Hoitotarvikejakelu laajenee Kainuussa – välineet pitää jatkossa tilata ennakkoon

Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­luun kuu­lu­vat muun muassa dia­be­tes­tuot­teet, haa­van­hoi­to­tuot­teet ja katetrit.

Kajaani
Diabeteksen hoidossa käytettäviä välineitä.
Kuvassa diabeteksen hoitoon tarvittavia välineitä.Tuulia Thynell / Yle

Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lun asia­kas­pal­ve­lu­pis­teet lo­pet­tavat toi­min­tan­sa kaikilta Kainuun soten ter­vey­sa­se­milta Kajaania lukuunottamatta hel­mi­kuun lop­puun men­nes­sä.

Ja­ke­lu toi­mii 15. helmikuuta al­kaen en­nak­ko­ti­laus­pe­riaat­teel­la. Hoi­to­tar­vi­ke­ti­lauk­set tu­lee teh­dä noin 1–2 viik­koa ai­kai­sem­min säh­kö­pos­tilla tai pu­he­li­mit­se. Tarkemmat ohjeet löytyvät Kainuun soten verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­luun kuu­lu­vat muun muassa dia­be­tes­tuot­teet, haa­van­hoi­to­tuot­teet, ka­tet­rit ja monet muut.

Hoi­to­tar­vik­kei­den ja­ke­lu pe­rus­tuu yk­si­löl­li­seen tar­pee­seen, jon­ka mää­rit­te­lee hoi­ta­va lää­kä­ri, ter­vey­den­hoi­ta­ja tai sai­raan­hoi­ta­ja. Ti­laa­mi­nen onkin mah­dol­lis­ta vain voi­mas­sa ole­val­la lä­het­teel­lä.

Suo­ra­ja­ke­lu ko­teihin tu­lee li­sään­ty­mään. Myös Pos­tin kaut­ta tarvikkeita voidaan toimittaa suo­raan asiak­kail­le ko­tiin tai lä­him­pään pa­ket­tiau­to­maat­tiin.

Korjattu otsikkoa 21.1.2019 klo 10.48. Otsikossa luki aiemmin: "Terveysasemien palvelu huononee Kainuussa – hoitotarvikkeet pitää tilata kotiinsa jopa viikkoja ennakoon"