Hyppää sisältöön

Viidelle papille piiskaa sateenkaariparien vihkimisestä – Professori: "Kirkko on jumittunut henkisen halvautumisen tilaan"

Professori Urpo Kangas kirittää kirkkoa muuttamaan avioliittokäsitystään. Toukokuun kirkolliskokouksen valmisteluun osallistuva piispa Matti Repo sanoo, että kirkolla on oikeus päättää asiasta itse.

Kuva: Jeanette Jones / AOP

Kymmenet papit ovat runsaan vuoden aikana vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja, vaikka kirkollisessa vihkimisessä avioliiton osapuolina voivat kirkon virallisen kannan mukaan olla vain nainen ja mies.

Samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet solmia avioliiton viime vuoden maaliskuusta lähtien kun sukupuolineutraali avioliittolaki tuli voimaan.

Espoon Leppävaaran seurakunnan seurakuntapastori Aija Pöyri ylläpitää epävirallista ja anonyymiä kirjapitoa. Hänen tiedossaan on nyt 38 pappia, jotka ovat vihkineet tai siunanneet yhteensä 65 sateenkaariparia.

Pöyrin mukaan toimituksia on todellisuudessa enemmän ja niitä on tehty kaikissa hiippakunnissa. Lukumäärät voivat kasvaa piankin, sillä monet sateenkaariparit suunnittelevat muiden parien tavoin kesähäitä.

Papit peräävät oikeutta noudattaa avioliittolakia

Yli 50 pappia ilmoitti viime syksynä julkisesti, että he vihkivät myös samaa sukupuolta olevia pareja. Aija Pöyri arvioi, että sateenkaarivihkimisiin valmiita pappeja on käytännössä ainakin sata.

Evankelis-luterilainen kirkko ei hyväksy pappien toimia. Vihkimisistä ja valmiudesta vihkimiseen on tehty myös kanteluita tuomiokapituleihin.

Ylen kokoamien tietojen mukaan hiippakuntien tuomiokapitulit ovat tähän mennessä rankaisseet viittä sateenkaariparin vihkinyttä tai siunannutta pappia Oulun, Lapuan, Espoon (siirryt toiseen palveluun) ja Helsingin hiippakunnissa. Heistä neljä on valittanut rangaistuksestaan hallinto-oikeuteen.

Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Helsingin yliopiston siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas arvioi, että on mahdollista, että hallinto-oikeudet päätyvät valituksia käsitellessään erilaisiin ratkaisuihin.

– Jotkut voivat katsoa, että varoitus on ollut aiheellinen ja jotkut, että varoitus on täysin aiheeton, koska pappi on vihkinyt avioliittolain mukaista vihkimisoikeuttaan käyttäen henkilöt avioliittoon.

Jotkut voivat katsoa, että varoitus on ollut aiheellinen ja jotkut, että varoitus on aiheeton.

Professori Urpo Kangas

Kangas arvioi, että pappien rankaisemista joudutaan pohtimaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa asti.

– Ajatus siitä, että jatkuvien oikeusprosessien sarja voisi ratkaista yhteiskunnallisen ongelman, kirkon ongelman, se ei ehkä ole oikea lähestymistapa

– Tässä täytyisi nyt löytää keskustelemalla ja uusilla linjauksilla sellainen tapa, että kirkko kunniakkaasti voisi sanoa, että he noudattavat ja kunnioittavat Suomen voimassa olevaa lakia, ja jättävät päätöksentekovallan yksittäistapauksissa jokaiselle papille ratkaista, vihkiikö hän vai ei. Avioliittolakiin on otettu sellaiset säännökset, jotka sallivat papille sen, mitä kirkko ei papille sallisi.

Norjan mallia esitetään ratkaisuksi myös Suomeen

Pappien omantunnon vapauden salliva malli olisi samantapainen kuin Norjan luterilaisessa kirkossa, jossa tunnustettiin, että kirkon sisällä ei saavuteta avioliittokäsityksessä yksimielisyyttä.

