1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. suot

Etelä-Pohjanmaalla ollaan osoittamassa tuhansia hehtaareja turvetuotantoon – kansalaisten suoraati toivoo, että uusi tuotanto kohdistetaan jo ojitetuille soille

Kansalaisista kootun suoraadin mukaan suot ovat Etelä-Pohjanmaalla tärkeä työllistäjä ja verotulojen tuoja turpeentuotannon kautta. Puhdas suoluonto voi olla jatkossa maakunnan tärkeä vetovoimatekijä.

Kuva: Anna Wikman / Yle

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Suomen ympäristökeskus kutsuivat koolle kansalaisraadin puntaroimaan soiden käytön linjauksia ja vaikutuksia eri näkökulmista.

Innokkaita raatilaisia ilmoittautui mukaan yhteensä 37, joista 15 kutsuttiin mukaan raatiin. Raatilaiset edustivat eri ikä- ja ammattiryhmiä sekä maakunnan kuntia.

Raati ei ollut näkemyksissään yksimielinen, mutta kolmen kokoontumisen lopputuloksena on kannanotto (siirryt toiseen palveluun) Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavaehdotukseen. Kannanoton mukaan maakuntakaavan tavoitteena on oltava kestävä soidenkäyttö.

Kaava mahdollistaa turvetuotannon tulevaisuudessa. Uusi turvetuotantoala kohdistetaan jo ojitetuille soille ja luonto- ja virkistyskäyttöarvoiltaan tärkeimmät suot jätetään turvetuotannon ulkopuolelle. Virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät suot osuvat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta samoille alueille, joten nämä tavoitteet tukevat toisiaan.

Turvetuotannon pinta-ala herätti keskustelua

Suoraatilaiset keskustelivat eniten tulevaisuuden turvetuotannon tarvitsemasta pinta-alasta.

Osa raatilaisista oli tyytyväisiä siihen, että kaavaehdotuksessa osoitetaan 14 000 hehtaaria turvetuotantoon soveltuvia alueita. Osa puolestaan katsoo, että näin suuri määrä ei ole linjassa ympäristötavoitteiden kanssa.

Kaikki olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että tulevaisuuden energiaratkaisut eivät voi perustua fossiilisiin polttoaineisiin.

Energiaturve on kotimainen ja huoltovarma energian lähde, jonka käyttö on perusteltua paikallisessa sähkön- ja lämmöntuotannossa. Lisäksi korostettiin sitä, että siirtyminen pois fossiilisista polttoaineista vaatii ennen kaikkea poliittista ohjausta. Maakuntakaavan tehtävänä on ohjata turvetuotantoa ympäristön kannalta mahdollisimman haitattomille alueille. Osa taas katsoi, että maakuntakaava on ennen kaikkea maakunnan liiton tahtotilan ilmaus, ja liitolta toivottiin aktiivista otetta energiapolitiikan suunnan muutokseen ja uusien päästöttömien ja vähäpäästöisten teknologioiden ja innovaatioiden tukemiseen.

Turvetta tarvitaan kuitenkin siirtymäkauden ajan lämpövoimalaitosten energialähteenä biopolttoaineiden rinnalla, raati toteaa kannanotossaan.

Turvetuotannon työllisyysvaikutus tärkeä Etelä-Pohjanmaalla

Kannanotossa raati pitää turpeen merkitystä työllisyyteen ja maakunnan elinvoimaisuuteen tärkeänä. Työllisyys- ja energiantuotantomahdollisuuksia raati näkee myös biokaasun ja metsäbioenergian tuotannossa.

Suoluontoon ja puhtaisiin vesistöihin perustuvan matkailun merkitys voi raadin mielestä korostua tulevaisuudessa. Puhdas luonto voi myös lisätä Etelä-Pohjanmaan kuntien vetovoimaisuutta tulevaisuudessa.

Osa raatilaisista nosti esille, että kaavalle asetetut soidensuojelutavoitteet jäävät toteutumatta keinovalikoiman puuttuessa.

Artikkelin kursivoidut kohdat ovat lainauksia suoraadin kannanotosta.