemus ilmenevät ryhmän havaintojen mukaan Kitilän kunnan päätöksenteon valmistelussa sekä viranhaltija- ja luottamusjohdon työnjaon ja roolien epäselvyyksinä.

Tämä on heijastunut myös epäluottamuksena viranhaltijavalmisteluun. Lisäksi tämä on aiheuttanut epävarmuutta ja stressiä henkilöstölle sekä vienyt aikaa ja energiaa perustehtävistä.

Selvitysryhmä ihmettelee erityisesti sitä, että asioita tuodaan kunnanhallituksen kokouksiin hyvin lyhyellä valmisteluajalla ja lisälistoilla, mikä ei tue päätöksenteon laadukkuutta. Tunnusomaista on myös se, että viime vuosina on asioiden valmistelussa käytetty runsaasti ulkopuolisia lakiasiantoimistoja, mikä ei ole kunnallishallinnon normaali käytäntö.

Johtoryhmän ja kunnanhallituksen yhteistyötä ja luonnollista vuoropuhelua ei ole, eikä viranhaltijoita juurikaan kuulla asiantuntijoina kokouksessa. Johtoryhmän ja kunnanhallituksen kesken ei vaikuta olevan kunnan kehittämiseen tähtäävää yhteistä näkemystä ja tahtotilaa.

Laillisuusvalvonta retuperällä

Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valtuuston päätösten laillisuusvalvonta ja päätösten täytäntöönpanon kirjaaminen on jäänyt Kittilässä pääsääntöisesti tekemättä.

Kunnanhallitus on selvitysryhmän mukaan laiminlyönyt kuntalakiin perustuvan velvollisuutensa.

Kittilän kunnalla on myös ongelmallinen suhde joihinkin omiin konserniyhtiöihin. Niiden liikevaihto on huomattavan suuri kunnan kokoon ja talouteen nähden.

Liikevaihdoltaan merkittävin on Levi Ski Resort Oy, jonka liikevaihto on yli 20 miljoonaa euroa, ja se on osakeyhtiönä emokunnan ulkopuolista toimintaa ja taloutta. Kittilän kunnassa ei kuitenkaan ole vahvistettu konserniohjeistoa.

Selvitysryhmän mukaan konserniyhteisöjen ohjaus- ja valvonta on puutteellista. Konserniyhteisöjen valvonta korostuu erityisesti Kittilän tyyppisessä, matkailuvaltaisessa kunnassa.

Asiakirjoja ja lausuntopyyntöjä ei kirjata järjestelmään

Selvitysryhmä huomauttaa Kittilän kuntaa myös siitä, että kunnalle kuuluvia asiakirjoja on jäänyt toimittamatta asianmukaisesti asiahallintajärjestelmään. Lisäksi kunnasta on hankittu asiantuntijapalveluita ja pyydetty lausuntoja ilman, että hankinnan käynnistämistä koskevaa asiakirjaa tai lausuntopyyntöä on toimitettu asianhallintajärjestelmään.

Joitakin kunnalle kuuluvia asiakirjoja on säilytetty työhuoneessa kirjaamatta niitä lainkaan asiahallintajärjestelmään. Asioita on hoidettu sähköpostitse ilman niiden kirjaamista asianhallintajärjestelmän.

Henkilöstö kärsii tilanteesta

Hallinnon riitaisuus, leiriytyminen ja ylimmän viranhaltijajohdon vaihtuvuus ovat ryhmän mukaan vaikuttaneet henkilöstön työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Tämä ilmenee poikkeuksellisen suurina ja viime aikoina lisääntyneinä sairauspoissaoloina.

Osa henkilöstöstä työskentelee jaksamisensa äärirajoilla. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti on yli kuusi, joka on korkeampi kuin raskaan teollisuuden keskiarvo. Toimistotyössä sairauspoissaoloprosentti on tavallisesti kahden luokkaa.

Työyhteisössä vallitsee myös pelon ja epävarmuuden ilmapiiri. Pelätään virheitä ja niistä mahdollisesti aiheutuvia seurauksia, mm. tutkintapyyntöjä.

Johtamisessa on puutteita niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöidenkin kohdalla. Epäselvyydet luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden keskinäisissä rooleissa aiheuttavat paineita ja hämmennystä henkilöstölle.

Lisäksi henkilöstöhallinnolliset resurssit ovat kunnassa riittämättömät, kun hallinnon sekava tilanne vie johtavien viranhaltijoiden työajasta poikkeuksellisen paljon aikaa.

