Vasemmistoliitto haluaa järeitä toimia työehtojen valvomiseen – Li Andersson: Ulkomaalaisten etujen puolustaminen auttaa myös suomalaista hitsaria

Vasemmistoliiton mielestä alipalkan maksaminen olisi syytä tulkita petokseksi.

Palkka ja työsuhde-edut
Li Andersson
Li Andersson.Berislav Jurišić / Yle

TurkuVasemmistoliitto vaatii aiempaa tehokkaampia keinoja työehtojen valvomiseen. Puolue on tehnyt toimenpideohjelman, jossa esitetään muun muassa lakisääteisiä minimipalkkoja, julkisia palkkatietoja ja tilaajavastuun uudistamista.

Rajuimpia toimista on alipalkkauksen kriminalisointi. Vasemmistoliiton mielestä alipalkan maksaminen olisi syytä tulkita petokseksi.

Puolueen puheenjohtaja Li Andersson painottaa, että alipalkkaus aiheuttaa laajoja ongelmia.

– Poliisilla pitää olla resursseja valvoa sitä, että pelisääntöjä noudatetaan. Tämä kytkeytyy harmaaseen talouteen ja sellaisiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin, joiden kautta valtio menettää verotuloja, Andersson sanoo.

– Jos työmarkkinoilla on työnantajia, jotka eivät noudata yhteisiä pelisääntöjä, siitä kärsivät ennen kaikkea kaikki ne rehelliset työnantajat, jotka maksavat työntekijöilleen työehtosopimusten mukaista palkkaa.

Palkkatiedot julkisiksi ja minimipalkat

Vasemmistoliiton mukaan vähimmäistyöehtojen selkeä sääntely ja toimiva valvonta ovat keskeisessä roolissa ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytön ehkäisemiseksi. Työpaikoilla luottamushenkilöillä on keskeinen rooli. Puolueen mielestä heidän pitäisi saada tiedot palkoista.

Henkilöstöedustajilla on jo tällä hetkellä työehtosopimuksesta riippuen oikeus pyytää työnantajalta tietoja muun muassa tietyistä vuokratyö- ja alihankintasopimuksista ja rajoittaa niiden käyttöä, toimenpideohjelmassa todetaan.

Henkilöstön edustajilla ei kuitenkaan ole kattavaa oikeutta saada työntekijöiden yksilöityjä palkkatietoja, vaikka usein epäkohtia syntyy yksinkertaisesti siitä, että työntekijälle maksetaan liian pientä palkkaa. Tämän vuoksi yksilökohtaiset palkkatiedot on avattava niin, että työntekijöiden palkkatiedot ovat työpaikalla julkisia, paperissa jatketaan.

– Se mahdollistaa työpaikkakohtaisen työehtojen valvonnan nykyistä paremmin. Yleissitovan työehtosopimusjärjestelmän rinnalle olisi syytä säätää laissa minimipalkasta. Se olisi perälauta, joka sitoisi kaikkia työnantajia, kertoo Li Andersson.

Myös Suomeen tulevat työntekijät tietäisivät nykyistä paremmin, millaisen tason alle Suomessa ei voida palkkoja maksaa.

"Ulkomaalaisten työntekijöiden oikea kohtelu auttaa myös suomalaisia"

Yle uutisoi viime viikolla, että telakoilla on maksettu huonompia palkkoja ulkomaalaisille työntekijöille. Suomalaisia laivanrakentajia on työttöminä, vaikka työntekijöitä etsitään.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mielestä ulkomaalaisten työntekijöiden työehtojen parantaminen auttaa myös suomalaisia metallialan työttömiä.

– Ulkomailta on mahdollista saada halvemmalla työvoimaa. Tähän puuttuminen nykyistä tehokkaammin olisi tapa auttaa niitä työttömiä, joilla on osaamista esimerkiksi metallialalla Suomessa, Andersson toteaa.

– Jos on alan työkokemusta ja osaamista, toivomme että niin yhteiskunta kuin työnantajat olisivat valmiita panostamaan työntekijöiden kouluttamiseen, jos puuttuu vielä jotain osaamista ennen kuin voidaan palkata tiettyyn tehtävään.

Alihankkijoiden sitouttaminen työehtoihin on tärkeää

Puheenjohtaja Li Andersson muistuttaa, että ei ole yhteiskunnan kannalta eikä inhimillisestä näkökulmasta hyvä, että osaavat telakka-alan työntekijät eivät nykyisestä, hyvästä tilanteesta huolimatta pääse töihin.

Yksi vasemmistoliiton toimenpideohjelman aiheista kiinnittää huomiota tilaajan vastuuseen. Työntekijät voivat olla muodollisesti töissä ulkomaille rekisteröidylle alihankkijafirmalle. Tämä mahdollistaa Suomen tuloverojen välttämisen.

– Tilaajavastuulainsäädäntöä pitäisi tiukentaa niin, että tilaaja selkeästi olisi vastuussa koko alihankintaketjun osalta siitä, että palkat ja sosiaaliturvamaksut maksetaan, kuten pitää, ja että työehtoja noudatetaan. Vastuu on aina viime kädessä tilaajalla koko alihankintaketjun osalta.

Andersson toivoo, että puolueen toimenpideohjelmaa käsitellään käsitellään seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

– Tällä hallituskaudella ei ole mielestäni puututtu työelämän todellisiin ongelmiin. Toivon, että jatkossa kiinnitetään huomiota siihen, että työehtoja noudatetaan ja että ne ovat riittävän hyvällä tasolla, pohtii Andersson.