Analyysi: Petteri Orpon kokoomus-vene vuotaa

Helsingin kokoomuslaisen pormestarin Jan Vapaavuoren kapina hallituksen maakunta-sotea vastaan kaivaa kuoppaa Petteri Orpon pääministerihaaveille.

puolueiden kannatus
Jan Vapaavuori ja Petteri Orpo kuntavaalien vaalivalvojaisissa.
Jan Vapaavuori ja Petteri Orpo kuntavaalien kokoomuksen vaalivalvojaisissa Helsingissä huhtikuussa 2017.Jarno Kuusinen / AOP

Kokoomuksella on takana tuskainen kevät. Maaliskuussa kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti äänestävänsä hallituksen sote-esitystä vastaan. Huhtikuussa kansanedustaja Harry Harkimo jätti kokoomuksen ja polkaisi käyntiin oman poliittisen liikkeensä.

Harkimon Liike Nyt herätti nopeasti muistikuvat 1990-luvun nuorsuomalaisesta puolueesta, joka repi kokoomusta Helsingissä ja Uudellamaalla.

Toukokuussa kokoomuksen eduskuntaryhmästä löytyi toinen sote-vastustaja, kun oikean laidan Susanna Koski kertoi äänestävänsä hallituksen sote-esitystä vastaan.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Muokkaa aikarajausta

Valitse näytettävät puoleet

Puolueiden kannatus.Lähde: Taloustutkimus

Näin tehdään Ylen puoluekannatuskysely

Miten suomalaiset äänestäisivät, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt? Tämän kertoo Ylen puoluekannatuskysely. Kysely kertoo siis puolueiden suosiosta mittaushetkellä. Puoluekannatuskysely ei kuitenkaan ole vaalituloksen ennuste.

Tämä juttu kertoo, miten Taloustutkimus tekee Ylelle kuukausittaisen puoluekannatuskyselyn: miten kyselyn haastateltavat valitaan ja miten suosikkipuoluetta kysytään. Jutun lopussa kerrotaan korjauskertoimesta. Sitä tarvitaan, koska haastatteluissa ihmiset saattavat unohtaa tai jopa valehdella, miten he ovat aiemmin äänestäneet.

Näin haastateltavat valitaan

Taloustutkimus varmistaa, että kyselyn otos antaa edustavan kuvan suomalaisista äänestäjistä. Siksi kyselyssä etsitään vastaajiksi tietynlaisia ihmisiä.

Kyselyssä on aina esimerkiksi väestömäärää vastaava osuus 35–49-vuotiaita Länsi-Suomessa asuvia naisia tai 18–24-vuotiaita Etelä-Suomessa asuvia miehiä.

Otoksen edustavuudessa otetaan huomioon vastaajan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka. Asuinpaikka perustuu Tilastokeskuksen suuraluejakoon: Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi, Länsi-Suomi sekä yhdistetty Pohjois- ja Itä-Suomi.

Ylen kyselyssä Taloustutkimuksen tutkimushaastattelija soittaa vastaajille. Tutkimushaastattelija käyttää tietokoneohjelmistoa, joka etsii vastaajat ja johon kirjataan vastaukset.

Haastatteluihin valitaan 18–79-vuotiaita ihmisiä Suomesta Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Haastateltavat valitaan satunnaisotannalla Bisnode Oy:n Ihmiset-palvelusta, joka on väestötietojärjestelmän kaltainen henkilörekisteri. Ihmiset, jotka ovat kieltäneet puhelinmarkkinoinnin, eivät päädy kyselyyn vastaajaksi.

Kun ihminen on valittu satunnaisesti mukaan kyselyyn, hänelle etsitään puhelinnumero seuraavassa järjestyksessä: matkapuhelinnumero, kiinteä puhelinnumero tai samassa taloudessa asuvien täysi-ikäisten henkilöiden kiinteä puhelinnumero.

Näin vastaajilta kysytään suosikkipuoluetta

Taloustutkimus ei luettele puhelinhaastatteluissa vastaajille puolueiden nimiä, vaan vastaaja ilmoittaa äänestämänsä puolueen ilman vihjeitä. Vastaajille esitetään aina kolme kysymystä.

  • Minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta äänestitte vuoden 2017 kunnallisvaaleissa?
  • Minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta äänestitte vuoden 2015 eduskuntavaaleissa?
  • Minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta äänestäisitte, jos eduskuntavaalit olisivat nyt?