Norjan kirkko muutti avioliittokäsitystään, mutta papilla on oikeus kieltäytyä noudattamasta sitä. Kirkon sisällä voidaan siis olla kahta mieltä.

Avioliittolakiin on otettu säännökset, jotka sallivat papille sen, mitä kirkko ei papille sallisi.

Professori Urpo Kangas

Suomessa 22 kirkolliskokouksen edustajaa teki vuosi sitten Norjan mallia soveltavan aloitteen.

Siinä esitetään, että kirkon korkein päättävä elin, kirkolliskokous, päättäisi ryhtyä valmistelemaan muutoksia kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi mahdollisimman pian.

Professori Urpo Kangas pitää aloitetta perusteltuna, mutta epäilee sen etenemistä.

– Meillä on jumiuduttu sellaiseen henkisen halvaantumisen tilaan, josta ei pääse eteenpäin sitten mihinkään suuntaan.

Helsingin yliopiston siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas Kuva: Janne Lindroos / Yle

Kirkolliskokouksen perustevaliokunta on valmistellut aloitteen pohjalta mietintöä vuoden ajan. Sen on määrä valmistua toukokuun puolivälissä alkavan kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.

Valiokunta valmistelee mietintöä myös professori Eila Helanderin selvityksestä, joka käsitteli avioliittoon vihkimisen merkitystä kirkolle. Helander katsoi, että kirkolla ei ole aihetta luopua vihkioikeudestaan.

Hän esitti kompromissia, jossa kirkko pitäytyisi nykyisessä avioliittokäsityksessään, mutta papilla olisi oikeus olla noudattamatta sitä.

Suuritöinen pohjatyö kirkolliskokoukselle

Perustevaliokunnan puheenjohtajana toimii Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Hän sanoo, että työskentely on ollut haastavaa ja suuritöistä.

Repo korostaa, että sekä edustaja-aloite että Helanderin selvitys perustuvat siihen, että näkemykset jakautuvat ja sementoituvat. Avoimeksi jää kysymys siitä, mikä on kirkon yhteinen uskonilmaus.

– Isoin haaste on vaalia kirkon yhtenäisyyttä ja nähdä, että avioliittokäsitys nousee kirkon yhteisen uskon pohjalta. Olennaista silloin ei ole se, että mitkä ovat ihmisten odotukset ja käsitykset, vaan miten kirkko sen oman uskonsa pohjalta näkee.

Eduskunta selvästi ilmaisi sen tahtotilan, että kirkolla on autonomia tässä asiassa.

Piispa Matti Repo

Samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä papeille annetut rangaistukset ja oikeuksiin niistä tehdyt valitukset eivät Revon mukaan ole millään tapaa vaikuttaneet valiokunnan työhön.

– Eduskunta aika selvästi ilmaisi sen tahtotilan, että kirkolla on autonomia tässä asiassa. Silloin sen asian ratkaiseminen ei voi olla jonkun muun laitoksen kädessä. Se ei ainakaan ole ollut lainsäätäjän tarkoitus..

– Tuntuisi odottamattomalta, jos lainkäyttöelin päättäisi, ettei kirkolla olekaan tässä omaa päätösvaltaa. Maassa ei voi olla sellaista lakia, joka määrää papn toimittamaan jumalanpalveluksia, joita kirkko ei tunne. Se olisi aika erikoinen lopputulos uskonnonvapauden kannalta.

Piispainkokous linjasi jo ennen sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantuloa, että kirkollinen vihkiminen ei ulotu samaa sukupuolta oleviin pareihin. Piispat kertoivat, että he eivät aio hyväksyä sateenkaariparien vihkimisiä.

Pappeja on ohjattu noudattamaan kirkon virallista avioliittonäkemystä. Osa papeista kokee, että piispat johtavat pelolla.