Selvitysryhmä ehdottaa vakaviin oireisiin kovia lääkkeitä

Ei mikään ihme, että valtiovarainministeriön asettama selvitysryhmä ehdotti Kittilän kunnalle kovia lääkkeitä.

Ryhmän mukaan Kittilän kunnan tulee mm. pidättää kaikki syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimistaan oikeudenkäynnin ajaksi. Kittilän kunnanvaltuustossa on syytteessä 11 jäsentä ja neljä varajäsentä.

Selvitysryhmän mukaan Kittilän yhdeksänjäseninen kunnanhallitus on myös menettänyt toimintakykynsä. Kunnanhallituksesta poistuu pidättämisen myötä viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Samanlaiseen lopputulokseen tulivat myös Turun yliopiston prosessioikeuden professori Tuomas Hupli ja Helsingin yliopiston rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander viime vuonna.

Kittilän kunnan heiltä tilaaman lausunnon mukaan haastehakemuksissa mainitut rikokset ovat niin vakavia, että Kittilän kunnan on välttämätöntä pidättää heidät luottamustoimistaan oikeudenkäynnin ajaksi kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi.

Esimerkki kriisiin ajautuneesta hallinnosta

Yksi esimerkki siitä, mitä hallinnon kriisi tarkoittaa käytännössä, voidaan ottaa viime lokakuulta. Kittilän kunnanhallitus teki silloin useita päätöksiä täysin salassa.

Kunnanhallitus piti jopa kokonaisen kokouksen ilman, että siitä kerrottiin tiedotusvälineille tai kuntalaisille. Kokouksesta olivat tietämättömiä jopa ne henkilöt, joiden asiaa siellä käsiteltiin.

Yle Rovaniemi joutui tekemään kaksi valitusta asiasta ennen kuin Kittilän kunta suostui antamaan julkisuuteen kaikki lokakuun kokousten julkiset tiedot. Lain mukaan ne olisi pitänyt julkistaa heti pöytäkirjojen tarkastuksen jälkeen – eli kolmisen kuukautta aikaisemmin.

Lokakuun pöytäkirjoista paljastuu, että kunnanhallitus ja vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa tekivät useita muotovirheitä kokouksissaan, ja niiden vuoksi mm. yksi kokous jouduttiin mitätöimään jälkikäteen.

Lisäksi salaisissa kokousasioissa käsiteltiin yhden johtavan virkamiehen ja yhden kuntakonsernin työntekijän irtisanomiseen tähtääviä aloitteita ilman, että kyseiset henkilöt olivat tietoisia siitä lainkaan. Yle Rovaniemen tietojen mukaan näille henkilöille ei ole vieläkään kerrottu virallisesti, että heitä vastaan aloitettiin selvitys heidän irtisanomiseksi.

Johtavaa viranhaltijaa vastaan lokakuussa aloitetut toimenpiteet ovat johtaneet myös siihen, että kunta on joutunut aloittamaan alusta merkittävän vahingonkorvausoikeudenkäynnin valmistelun. Kittilä saattaa menettää tämän vuoksi pahimmassa tapauksessa jopa satojen tuhansien eurojen suuruisen vahingonkorvauksen rakennusvirheistä, joita kunnan näkemyksen tehtiin mukaan palvelutalo Koivukodissa muutama vuosi sitten.

Kunnan palvelut ja talous ovat kuitenkin kunnossa

Selvitysryhmä kiinnittää huomiota myös yhteen positiiviseen asiaan: Kittilän kunnan palvelut ja talous ovat kunnossa. Lisäksi elinkeinoelämän edellytykset ovat Kittilässä hyvät. Matkailu ja kaivostoiminta ovat kunnan menestystekijöitä.

Ryhmän mukaan Kittilän kunta on toiminut ennakkoluulottomasti elinkeinojen kehittämiseksi ja parantanut yritysten toimintamahdollisuuksia.

Lue lisää:

Lex Kittilä -ryhmä esittää: Syytetyt luottamushenkilöt pidätettävä luottamustoimistaan toistaiseksi

Kuntaministeri Anu Vehviläinen Kittilän kriisistä: "Kittilän päättäjien otettava toimenpide-esitykset vakavasti"

Kittilä-jupakka: Keskustalta loppuvat varavaltuutetut kesken, jos syytteen saaneet päättäjät hyllytetään