Sen jälkeen, kun Sinisen tulevaisuuden kansanedustajat erosivat Perussuomalaiset-puolueesta, tutkimushaastattelija on tarvittaessa varmistanut kumpaa puoluetta vastaaja tarkoittaa. Jos vastaus on epäselvä, tutkimushaastattelija varmistaa, tarkoittaako vastaaja Jussi Halla-ahon johtamia perussuomalaisia vai Sinistä tulevaisuutta.

Puolueita ei luetella tai listata vastaajille esimerkiksi nettikyselyiden tapaan, koska vastaajilla on taipumus valita jokin tarjotuista vaihtoehdoista. Nettikyselyissä saadaankin usein huomattavasti suurempi osuus äänestysaikeensa ilmaisseita kuin puhelinhaastatteluissa, joissa puolueita ei luetella.

Kyselyn tulos käytännössä virhemarginaalia luotettavampi

Mikään kannatusmittaus ei voi aina olla täysin oikein. Käytännössä kysely on kuitenkin jopa ilmoitettua virhemarginaalia luotettavampi, koska puoluekannatuskyselyssä käytetään edelliseen vaalitulokseen pohjautuvaa korjauskerrointa. Korjauskerroin parantaa tutkimuksen luotettavuutta.

Mikäli kyselyssä puoluekantansa ilmoittaneiden määrä on esimerkiksi 1 200 vastaajaa, kyselyn virhemarginaali on suurten puolueiden (kannatus noin 20 prosenttia) kohdalla ±2,3 prosenttiyksikköä.

Jos puolueen kannatukseksi mitataan 22 prosenttia, kannatus on 95 prosentin todennäköisyydellä välillä 19,7–24,3 prosenttia. Todennäköisimmin kannatus on kuitenkin juuri ilmoitettu 22 prosenttia.

Jos virhemarginaali ilmoitettaisiin koko otoksesta, esimerkiksi 2 433 vastaajasta eikä vain puoluekantansa ilmoittaneista, virhemarginaali olisi suurilla puolueilla pienempi, noin ± 1,6 prosenttiyksikköä.

Pienten puolueiden virhemarginaali on pienempi

Puoluekannatuskyselyssä virhemarginaali vaihtelee puolueen saaman kannatuksen suuruuden mukaan. Suurten puolueiden kohdalla virhemarginaali on suurempi kuin pienten puolueiden kohdalla.

Selkeyden vuoksi Yle kertoo jutuissaan yhden luvun, jossa virhemarginaali on kyselyssä suurimmillaan.

Jos puolueen kannatus on 20 prosenttia, kannatusmittauksen virhemarginaali on ± 2,3 prosenttiyksikköä, jos puoluekantansa ilmoittaneiden määrä kyselyssä on 1200 vastaajaa.

Jos puolueen kannatus on 15 prosenttia, virhemarginaali on ± 2,1 prosenttiyksikköä, 10 prosentin kannatuksella virhemarginaali on ± 1,7 prosenttiyksikköä ja 5 prosentin kannatuksella virhemarginaali on ± 1,3 prosenttiyksikköä.

Virhemarginaali on siis sitä suurempi, mitä lähempänä puolueen kannatus on 50:tä prosenttia. Vastaavasti virhemarginaali pienenee koko ajan kannatuksen lähestyessä nollaa prosenttia.

Ylen Taloustutkimuksella teettämässä puoluekannatuskyselyssä virhemarginaali on ilmoitettu koko otoksen perusteella syyskuuhun 2016 asti. Lokakuusta 2016 alkaen virhemarginaali on kerrottu puoluekantansa ilmoittaneiden vastaajien määrän perusteella.

Muutos tehtiin, koska vuosien 2015 ja 2016 aikana puoluekantaansa kertomattomien vastaajien osuus kyselyissä kasvoi selvästi. Mittausten epävarmuus lisääntyi, joten virhemarginaalin laskemisperustaa muutettiin.

Uusi tapa kuvaa myös paremmin todellista vaalia, jonka tulos lasketaan vain kantansa ilmoittaneista eli äänestäneistä.

Muutoksen vuoksi puoluekannatuskyselyssä ilmoitettu virhemarginaali siis suureni.

Korjauskerroin tarkentaa haastattelujen tulosta

Puolueiden kannatusmittaus perustuu kunkin tutkimuskerran haastattelujen tulokseen. Haastattelujen antamaan raakatietoon tehdään kuitenkin korjauksia, jotta kysely kuvaisi suomalaisten todellisia äänestysaikeita paremmin.

