Mitä väliä sillä on, onko vanhustenhoidon henkilöstömitoitus 0,5 vai 0,7? Selvitimme vastaukset neljään tärkeään kysymykseen

Velvoittavan hoitajamitoituksen nostaminen sitovasti 0,7 hoitajaan hoidettavaa kohden tarjoaa mahdollisuuksia, mutta ei ole tae paremmasta palvelusta.

vanhustenhoito

Palvelutalon asukas katselee televisiota.
Minna Almark / Yle

Suomessa on keskusteltu kiivaasti vanhustenhoidon henkilöstömitoituksesta sen jälkeen, kun Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira keskeytti Kristiinankaupungissa toimivan Esperi Caren pyörittämän hoivakodin toiminnan 24. tammikuuta.

Suomen vanhuspalvelulaissa ei ole ollut sitovaa hoitajamitoitusta. Suositus vanhustenhuollossa on 0,5 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti.

Tänään aihetta on puitu eduskunnan välikysymyskeskustelussa.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi lausetta, jossa henkilöstömitoitus tehostetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitohoidossa olisi vähintään 0,7 täysiaikaista työntekijää yhtä palveluja saavaa iäkästä henkilöä kohden.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 95 prosentissa ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä toteutuu nykyinen, vanhuspalvelujen laatusuosituksessa määritelty vähimmäismitoitus.

THL muistuttaa, että sitova hoitajamitoitus ei automaattisesti takaa parempaa laatua. Jo nykyisellä 0,5 hoitajamitoituksella hoidettavaa kohden on mahdollista tarjota asiakkaille laadukasta palvelua. Vastaavasti suuremmalla hoitajamäärällä hoito voidaan järjestää edelleen huonosti.

Pyysimme THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksiköltä vastauksia neljään kysymykseen vanhustenhoidon henkilöstömitoituksesta.

1. Mitä laatuparannuksia hoitoon suosituksen mukaisen 0,5 mitoituksen muutos mitoitukseen 0,7 toisi asiakkaille?

– Iäkkään ravitsemukseen pystyttäisiin kiinnittämään entistä enemmän huomiota, koska ruokailuhetket rauhoittuisivat ja auttavia käsiä olisi enemmän. Asiakkailla on usein vaikeuksia syömisessä ja nielemisessä.

– Kuntoutukseen pystyttäisiin panostamaan enemmän, jos esimerkiksi fysioterapeutteja olisi enemmän.

– Sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin saataisiin lisää sairaanhoitajia. Näitä tehdään esimerkiksi saattohoidon yhteydessä. Se toisi lisää kiireettömyyttä saattohoitoon.

– Henkilöstön hyvinvointi paranee (muun muassa jaksaminen), kun pystytään paremmin luomaan kiireetön työnteon ilmapiiri.

– Lääkitykseen pystytään kiinnittämään huomiota enemmän ja tekemään lääkehoidon tarkistuksia useammin.

– Virkistystoimintaa pystyttäisiin lisäämään.

– Yleistä sosiaalista kanssakäymistä ja läsnäoloa pystyttäisiin lisäämään.

2. Mitä väärinkäsityksiä mitoituksen nostamiseen yleisimmin liittyy?

– Mitoitus ei tarkoita, että jokaisessa työvuorossa on mitoituksen mukainen määrä työntekijöitä esimerkiksi yövuorossa.

– Kaikkiin ongelmiin ei mitoituksella pystytä vastaamaan, laatutekijät ovat yhtä tärkeässä roolissa.

3. Mitkä ammattinimikkeet lasketaan tällä hetkellä hoitajiksi? Paljonko mitäkin hoitajia vanhuksia hoitaa?

THL laski eri ammattinimikkeiden toteutuneet henkilöstömäärät ympärivuorokautisessa hoidossa.

Alla olevassa taulukossa näkyvät vakanssimäärät (virka tai toimi) sekä niiden osuus prosentteina kaikista vakansseista.

Henkilöstömitoituksen laskennassa osa vakanssiryhmistä huomioidaan sillä osuudella, jolla he tekevät välitöntä asiakastyötä.

Vakanssit

Osuus kaikista vakansseista %

esimiehet

3,1

tiimivastaavat

1,7

sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat

9,8

lähihoitajat ja perushoitajat

72,8

koulutetut kodinhoitajat ja kotiavustajat

0,9

hoiva-avustajat

2,3

hoito- ja laitosapulaiset

4,0

fysioterapeutit

0,8

puheterapeutit

0,0

toimintaterapeutit

0,1

sosiaaliohjaajat ja -kasvattajat

0,1

geronomit

0,2

sosionomit

0,3

muu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

0,4

virike- ja askarteluohjaajat

0,3

henkilöstöä ilman sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta (ei lasketa henkilöstömitoitukseen)

3,0

4. Paljonko eri nimikkeillä toimivia hoitajia tarvitaan lisää 0,7 toteutuessa?

– Hoitajamääriä ei voida laskea nimikkeittäin. Yksiköille täytyy jäädä mahdollisuus päättää, minkälaisia työntekijöitä ja mistä vakanssiryhmistä heidän asiakkaansa tarvitsevat.

– Jos palkataan pääasiassa sairaanhoitajia ja lähihoitajia, niin silloin heitä tarvitaan 4 200 henkilöä.

Lähde: THL:n Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö

Lue myös:

Vanhusten hoitajamitoituksen nosto 0,7:ään maksaisi arviolta 250 miljoonaa

Analyysi: Sängystä putoilevat vanhat ihmiset ansaitsevat parempaa kuin silmänkääntötemppuja – nyt tarvitaan rahaa

Satunnaisen vaalitarkkailjan analyysi: Kansan tuomio pelottaa – kokoomus teki lehmänkäännöksen vanhusten hoitajamitoitusta koskevassa kiistassa

Kokoomus asettuu myös hoitajamitoituksen taakse vanhustenhoidossa

Hallituksen luottamus puntarissa – kaikki oppositiopuolueet jättävät välikysymyksen vanhustenhoidosta