Suomi osallistuu Pajalan Kaunisvaaran kaivoshankkeen YVA-menettelyyn

Ruotsi on kysynyt Suomen halukkuutta osallistua hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ja pyytänyt kommentteja arvioinnin laajuudesta.

Kuva: Tapani Leisti / Yle

Suomi haluaa olla mukana vaikuttamassa Ruotsin Pajalassa toimivan Kaunisvaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.

Ruotsin ympäristöviranomainen (Naturvårdsverket) on tiedustellut Suomelta, haluaako rajanaapuri olla mukana YVA-menettelyssä, ja missä laajuudessa Suomeen kohdistuvia haitallisia ympäristövaikutuksia pitäisi selvittää.

Espoon sopimus edellyttää, että valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista on tehtävä naapurimaalle ilmoitus.

Ylen saamien tietojen mukaan ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan Ruotsiin annettavaa virallista lausuntoa, jossa se ilmoittaa olevansa menettelyssä mukana. Lausunto annetaan viimeistään ensi perjantaina.

Kaunis Iron Ab hakee uutta lupaa Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran rautamalmiesiintymien louhintaan ja Kaunisvaaran rikastamon toimintaan.

Ympäristöministeriö on nyt saanut lausuntoja ja mielipiteitä siitä, pitäisikö Suomen osallistua menettelyyn, ja jos pitää, missä laajuudessa.

Ministeriön mukaan lausuntoja on saapunut runsaasti. Päällimmäisenä niissä nousee esiin huoli kaivoshankkeen vaikutuksista Muonion- ja Tornionjoen vesistöön. Lausuntojen suuren määrän vuoksi Suomi sai Ruotsilta viikon lisäaikaa lausunnon antamiseen.

Myöhemmässä vaiheessa YVA-selostus tulee nähtäville ja lausunnoille Suomeen.

Kaivosyhtiö Kaunis Iron aloitti tuotannon Pajalassa viime elokuussa vanhalla ympäristöluvalla.

Ruotsin Luonnonsuojeluvirasto on vaatinut Tapulin kaivoksen ympäristöluvan osittaista perumista vesistöriskeihin vedoten. Asian käsittely on kesken Uumajan maa- ja vesituomioistuimessa.

Omaa vesi- ja ympäristölupaprosessiaan käy samaan aikaan kaivostoimintaa suunnitteleva Hannukainen Mining Oy Kolarissa.