Pappeja pitäisi rohkaista pysymään kirkon olemassa olevassa kannassa.

Piispa Matti Repo

Matti Repo ei halua ennakoida, millä tavoin hänen johtamassaan hiippakunnassa puututtaisiin sateenkaaripareja vihkineen tai siunanneen papin tekemisiin. Hän korostaa, että jokainen tapaus on erilainen.

– Pappeja pitäisi tässä vaiheessa, kun asian käsittely on kirkossa kesken, rohkaista pysymään kirkon olemassa olevassa kannassa, johon he myös ovat sitoutuneet jo pappisvihkimyksessänsä, ja jonka mahdollista muuttamista varten meillä on kirkossa ihan oma menettely.

Revon mielestä pappi "ei voi olla itsenäinen uskonnollinen virkamies, joka toimittaa sellaisia toimituksia, jotka itse parhaaksi katsoo".

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo Kuva: Juha Valkeajoki

Sitä, kuinka kauan kestää, että kirkko mahdollisesti olisi riittävän yhtenäinen muuttamaan avioliittokäsitystään, Repo ei halua tarkemmin ennakoida.

Kirkolliskokouksessa tämä vaatisi kolmen neljäsosan enemmistön. Tällaista enemmistöä ei vielä kaksi vuotta istuvasta kirkolliskokouksesta uskota löytyvän.

– Yhtäältä voisin kuvitella, että siinä menee kauan. Toisaalta nopea muutos yhteiskunnan asenteissa tottakai heijastuu kirkossa, ja se voi ollakin sitten lyhyempi aika kuin arvaakaan.

Myös siunaukset pulmallisia kirkolle

Professori Urpo Kankaan mielestä kirkko on jo auttamattomasti myöhässä.

– Kirkolla ei ole aikaa niin paljon, kuin kirkon mukaan iankaikkisessa elämässä on. Tämä on hyvin lyhytkestoinen asia. Mitä nopeammin se on pois tuomioistuimista ja riidan aiheesta, sitä paremmin kirkko voi keskittyä omaan perustehtäväänsä.

Kankaan mielestä yhteiskunta ei voi odottaa kirkon omia ratkaisuja loputtomiin. Pattitilanteesta on hänen mukaansa muutama ulospääsytie.

Yksi ratkaisu on se, että kaikki vihkimisasiat siirretään pois kirkolta.

Professori Urpo Kangas

– Yksi ratkaisu on se, että kaikki vihkimisasiat siirretään pois kirkolta. Kirkolta ja kaikilta uskonnollisilta yhdyskunnilta lakkautetaan tämä oikeus, ja vihkimiset siirtyvät valtion viranomaisille maistraateissa.

– Silloin kirkolle jäisi käteen ainoastaan tämä siunaajan rooli, Jumalan välikappaleen rooli maan päällä. Ja jos kirkko nykyään siunaa avantoja, savusaunoja, liikekeskuksia, raviratoja, niin kai se siinä vaiheessa viimeistään alkaisi siunata samaa sukupuolta olevia henkilöitäkin.

Kirkolle jäisi käteen ainoastaan tämä siunaajan rooli.

Professori Urpo Kangas

Vaikka kirkolta vietäisiin vihkioikeus tai kirkko itse päättäisi luopua siitä, tämä ei piispa Matti Revon mukaan ratkaisi tilannetta. Kirkko myös siunaa siviiliviranomaisten edessä solmittuja avioliittoja. Samaa sukupuolta olevien parien siunaaminen ei ole kirkon linjan mukaista.

– Meidän pitäisi sitten ratkaista kysymys siitä, että toimitetaanko tällainen siunaamistoimitus, joka on kuitenkin aivan samanlainen kuin avioliittoon vihkiminen.

– Se edellyttää kirkossa saman keskustelun läpi käymistä, kuin mitä nyt käydään.

Lue myös:

.
.