Tutkimuksissa on todettu todellisen äänestämisen poikkeavan jonkin verran siitä, mitä kansalaiset vastaavat haastattelukyselyissä.

Haastatteluissa on esimerkiksi helpompi ilmoittaa vaihtavansa puoluetta kuin vaaliuurnilla. Samoin moni kantansa ilmoittaneista jättääkin vaalipäivänä äänestämättä.

Ihmiset myös muistavat väärin äänestämisensä edellisissä vaaleissa, jättävät vastaamatta, liioittelevat tai jopa valehtelevat äänestämisestään. Haastatteluissa hieman todellista suurempi osa vastaajista ilmoittaa äänestäneensä edellisissä vaaleissa.

Edellä luetelluista syistä Taloustutkimus käyttää lopullisen kannatusmittauksen laskemiseen aikaisemmista vaalituloksista johdettuja puoluekohtaisia korjauskertoimia. Korjauskertoimien avulla tulokset sovitetaan simuloimaan tilannetta, jos äänestäjä olisi vaaliuurnilla juuri haastatteluhetkellä.

Koska tulevien vaalien tulosta ei vielä tiedetä, korjauskertoimessa täytyy käyttää aikaisempia vaaleja. Korjauskertoimella siis kurkistetaan menneisyyteen, jotta nähtäisiin kirkkaammin tulevaisuuteen.

Korjauskertoimessa mukana kahdet vaalit

Haastattelututkimuksissa ihmisiltä kysytään juuri senhetkisen puoluekannatuksen lisäksi, minkä puolueen ehdokasta he äänestivät edellisissä vaaleissa. Näitä lukuja verrataan vaalitilastoista löytyvään toteutuneeseen vaalitulokseen, jolloin saadaan korjauskerroin.

Ylen puoluekannatuskyselyssä on elokuusta 2012 alkaen käytetty korjauskertoimen määrittelyssä sekä viime eduskuntavaalien että viime kunnallisvaalien tulosta. Kaksien vaalien tulosten keskiarvo kertoo yhtä vaalia paremmin puolueen pitkäaikaisesta kannatuksesta.

Jos puolue menestyy yksissä vaaleissa selvästi tavallista paremmin tai huonommin, tulos saattaisi vaikuttaa korjauskertoimeen voimakkaasti. Yksikin veret seisauttava vaalivoitto tai kirvelevä tappio voisi vaikuttaa tuleviin kannatusmittauksiin niin, että puolueen kannatus laskettaisiin tulevissa mittauksissa suuremmaksi tai pienemmäksi kuin se todellisuudessa onkaan.

Samoin niin sanotut uudet äänet (vastaaja ei äänestänyt eduskuntavaaleissa, mutta kertoi puoluekantansa nyt) lisätään puolueiden kannatukseen pienentävällä painokertoimella. Tämä kerroin on kaikille puolueille sama.

Maakuntahallinto närästää kokoomusta

Lepomäki oli perustellut sote-kapinaansa sillä, että hallituksen paketista näytti toteutuvan keskustan hellimä maakuntahallinto, mutta kokoomukselle tärkeä valinnanvapaus oli uhan alla.

Keskustan ajama maakuntahallinto on ollut kokoomusväelle vaikea nieltävä. Petteri Orpo on yrittänyt myydä hallituksen maakunta-sotea omilleen vetoamalla siihen, että sosiaali- ja terveyspalveluille tarvitaan joka tapauksessa kuntaa leveämmät hartiat.

Orpo on kunnian miehenä puolustanut hallituksen sote-pakettia. Hän on korostanut, että kokoomukseen on voitava luottaa sopimuskumppanina.

Valinnanvapaudesta rippeet jäljellä?

Viime viikolla perustuslakivaliokunta sai vihdoin valmiiksi yksimielisen lausuntonsa, jossa vaaditaan valinnanvapauden aikataulun lykkäämistä ja avataan soten tiukkaa menokehystä.

Maanantaina Ylen A-studiossa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tylytti kokoomusta ja Petteri Orpoa.

Vapaavuori sanoi, että hänestä tuntuu, että kokoomus on matkan varrella myynyt melkein kaikki periaatteensa: valtion talouden vastuullisen hoidon, kaupunkien kuulemisen ja hyvän lainvalmistelun.

