1. yle.fi
  2. Uutiset

Kaidi sai ympäristö- ja vesitalousluvan Kemin biojalostamolle

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa antaa Kaidille oikeuden aloittaa jalostamon toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Mereen johdettavia lämpö- ja ainepäästöjä on rajoitettu yhtiön esitystä tiukemmiksi.

biopolttoaineet
Kaidin Kemin tontin ilmakuva.
Ilmakuva biojalostamon paikasta Ajoksessa.Kaidi Finland

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Sunshine Kaidille ympäristöluvan Kemin biopolttoainejalostamoa varten. Aluehallintoviraston tiedotteen mukaan lupa koskee jalostamon toimintaa ja siihen liittyvää vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastointia sekä energian tuotantoa kaasukattilassa. Lupa on voimassa toistaiseksi. Kaidi voi aloittaa jalostamon toiminnan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Aluehallintovirasto on lisäksi myöntänyt yhtiölle vesitalousluvan ottaa Perämerestä vettä biopolttoainejalostamon käyttöön Tuomilahdesta, joka sijaitsee Ajoksen pohjoispuolella.

Aluehallintovirasto on myöntänyt biopolttoainejalostamon käsiteltyjen jätevesien purkupaikaksi mereen sekoittumisvyöhykkeen, jolla haitallisten aineiden pitoisuudet saavat ylittää ympäristölaatunormit. Kyseessä on noin 150 hehtaarin kokoinen alue kilometrin säteellä purkuputkesta.

Aluehallintovirastossa ympäristöluvan käsittelyprosessia luonnehditaan työlääksi ja haastavaksi. Tuotantoprosessi sekä jätevesien käsittelyprosessi kokonaisuutena perustuu Suomessa ja osittain EU:ssakin uusiin tekniikoihin eikä vastaavanlaisen toiminnan päästöistä ole vertailutietoa.

Kaidi Finlandille päätös on toki tärkeä, mutta rakentamispäätöstä se ei toimitusjohtaja Carl Haglundin mukaan vielä ratkaise.

Ensimmäiselle toimintavuodelle tehostettu päästöjen tarkkailu

Aluehallintovirasto kertoo tiedotteessaan, että se on rajoittanut mereen johdettavia lämpö- ja ainepäästöjä yhtiön esitystä tiukemmiksi, luokitellut paineistetun kaasutuksen tuhkan jätteeksi sekä määrännyt ensimmäiselle toimintavuodelle tehostetun päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailun. Selvityksen perusteella aluehallintovirasto määrää sekoittumisvyöhykkeen uudelleen ja tarvittaessa täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa.

Biopolttoainejalostamosta mereen johdettavaa kokonaislämpöpäästöä on rajoitettu hakemuksessa esitetystä päästötasosta noin 46 prosenttia. Laitokselle otettavan ja takaisin mereen laskettavan jäähdytysveden välinen lämpötilaero saa olla enintään 12 astetta, kun enimmäismäärä yhtiön esityksessä oli 22 astetta.

AVI:n ympäristöylitarkastaja Paula Airaksisen mukaan tiukennus merkitsee käytännössä sitä, että kaikkea jäähdytysvettä ei saa laskea mereen ja yhtiöllä täytyy muita tapoja käsitellä lämpöpäästöä.

– Jos päästöä ei olisi rajoitettu, lämpö tehostaisi meressä levän kasvua ja pidentäisi kasvukautta. Sitä kautta sillä olisi vaikutusta meren perustuotantoon ja se voisi aiheuttaa ekologisia muutoksia. On pyritty myös siihen, että talviaikaiselle kalastukselle ja virkistyskäytölle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa.

Yhtiö oli myös esittänyt, että paineistetun kaasutuksen sekä plasmakaasutuksen tuhka, jota syntyy 30 000 tonnia vuodessa, luokiteltaisiin sivutuotteeksi. Aluehallintovirasto oli kuitenkin toista mieltä ja luokitteli tuhkan jätteeksi.

– Yhtiön täytyy tuhka varastoida ja käsitellä jätelain säädösten mukaisesti. Se ei tietenkään estä yhtiötä myöhemmin hakemasta tuhkalle sivuotuote-statusta, jos he saavat sille sellaisen käyttökohteen, johon aine on hyödynnettävissä ja laadultaan sopiva, Paula Airaksinen sanoo.

Kaidin on istutettava mereen vuosittain 40 000 kuhan poikasta

Aluehallintoviraston on määrännyt yhtiölle myös kalatalousvelvoitteen kalasto- ja kalastusvahinkojen vähentämiseksi ja estämiseksi. Kaidin on istutettava vesistövaikutusten alueelle vuosittain 40 000 kuhan poikasta. Lisäksi rakentamistöitä seuraavana vuonna on istutettava 30 000 vaellussiian poikasta.

Yhtiön on myös asetettava kaupallisille kalastajille ja kalastusmatkailuyrittäjille toiminnasta 60 000 euron vakuus mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi.

Kaidi määrättiin lisäksi asettamaan 700 000 euron vakuus, jolla varmistetaan jätehuolto ja tarkkailu toiminnan loppuessa tai sen jälkeen. Ympäristön ennallistamiseen määrättiin 200 000 euron vakuus.

Red II vielä jalostamon tiellä

Kaidi Finlandin toimitusjohtaja Carl Haglund toteaa, että ympäristölupa on Kemin biojalostamohankkeelle merkittävä etappi. Yhtiön tiedotteessa Haglund kuitenkin huomauttaa, että asian etenemiseen vaikuttaa vielä suuresti uusiutuvan energian kestävyyskriteerien eli RED II- lainsäädäntö.

– Tämän selvittyä voimme tehdä perusteellisen markkina-analyysin, jonka pohjalta hankkeen päätöksenteossa voidaan edetä, Haglund sanoo.

Jalostamon on tarkoitus valmistaa liikennekäyttöön tarkoitettua uusiutuvia polttoaineita. Biojalostamo käyttäisi raaka-aineenaan puupohjaista biomassaa kuten energiapuuta, korjuutähteitä ja metsäteollisuuden sivuvirtoja.

Jalostamo tuottaisi vuodessa 225 000 tonnia toisen sukupolven biopolttoainetta, josta 75 % olisi uusiutuvaa dieseliä ja 25 % uusiutuvaa bensiiniä.

Kemiin suunniteltu biojalostamo olisi 900 miljoonan euron investointi.

Lue seuraavaksi