- Nyt se ainoa, mikä sinne on jäänyt, valinnanvapaus, niin siitäkin tuntuu olevan enää rippeet jäljellä, Vapaavuori synkisteli.

Suurten kaupunkien ääni painaa

Petteri Orpo on kuitannut Vapaavuoren sodan maakunta-sotea vastaan sanomalla, että sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistetaan koko Suomea varten eikä vain pääkaupungin näkökulmasta.

Helsingin ja Uudenmaan ääni kuuluu kokoomuksessa kuitenkin kovaa. Eduskuntaryhmän 38 kansanedustajasta peräti 15 tulee Helsingin ja Uudenmaan vaalipiireistä. Myös kokoomusvetoinen Turku ja demarijohtoinen Tampere ovat olleet nihkeitä maakuntahallinnolle.

Helsinkiläinen Vapaavuori syytti A-studiossa turkulaista Orpoa siitä, että kokoomus on myynyt muun muassa kaupunkilaisen äänen kuulemisen. Maakuntahallinto on Vapaavuorelle kaiken pahan alku.

Eduskuntaryhmä punnitsee soten painon

Kokoomuksen eduskuntaryhmä ottaa todennäköisesti tänään kantaa siihen, miten kokoomuksen tavoitteet hallituksen sote-uudistuksessa ovat toteutumassa. Hallituksen niukka enemmistö ei kestä uusia sote-kapinallisia.

Toukokuun lopulla TV1:n Ykkösaamussa Orpo varasi kokoomuksen eduskuntaryhmälle uuden harkintamahdollisuuden soteen.

- Jos meidän eduskuntaryhmä tulee siihen tulokseen, että sote-uudistus ei vastaa niitä tavoitteita, joita olemme sille asettaneet, niin silloin meillä ei ole syytä sitä tukea, Orpo linjasi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmässä pahaa verta herätti jo syksyn 2015 hallituskriisi, jossa keskustajohtaja, pääministeri Juha Sipilän koettiin jyränneen kokoomuksen. Silläkin voi olla vaikutusta, kun hallituksen kohtalosta päätetään.

"Kiusallisista aiheista ei keskustella"

Perustuslakivaliokunnan asettamien reunaehtojen selvittyä Orpo on näyttänyt varovaista vihreää valoa. Orpo on tulkinnut, että valinnanvapaus voidaan toteuttaa ja menokuri pitää, mutta ongelmana on valinnanvapauden aikataulun lykkääminen.

Viikonvaihteen puoluekokouksessa kuunnellaan kokoomuksen kentän ääntä sotesta.

Pormestari Vapaavuori aikoo suunnistaa puoluekokoukseen Turkuun, ”kun on aina tähän saakka käynyt puoluekokouksessa”. A-studiossa hän epäili, että syntyykö Turussa oikeaa sote-keskustelua.

- Minä luulen, että todennäköisintä on se, että kiusallisista aiheista ei haluta paljon keskustelua käydä, Vapaavuori totesi.

Orpo tarvitsee yhtenäisen kokoomuksen

Orpo valitaan Turussa jatkokaudelle kokoomusjohtajaksi ilman vastaehdokkaita. Hänellä on kuitenkin täysi työ kokoomuksen yhtenäisyyden varmistamisessa. Pääministerikisassa Orpo tarvitsee tuekseen yhtenäisen puolueen.

Orpolle kaksi vuotta sitten puheenjohtajan vaalin katkerasti hävinnyt Alexander Stubb on kertonut menevänsä puoluekokoukseen "tukemaan Orpoa".

Kesän 2014 puoluekokouksessa Orpo tuki Vapaavuorta, joka hävisi silloin sekä Stubbille että Paula Risikolle. Näin ne polut risteilevät.

Huhtikuun 2017 kuntavaaleissa Orpo onnistui nostamaan kokoomuksen eduskuntavaalien kolmostilalta ykköseksi. Merkittävänä apuna siinä olivat Vapaavuoren lähes 30 000 ääntä Helsingistä.

Helsingin pormestarin sote- ja kokoomus-kritiikki on jo kauan sitten ylittänyt pelkän pääkaupungin edunvalvonnan vaatimukset. Eduskunnan käytävillä pohditaan jo, mihin Vapaavuori oikein tähtää. Stadin presidentiksi?

Lue myös:

Ylen puoluekannatusmittaus: Kokoomuksen alamäki jatkuu, SDP suosituin puolue